obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

rozpočet obce

Závěrečný účet obce za rok 2013

Závěrečný účet obce za rok 2013            
  v Kč            
  sestavený ke dni 21. 5. 2014          
               
               
Údaje o organizaci:              
Název:   Obec Mikulovice          
ulice, č.p.   Hlavní 5          
obec   Mikulovice          
PSČ   790 84          
IČO   303003          
telefon   584 429 100          
fax   584 429 195          
               
Obsah závěrečného účtu            
I. Plnění rozpočtu příjmů            
II. Plnění rozpočtu výdajů            
III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)        
IV. Stavy a obraty na bankovních účtech          
V. Majetek              
VI. Tvorba a použití fondů - informativně          
VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody      
VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu, rozpočtům krajů, obcí a jiným rozpočtům
IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření          
X. Finančních hospodaření zřízeným právnických osob, příspěvkových organizací a hospodaření    
  s jejích majetkem          
XI. Ostatní doplňující údaje            
               
I. Plnění rozpočtu příjmů            
               
         Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
Daňové příjmy       30 068 000   31 827 500 32 307 648,10
Nedaňové příjmy       7 646 000   8 794 800 8 284 682,51
Kapitálové příjmy       1 937 000   3 970 100 2 745 628,05
Přijaté transfery       2 219 000   6 669 881 9 572 007,53
Příjmy Celkem:       41 870 000   51 262 281 52 909 966,19
               
Konsolidace příjmů       130 000   130 000 3 129 954,00
               
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí   4 000   6 000 5 880,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů       739 181 687 725,00
4129 - Ost.neinv.přij.transf.od rozpo.územn. Úrovně       10 000 10 000,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů           3 005 525,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů   130 000   130 000 124 429,00
               
Příjmy po konsolidaci       41 740 000   51 132 281 49 780 012,19
               
II. Plnění rozpočtu výdajů            
               
           Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
Běžné výdaje       42 798 000   53 629 168 38 859 271,82
Kapitálové výdaje       5 440 000   7 873 113 7 792 264,30
Výdaje celkem:       48 238 000   61 502 281 46 651 536,12
               
Konsolidace výdajů       130 000   130 000 3 129 954,00
               
5321 - Neinvestiční transfery obcím         50 000 50 000,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veř. roz.   275 000   275 000 268 631,00
5342 - Převody FKSP a soc. fondu obcí   130 000   130 000 124 429,00
5345- Převody vl. rozpočtovým účtům           3 005 525,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území j. ok.   10 000   10 000 8 178,00
UJ 035 - Transf. poskyt. na území jiného kraje   10 000   58 000 58 178,00
Výdaje po konsolidaci       48 108 000   61 372 281 43 521 582,12
               
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci     -6 368 000   -10 240 000 6 258 430,07
Třída 8 - Financování       6 368 000   10 240 000 -6 258 430,07
               
Financování celkem po konsolidaci     6 368 000   10 240 000 -6 258 430,07
               
               
III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)        
               
      Schválený rozpočet rozpočet po změnách skutečnost
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. Účtech   7 968 000   11 640 000 -5 584 285,54
Uhrazené splátky dlouhodobých přij. půjč.prostředků   -700 000   -700 000 -713 729,53
Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příjm a výd.vl.sekt   -900 000   -700 000 39 585,00
Financování součet       6 368 000   10 240 000 -6 258 430,07
               
               
IV. Stavy a obraty na bankovních účtech - viz. Příloha č. 1 (Finka)      
Název bankovního účtu   Počáteční stav k 1.1 Stav ke konci období Změna stavu účtu
Základní běžný účet       10 156 551,48   15 842 893,47 -5 686 341,99
Běžné účty fondů ÚSC       1 483 511,28   1 381 454,83 102 056,45
Běžné účty celkem       11 640 062,76   17 224 348,30 -5 584 285,54
               
               
V. Majetek              
               
Dlouhodobý nehmotný majetek          Stav k 1.1.        Stav k 31.12.2013        Obrat
Software       0,00   0,00 0,00
Drobný dlouhod. nehm. majetek     396 610,40   396 610,40 0,00
Ostatní dlouhodobý nehm. Majetek     2 363 200,00   2 363 200,00 0,00
Dlouhod. nehmotný majetek celkem     2 759 810,40   2 759 810,40 0,00
               
Dlouhodobý hmotný majetek        Stav k 1.1.      Stav k 31.12.2013    Obrat
Pozemky       34 537 847,17   33 324 851,37 -1 212 995,80
Kulturní předměty       93 620,00   93 620,00 0,00
Stavby       601 988 991,43   610 878 842,37 8 889 850,94
Samost. mov. v. a soub. mov. věcí     11 929 499,35   12 153 587,35 224 088,00
Drobný dlouh. hmotný majetek     5 346 201,10   5 714 000,28 367 799,18
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek     313 351,00   213 351,00 -100 000,00
Nedokončený dlouh. hmotný majetek     4 480 071,50   2 365 031,50 -2 115 040,00
Dlouh. hmotný majetek celkem     658 689 581,55   664 743 283,87 6 053 702,32
Oprávky k dl. nehm. Majetku            
Oprávky k drob. dl. nehm. majetku     -396 610,40   -396 610,40 0,00
Oprávky k ost. dl. nehm.majetku     -933 072,00   -1 228 488,00 -295 416,00
Oprávky k dlouhodob. hm. majetku            
Oprávky ke stavbám       -98 417 718,00   -109 155 682,00 -10 737 964,00
Oprávky k samost.mov.věcem a soub.     -2 740 034,00   -3 631 923,00 -891 889,00
Oprávky k drob. dl. hmot.majetku     -5 346 201,10   -5 714 000,28 -367 799,18
Oprávky k ost. dlouh. hmot. majetku     -174 022,10   -145 878,10 28 144,00
               
VI. Tvorba a použití fondů - informativně          
Obec Mikulovice má zřízeny dva fondy, jejichž hospodaření se řídí schválenými směrnicemi    
Název fondu   stav k 1.1.2013      Obrat MD 2013          Obrat dal 2013 Stav k 31.12.2013
Sociální fond   1 550 205,22   150 860,12   124 477,34 1 523 822,44
fond SFRB   1 410 105,06   576 121,00   -16 674,67 817 309,39
Fondy celkem   2 960 310,28   726 981,12   107 802,67 2 341 131,83
               
VII. Vyúčtování finan. vztahu k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody    
položka   Text   schv. rozpočet   uprav. rozp. skutečnost
4111 Neinvest.přij.transf.z všeob.pokl.spr. 75 000   106 000,00 106 000,00
4116 Neinvestiční přijaté transfery   1 270 000   1 100 000,00 1 070 572,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4 000   6 000,00 5 880,00
4122 Neiv. přij.. transfery. od krajů   0   739 181,00 687 725,00
4129 Ostatní neiv.přij.trans.od rozp.uz.ur. 0   10 000,00 10 000,00
4134 Převody z rozpoč. Účtů   0   0,00 3 005 525,00
4139 Ostatní převody z vlast. fondů   130 000   130 000,00 124 429,00
4213 Inv.přijaté transfery ze st. fondů   0   3 640 000,00 3 623 176,53
4216 Ost.invest.přij.transf.ze st.rozpočtu 0   36 000,00 36 000,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0   120 000,00 120 000,00
               
               
VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu, rozpočtům krajů,  
               
UZ   Text         Skuteč. výdaj
13233 Ostatní neinv.přijaté transfery - Integrace romských komunit     98 263,26
13234 Ostatní neinv.přijaté transfery - Úřad práce       1 156 123,00
17880 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu - RPS     36 000,00
112 Neinvestiční přijaté transfery od krajů       15 000,00
14004 Neinvestiční přijaté transfery od krajů       894 775,00
14022 Neinvestiční přijaté transfery od krajů       168 799,00
91628 Investiční transfery od státních fondů       6 006 500,00
98008 Neinvestiční přijaté transfery ze všeob. pokladny       58 598,00
98071 Neinvestiční přijaté transfery ze všeob. pokladny       48 700,00
               
               
IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření        
               
Přezkoumání hospodaření provedlo kontrolní oddělení Krajského úřadu Olomouckého kraje. Přezkoumání hospodaření obce bylo za rok 2013
provedeno ve dnech 31. 10. 2013 - 1.11.2013 a 12. 5. - 14. 5. 2014. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání:    
- byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona)  
         - účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2012 nebyly schváleny nejpozději do 30. 9. 2013    
               
Viz příloha č. 2              
               
               
X. Finační vypořádání hospodaření zřízených právnických osob      
a hospodaření s jejich majetkem          
               
Obec Mikulovice je zřizovatelem 3 příspěvkových organizací a jedné obecně prospěšné společnosti (Soužití 2005, o. p. s.)  
Těmto organizacím byly poskytnuty příspěvky na provoz v rozpočtové výši, a tím bylo zajištěno plynulé financování jejich provozu v roce 2013.
Organizace      Příspěvek          
Základní škola   2 847 200,00          
Mateřská škola Mik.   687 460,00          
Mateřská škola ŠB   453 220,00          
Soužití 2005, o.p.s.   649 992,00          
CELKEM:   4 637 872,00          
               
               
Základní škola Mikulovice            
               
Základní škola vykázala v roce 2013 celkové výnosy ve výši 17,829.758,98 Kč a celkové náklady ve výši 17,706.977,66 Kč. Hospodaření školy
skončilo se ziskem 122.581,32 Kč po zdanění (hlavní činnost = ztráta: 16.692,05 Kč, hospodářská činnost = zisk 139.273,37 Kč).  
Příspěvek zřizovatele byl použit na pokrytí nákladů na nákup materiálu, časopisů, DDM, kancelář.    
potřeb, na PHM, na zálohy na energie, běžnou údržbu, revize, opravy, cestovné, školení, ostraha, DDNM, telefonní služby, TKO, poštovné,
správy sítě, deratizace, kurzy, kontroly, datové služby, mzdové náklady, zdravotní a sociální pojištění, pojištění a další provozní náklady.
               
