obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

OZV č. 1/2016 - Požární řád obce

Obec Mikulovice

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se vydává

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E M I K U L O V I C E

Zastupitelstvo obce Mikulovice se na svém zasedání konané dne 23.2.2016 usnesením č. 30/9/2016 bod 24) usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon o požární ochraně“) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tento požární řád upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci Mikulovice a obsahuje:

Čl. 2 - vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci,

Čl. 3 - podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí se zřetelem na místní podmínky,

Čl. 4 - způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci,

Čl. 5 - kategorii jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení,

Čl. 6 - přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti,

Čl. 7 - seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár a jejich označení,

Čl. 8 - způsob vyhlášení požárního poplachu v obci.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany
v obci

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce

1. V obci Mikulovice jsou zřízeny tyto jednotky:

- JSDH Mikulovice JPO II/1 zřizovací listinou ze dne 14. 6. 2006, za jejichž činnost odpovídá velitel jednotky
- SDH Široký Brod JPO V zřizovací listinou ze dne 17.03.1997, za jejichž činnost odpovídá velitel jednotky.

2. Zajištěním dokumentace požární ochrany v obci, ověřováním její aktuálnosti a vyhodnocováním její účinnosti pověřuje zastupitelstvo obce Mikulovice osobu odborně způsobilou požární ochrany dodavatelským způsobem a to 1 x za 12 měsíců.

3. K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce dále pověřeny tyto orgány obce:
a) zastupitelstvo obce – projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x za 12 měsíců a vždy po závažné mimořádné události mající vztah k požární ochraně v obci.
b) starosta – prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární ochrany obce, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech se zřetelem na místní podmínky

(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje:

a) spalování hořlavých látek na volném prostranství, kterým se pro účely tohoto požárního řádu rozumí např. veřejné prostranství nebo jiné – neveřejné prostranství, s výjimkou plošného vypalování porostů, které je zakázáno právním předpisem. Pro bezpečné provádění těchto činností se stanovují následující podmínky:

1. místo spalování hořlavých látek se zvolí tak, aby nedošlo ke vznícení okolních porostů, hořlavých předmětů a hořlavých konstrukcí objektů,

2. spalování není možné provádět plošným způsobem. Dále se nesmí provádět v období dlouhodobého sucha, při vysokých venkovních teplotách a za větrného počasí,

3. spalování hořlavých látek smí provádět pouze osoba starší 18 let, mladší osoby mohou tuto činnost provádět jen za dozoru osob starších 18-ti let,

4. ohniště musí být zabezpečeno tak, aby nedošlo k přenesení ohně přes suché porosty nebo okolní hořlavý materiál na další prostory mimo ohniště,

5. ohniště určené ke spalování může mít průměr maximálně 2 m a výška spalovaných hořlavých látek nesmí přesáhnout 2 m,

6. právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám pro období příprav a spalování hořlavých látek stanoví další opatření právní předpis,

7. povinnosti, zákazy a jiná omezení stanovená zvláštními právními předpisy nejsou tímto dotčeny.

b) rozdělávání ohňů na volném prostranství, kterým se pro účely tohoto požárního řádu rozumí např. veřejné prostranství nebo jiné – neveřejné prostranství. Pro bezpečné provádění těchto činností stanovují následující podmínky:

1. místo pro rozdělávání ohně musí být izolováno od hořlavých látek, např. obložením kameny, vytvořením ochranného pásma nebo odkopáním půdy kolem ohniště,

2. oheň smí rozdělávat jen osoba starší 18 let, osoby mladší mohou rozdělávat oheň jen za přítomnosti osoby starší 18 let,

3. oheň se nesmí ponechávat bez dozoru a ohniště lze opustit až po úplném vyhasnutí ohně, jeho zalití vodou nebo zasypáním zeminou,

4. ohně nelze rozdělávat v lese a ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa, s výjimkou stanovenou zvláštním právním předpisem,

5. pro rozdělávání ohňů v dětských táborech, veřejných tábořištích, kempech a podobných rekreačních zařízeních zpracuje provozovatel těchto zařízení organizační a technická opatření k zabránění vzniku a šíření požáru a dále opatření k vytvoření podmínek pro hašení požáru v rozsahu právního předpisu,

