obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Závěrečný účet obce za rok 2013

Závěrečný účet obce za rok 2013            
  v Kč            
  sestavený ke dni 21. 5. 2014          
               
               
Údaje o organizaci:              
Název:   Obec Mikulovice          
ulice, č.p.   Hlavní 5          
obec   Mikulovice          
PSČ   790 84          
IČO   303003          
telefon   584 429 100          
fax   584 429 195          
               
Obsah závěrečného účtu            
I. Plnění rozpočtu příjmů            
II. Plnění rozpočtu výdajů            
III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)        
IV. Stavy a obraty na bankovních účtech          
V. Majetek              
VI. Tvorba a použití fondů - informativně          
VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody      
VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu, rozpočtům krajů, obcí a jiným rozpočtům
IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření          
X. Finančních hospodaření zřízeným právnických osob, příspěvkových organizací a hospodaření    
  s jejích majetkem          
XI. Ostatní doplňující údaje            
               
I. Plnění rozpočtu příjmů            
               
         Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
Daňové příjmy       30 068 000   31 827 500 32 307 648,10
Nedaňové příjmy       7 646 000   8 794 800 8 284 682,51
Kapitálové příjmy       1 937 000   3 970 100 2 745 628,05
Přijaté transfery       2 219 000   6 669 881 9 572 007,53
Příjmy Celkem:       41 870 000   51 262 281 52 909 966,19
               
Konsolidace příjmů       130 000   130 000 3 129 954,00
               
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí   4 000   6 000 5 880,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů       739 181 687 725,00
4129 - Ost.neinv.přij.transf.od rozpo.územn. Úrovně       10 000 10 000,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů           3 005 525,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů   130 000   130 000 124 429,00
               
Příjmy po konsolidaci       41 740 000   51 132 281 49 780 012,19
               
II. Plnění rozpočtu výdajů            
               
           Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
Běžné výdaje       42 798 000   53 629 168 38 859 271,82
Kapitálové výdaje       5 440 000   7 873 113 7 792 264,30
Výdaje celkem:       48 238 000   61 502 281 46 651 536,12
               
Konsolidace výdajů       130 000   130 000 3 129 954,00
               
5321 - Neinvestiční transfery obcím         50 000 50 000,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veř. roz.   275 000   275 000 268 631,00
5342 - Převody FKSP a soc. fondu obcí   130 000   130 000 124 429,00
5345- Převody vl. rozpočtovým účtům           3 005 525,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území j. ok.   10 000   10 000 8 178,00
UJ 035 - Transf. poskyt. na území jiného kraje   10 000   58 000 58 178,00
Výdaje po konsolidaci       48 108 000   61 372 281 43 521 582,12
               
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci     -6 368 000   -10 240 000 6 258 430,07
Třída 8 - Financování       6 368 000   10 240 000 -6 258 430,07
               
Financování celkem po konsolidaci     6 368 000   10 240 000 -6 258 430,07
               
               
III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)        
               
      Schválený rozpočet rozpočet po změnách skutečnost
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. Účtech   7 968 000   11 640 000 -5 584 285,54
Uhrazené splátky dlouhodobých přij. půjč.prostředků   -700 000   -700 000 -713 729,53
Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příjm a výd.vl.sekt   -900 000   -700 000 39 585,00
Financování součet       6 368 000   10 240 000 -6 258 430,07
               
               
IV. Stavy a obraty na bankovních účtech - viz. Příloha č. 1 (Finka)      
Název bankovního účtu   Počáteční stav k 1.1 Stav ke konci období Změna stavu účtu
Základní běžný účet       10 156 551,48   15 842 893,47 -5 686 341,99
Běžné účty fondů ÚSC       1 483 511,28   1 381 454,83 102 056,45
Běžné účty celkem       11 640 062,76   17 224 348,30 -5 584 285,54
               
               
V. Majetek              
               
Dlouhodobý nehmotný majetek          Stav k 1.1.        Stav k 31.12.2013        Obrat
Software       0,00   0,00 0,00
Drobný dlouhod. nehm. majetek     396 610,40   396 610,40 0,00
Ostatní dlouhodobý nehm. Majetek     2 363 200,00   2 363 200,00 0,00
Dlouhod. nehmotný majetek celkem     2 759 810,40   2 759 810,40 0,00
               