               
Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku        
Ukazatel Stav Stav Příděl ze Stav po přídělu      
  k 1.1.2013 k 31.12.2013 zlepšeného zlepšeného HV      
      HV        
Rezervní fond - 413 1,215.122,12 1,202.714,18 122.581,32 1,325.295,50      
Fond odměn - 411 91 020,00 390.916,00   390.196      
               
               
               
V roce 2013 získala základní škola dotace:          
- z Krajského úřadu Olomouc na mzdové náklady + ONIV ve výši 9,778.500,- Kč, dotaci na mzdy pedagogů ve výši 188.340,- Kč a na mzdu asistenta
pedagoga ve výši 196.805,- Kč a účelovou dotaci ve výši 22.000,-Kč na projekt pod názvem Poznejme se - česko-polská spolupráce.
- Dotaci z ESF na mzdy zaměstnanců ve výši 390.714,26 Kč        
- Dotaci EU Peníze školám - 2. část na mzdy, vzdělávání, cestovné a nákup učebních pomůcek - vyčerpáno: 288.991,11 Kč.  
- dotaci z Euroregionu Praděd - realizace projektu-dohadná položka "ŠKOLA NEZNÁ HRANICE" ve výši 327.206,-Kč  
- dotaci z Euroregionu Praděd - dohadné položky "110 let vzniku budovy ZŠ" ve výši 253.669,66 Kč.    
- dotaci z Euroregionu Praděd - vyúčtování dohadné položky "110 let vzniku budovy ZŠ" ve výši 10.085,64 Kč.  
Náklady prošly v roce 2012.            
               
               
Mateřská škola Mikulovice            
Mateřská škola Mikulovice vykázala v roce 2013 celkové   výnosy ve výši 4,118.081,30 Kč a celkové náklady ve výši 4,100.071,63 Kč. Hospodaření
školky skončilo se ziskem 18.009,67 Kč (hlavní činnost = ztráta - 4.762,67 Kč, hospodářská činnost = zisk 13.247,--Kč).  
               
Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku        
Ukazatel Stav Stav Příděl ze Stav po přídělu      
  k 1.1.2013 k 31.12.2013 zlepšeného zlepšeného HV      
      HV        
Rezervní fond 195.341,72 166.658,61 18.009,67 184.668,28      
Pokrytí ztráty z RF roku 2009            
        0,00      
               
               
Příspěvek zřizovatele byl použit na pokrytí nákladů spojených s provozními výdaji mateřské školky.    
Mateřská škola Mikulovice získala v roce 2013 dotace od KÚ OK na mzdy a ONIV ve výši 2,728.400,-- Kč, na mzdy pedagogů  
ve výši 58.388,--Kč a ve výši 15.000,--Kč          
"Malý krůček..", dotaci od ÚP Olomouc ve výši 189.237,-- Kč na mzdu asistenta pedagoga a provozního pracovníka a od Euroregionu Praděd dotaci ve výši
169.348,34,-- Kč na projekt "My jsme všichni kamarádi" (vyúčtování ukončeného projektu), se souhlasem zřizovatele  
byly výnosy z projektu použity na čerpání nového projektu "Pojď si hrát a poznávat".      
Dotaci z ESF na mzdy ve výši 75.913,31 Kč.          
               
Mateřská škola Široký Brod            
               
Mateřská škola Široký Brod vykázala v roce 2013 celkové výnosy 2,108.626,87 Kč a celkové náklady ve výši 2,108.384,27 Kč. Hospodaření školky
skončilo se ziskem 242,60 Kč (hlavní činnost).          
               
Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku        
Ukazatel Stav Stav Příděl ze Stav po přídělu      
  k 1.1.2013 k 31.12.2013 zlepšeného zlepšeného HV      
      HV        
Rezervní fond 71.060,83 63.735,05 242,60 63.977,65      
               
               
Příspěvek zřizovatele byl použit na pokrytí nákladů spojených s provozními výdaji mateřské školky.    
Mateřská škola Široký Brod získala v roce 2013 dotaci od KÚ OK na mzdové náklady + ONIV ve výši 1,458.700,- Kč, dále dotaci na rozvojový
program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním ve výši 30.570,--Kč.
Dotaci z ESF na mzdy ve výši 70.249,36 Kč.          
               
Soužití 2005, o. p. s.              
               
Celkem přijaté dotace, příspěvky a finanční dary, které organizace získala, činily:      
* Dotace MPSV - 984.000,- Kč.          
* Provozní dotace Obce Mikulovice byla schválena - 650.000,- Kč ( provoz terénní pečovatelské služby a domu s pečovatelskou službou).
* Příspěvek obce Supíkovice ve výši 5.000,- Kč (stolek k lůžku,chodítko).    
  Příspěvek obce Hradec - Nová Ves ve výši 18.000,--Kč (zvedák do vany,chodítko).    
* Příspěvek obce Písečná ve výši 20.000,-Kč (polohovací lůžko s matrací).    
  Provozní příspěvek na činnost města Jeseník 15.000,--Kč (polohovací lůžko s matrací).  
* Tržby za poskytování pečovatelské služby 872.611,--Kč.      
  Příjmy z pronájmu bytů a zařízení 638.250 Kč.        
               
               
Vyúčtování přijatých dotací bylo provedeno dle stanovených jednotlivých požadavků, nejpozději do 31.1.2014. Účetní organizace nyní zpracovává podklady
pro daňové přiznání za rok 2013. Podrobnější rozvaha a výkaz zisku a ztráty bude zpracována ve výroční zprávě po schválení dozorčí radou a auditorkou.
Po provedené uzávěrce by měl být výsledek hospodaření organizace za rok 2013 .      
               
XI. Ostatní doplňující údaje            
               
Ukazatel dluhové služby za rok 2013 je 1,6 %          
               
Obec Mikulovice schválila rozpočet na rok 2013 dne 18.12.2013 usnesením č. 78/17/2012 bod 8.    
Obec Mikulovice měla v roce 2013 šest rozpočtových opatření.        
               
Součástí závěrečného účtu obce Mikulovice jsou Rozvahy školských zařízení + Soužití 2005, o. p. s. k 31. 12. 2013 a Inventarizační zprávy škol. zařízení
k 31. 12. 2013 (viz přílohy č. 3 - 9)            
               
Razítko účetní jednotky:            
               
               
               
Osoba odpovědná za účetnictví a rozpočet: Martina Lukešová        
               
               
               