6. ohně nelze rozdělávat v období dlouhého sucha, vysokých venkovních teplot a za větrného počasí.

c) manipulace s otevřeným ohněm a žhavými předměty. Pro bezpečné provádění těchto činností se stanovují následující podmínky:

1. zapálené svíčky, louče, petrolejové lampy musí být umístěny na nehořlavé podložky v dostatečné vzdálenosti od závěsů, záclon nebo hořlavých předmětů, nesmí být ponechány bez dozoru a musí být zajištěny proti převrhnutí,
2. žhavé předměty musí být uloženy na požárně bezpečná místa a nevychladlý popel z topidel a saze z komína musí být uloženy do nehořlavých uzavíratelných nádob tak, aby se zabránilo rozfoukání jejich obsahu.

d) svařování, jímž se rozumí tepelné spojování, drážkování a tepelné dělení kovových i nekovových materiálů, pokud jsou prováděny otevřeným plamenem, elektrickým obloukem, plazmou, elektrickým odporem, laserem, třením, aluminotermickým svařováním, jakož i používání elektrických pájedel a benzinových pájecích lamp a používání otevřeného ohně při nahřívání živic z tavných nádob. Podmínky pro bezpečné provádění těchto činností stanoví zvláštní právní předpis,

e) manipulace s hořlavými kapalinami. Pro bezpečné provádění činností se stanovuje následující podmínky:

1. přelévání nebo přečerpání hořlavých kapalin se může pouze do obalů a nádob k tomu účelu určených a na místech, které jsou dostatečně větrané a v dostatečné vzdálenosti od možných zdrojů zapálení,

2. při těchto činnosti je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm, stejné podmínky platí pro nanášení hořlavých barev a laků,

3. další zákazy a omezení při skladování a ukládání hořlavých kapalin fyzickými osobami jsou stanoveny zvláštním právním předpisem.

f) manipulace s hořlavými a hoření podporujícími plyny. Pro bezpečné provádění těchto činností stanovuje:

1. tlakové láhve s hořlavými plyny musí být chráněny před nárazem, lahve musí být zajištěny proti pádu, při manipulaci musí mít na ventilu ochranný kryt

2. při manipulaci s hořlavými plyny je zakázáno kouřit a používat otevřený oheň; stejně tak se zakazuje požívat otevřeného ohně ke zkoušení netěsnosti obalů, armatur, hadic a rozvodů s hořlavými plyny,

3. další zákazy a omezení při skladování a ukládání hořlavých plynů fyzickými osobami jsou stanoveny zvláštním právním předpisem.

(2) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

a) Základní škola Mikulovice – samostatný právní subjekt, požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena požární hlídkou, sestavenou z řad pracovníků. Za konkrétní stanovení zabezpečení požární ochrany ve škole zodpovídá ředitel školy. Dokumentace o stanovení požární ochrany je uložena u ředitele školy.

b) Pila Mikulovice, společnost Reinold s.r.o. – dřevozpracující činnost, při které dochází k usazování prachu ve vrstvě větší jak 1 mm. Objekt je ve vlastnictví podnikající fyzické osoby. Zabezpečením požární ochrany během provozu a mimo provoz v objektu zodpovídá majitel. Za zpracování, aktualizaci a dodržení podmínek dokumentace požární ochrany odpovídá majitel.

c) Sokolovna TJ Sport Mikulovice – pořádání diskoték. Objekt je ve vlastnictví právnické osoby. Stanovení podmínek zabezpečení požární ochrany při akcích zabezpečuje pořadatel akcí stanovením požární hlídky.

d) Obecní úřad Mikulovice – jeviště s hledištěm – požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena dohledem z řad učitelů a personálu. Povinnosti, které je nutno dodržovat jsou uloženy v dokumentaci obce.