Dlouhodobý hmotný majetek        Stav k 1.1.      Stav k 31.12.2013    Obrat
Pozemky       34 537 847,17   33 324 851,37 -1 212 995,80
Kulturní předměty       93 620,00   93 620,00 0,00
Stavby       601 988 991,43   610 878 842,37 8 889 850,94
Samost. mov. v. a soub. mov. věcí     11 929 499,35   12 153 587,35 224 088,00
Drobný dlouh. hmotný majetek     5 346 201,10   5 714 000,28 367 799,18
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek     313 351,00   213 351,00 -100 000,00
Nedokončený dlouh. hmotný majetek     4 480 071,50   2 365 031,50 -2 115 040,00
Dlouh. hmotný majetek celkem     658 689 581,55   664 743 283,87 6 053 702,32
Oprávky k dl. nehm. Majetku            
Oprávky k drob. dl. nehm. majetku     -396 610,40   -396 610,40 0,00
Oprávky k ost. dl. nehm.majetku     -933 072,00   -1 228 488,00 -295 416,00
Oprávky k dlouhodob. hm. majetku            
Oprávky ke stavbám       -98 417 718,00   -109 155 682,00 -10 737 964,00
Oprávky k samost.mov.věcem a soub.     -2 740 034,00   -3 631 923,00 -891 889,00
Oprávky k drob. dl. hmot.majetku     -5 346 201,10   -5 714 000,28 -367 799,18
Oprávky k ost. dlouh. hmot. majetku     -174 022,10   -145 878,10 28 144,00
               
VI. Tvorba a použití fondů - informativně          
Obec Mikulovice má zřízeny dva fondy, jejichž hospodaření se řídí schválenými směrnicemi    
Název fondu   stav k 1.1.2013      Obrat MD 2013          Obrat dal 2013 Stav k 31.12.2013
Sociální fond   1 550 205,22   150 860,12   124 477,34 1 523 822,44
fond SFRB   1 410 105,06   576 121,00   -16 674,67 817 309,39
Fondy celkem   2 960 310,28   726 981,12   107 802,67 2 341 131,83
               
VII. Vyúčtování finan. vztahu k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody    
položka   Text   schv. rozpočet   uprav. rozp. skutečnost
4111 Neinvest.přij.transf.z všeob.pokl.spr. 75 000   106 000,00 106 000,00
4116 Neinvestiční přijaté transfery   1 270 000   1 100 000,00 1 070 572,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4 000   6 000,00 5 880,00
4122 Neiv. přij.. transfery. od krajů   0   739 181,00 687 725,00
4129 Ostatní neiv.přij.trans.od rozp.uz.ur. 0   10 000,00 10 000,00
4134 Převody z rozpoč. Účtů   0   0,00 3 005 525,00
4139 Ostatní převody z vlast. fondů   130 000   130 000,00 124 429,00
4213 Inv.přijaté transfery ze st. fondů   0   3 640 000,00 3 623 176,53
4216 Ost.invest.přij.transf.ze st.rozpočtu 0   36 000,00 36 000,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0   120 000,00 120 000,00
               
               
VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu, rozpočtům krajů,  
               
UZ   Text         Skuteč. výdaj
13233 Ostatní neinv.přijaté transfery - Integrace romských komunit     98 263,26
13234 Ostatní neinv.přijaté transfery - Úřad práce       1 156 123,00
17880 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu - RPS     36 000,00
112 Neinvestiční přijaté transfery od krajů       15 000,00
14004 Neinvestiční přijaté transfery od krajů       894 775,00
14022 Neinvestiční přijaté transfery od krajů       168 799,00
91628 Investiční transfery od státních fondů       6 006 500,00
98008 Neinvestiční přijaté transfery ze všeob. pokladny       58 598,00
98071 Neinvestiční přijaté transfery ze všeob. pokladny       48 700,00
               
               
IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření        
               
Přezkoumání hospodaření provedlo kontrolní oddělení Krajského úřadu Olomouckého kraje. Přezkoumání hospodaření obce bylo za rok 2013
provedeno ve dnech 31. 10. 2013 - 1.11.2013 a 12. 5. - 14. 5. 2014. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání:    
- byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona)  
         - účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2012 nebyly schváleny nejpozději do 30. 9. 2013    
               