Statutární zástupce: Jiří Šimík, starosta obce Mikulovice          

rozpočet obce pro rok 2012

Obec Mikulovice
Hospodaření k 31. 12. 2012
TŘÍDA 1 - sdílené daně
Rozpočet 2012 Hospodaření k 31.12.2012
Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činnosti 3 900 000 4 033 663,35
Daň z příjmu fyz.osob ze samos.výděl.činn. 800 000 661 911,59
Daň z přijmu fyz.osob z kapit.výnosů 460 000 457 208,34
Daň z příjmu právnických osob 4 300 000 4 005 308,03
Daň z přidané hodnoty 9 159 000 9 158 927,84
Daň z příjmu právnických osob - obec 2 668 550 2 668 550,00
celkem 21 287 550 20 985 569,15
SESKUPENÍ 13 - Poplatky a daně z vyb.činností a služeb    
Správní poplatk výh.hrací přístroje 50 000 49 857,00
delegace sňatku 8 000 4 500,00
správní poplatky 46 000 48 056,00
Poplatek za odnětí zemědělské půdy 5 000 4 990,00
Poplatek ze psů 79 000 84 291,00
Poplatek za užívání veřej.prostranství 6 000 6 009,00
Poplatek ze vstupného 4 000 1 680,00
Poplatek z ubytovací kapacity 15 000 13 587,00
Poplatek odvod výtěžku z provoz.loterií 65 000 60 918,91
Poplatek za likvidaci komun.odpadu 1 240 000 1 203 913,36
Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 2 000 1 686,00
Odvod z VHP 585 000 558 163,03
poplatek za znečišťování ovzduší   4 000,00
SESKUPENÍ 13 - celkem 2 105 000 2 041 651,30
SESKUPENÍ 15 - majetkové daně    
Daň z nemovitostí 3 20 00 3 312 723,71
  3 20 00 3 312 723,71
TŘÍDA 1 - daňové příjmy celkem 26 412 550 26 339 944,16
TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy    
SESKUPENÍ 21 - Příjmy z vlastní činnosti    
Příjmy z pronájmu pozemků 150 000 145 596,00
Příjem, nedopl.za vodné, stočné 2011 495 000 503 158,00
Příjem - vodné, stočné / 2012 2 235 000 2 386 617,50
Příjem z ukládání zeminy,deponie,akce OÚ 800 000 805 465,00
Stočné Hradec - Nová Ves 355 000 355 834,00
Příjem - doplatek z fondu reprodukce od 5 000 162 264,00
Příjem - poplatek místní knihovna Mi, ŠB 35 000 38 247,00
Příjem z inzerce IS 6 000 4 417,00
Příjem - nebyt.prostory -pošta Mi 155 000 159 254,00
Příjem - nebyt.prostory na OÚ 43 000 41 665,00
Příjem z úroků 61 000 60 157,13
Příjem z úroků - spl.půjček z FRB 50 000 46 954,00
Náklady řízení 6 000 8 560,00
Repropráce, poplatek za používání faxu 3 000 3 034,00
Příjem - ukl.odpadu dle smlouvy(EKO-KOM a.s) 513 000 512 632,50
Příjem, nájem, služby - zdrav.středisko 240 000 256 622,00
Příjem, nájem, služby - byty 800 000 857 236,00
Příjem - z hřb.místa, kopání hrobu 27 000 27 555,00
Příjem - sečení trávy, příkopy, půjčení 13 000 11 943,00
Příjem - přísp.na stravování 95 000 96 149,00
Příjem z nájem - JK Morava - Babinští 58 000 57 564,00
Příjem JK Morava finanční leasing 124 000 124 140,00
Převody vl. Fondům 130 000 131 000,00
Příjmy - sociální fond 30 000 27 152,07
školských zařízení (MŠ, ŠB, PS)                                
multikáry a pily, poplatek psi                                
Převody vl. Fondům - SFRB 0 0
Příjem - pěstební činnost - prodej dřeva 20 000 20 316,20
SESKUPENÍ 21 - celkem 6 449 000 6 843 532,40
SESKUPENÍ 22    
Příjem - přijaté sankční platby - pokuty 14 000 13 700,00
celkem 14 000 13 700,00
SESKUPENÍ 23    
Ostatní nedaňové příjmy 190 000 198 163,48
Příjmy - ČOV 47 000 32 555,00
Příjmy z prodeje krát.a drob.dl.majetku
Očekávané příjmy
55 000 50 394,00
Příjmy z vydobýv.prostor 2011, 2012 30 000 17 480,00
Příjem - pojistné náhrady 75 000 85 313,00
KÚ Ol. Kraje - na výkon státní správy a školství 1 371 400 1 371 400,00
Účel transf..od ůřadu práce Jeseník 455 000 479 554,00
Příspěvek Měú Jseník - knihovna 35 000 35 000,00
Zájezd Senioři SMOJ - Praha 50 000 50 500,00
Příjem regionál. funkce místní knihovny 60 000 51 000,00
Slezské aktivity 468 000 468 109,38
Integrace romských komunit 1 105 000 1 104 510,76
Vratka DPH 0 0
Rizšíření vodovodu + kanalizace HNV 0 0
Sdružení obcí Praděd 125 000 124 117,00
Přestupková agenda - Velké Kunětice 4 000 3 360,00
Nákup dopravního vozidla pro SDH ŠB 120 000 120 000,00
Divadelní spolek Kantoři 53 000 53 200,00
Vratka 2011 SFŽP 4. etapa kanalizace 4 660 000 4 660 285,24
CAMPANULA (sport, děti a mládež) 100 000 100 000,00
Prodej hasičského auta 35 000 35 000,00
Regenerace panelového sídliště 7. etapa 1 546 300 1 546 301,00
Cyklostezka Hasala - Kořán 1 949 000 1 949 000,00
SMOJ Mikulovický škrpál 10 000 10 000,00
Hasiči Mik. - KÚ Ol. Kraje 43 000 41 178,50
vratka - škola 468 000 468 000,00
Seskupení 23 celkem 13 054 700 13 054 421,36
SESKUPENÍ 24    
Splátky půjček od občanů FRB, SFRB 700 000 578 105,16
celkem 700 000 578 105,16
TŘÍDA 2 - celkem 20 217 700 20 489 758,92
TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy    
Příjmy z prodeje pozemků a lesa 105 000 100 672,00
Příjmy z prodeje invest.majetku, byty 400 000 420 728,00
Příjmy z prodeje majetku v objektu býv. Posádky 723 000 725 499,30
Příjmy z prodeje majetku - býv. Celnice 104 000 104 342,40
TŘÍDA 3 - celkem 1 332 000 1 351 241,70
TŘÍDA 4 - přijaté dotace    
KÚ Olomouckého kraje - na odbornou přípravu SDH 2 500 2 400,00
KÚ Olomouckého kraje - na vybavení a na zásah SDH 15 000 14 558,00
Účelový transfer JPO II. - pohotovost - 100 000 100 000,00
mzdy - MV ČR 300 000 300 000,00
KÚ Ol. Kraje - dotace pro MŠ Mikulovice 16 000 16 000,00
SMOJ - vrácení projektu bioodpad 22 000 21 744,00
KÚ Ol. Kraje - dotace na volby 72 000 72 000,00
KÚ Ol. Kraje - ZŠ Mikulovice - MŠMT - EU 538 000 537 768,80
Třída 4 - celkem 1 065 500 1 064 470,80
CELKEM - TŘÍDA 1,2,3,4                                                                                                                 49 027 750                                                                 49 245 415,58
TŘÍDA 8 - financování                                
- použití zůstatku z roku 2011 v tom:                                
KB Jeseník   1 552 695,95
KB - FRB 1   1 150 121,26
KB - Integrace romů   1 070 022,80
ČSOB   370 172,70
KB Jeseník   1 061,35
KB Jeseník - kanalizace   51 368,86
KB Jeseník - nový ÚP   4 684,27
Sociální fond   26 912,35
ČSOB voda   401 626,89
ČS - běžný účet   73 040,66
ČSOB - spořící   69 813,97
ČSOB - běžný   33 867,28
KB - centrum pro sport   15 280,66
ČNB - cyklocesty   4 693,31
KB Sběrný dvůr   22 681,83
SFRB   358 428,99
Platy 12/2012   704 949,00
Financování celkem 5 206 400 5 911 422,13
SOUHRN TŘÍD 1,2,3,4,8 54 234 150 55 156 837,71
Očekávané investiční transfery                                
Vodovod 4. etapa - Kolnovice                                                                                                                           0            
Zateplení OBÚ                                                                                                                                                   0              
Výměna osvětlení ul. Hlavní, Sokolská, Nádražní - LED                                                                                                                             0                
CELKEM:
VÝDAJE
0  
Pěstební činnost - par. 1031  
Hospodaření v obecních lesích 10 000 9 517,00
Pojištění lesů 10 000 8 758,00
Par. 1031 celkem 20 000 18 275,00
Silnice - par.2212    
Běžná údržba MK 713 000 717 991,00
Údržba a pojištění semaforu 38 000 31 210,00
Zimní údržba MK + posádka + chodníky 600 000 344 682,00
Pojištění MK + chodníků 40 000 7 769,00
Cyklostezka - Hasala - Kořán 3 039 000 3 022 875,00
Par.2212 celkem 4 430 000 4 124 527,00
Provozování veřej.silniční dopravy - par.2221    
Dopravní obslužnost obcí Jesenicka 170 500 170 405,00
Par.2221 celkem 170 500 170 405,00
Pitná voda par.2310    
Vodovodní sítě opravy - Mik., ŠB, Kol., obnova vodov. 530 000 502 220,25
Pojištění majetku obce voda 14 000 13 882,00
Rozšíř.vod.přípojek - ze zákona 30 000 30 044,00
Výměna vodoměrů 57 000 56 478,10
MŠ Mik. V PS - V+S/2011, byty 20 000 16 512,60
ZŠ Mik. v PS - V+S/2011, byty 61 000 60 403,85
provozování vodov. řádu 2 070 000 2 038 324,80
Vodovod 4. etapa Kolnovice + Za pilou 0 0
Par.2310 celekm                                                                                                                                 2 782 000                                                                     2 717 865,60
Odvádění a čištění odpadních vod - par.2321                                
