obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  1. Název

          obec Mikulovice

      2. Důvod a způsob založení 

         Obec Mikulovice jakožto územní samosprávná jednotka s právní subjektivitou vzniklo ke dni nabytí účinnosti ústavního zákona č. 294/1990 Sb. a zákona ČNR č. 367/1990 S., o obcích (obecní zřízení), tzn. ke dni voleb do obecních zastupitelstev - dnem 24. listopadu 1990.

Zákonné souvislosti - klikni
Tehdejší československá Ústava uváděla, že obec je samosprávným společenstvím občanů, právnickou osobou, má vlastní majetek, s nímž samostatně hospodaří.

           Právním základem současného postavení obce Mikulovice je Ústava ČR, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností.

           Ústava nyní obce charakterizuje jako základní územní samosprávné celky. Územní samosprávné celky pak charakterizuje jako územní společenství občanů, která mají právo na samospráva, resp. jako veřejnoprávní korporace, které mohou mít vlastní majetek a hospodařit podle vlastního projektu.

           Současný Zákon o obcích říká, že obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací a má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Navíc obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

Podmínky a principy

Obec Mikulovice spravuje své záležitosti samostatně - samostatná působnost. Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu obci Mikulovice, vykonává tento orgán jakou svou přenesenou působnost. V rámci přenesené působnosti je obec Mikulovice na základě zákona č. 314/2002 Sb. obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností.

       3.Organizační struktura

            Popis vnitřní organizační struktury

            3.1. Organizační struktura

            3.2. Seznam organizací

                  SDH Mikulovice    

                  SDH Široký Brod

                  ZŠ Mikulovice

                  MŠ Mikulovice

                  MŠ Široký Brod

                  Soužití 2005 o.p.s.

                  MK Mikulovice a Široký Brod

      4. Kontaktní spojení

            4.1. Kontaktní poštovní adresa

OÚ Mikulovice

Hlavní 5         

790 84 Mikulovice

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

OÚ Mikulovice

Hlavní 5         

790 84 Mikulovice

    4.3. Úřední hodiny:

            Pondělí : 07:00 - 17:00

            Úterý     : 07:00 - 15:00

            Středa   : 07:00 - 17:00

            Čtvrtek : 07:00 - 15:00

            Pátek   : 07:00 - 13:30

  4.4. Telefonní čísla :

            Pevná linka : 584 429 100

           Kontakty na jednotlivé zaměstnance: viz.organizační struktura

     4.5. Číslo faxu  :

            584 429 185   

   4.6. Adresa internetové stránky:

            www.mikulovice.cz

   4.7. Adresa e-podatelny:

podatelna@mikulovice.cz

   4.8. Další elektronické adresy:

viz.organizační struktura

           5. Případné platby lze poukázat:

   KB a.s. - pobočka Jeseník:

    číslo účtu: 1723841/0100

           6. IČ:

       00303003

           7. DIČ:

       CZ00303003

8. ID datové schránky :

       9fmbcrk

            9. Dokumenty

9.1. Seznam hlavních dokumentů:

9.2. Rozpočet

          10. Žádosti o informace

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním. Obecní úřad  Mikulovice zveřejňuje informace následujícími způsoby:

  • na úřední desce – u budovy OÚ Mikulovice
  • na internetové stránce na adrese:www.mikulovice.cz
  • informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace uvedeným způsoby.

  • ústně
  • osobně na OÚ v úředních dnech a úředních hodinách
  • telefonicky na č. 584 429 100
  • písemně: lze použít formulář

na adrese: Obecní úřad Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

  • Elektronickou poštou: e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis

10.1. Informace, žádosti, vnitřní směrnice, výroční zprávy a přehled konkrétních poskytnutých informací občanům.

       11. Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost, stížnost, podnět nebo předložit návrh popř. obdržet rozhodnutí je možné osobně v kanceláři OÚ, poštou na adresu OÚ Mikulovice, e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo telefonicky.

       12. Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon

                       Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele.

Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Odvolání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů (zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu).

Odvolání učiněné písemně lze podat:

1.   poštou na adresu: Obecní úřad Mikulovice, Hlavní 5, Mikulovice

2.   osobně na podatelně v I. NP Obecního úřadu v Mikulovicích, Hlavní 5, Mikulovice

Odvolání a opravné prostředky - klikni

Odvolání je opravným prostředkem proti rozhodnutí vydaném ve správním řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno.

Dále může být podána stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace za zákonem stanovených podmínek. Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam. Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne stanoveného v § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

Opravným prostředkem proti příkazu je odpor. Příkazní řízení je zvláštní (zjednodušenou) formou správního řízení, a příkaz vydávaný v příkazním řízení je zvláštním typem správního rozhodnutí. Proti příkazu vydaném ve správním řízení, může ten, jemuž se povinnost ukládá, podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne oznámení příkazu. V případě řízení o přestupku platí, že obviněný z přestupku může proti příkazu podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odpor správnímu orgánu, který příkaz vydal.

1. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu ve správním řízení podle zákona č. 71/1967 Sb. v platném znění

Odvolání se podávají prostřednictvím toho pracovníka, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě 15 dnů za podmínek stanovených ve správním řádu.

Proti rozhodnutí při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat řádný opravný prostředek. Při porušení zákonnosti může toto rozhodnutí zrušit dle § 127 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění krajský úřad.

Proti opatření, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta.