Viz příloha č. 2              
               
               
X. Finační vypořádání hospodaření zřízených právnických osob      
a hospodaření s jejich majetkem          
               
Obec Mikulovice je zřizovatelem 3 příspěvkových organizací a jedné obecně prospěšné společnosti (Soužití 2005, o. p. s.)  
Těmto organizacím byly poskytnuty příspěvky na provoz v rozpočtové výši, a tím bylo zajištěno plynulé financování jejich provozu v roce 2013.
Organizace      Příspěvek          
Základní škola   2 847 200,00          
Mateřská škola Mik.   687 460,00          
Mateřská škola ŠB   453 220,00          
Soužití 2005, o.p.s.   649 992,00          
CELKEM:   4 637 872,00          
               
               
Základní škola Mikulovice            
               
Základní škola vykázala v roce 2013 celkové výnosy ve výši 17,829.758,98 Kč a celkové náklady ve výši 17,706.977,66 Kč. Hospodaření školy
skončilo se ziskem 122.581,32 Kč po zdanění (hlavní činnost = ztráta: 16.692,05 Kč, hospodářská činnost = zisk 139.273,37 Kč).  
Příspěvek zřizovatele byl použit na pokrytí nákladů na nákup materiálu, časopisů, DDM, kancelář.    
potřeb, na PHM, na zálohy na energie, běžnou údržbu, revize, opravy, cestovné, školení, ostraha, DDNM, telefonní služby, TKO, poštovné,
správy sítě, deratizace, kurzy, kontroly, datové služby, mzdové náklady, zdravotní a sociální pojištění, pojištění a další provozní náklady.
               
               
Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku        
Ukazatel Stav Stav Příděl ze Stav po přídělu      
  k 1.1.2013 k 31.12.2013 zlepšeného zlepšeného HV      
      HV        
Rezervní fond - 413 1,215.122,12 1,202.714,18 122.581,32 1,325.295,50      
Fond odměn - 411 91 020,00 390.916,00   390.196      
               
               
               
V roce 2013 získala základní škola dotace:          
- z Krajského úřadu Olomouc na mzdové náklady + ONIV ve výši 9,778.500,- Kč, dotaci na mzdy pedagogů ve výši 188.340,- Kč a na mzdu asistenta
pedagoga ve výši 196.805,- Kč a účelovou dotaci ve výši 22.000,-Kč na projekt pod názvem Poznejme se - česko-polská spolupráce.
- Dotaci z ESF na mzdy zaměstnanců ve výši 390.714,26 Kč        
- Dotaci EU Peníze školám - 2. část na mzdy, vzdělávání, cestovné a nákup učebních pomůcek - vyčerpáno: 288.991,11 Kč.  
- dotaci z Euroregionu Praděd - realizace projektu-dohadná položka "ŠKOLA NEZNÁ HRANICE" ve výši 327.206,-Kč  
- dotaci z Euroregionu Praděd - dohadné položky "110 let vzniku budovy ZŠ" ve výši 253.669,66 Kč.    
- dotaci z Euroregionu Praděd - vyúčtování dohadné položky "110 let vzniku budovy ZŠ" ve výši 10.085,64 Kč.  
Náklady prošly v roce 2012.            
               
               
Mateřská škola Mikulovice            
Mateřská škola Mikulovice vykázala v roce 2013 celkové   výnosy ve výši 4,118.081,30 Kč a celkové náklady ve výši 4,100.071,63 Kč. Hospodaření
školky skončilo se ziskem 18.009,67 Kč (hlavní činnost = ztráta - 4.762,67 Kč, hospodářská činnost = zisk 13.247,--Kč).  
               
Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku        
Ukazatel Stav Stav Příděl ze Stav po přídělu      
  k 1.1.2013 k 31.12.2013 zlepšeného zlepšeného HV      
      HV        
Rezervní fond 195.341,72 166.658,61 18.009,67 184.668,28      
Pokrytí ztráty z RF roku 2009            
        0,00      
               
               
Příspěvek zřizovatele byl použit na pokrytí nákladů spojených s provozními výdaji mateřské školky.    
Mateřská škola Mikulovice získala v roce 2013 dotace od KÚ OK na mzdy a ONIV ve výši 2,728.400,-- Kč, na mzdy pedagogů  
ve výši 58.388,--Kč a ve výši 15.000,--Kč          
"Malý krůček..", dotaci od ÚP Olomouc ve výši 189.237,-- Kč na mzdu asistenta pedagoga a provozního pracovníka a od Euroregionu Praděd dotaci ve výši
169.348,34,-- Kč na projekt "My jsme všichni kamarádi" (vyúčtování ukončeného projektu), se souhlasem zřizovatele  
byly výnosy z projektu použity na čerpání nového projektu "Pojď si hrát a poznávat".      
Dotaci z ESF na mzdy ve výši 75.913,31 Kč.          
               
Mateřská škola Široký Brod            
               
Mateřská škola Široký Brod vykázala v roce 2013 celkové výnosy 2,108.626,87 Kč a celkové náklady ve výši 2,108.384,27 Kč. Hospodaření školky
skončilo se ziskem 242,60 Kč (hlavní činnost).          
               
Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku        
Ukazatel Stav Stav Příděl ze Stav po přídělu      
  k 1.1.2013 k 31.12.2013 zlepšeného zlepšeného HV      
      HV        
Rezervní fond 71.060,83 63.735,05 242,60 63.977,65      
               
               
Příspěvek zřizovatele byl použit na pokrytí nákladů spojených s provozními výdaji mateřské školky.    
Mateřská škola Široký Brod získala v roce 2013 dotaci od KÚ OK na mzdové náklady + ONIV ve výši 1,458.700,- Kč, dále dotaci na rozvojový
program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním ve výši 30.570,--Kč.
Dotaci z ESF na mzdy ve výši 70.249,36 Kč.          
               
Soužití 2005, o. p. s.              
               
Celkem přijaté dotace, příspěvky a finanční dary, které organizace získala, činily:      
* Dotace MPSV - 984.000,- Kč.          
* Provozní dotace Obce Mikulovice byla schválena - 650.000,- Kč ( provoz terénní pečovatelské služby a domu s pečovatelskou službou).
* Příspěvek obce Supíkovice ve výši 5.000,- Kč (stolek k lůžku,chodítko).    
  Příspěvek obce Hradec - Nová Ves ve výši 18.000,--Kč (zvedák do vany,chodítko).    
* Příspěvek obce Písečná ve výši 20.000,-Kč (polohovací lůžko s matrací).    
  Provozní příspěvek na činnost města Jeseník 15.000,--Kč (polohovací lůžko s matrací).  
* Tržby za poskytování pečovatelské služby 872.611,--Kč.      
  Příjmy z pronájmu bytů a zařízení 638.250 Kč.        
               
               
Vyúčtování přijatých dotací bylo provedeno dle stanovených jednotlivých požadavků, nejpozději do 31.1.2014. Účetní organizace nyní zpracovává podklady
pro daňové přiznání za rok 2013. Podrobnější rozvaha a výkaz zisku a ztráty bude zpracována ve výroční zprávě po schválení dozorčí radou a auditorkou.
Po provedené uzávěrce by měl být výsledek hospodaření organizace za rok 2013 .      
               
XI. Ostatní doplňující údaje            
               
Ukazatel dluhové služby za rok 2013 je 1,6 %          
               
Obec Mikulovice schválila rozpočet na rok 2013 dne 18.12.2013 usnesením č. 78/17/2012 bod 8.    
Obec Mikulovice měla v roce 2013 šest rozpočtových opatření.        
               
Součástí závěrečného účtu obce Mikulovice jsou Rozvahy školských zařízení + Soužití 2005, o. p. s. k 31. 12. 2013 a Inventarizační zprávy škol. zařízení
k 31. 12. 2013 (viz přílohy č. 3 - 9)            
               
Razítko účetní jednotky:            
               
               
               
Osoba odpovědná za účetnictví a rozpočet: Martina Lukešová        
               
               
               
Statutární zástupce: Jiří Šimík, starosta obce Mikulovice          

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

přihlaste se