e) Dům s pečovatelskou službou v Mikulovicích – zajištění zdroje požární vody – odběrní místo na vodoteči Bělá v místě splavu (vzdálené od objektu cca 200m). Plnící místo přímo z komunikace (zpevněný břeh – kamenná zídka) hloubka 1-2m. Požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena požární hlídkou v počtu 2 + 1 osob z řad zaměstnanců. Konkrétní složení požární hlídky je součástí Dokumentace o zabezpečení požární ochrany uložená na uvedeném objektu.

f) Plastkon product s.r.o. v Mikulovicích – objekt ve vlastnictví podnikající právnické osoby. Požární bezpečnost v tomto areálu je zabezpečena požární hlídkou z řad zaměstnanců a stanovení podmínek, které vydává majitel firmy2.

g) Babinská Naděžda, podnikající fyzická osoba – recyklace plastového odpadu. Objekty se nachází v části lesa areálu „MUNA“. Požární bezpečnost v těchto objektech je zabezpečena požární hlídkou z řad zaměstnanců a stanovení podmínek, které vydává majitel firmy.

h) Peletkárna ARW Červená Voda, podnikající právnická osoba – skladování sena a výroba pelet. Objekty se nachází v části lesa areálu „MUNA“. Požární bezpečnost v těchto objektech je zabezpečena požární hlídkou z řad zaměstnanců a stanovení podmínek, které vydává statutární zástupce společnosti.

ch) Čerpací stanice Pandr Oil s.r.o., podnikající právnická osoba – jedná se o čerpací stanice s nadzemní nádrží se dvěma čerpacími stojany. Čerpané pohonné hmoty – nafta, benzin.

i) ČS Auto - Pneu Látal s.r.o., podnikající právnická osoba – jedná se o nadzemní čerpací stanice v areálu společnosti pro použití vlastních vozidel. Čerpané hmoty – nafta.

j) ČS K-AGRO Mikulovice s.r.o. , podnikající právnická osoba – jedná se o nadzemní čerpací stanice v areálu společnosti zabývající se zemědělstvím pro použití vlastních vozidel. Čerpané hmoty – nafta.

k) ČS Autodoprava Zdeněk Štěpán s.r.o., podnikající právnická osoba – jedná se o nadzemní čerpací stanice v areálu společnosti pro použití vlastních vozidel. Čerpané hmoty – nafta.

l) ČS Kamitiro s.r.o., podnikající právnická osoba – jedná se o nadzemní čerpací stanice v areálu lesní posádky „MUNA“ pro použití vlastních vozidel. Čerpané hmoty – nafta.

m) ČS Šíbl s.r.o., podnikající právnická osoba – jedná se o nadzemní čerpací stanici pro použití vozidel společnosti v areálu Agro Mikulovice s.r.o. Čerpané hmoty – nafta.

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci

1. Trvalá akceschopnost jednotek požární ochrany je zabezpečena nepřetržitě stálou službou Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje - územního odboru Jeseník (tísňové telefonní číslo 150, 112) s dojezdem při stupni nebezpečnosti IIB do 15 minut a stupni nebezpečnosti IIIA do 20 minut. Seznam jednotek zabezpečující plošné pokrytí je uvedeno v příloze č.1 tohoto Požárního řádu obce Mikulovice.

2. JSDH Mikulovice a Široký Brod provádí zásah na výzvu Operačního střediska Olomouckého kraje.

3. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je svolávána sirénou a SMS.

Čl. 5
Kategorie jednotek sboru dobrovolných hasičů obce, jejich
početní stav a vybavení

1. Obec Mikulovice zřídila jednotku sboru dobrovolných hasičů obce JPO II/1 a JPO V, která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech.

2. Jednotka sboru dobrovolných hasičů je zřízena v kategorii, početním stavu a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany takto:

Jednotka PO

Kategorie

Početní stav výjezdové jednotky

Vybavení

Mikulovice II
Velitel jednotky + 11 členů sboru
Renault CAS 15 2500/250 M2Z
PPS 12

Široký Brod
V
Velitel jednotky + 10 členů sboru
Ford Tranzit, PPS 12

Legenda:
JPO ...................... jednotka požární ochrany.
Kategorie JPO.......... kategorie jednotky požární ochrany dle zařazení v plošném pokrytí územní kraje jednotkami požární ochrany.
Počet členů.............. skutečný počet členů jednotky, minimální počet členů jednotky a jejich funkční zařazení je uvedeno v příloze č.4 Vyhlášky č.247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.