Pojištění majetku 30 000 21 877,00
Provoz kanalizace a ČOV 2012 1 447 000 1 432 270,20
Modernizace ČOV 0 0
Podpora individuálního řešení čištění odp.vod 25 000 25 000,00
Par.2321 celkem 1 502 000 1 479 147,20
Předškolní zařízení - par.3111    
MŠ Mikulovice v PS - příspěvek na činnost 718 000 718 000,00
MŠ ŠB v PS - příspěvek na činnost 438 000 438 000,00
MŠ ŠB + MI -pojištění majetku 13 000 12 189,00
MŠ Mikulovice - převod dotace z Olomouckého kraje 16 000 16 000,00
Par.3111 celkem 1 185 000 1 184 189,00
Základní škola - par.3113    
ZŠ Mikulovice v PS - přísp.na činnost 2 173 000 2 173 000,00
Pojištění majetku 25 000 22 510,00
Centrum pro sport a volný čas 908 000 880 408,00
Přeposlání pojistné náhrady 25 000 25 097,00
Přeposlání dotace ZŠ Mik. MŠMT - EU 538 000 537 768,80
Telefonní služby, opravy - škola   33 261,00
Par.3113 celkem 3 669 000 3 672 044,80
Školní družiny a kluby - par 3143    
Pojištění majetku 4 000 4 000,00
Par.3114 celkem 4 000 4 000,00
včetně stravovny a hřiště za školou                                
Činnosti knihovnické - par. 3314
Provozní výdaje - činnost knihovny Mi
438 000 449 522,30
Náklady na činnost kroniky 2 000 1 600,00
Propagace obce - kalendáře stolní 25 ks 15 000 13 800,00
Informační servis 63 000 51 204,00
Mikulášská nadílka 2012 15 000 15 000,00
13.ván.jarmark,ohňostroj, divadlo 54 000 52 222,00
Par.3143 celkem 587 000 583 348,30
Záležitosti kultury a jiné - par.3319
Náklady na činnost kultury(hudby - plesy, tan. Zábavy, A. Beťáková+ván. koncert)
76 000 41 900,00
Náklady na divadelní soubory 92 000 88 645,48
Mikulovický škrpál - 2012 (SMOJ) 10 000 10 000,00
Par.3319 celkem 178 000 140 545,48
Záležitosti kultury,cirkcí a sděl.prost. - par.3399    
Náklady na činnost klubu pro uchov.a využití tradic 75 000 68 697,00
Obec pozorná rodině- podpora rodin s dětmi 220 000 220 000,00
Par.3399 celkem 295 000 288 697,00
Jiná zdrav.zařízení - par.3539    
Prov.výdaje zdrav.střed.Mi+úklid 40 000 67 756,89
Pojištění ,majetku 10 000 9 514,00
Par.3539 celkem 50 000 77 270,89
Bytové hospodářství - par.3612    
Provozní náklady BH a nebyt.prostor 500 000 458 623,07
Pojištění majetku 10 000 7 969,00
včetně provozu infor.střediska                                
Par.3612 celkem 510 000 466 592,07
Věřejná osvětlení - par.3631    
Obnova VO Sokolská, Hlavní, Kamenická (projekt Hlavní) 1 194 000 1 189 452,40
Provozní náklady + údržba VO + opravy VO 748 000 740 582,00
Vánoční osvětlení, montáž a demontáž,opravy 57 000 56 277,00
pojištění majetku VO 0 0
Par.3631 celkm 1 999 000 1 986 311,40
Pohřednictví - par. 3632    
Obnova hrbitovů MI+ŠB 2 000 1 932,00
Provozní náklady hřbitova MI+ŠB 5 000 1 200,00
Údržba hřbitova Mi 21 000 20 641,00
Údržba hřbitova ŠB 10 000 10 000,00
Sociální pohřby 0 0
Par.3632 celkem 38 000 33 773,00
Územní plánování - par. 3635    
Geodetické práce 85 000 19 814,00
Technická pomoc +znal.posudky+ výběr 415 000 314 331,00
Kanalizační řád - aktualizace, včetně Sokolské 34 000 34 000,00
Provozní řád ČOV - aktualizace 32 000 0
Pasport stavby a podklady, ověření účelu III. etapa vodovodu 125 000 0
Vodovod posádka - SP 90 000 0
Vodovod 4. etapa - SP 145 000 144 238,00
Elektro 11 RD - Sokolská - připoj.poplatek 69 000 68 750,00
Chodník I/44 - projekt 180 000 179 400,00
Regenerace panel. sídliště 7. etapa, realizace + žádost - vl. Zdroje, financování 11 -12 2 230 000 2 230 630,00
Výstavba RD - příprava Sokolská - komunikace 1 726 000 1 726 219,00
Zateplení OBÚ 0 0
říz.staveb, žádosti na dotace                                
Plošina pro imobilní OBÚ + ZS 449 000 448 975,00
ÚP - doplněn o změny 181 000 174 259,00
Sesuv půdy - DPS - projekt + žádost 90 000 82 500,00
Par.3635 celkem 5 851 000 5 423 116,00
Sběr a svoz komunálního odpadu - par. 3722    
Výdaje na sběr a svoz komunálního odpadu 1 627 000 1 622 899,40
Sběrný dvůr - provoz + nájem JK Morava 485 000 484 973,56
Par.3722 celkem 2 112 000 2 107 872,96
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - par.3745    
Údržba zeleně, mulčování,opravy a nákup 345 000 278 548,80
Náklady s zřízením kotců - psi, škol.,vybav., krmivo 48 000 51 305,00
Provoz mechanizace 330 000 305 714,00
Par.3745 celkem 723 000 635 567,80
Dávky sociální pomoci - finanční výpomoc - par.4341    
Příspěvek na azylový dům 13 000 13 000,00
Par.4341 celkem 13 000 13 000,00
Veřejně prospěšné práce - par.4222    
Pojištění nářadí ,multikáry, traktoru, vozíku 100 000 74 591,97
Mzdy - VPP, veřejná služba 574 000 672 965,00
Pracovní oděvy, obuv 15 000 14 828,00
Provozní náklady VPP, veřejné služby 90 000 62 101,00
Par.4222 celkem 779 000 824 485,97
Domovy - penziony - par.4357    
včetně porad.činn.                                
techniky a nářadí                                
Soc. centrum - příspěvek na činnost 625 000 625 000,00
pojištění majetku 13 000 12 150,00
Par.4357 celkem 638 000 637 150,00
Sociální péče a pomoc starším občanům - par.4319    
Provozní náklady klubu důchodců 50 000 13 191,00
Zájezd, návštěva Prahy 62 000 51 663,07
Integrace romských komunit 1 780 000 1 498 848,00
Par.4319 celkem 1 892 000 1 563 702,07
Požární ochrana - dobrovolná činnost - par.5512    
Provozní výdaje - SDH Mi
včetně plateb,voda,plyn,energie,ochr.
198 000 141 796,63
pom. a revizi zařízení SDH Mi,PHM Údržba vozidel (tech.,kont.emise, drobná údržba) 82 000 79 535,00
Pojištění vozidla RENAULT 30 000 29 796,00
Údržba zbrojnice 15 000 14 739,00
Nákup výzbroje,výstroje 61 000 60 253,00
Školení hasičů + zdrav.kontroly 10 000 6 300,00
Pojištění majetku a lidí 30 000 22 475,00
SDH Mi +ŠB - soutěže 6 500 6 100,00
Náklady na provoz mob.telefonů 10 000 8 271,00
Pohotovost SDH vč.soc. a zdr.pojiš. 203 000 203 000,00
Provoz.výdaje - SDH ŠB
včetně plateb,plyn,energie,PHM,nákup
72 000 71 954,14
výzbroje, výstroje, údržba vozidla
Dopravní vozidlo SDH ŠB
263 000 262 900,00
Údržbáři hasiči, vedení čety. vč. odvodů a provoz. nák. 1 995 000 1 934 860,00
Hasiči ŠB - oprava a dostavba zbrojnice 30 000 30 000,00
zájezdy, výročí ,schůze                                
Rezerva - mimořádné události 50 000 0
Par.5512 celkem 3 055 500 2 871 979,77
Zastupitelstva obcí - par.6112    
Členové ZO - mzdové náklady (starosta, místostarosta, výbory,zastupitelé) 1 180 000 1 132 136,00
Soc.pojištění 260 000 245 534,00
Zdravotní pojištění 120 000 103 029,00
Provozní výdaje ZO (cestovné, tel. služby) 160 000 135 245,90
Par.6112 celkem 1 720 000 1 615 944,90
Volby do zastupitelstev USC    
náklady na volby 67 000 67 091,00
Par. 6115 celkem 67 000 67 091,00
Činnost místní správy - 6171    
Provozní výdaje 1 000 000 926 469,82
Mzdy pracovníků obce včetně úklidu 1 942 000 1 896 509,00
Zákl.soc.pojištění 486 000 487 597,00
Zákl.zdravotní pojištění 177 000 176 881,00
Dohody (OON) 20 000 4 593,00
Právní zastoupení 110 000 60 000,00
Zákon.pojištění pracovníků 22 000 23 205,00
Náklady na stravování 70 000 72 270,00
Výdaje na reperezentaci 29 000 28 697,00
Pojištění objektu obce,osob.auta 30 000 29 838,00
Počítače - údržba -programy, tonery… 275 000 244 805,20
Výdaje - soc. fond 200 000 164 073,00
Par.6171 celkem 4 361 000 4 114 938,02
Výdaje z úvěr.a finan.operací - par 6310
Platby úroků z úvěrů
160 000 138 763,22
Bankovní poplatky 100 000 56 751,03
Par.6310 celkem 260 000 195 514,25
Převody vlastním fondům - par.6330    
Převody do soc.fondu obce 130 000 131 000,00
Převody vl. fondům - SFRB 0 0
Par.6330 celkem 130 000 131 000,00
Ostatní finanční operace    
daň z přidané hodnoty 613 000 612 413,00
par. 6399 celkem 613 000 612 413,00
Ostatní činnosti - par.6409    
Daň z převodu nemovitostí 15 000 63 300
Družební vztahy mezi obcemi ,městy 23 000 22 675,00
Poplatky za členství ve sdruženích
(SMOJ,PRADĚD, Sdružení obcí střední
136 000 136 171,09
Moravy , Mikroregionu Zlatohorsko) Granty obce/2011 170 000 161 020,00
Spartak Mi,FK 350 000 350 000,00
Kolkové známky na VHP 0 0
Klub maminek 10 000 10 000,00
Daň z příjmů práv. osob - obec 2 669 000 2 668 550,00
Provoz kopírky v roce 2012 150 000 128 749,80
Leasing OA - OÚ 2012 + pneu 166 000 130 663,80
Rozpoč. Rezerva, půjčka 8 244 650 0
IV. Etapa převodu hřiště 110 000 110 000,00
(Praha 1,Glucholazy, Pakoslawice)                                