Proti rozhodnutí při projednávání přestupků v blokovém řízení se nelze odvolat, takovéto rozhodnutí však lze vydat jen se souhlasem osoby z přestupku obviněné.

                       2. Přezkum obecně závazné vyhlášky obce

Odporuje-li obecně závazná vyhláška obce zákonu, vyzve krajský úřad obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li obec nápravu do 30 dnů od doručení výzvy, navrhne krajský úřad Ministerstvu vnitra pozastavení účinnosti této obecně závazné vyhlášky. O tomto návrhu vyrozumí krajský úřad starostu obce.

Ministerstvo vnitra přezkoumá návrh krajského úřadu, a shledá-li, že obecně závazná vyhláška obce je v rozporu se zákonem, rozhodne o pozastavení její účinnosti. Ministerstvo vnitra pozastaví účinnost obecně závazné vyhlášky města v případě jejího rozporu se zákonem i bez návrhu krajského úřadu, pokud není takový podán do 30 dnů ode dne účinnosti obecně závazné vyhlášky města. Rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky nabývá právní moci dnem doručení jeho písemného vyhotovení obecnímu úřadu.

Ministr vnitra podá nejpozději do 15 dnů od pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky města návrh na její zrušení Ústavnímu soudu. Jestliže Ústavní soud tento návrh odmítne, zamítne nebo řízení zastaví, rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky obce pozbývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí Ústavního soudu nabude právní moci.

Zjedná-li příslušný orgán obce nápravu před rozhodnutím Ústavního soudu o návrhu podle předchozího odstavce, Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky obce zruší do 15 dnů od doručení usnesení příslušného orgánu obce o zjednání nápravy Ministerstvu vnitra.

3. Přezkum usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce

Je-li usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce v samostatné působnosti v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem a nejde-li o obecně závaznou vyhlášku obce, vyzve krajský úřad obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li obec nápravu do 30 dnů od doručení výzvy, navrhne krajský úřad Ministerstvu vnitra pozastavení účinnosti takového usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce v samostatné působnosti. O tomto návrhu uvědomí krajský úřad starostu obce.

Ministerstvo vnitra přezkoumá návrh krajského úřadu, a shledá-li, že usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce v samostatné působnosti je v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem, rozhodne o pozastavení jeho výkonu. Ministerstvo vnitra pozastaví výkon usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce v samostatné působnosti pro rozpor se zákonem nebo jiným právním předpisem i bez návrhu krajského úřadu, pokud není takový návrh podán do 30 dnů od jeho schválení příslušným orgánem města.

Není-li proti rozhodnutí Ministerstva vnitra podle předchozího odstavce podán rozklad, podá ministr vnitra do 15 dnů od uplynutí lhůty pro podání rozkladu příslušnému soudu návrh na zrušení usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce. Je-li proti rozhodnutí Ministerstva vnitra podle předchozího odstavce podán rozklad, podá ministr vnitra takový návrh soudu do 15 dnů ode dne rozhodnutí o rozkladu. Zamítne-li soud tento návrh, rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení výkonu usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření pozbývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí soudu nabude právní moci.

Zjedná-li příslušný orgán obce nápravu před rozhodnutím soudu o návrhu podle předchozího odstavce, Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení účinnosti usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce zruší do 15 dnů od doručení usnesení příslušného orgánu obce o zjednání nápravy Ministerstvu vnitra.

Ustanovení prvních tří odstavců se nepoužijí v případech porušení právních předpisů občanského, obchodního a pracovního práva.

4. Informace veřejnosti o opravných opatřeních dle bodů 2 a 3

Pozastaví-li Ministerstvo vnitra účinnost obecně závazné vyhlášky obce nebo výkon usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření města v samostatné působnosti, vyvěsí obec toto rozhodnutí Ministerstva vnitra neprodleně na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů. Totéž platí o nálezu Ústavního soudu.

5. Přezkum nařízení obce

Při výkonu přenesené působnosti vydává obec „nařízení obce“. Odporuje-li nařízení obce zákonu, je postup při opravném prostředku obdobný jako v bodě 2 výše.

6. Opravné prostředky proti rozhodnutí dle zákona č. 106/1999 Sb.

Proti rozhodnutí obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4 (jestliže obecní úřad ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informace či nevydal rozhodnutí). Odvolání se podává u obecního úřadu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

O odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání rada obce, ve věcech přenesené působnosti rozhoduje o odvolání krajský úřad.

Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil; za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona (zákon č. 150/2002 Sb. soudní řád správní).

      13. Formuláře

Jednotlivé formuláře

      14. Popisy postupů - návody na řešení životních situací

Postupy řešení

       15. Předpisy                      

15.1. Nejdůležitější používané předpisy

                      odkaz na ostatní pr.předpisy

                       

15.2. Vydané právní předpisy

       16. Úhrady za poskytování informací

16.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

16.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

-      usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad nebyla dosud vydána 

        17. Licenční smlouvy

17.1. Vzory licenčních smluv

V současné době Obecní úřad Mikulovice neposkytuje žádné licenční smlouvy.

17.2. Výhradní licence

V současné době Obecní úřad Mikulovice neposkytuje žádné výhradní licence.

       18. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.

mikulovice fb

sibl fitness

helencin rybnik

sibl supermarket

auto latal

pneuservis sibl

vylozili jsme karty

plastkon

letiste mikulovice

patolda

volna mista

na palube

psotka areal

anonymous video

tomsu

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

přihlaste se