obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

OZV č. 3/2004 - kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Mikulovice č. 3/2004,

kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

Zastupitelstvo obce Mikulovice se na svém zasedání dne 14.12.2004 usneslo vydat na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm, d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Úvodní ustanovení

Účelem této obecně závazné vyhlášky je upravit pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.

Článek 2

Vymezení pojmů

Veřejným prostranstvím pro účely této obecně závazné vyhlášky jsou:
Všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru
Pro účely této obecně závazné vyhlášky jsou v obci Mikulovice:
- veřejnou zelení : parcely č: 1745, 945/5, 915/6, 915/4, 945/1, 945/2, 945/3, 915/8, 914/1, 895/2 vše k.ú. Mikulovice

- parkem : parcely č. 3058 – k.ú. Mikulovice, 631,633/2,636 – k.ú. Široký Brod

- další prostory 2257/3,1198/1,1028/2,895/6,857/4,832/1,872,119,26/3,746/5,622,3414,2544/5,2544/1,254/3,
355,2339/1,2345/1,2027,2029/1,1338/1,1721/5,1617,1619,1623,1626,1623,129/2,129/1,129/3,
129/16,2760/1,632 ,3339/12,3339/16,3055,415/1– vše k.ú. Mikulovice,
544/1, 1603, 540,627/2,630,98/1,214,215/1 ,632– k.ú. Široký Brod

Článek 3

Stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství

Každý pes při pohybu na veřejném prostranství vymezeném v čl. 2 musí být veden na vodítku a musí mít nasazen náhubek.

Článek 4

Sankce

Porušování povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno podle platných právních předpisů 1).

Článek 5

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se: obecně závazná vyhláška:
č. 4/2002 ze dne 18.12.2002 O zajištění a udržování čistoty veřejných prostranství a zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s chovem a držením psů a jiného domácího zvířectva na území obce Mikulovice.
č. 6/1993 ze dne 19.11.1993 O chovu a držení zvířat na území obce Mikulovice.

Článek 6

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2005

František Kadaňka Ivan Dost
místostarosta starosta

1) např.: zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

přihlaste se