posádka - nájmy, provoz. Náklady 25 000 4 341,66
Nákup vstupenek - bazén Česká Ves 0 0
Dýňové slavnosti 10 000 10 000,00
CAMPANULA (sport, děti a mládež) 100 000 100 000,00
10. ročník sportovních aktivit v obci TJ Spartak - příspěvek 250 000 250 000,00
Půjčky SFRB 100 000 100 000,00
750 let obce 0 0
Dny Mikulovic - Nová Ves v Horách (Veolia, strava večeře 2x, oběd 1x - 40 lidí) 27 000 27 046,00
Návštěva - Svěřžov, SK 10 000 8 921,00
Betlém 95 000 93 620,00
Převod majetku TJ Spartak 400 000 0
Par.6409 celkem 13 060 650 4 312 391,35
VÝDAJE CELKEM 52 694 650 42 073 158,83
TŘÍDA 8 - Financování    
CARION (spl./2011) 31 500 31 467,00
DPH - přenesená daňová povinnost
   Dlou h o d o b ě  přijaté  pů jčky,  náv ratn é  fin an.  Výp o mo ci 
13 000 13 069,00
předpis mezd za 12/11 800 000 731 446,00
Anuitní splátka SFRB 470 000 443 642,12
Splátky ČMZRB 225 000 223 992,00
Třída 8 - financování celkem 1 539 500 1 443 616,12
VÝDAJE celkem včetně financování 54 234 150 43 516 774,95
Zůstatky na účtech k 31.12.2012    
KB Jeseník                                                                                                       5 619 506,85    
ČSOB                                                                                                                 350 476,21    
FRB                                                                                                                 1 137 275,38    
Integrace romů                                                                                                   543 870,73    
SFRB - KB                                                                                                           325 401,90    
Sociální fond obce - KB Jeseník 20 834,00              
KB Jeseník - kanalizace 482 369,59              
ČSOB voda 3 049 640,91              
ČSOB spořící 70 256,63              
ČSOB - běžný 19 022,78              
ČNB - cyklocesty 4 424,71              
Pokladna 0              
ČMZRB 16 983,07              
Celkem: 11 640 062,76              
a) ZO Mikulovice schvaluje spolufinancování inv. akce cyklostezka - Hasala, Kořán                  
b) ZO Mikulovice schvaluje spolufinancování inv. akce Rekonstrukce VO v obci                    
c) ZO Mikulovice schvaluje spolufinancování ivn. akce Vzděláváním a prací k integraci                
d) ZO Mikulovice schvaluje spolufinancování ivn. akce Výstavba sítí a komunikací pro 11 RD - Sok. e) ZO Mikulovice schvaluje spolufinancování inv. akce Regenerace panel. Sídliště 7. etapa - Sokol. (VO, chodníky, zídky, mobiliář, kanalizace dešťová, parkoviště)
f) ZO Mikulovice schvaluje spolufinancování inv. akce - 4. etapa výstavby vodovodu (Kolnovice,Za pilou)          
g) ZO Mikuloice schvaluje spolufinancování inv. akce - rozšíření kanalizace + vodovodu ŠB + HNV            
h) ZO Mikulovice schvaluje spolufinancování inv. akce - zateplení budovy OBÚ                      
  Fin ančn ě nez ajištěn é akce ro ku 2012 dle sklad b y  ro z p o čtu                         
Záležitosti místních komunikací par.2219                                
Chodníky - Mi + ŠB I/44 + III/45710                                                                   18 000 000              
Dopravní a stavební řešení křižovatek na MK (Hluch.,Mlýn.,Na Buk.,Hlavní)                                     1 000 000              
cyklostezky a cyklotrasy Hasala - Kořán (5)                                                         1 038 000            
Par.2219 celkem                                                                                               20 038 000            
 Par.  3635  -  Úz emn í  pláno v ání                                 
Inlain + cyklostezky - dokumentace                                                                         320 000            
Zprůtočnění a zkapacitnění potůčku v ŠB (Straškr.,Večerka,Dostál, Šlik, Muller,                               800 000              
Zateplení OBÚ                                                                                                         830 000            
Obnova hřiště ZŚ 1. etapa                                                                                       670 000            
Revitalizace ul. Skolská, Hlavní                                                                           1 600 000              
Par.3635 celkem                                                                                                 4 220 000            
Silnice - par.2212                                
Oprava MK - Mikulovice, ŠB, Kolnovice                                                       36 890 000                
Instalace a pořízení označení řeky Bělé na mostech a lávkách (               20 000                  
Výstavba chodníků podél I/44 - etapa A (3)                                               1 725 000                
Obnova obsluž. komun. - posádka Mikulovice (6)                                   1 250 000                
Oprava mostu přes řeku Bělá - Hlucholazská                                         1 500 000                
Výdej celkem                                                                                           41 385 000              
Pitná voda - par.2310                                
opravy vodovodu (10 let)                                                                             680 000                
Vlastní vodní zdroj                                                                                         8 000 000                
Vodovod Kolnovice                                                                                       10 115 000                
vod. + kan.+ el, + plyn - lokality pro výst.RD (Turac,Myslivecká louka,Kořán)                         4 800 000                
Rekonstrukce vodáren (Kolnovice, Terezín)                                                                               1 100 000                
Rozšíření vodovodu v ŠB (Muller, Terezín)                                                                                     600 000                
Vodovod 4. etapa - Kolnovice (1)                                                               1 880 000                
Výdej celkem                                                                                               27 175 000              
Odvádění a čištění odpadních vod - par.2321                                
Opravy ČOV + kanalizace - 10 let                                                               895 000                
Odvedení dešťové vody od objektů (tělocvična,OÚ,parkov.,finské domy)                         2 500 000                
Řešení kalové koncovky u obecní ČOV                                                   1 500 000                
Rozšíření kanalizace a vodovodu ŠB - Antoňů (4)                                   150 000                
Podpora individuálního řešení čiětění odp.vod                                         200 000                
Výdej celkem   5 245 000              
Bytové hospodářství - par.3612                  
Výstavba 6 bj   5 400 000              
Výstavba 8 bj, ul.V Zátiší   9 000 000              
Výdej celkem   14 400 000              
Veřejná osvětlení - par. 3631
Osvětlení VO
  850 000              
rozšíření VO   1 380 000              
realizace VO k novostavbě Závada(SB)   75 000              
Výdaj celkem   2 305 000              
Pohřebnictví - par. 3632
Hřbitov Mikulovice, Široký Brod - obnova chodníků
osvětlení 4 000 000              
Výdaj celkem   4 000 000              
Ostatní činnosti - par. 6409
Rekonstrukce radnice
  3 900 000              
úprava náměstí, parkovišť, mobiliář   2 900 000              
obnova MŠ ŠB IV. etapa   2 000 000              
Oprava ZŠ   8 500 000              
Obnova zeleně v obci   4 450 000              
SPORT + kultura děti + mládež   100 000              
Slezské dny   600 000              
Výstavba sportovního areálu   1 620 000              
Úprava areálu posádky   25 000 000              
Zateplení budovy OÚ (2)   1 056 000              
Výdaje celkem   50 126 000              
Celkem finančně nezajištěné výdaje   168 894 000              