3.Členové jednotky PO kategorie II se při vyhlášení požárního poplachu dostaví do požární zbrojnice v Mikulovicích. Doba výjezdu požární techniky je stanovena do 5 minut od vyhlášení poplachu.

4. Členové jednotky PO kategorie V se při vyhlášení požárního poplachu dostaví do požární zbrojnice
v Širokém Brodě. Doba výjezdu požární techniky je stanovena do 10 minut od vyhlášení poplachu.

5. Vybavení jednotek další požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany je uvedeno v přílohách
č. 3 a č.4

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich
trvalé použitelnosti

1. Obec ustanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah:
1.1. přirozené (řeky, potoky, jezera, rybníky...)
a) Mikulovice - řeka Bělá protékající obcí, kde je vytvořeno čerpací stanoviště pro požární techniku:
- náhon u kostela
- náhon „odbočka z ul. Hlavní do ul. Potoční“

b) Široký Brod – řeka Bělá s čerpacím stanovištěm „U Dombeků“

1.2. umělé
a) hydrantová síť vedoucí přes Široký Brod a Mikulovice

2. Obec v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu/příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany, uvedeným v čl.5 a jednotce HZS Olomouckého kraje, územní odbor Jeseník.

3. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody je pro hašení požárů povinen tyto zdroje udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár

Ohlašovny požáru v katastru obce jsou:
Mikulovice: Obecní úřad Po a St 7.00 – 17.00 hod.
Út. a Čt. 7.00 – 15.00 hod.
Pá 7.00 – 13.00 hod.
Plastkon product s.r.o. vrátnice: nepřetržitý provoz
Široký Brod: Muzikant Václav č.p. 5, Široký Brod
Tato místa jsou označena příslušnou tabulkou označující ohlašovnu požáru.

K ohlášení požáru může být použit každý mobilní telefon, dále soukromý nebo veřejný telefon napojený na veřejnou telefonní síť.
Telefonní číslo na ohlašovnu požáru u HZS je 150 nebo 112 (jednotné evropské číslo tísňového volání pro základní složky integrovaného záchranného systému - hasiče, policii, záchrannou službu).

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

1) Požární poplach je v obci a jednotce sboru dobrovolných hasičů obce vyhlašován následujícími způsoby:

a) požární sirénou signálem
b) v případě poruchy na energovodní síti bude požární poplach vyhlášen sirénami požárních vozidel
c) telefonicky, SMS zprávou na mobilní telefon

2) Za účelem svolání jednotek SDH je vyhlašován signál “požární poplach“ přerušovaným tonem sirény, který má tvar 25 vteřin nepřetržitého tónu a 10-ti vteřinové přestávky po dobu jedné minuty.
3) Poplachové sirény se uvádí do činnosti dálkovým spuštěním z pracoviště operačního a informačního střediska HZS Olomouckého kraje - územního odboru Jeseník.

4) K ověření požárního řádu obce, zejména akceschopnosti jednotky požární ochrany, věcných prostředků požární ochrany, použitelnosti zdrojů požární vody, spojení, zařízení pro vyhlášení požárního poplachu a připravenosti fyzických osob pro případ vzniku požáru se vyhlašuje nejméně jednou ročně prověřovací cvičení.

Čl. 9
Závěrečná a zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2015, kterou se vydává požární řád obce Mikulovice za dne 27. října 2015.

Čl. 10
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

................................................ ...............................................
Šimík Mgr. Šťastný Roman
místostarosta starosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňující dálkový přístup.

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2016, kterou se vydává požární řád
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu Olomouckého kraje.

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2016, kterou se vydává požární řád
Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim.

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2016, kterou se vydává požární řád
Vybavení jednotky SDH Mikulovice požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany.

Příloha č. 4 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2016, kterou se vydává požární řád
Vybavení jednotky SDH Široký Brod požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany.

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

přihlaste se