obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

OZV č. 1/2002 - Řád veřejného pohřebiště - Mikulovice

Obecně závazná vyhláška č. 1/2002, kterou se vydává Řád veřejného pohřebiště Mikulovice

Zastupitelstvo obce Mikulovice na svém zasedání dne 14.5.2002 schválilo tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává řád veřejného pohřebiště (dále jen řád) podle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví (dále jen zákon).

Článek 1
Úvodní ustanovení

Řád upravuje provoz pohřebiště v Mikulovicích

Článek 2
Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:

Říjen, listopad, prosinec, leden, únor 7:00 – 17:00 hod.
Březen – září  7:00 – 19:00 hod.

Článek 3
Pořádek na pohřebišti

1. 1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

2. 2. Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v čl. 2. tohoto řádu.

3. 3. Děti do 10-ti let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby

4. 4. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.

5. 5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.

6. 6. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Vozidla do areálu pohřebiště jsou vpouštěna nejpozději 1 hod. před ukončením stanovené provozní doby pohřebiště a současně musí vozidlo pohřebiště opustit nejpozději 30 minut před ukončením této doby. Chodci mají vždy přednost před vozidly.

7. 7. Pojízdné a průchodné plochy na pohřebišti je povoleno užívat k parkování vozidel jen v provozní době pohřebiště, a to pouze se souhlasem správce pohřebiště. Není dovoleno parkovat vozidla u hrobových míst a provádět zde opravy a údržbu vozidel.

8. 8. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.

9. 9. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.

10. 10. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček, aj.) omezit nebo zakázat.

11. 11. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.

12. 12. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa.

13. 13. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně výsadby nové zeleně, bez jeho souhlasu.

14. 14. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).

15. 15. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoliv práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.

16. 16. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

Článek 4
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Správce pohřebiště poskytuje především tyto služby:

a) a) pronájem hrobových míst
b) b) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
c) c) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště
d) d) zajišťování likvidace odpadu

Článek 5
Povinnosti a činnosti správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

1. 1. Správce pohřebiště je povinen.

a) a) předat nájemci hrobové místa (dále jen nájemce) k užívání vyznačené hrobové místo

b) b) umožnit nájemci zřízení jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup k hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případu, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelné pohromy bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu: dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

2. 2. Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

Článek 6
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

1. 1. Lidské pozůstatky může do hrobu a hrobek ukládat pouze osoba, která obdrží souhlas správce pohřebiště Obdobně to platí i u provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.

2. 2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.

3. 3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní části rakve.

4. 4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.

5. 5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s minimálními rozměry 2.15 x 0.85 m, a to:

a) a) celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo
b) b) kovové s nepropustným dnem

6. 6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem okresního hygienika, resp. krajské hygienické stanice.
7. 7. Hroby pro ukládání lidských pozůstatků musí splňovat následující požadavky:

a) a) jejich hloubka musí být u dospělých osob a dětí od 10 let nejméně 1,5 m u dětí mladších 10 let nejméně 1,2 m
b) b) dno hrobu musí ležet nejméně 0,5 m nad hladinou podzemní vody
c) c) boční vzdálenosti mezi jednotlivými hroby musí činit nejméně 0,3 m
d) d) rakev s lidskými pozůstatky musí být uloženy, musí být po uložení do hrobu zasypána zkypřenou zeminou ve výši minimálně 1,2 m.

Článek 7
Tlecí doba

Tlecí doba stanovena pro ukládání lidských pozůstatků do hrobu je 12 let mimo jihozápadní roh. Jihozápadní roh pohřebiště (trojúhelníková plocha o výměře 0,1 ha) 15 let.

Článek 8
Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

a) a) základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 60 mm
b) b) základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného příp. cihelného zdiva apod.
c) c) přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů
d) d) vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou vzájemně ukotveny

2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

a) a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 260 cm)
b) b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difuzní zátka.
c) c) Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovaný přizdívkou včetně impregnačního nátěru.
d) d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 cm a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
e) e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základu min. 50 cm vysokém v šíři.
f) f) Do stěn hrobky musí ýt zabudovány vstupní otvory s madly
g) g) Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
h) h) Zastropení hrobky je nutno provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).
i) i) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spráry zality betonem a povrch izolován.
j) j) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spáramí vytmelenými trvalými tmely.
k) k) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m2.
l) l) Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky na samostatném základě.

3. 3. Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zařízením hrobky stanovit:

- - dobu výstavby hrobky
- - zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
- - požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
- - podmínky používání komunikací pohřebiště
- - způsob skladování materiálu, odpadů a jejich likvidace
- - povinnost dozoru při výstavbě
- - průběžné a závěrečné kontroly postupu prací

4. 4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit:

- - druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
- - způsoby a cyklus revizí hrobky
Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.

5. 5. Při provádění veškerých prací na pohřebištívh je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména:

- - respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
- - neomezování průchodnosti komunikace a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
- - nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
- - zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně

6. 6. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolní místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

Článek 9
Sankce

Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.

Článek 10
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.7.2002.

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

přihlaste se