rozpočet obce pro rok 2014

Rozpočet obce Mikulovice na rok 2014 + 6.rozpočtová změna 2014, hospodaření k 31.12.2014  
Výdaje: Závazné ukazatele  
oddíl text poznámka rozpočet hospodaření k 31.12.2014
1031 Pěstební činnost hospodaření v obec.lesích 9 000,00 8 758,00
2212 Silnice běžná a zimní údržba MK,pojištění MK 5 164 213,00 4 966 660,14
2221 Provoz veřejné silniční dopravy dopravní obslužnost obcí Jesenicka 177 000,00 176 759,00
2310 Pitná voda provoz vodovodního řádu 2 053 200,00 2 047 702,76
2321 Odvádění a čištění odp. vod a nakl. s kaly provoz kanalizace a ČOV 2 242 000,00 2 227 446,69
3111 Předškolní zařízení příspěvek na činnosti MŠ Š.Brod,Mik. 9 957 214,00 9 953 431,00
3113 Základní školy příspěvek na činnost ZŠ Mikulovice 2 871 122,00 2 840 546,00
3143 Školní družiny a kluby pojištění 3 000,00 2 600,00
3314 Činnosti knihovnické provoz,akce,IS,činnost inf.střediska 651 000,00 571 860,40
3319 Ostatní záležitosti kultury Mikulovické slavnosti,div.soubor Kantoři 600 000,00 555 988,04
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví obec pozorná rodině 360 000,00 358 868,00
3539 Ostatní zdravotnická zařízení provoz zdravotní středisko 320 500,00 314 505,00
3612 Bytové hospodářství provoz,oprava budovy OÚ 555 000,00 552 402,00
3631 Veřejné osvětlení obnova,provoz,vánoční osvětlení 2 387 000,00 2 344 846,00
3632 Pohřebnictví provoz hřbitovů Mik.,Š.Brod,soc.pohřby 90 000,00 76 255,00
3635 Územní plánování územní plán 928 000,00 801 287,70
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů svoz kom.odpadu,sběrný dvůr 1 962 000,00 1 831 772,04
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň údržba zeleně 580 000,00 486 639,00
4222 Veřejně prospěšné práce   3 156 000,00 2 598 861,00
4319 Ostatní výdaje souvis.s soc.poradenstvím klub důchodců,lokalní asistence 490 300,00 418 363,15
4341 Soc.pomoc osobám v hmot.nouzi příspěvek na azyl.dům 10 000,00 10 000,00
4357 Domovy soc.centrum - Soužití 720 000,00 718 928,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část provoz hasiči Mik,Š.Brod 3 235 000,00 3 153 974,76
6112 Zastupitelstva obcí zastupitelé 1 680 000,00 1 422 806,00
6115 Volby do zastupitelstva obce   49 000,00 48 010,00
6117 Volby do Evropského parlamentu   50 000,00 49 141,60
6171 Činnost místní správy provoz OÚ 4 335 000,00 4 060 370,03
6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací poplatky bankovní,úroky z úvěrů 150 000,00 112 432,14
6330 Převody vlast.fondům v rozpočtech převody do soc.fondu obce 140 000,00 135 249,00
6399 Ostatní finanční operace daň z příjmů obce,DPH 419 000,00 418 144,00
6402 Finanční vypořádání minulých let doplatek volby 2013 4 400,00 4 301,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené granty,dofinancování dotací,rezerva 25 906 457,00 10 040 810,33
  Financování třída 8   1 560 000,00 1 464 174,77
  Zůstatky na BU k 31.12.2014     19 024 615,93
  Výdaje celkem   72 815 406,00 73 798 508,48
         
a) ZO schvaluje spolufinancování akce "Obnova VO ul. Hlavní, Sokolská, Nádražní, Kolnovice - LED"
b) ZO schvaluje spolufinancování akce "Chodník podél I/44 - část C
c) ZO shvaluje spolufinancování akce "Zateplení a energetické úspory MŠ Mik., MŠ ŠB",Budova OÚ 2014
d) ZO schvaluje spolufinancování akce "Vodní zdroj Mikulovice"
         
         
Příjmy: Závazné ukazatele  
Oddíl text poznámka rozpočet hospodaření k 31.12.2014
11.. Daně z příjmů   12 579 780,00 13 775 160,55
12.. Daně ze zboží a služeb DPH 13 500 000,00 13 148 236,42
13.. Daně a poplatky odpady,psi,ubyt.popl.,správní… 1 520 000,00 1 536 053,37
15.. Majetkové daně daň z nemovitosti 2 500 000,00 2 741 372,13
2460 Splátky půjček od obyvatelstva FRB občané 250 000,00 196 162,00
411. Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 2 818 700,00 2 819 022,00
412. Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 1 113 313,00 1 113 002,00
413. Převody z vlastních fondů převody z rozp.účtů, z vlastních fondů 140 000,00 135 249,00
421. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 9 442 000,00 9 438 838,10
422. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 40 000,00 40 000,00
1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost   26 000,00 24 727,00
1031 Pěstební činnost   20 000,00 19 490,00
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu   17 000,00 16 940,00
2212 Silnice náhrada od pojišťovny - povodně 52014 2 052 000,00 2 051 368,00
2310 Pitná voda   3 549 464,00 3 614 888,00
2321 Odvádění a čištění odp. vod a nakl. s kaly   0,E+00 0
3113 Základní školy   123 000,00 122 691,00
3314 Činnosti knihovnické   85 500,00 85 370,00
3319 Ostatní záležitosti kultury   72 000,00 71 959,00
3539 Ostatní zdravotnická zařízení   221 600,00 223 449,00
3612 Bytové hospodářství   1 344 000,00 1 332 407,00
3613 Nebytové hospodářství   134 000,00 132 431,00
3632 Pohřebnictví   25 100,00 26 425,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Příjem JK Morava,Babinští 259 200,00 259 522,00
3725 Využívání a zneškodňování kom.odpadů Eko-Kom 683 000,00 682 398,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň   26 700,00 26 872,00
4222 Veřejně prospěšné práce   698 500,00 694 547,56
4319 Lokální asistence   408 900,00 408 900,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část   9 700,00 9 679,00
6171 Činnost místní správy   500 736,00 553 988,71
6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.pro.   54 815,00 49 717,22
6402 Volby prezidenta ČR doplatek z vyúčtování voleb 5 598,00 5 598,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené   439 800,00 421 008,12
  Financování třída 8   18 155 000,00 18 021 037,30
  Příjmy celkem   72 815 406,00 73 798 508,48

rozpočet obce pro rok 2013

Obec Mikulovice          
               
Hospodaření obce k 31. 12. 2013      
               
TŘÍDA 1 - sdílené daně     Rozpočet 2013 Hospodaření k 31.12.2013
               
Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činnosti 4 350 000 4 779 611
Daň z příjmu fyz.osob ze samos.výděl.činn. 3 200 000 3 124 998
Daň z přijmu fyz.osob z kapit.výnosů 600 000 598 068
Daň z příjmu právnických osob   5 300 000 5 761 558
Daň z přidané hodnoty     12 700 000 12 519 010
Daň z příjmu právnických osob - obec 1 000 500 1 000 350
celkem           27 150 500 27 783 595
SESKUPENÍ 13 - Poplatky a daně z vyb.činností a služeb    
Správní poplatky - výh.hrací přístroje   20 000 15 000
    delegace sňatku   16 000 14 000
    správní poplatky   45 000 42 290
Poplatek za odnětí zemědělské půdy 2 000 1 628
Poplatek ze psů       75 000 77 927
Poplatek za užívání veřej.prostranství   20 000 20 820
Poplatek ze vstupného     9 000 10 412
Poplatek z ubytovací kapacity   7 000 5 179
Poplatek odvod výtěžku z provoz.loterií 230 000 226 487
Poplatek za likvidaci komun.odpadu   1 250 000 1 155 410
Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 23 000 21 886
Odvod z VHP         200 000 191 961
SESKUPENÍ 13 - celkem     1 897 000 1 783 000
SESKUPENÍ 15 - majetkové daně      
Daň z nemovitostí       2 900 000 2 848 008
TŘÍDA 1 - daňové příjmy celkem   31 947 500 32 414 602
               
TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy        
               
SESKUPENÍ 21 - Příjmy z vlastní činnosti    
Příjmy z pronájmu pozemků     70 000 63 809
Příjem, nedopl.za vodné, stočné 2012 700 000 541 777
Příjem - vodné, stočné / 2013   2 500 000 2 509 918
Příjem z ukládání zeminy,deponie,akce OÚ 35 000 35 168
Stočné Hradec - Nová Ves     356 000 355 491
Příjem - doplatek z fondu reprodukce od 50 000 47 340
           školských zařízení (MŠ, ŠB, PS)    
Příjem - poplatek místní knihovna Mi, ŠB 25 000 25 672
Příjem - vstupenky - kino     20 000 15 180
Příjem z inzerce IS       5 000 3 669
Příjem - nebyt.prostory -pošta Mi   155 000 142 521
Příjem - nebyt.prostory na OÚ   50 000 20 141
Příjem z úroků         60 000 61 516
Příjem z úroků - spl.půjček z FRB   50 000 29 464
Náklady řízení         10 000 5 500
Repropráce, poplatek za používání faxu 5 000 4 344
Příjem - ukl.odpadu dle smlouvy(EKO-KOM a.s) 500 000 343 652
Příjem, nájem, služby - zdrav.středisko 230 000 226 633
Příjem, nájem, služby - byty     850 000 890 340
Příjem - z hřb.místa, kopání hrobu   23 000 21 470
Příjem - sečení trávy, příkopy, půjčení 10 000 7 337
             multikáry a pily, poplatek psi    
Příjem - přísp.na stravování     85 000 96 803
Příjem z nájem - JK Morava - Babinští 57 000 50 734
Příjem JK Morava finanční leasing   100 000 99 312
Převody vl. Fondům       130 000 124 429
Příjmy - sociální fond       30 000 11 048
Příjem - pěstební činnost - prodej dřeva 313 000 312 654
Příjem - prodej materiálu      50 000 50 126
SESKUPENÍ 21 - celkem     6 469 000 6 096 048
               
SESKUPENÍ 22          
Příjem - přijaté sankční platby - pokuty 20 000 18 800
Příjem - pokuta Plastkon - odpady   35 500 35 500
celkem           55 500 54 300
               
SESKUPENÍ 23          
Ostatní nedaňové příjmy     80 000 78 559
příjmy - ČOV         92 000 91 880
Příjmy z prodeje krát.a drob.dl.majetku 140 000 32 750
Příjem - náhrada MF - ČNB     100 99
Očekávané příjmy          
Příjmy z vydobýv.prostor 2012, 2013   20 000 15 329
Příjem - pojistné náhrady     30 000 22 461
KÚ Ol. Kraje - na výkon státní správy 902 700 902 700
Účel transf..od ůřadu práce Jeseník   1 100 000 1 070 572
Zájezd Senioři SMOJ - Praha     68 400 68 400
Příjem regionál. funkce místní knihovny 38 000 37 500
Přestupková agenda - Velké Kunětice 6 000 5 880
Divadelní spolek Kantoři     70 000 64 140
CAMPANULA (sport, děti a mládež)   0 0
SMOJ Mikulovický škrpál     10 000 10 000
750 let obce         0 0
Asistence v lokálních partnerství   75 800 75 800
Perspektiva uplatnění pro soc. vyloučené osoby 640 000 679 146
Příspěvek - oprava střechy kostela sv. Mikuláše - občané Německa 12 600 12 571
Příspěvek - Česko-německý fond - oprava střechy kostela sv. Mikuláše 450 000 450 000
Dar Biskupstí opavské     100 000 100 000
Seskupení 23 celkem       3 835 600 3 717 788
SESKUPENÍ 24          
Splátky půjček od občanů FRB, SFRB 600 000 457 575
celkem           600 000 457 575
TŘÍDA 2 - celkem       10 960 100 10 325 711
               
TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy        
Příjmy z prodeje pozemků a lesa   1 100 000 1 066 545
Příjmy z prodeje invest.majetku, byty 400 000 418 192
Příjmy z prodeje majetku v objektu býv. posádky 2 190 000 1 083 019
Příjmy z prodeje majetku - býv. celnice 143 500 143 471
TŘÍDA 3 - celkem       3 833 500 2 711 227
               
TŘÍDA 4 - přijaté dotace        
KÚ Olomouckého kraje - na odbornou přípravu SDH 3 500 3 360
KÚ Olomouckého kraje - na vybavení a na zásah SDH 177 681 176 365
Účelový transfer JPO II. - pohotovost - 171 000 121 000
                       mzdy - MV ČR   300 000 300 000
KÚ Ol. Kraje - dotace na volby   53 000 53 000
KÚ Ol.Kraje - dotace na volby do parlamentu 53 000 53 000
Zateplení MŠ         0 0
MMR - Regenerace panelového sídliště - VII. Etapa 36 000 36 000
KÚ Olomouckého kraje - dotace na 750 let obce (kniha) 50 000 50 000
KÚ Olomouckého kraje - ZŠ Mikulovice projekt 22 000 22 000
KÚ Olomouckého kraje - MŠ Mikulovice projekt 15 000 15 000
SFDI - chodník I/44       3 640 000 3 623 177
Třída 4 - celkem       4 521 181 4 452 902
               
CELKEM - TŘÍDA 1,2,3,4     51 262 281 49 904 441
               
TŘÍDA 8 - financování          
   - použití zůstatku z roku 2012 v tom:    
KB Jeseník         5 619 800 5 619 507
KB - FRB 1         1 137 000 1 137 275
KB - Integrace romů       544 000 543 871
ČSOB           350 000 350 476
KB Jeseník - kanalizace     482 500 482 370
Sociální fond         21 000 20 834
ČSOB voda         3 050 000 3 049 641
ČSOB - spořící       70 200 70 257
ČSOB - běžný         19 000 19 023
ČNB - cyklocesty       4 500 4 425
ČMZRB           17 000 16 983
SFRB           325 000 325 402
platy 12/2013           738 826
Financování celkem       11 640 000 12 378 889
SOUHRN TŘÍD 1,2,3,4,8     62 902 281 62 283 330
               
               
Očekávané investiční transfery      
Vodovod 4. etapa - Kolnovice     9 530 000 0
Obnova VO - Hlavní, Nádražní, Kolnovice - LED 3 300 000 0
Chodník I/44         5 600 000 3 634 000
Sanace svahu DPS       1 100 000 0
Oprava MK - posádka Mikulovice   6 000 000 0
Zateplení MŠ Mik., MŠ ŠB, Zdrav. Středisko, Hasičárna Mik., ŠB 0 0
CELKEM:         25 530 000 3 634 000
               
               
               
VÝDAJE            
               
Pěstební činnost - par. 1031        
Hospodaření v obecních lesích   60 000 53 552
Pojištění lesů         9 000 8 758
Par. 1031 celkem       69 000 62 310
               
Silnice - par.2212          
Běžná údržba MK       570 000 483 954
Údržba a pojištění semaforu     21 000 9 535
Zimní údržba MK + posádka + chodníky 1 000 000 764 629
Pojištění MK + chodníků     40 000 13 059
Chodník I/44         6 119 713 6 006 500
Čekárna Zlatohorská       42 000 40 000
Oprava MK Potoční       850 000 845 186
Oprava mostu Jelen          
Instalace a pořízení označení řeky Bělé na mostech12x    
Par.2212 celkem       8 642 713 8 162 863
               
Provozování veřej.silniční dopravy - par.2221    
Dopravní obslužnost obcí Jesenicka   175 000 170 405
Par.2221 celkem       175 000 170 405
               
Pitná voda par.2310          
Fond oprav - Mik., ŠB, Kol.     85 000 69 942
Pojištění majetku obce voda     31 000 22 762
Rozšíř.vod.přípojek - ze zákona   20 000 12 743
Výměna vodoměrů       30 000 27 838
MŠ Mik. V PS - V+S/2012, byty   20 000 19 507
ZŠ Mik. v PS - V+S/2012, byty   60 000 58 632
provozování vodov. řádu     2 000 000 1 981 765
Výstavba vodovodu 4.etapa - Kolnovice 0 0
Par.2310 celekm       2 246 000 2 193 190
               
Odvádění a čištění odpadních vod - par.2321    
Pojištění majetku       30 500 30 362
Provoz kanalizace a ČOV 2013   1 450 000 1 240 722
Fond oprav ČOV       250 000 110 253
Podpora individuálního řešení čištění odp.vod 0 0
Par.2321 celkem       1 730 500 1 381 337
               
Předškolní zařízení - par.3111        
MŠ Mikulovice v PS - příspěvek na činnost 687 460 687 460
MŠ ŠB v PS - příspěvek na činnost   453 220 453 220
MŠ ŠB + MI -pojištění majetku   15 000 13 078
PD - Energetické úspory objektu MŠ   144 000 124 509
Par.3111 celkem       1 299 680 1 278 267
               
Základní škola - par.3113        
ZŠ Mikulovice v PS - přísp.na činnost 1 987 200 1 987 200
     včetně stravovny a hřiště za školou    
Pojištění majetku       25 000 22 295
Centrum pro sport a volný čas, vč. pojištění 925 000 865 000
převod dotace od KÚ Ol. Kraje - projekt 22 000 22 000
Par.3113 celkem       2 959 200 2 896 495
               
Školní družiny a kluby - par 3143      
Pojištění majetku       4 000 0
Par.3143 celkem       4 000 0
               
Činnosti knihovnické - par. 3314      
Provozní výdaje - činnost knihovny Mi 475 000 424 343
           včetně provozu infor.střediska    
Náklady na činnost kroniky     18 000 0
Propagace obce       65 000 64 114
Informační servis       50 000 41 820
Mikulášská nadílka 2013     15 000 15 000
13.ván.jarmark,ohňostroj, divadlo   60 000 51 373
Par.3319 celkem       683 000 596 650
               
Záležitosti kultury a jiné - par.3319      
Mikulovické slavnosti          
Náklady na čin. kultury(hudby - plesy, tan. Zábavy, A. Beťáková+ván. koncert) 70 000 54 457
Náklady na divadelní soubory(vč. osvětelní jeviště 40.tis.) 108 000 105 089
Mikulovický škrpál - 2013 (SMOJ)   10 000 10 000
Par.3319 celkem       188 000 169 546
               
Záležitosti kultury,cirkví a sděl.prost. - par.3399    
Náklady na činnost klubu pro uchov.a 75 000 73 702
využití tradic            
Obec pozorná rodině- podpora rodin s dětmi 250 000 250 000
Par.3399 celkem       325 000 323 702
               
Jiná zdrav.zařízení - par.3539        
Prov.výdaje zdrav.střed.Mi+úklid   50 000 26 643
Pojištění ,majetku       10 500 10 413
Zateplení ZS         0 0
Par.3539 celkem       60 500 37 056
               
               
Bytové hospodářství - par.3612      
Provozní náklady BH a nebyt.prostor 350 000 283 157
Budova OÚ            
Pojištění majetku       10 000 8 858
Par.3612 celkem       360 000 292 015
               
Věřejná osvětlení - par.3631        
Obnova VO Hlavní, Nádražní, Kolnovice 1 280 000 1 245 176
Provozní náklady + údržba VO + opravy VO 840 000 839 131
Vánoční osvětlení, montáž a demontáž,opravy 38 000 36 509
pojištění majetku VO       12 000 9 538
Par.3631 celkm       2 170 000 2 130 354
               
Pohřednictví - par. 3632        
Obnova hrbitovů MI+ŠB     20 000 11 095
Provozní náklady hřbitova MI     35 000 34 683
Provozní náklady hřbitova ŠB     10 000 0
Sociální pohřby       0 0
Par.3632 celkem       65 000 45 778
               
Územní plánování - par. 3635        
Geodetické práce       85 000 54 047
Technická pomoc +znal.posudky+ výběr 510 000 500 963
                             říz.staveb, žádosti na dotace    
nákup pozemků       20 000 0
Pasport stavby a podklady, ověření účelu III. etapa vodovodu 126 500 126 179
Vodovod posádka - SP     0 0
Elektro 11 RD - Sokolská - připoj.poplatek 0 0
Chodník I/44 - projekt II. etapa SP   160 000 124 196
Oprava budovy OBÚ + odvodnění   175 000 114 645
Oprava MK - posádka Mikulovice   0 0
Vodní zdroj Mikulovice        
MMR - Regenerace panelového sídliště - VII. Etapa 36 000 36 000
Par.3635 celkem       1 112 500 956 030
               
               
Sběr a svoz komunálního odpadu - par. 3722    
Výdaje na sběr a svoz komunálního odpadu 1 627 000 1 376 841
   včetně porad.činn.          
Sběrný dvůr - provoz + nájem JK Morava 700 000 404 875
Par.3722 celkem       2 327 000 1 781 716
               
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - par.3745    
Údržba zeleně, mulčování,opravy a nákup 350 000 348 720
     techniky a nářadí          
Náklady s zřízením kotců - psi, škol.,vybav., krmivo 50 000 40 100
Provoz mechanizace - nákup technicky 350 000 289 892
Par.3745 celkem       750 000 678 712
               
Dávky sociální pomoci - finanční výpomoc - par.4341    
Příspěvek na azylový dům, atd.   20 000 16 000
Par.4341 celkem       20 000 16 000
               
Veřejně prospěšné práce - par.4222      
Pojištění nářadí ,multikáry, traktoru, vozíku 95 000 93 394
Mzdy - VPP, veřejná služba     1 200 000 1 197 271
Pracovní oděvy, obuv       15 000 5 585
Provozní náklady VPP, veřejné služby 130 000 54 488
Asistence v lokálních partnerství   0 0
Perspektiva uplanění soc. vyloučených 900 000 745 168
Par.4222 celkem       2 340 000 2 095 906
Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi - par. 4343    
příspěvek požár       6 000 6 000
Par. 4343 celkem       6 000 6 000
               
Domovy - penziony - par.4357        
Soc. centrum - příspěvek na činnost   650 000 649 992
pojištění majetku       20 000 18 928
Příspěvek - výměna dveří a oken vstup, polohov. Postele, oprava střechy 205 000 203 730
Par.4357 celkem       875 000 872 650
               
Sociální péče a pomoc starším občanům - par.4319    
Provozní náklady klubu důchodců   50 000 48 243
             zájezdy, výročí ,schůze      
Zájezd, návštěva Prahy     60 000 58 030
Lokální asistence       60 000 59 837
Par.4319 celkem       170 000 166 110
               
Požární ochrana - dobrovolná činnost - par.5512    
Provozní výdaje - SDH Mi     185 000 129 754
   včetně plateb,voda,plyn,energie,ochr.    
   pom. a revizi zařízení SDH Mi,PHM    
Údržba vozidel (tech.,kont.emise,   82 000 49 051
drobná údržba)            
Pojištění vozidla RENAULT     33 000 29 796
Údržba zbrojnice, vč.zatepl.vnitř. prostor, vč.úpravy topení 115 000 112 980
Nákup výzbroje,výstroje     221 681 184 854
Školení hasičů + zdrav.kontroly   50 000 2 300
Pojištění majetku a lidí     50 000 37 234
SDH Mi +ŠB - soutěže     25 000 12 743
Náklady na provoz mob.telefonů   10 000 7 259
Pohotovost SDH vč.soc. a zdr.pojiš.   224 000 224 000
Provoz.výdaje - SDH ŠB     65 000 64 429
včetně plateb,plyn,energie,PHM,nákup    
výzbroje, výstroje, údržba vozidla      
Údržbáři hasiči, vedení čety. vč. odvodů a provoz. nák. 2 225 000 1 957 919
Hasiči ŠB - oprava a dostavba zbrojnice 65 000 61 025
Rezerva - mimořádné události     50 000 2 343
Par.5512 celkem       3 400 681 2 875 687
               
Zastupitelstva obcí - par.6112        
Členové ZO - mzdové náklady (starosta, 1 200 000 989 897
místostarosta, výbory,zastupitelé)             
Soc.pojištění         260 000 141 025
Zdravotní pojištění       120 000 87 231
Provozní výdaje ZO (cestovné, tel. služby) 160 000 72 949
Par.6112 celkem       1 740 000 1 291 102
               
Volby do Parlamentu ČR - par. 6114    
náklady na volby       53 000 48 860
Par. 6114 celkem       53 000 48 860
               
Volba prezidenta republiky        
náklady na volby       75 000 58 598
Par. 6118 celkem       75 000 58 598
               
Činnost místní správy - 6171        
Provozní výdaje       1 100 000 1 075 450
Mzdy pracovníků obce včetně úklidu   1 950 000 1 880 498
Zákl.soc.pojištění       490 000 488 073
Zákl.zdravotní pojištění     180 000 176 348
Dohody (OON)         20 000 6 223
Právní zastoupení + přest. Agenda   100 000 29 101
Zákon.pojištění pracovníků     22 000 21 664
Náklady na stravování       90 000 78 249
Výdaje na reperezentaci     30 000 20 953
Odkup vozu po leasingu        
Pojištění objektu obce,osob.auta   30 000 26 886
Počítače - údržba -programy, tonery… 340 000 339 774
Výdaje - soc. fond       200 000 150 808
Par.6171 celkem       4 552 000 4 294 027
               
Výdaje z úvěr.a finan.operací - par 6310    
Platby úroků z úvěrů       160 000 84 851
Bankovní poplatky       100 000 45 340
Par.6310 celkem       260 000 130 191
               
Převody vlastním fondům - par.6330      
Převody do soc.fondu obce     130 000 124 429
Par.6330 celkem       130 000 124 429
               
Ostatní finanční operace        
daň z přidané hodnoty     650 000 615 403
par. 6399 celkem       650 000 615 403
               
Finanční vypořádání minulých let      
vratka dotace - volby 2012     5 000 4 909
vratka dotace - Integrace romských komunit 2012 98 300 98 263
par. 6402 celkem       103 300 103 172
               
Ostatní činnosti - par.6409        
Daň z převodu nemovitostí     75 000 68 942
Družební vztahy mezi obcemi ,městy - Košice, Svezřov, Mikulovice, Kunhegyes, 30 000 18 147
     Praha 1,Glucholazy, Pakoslawice)    
Poplatky za členství ve sdruženích   138 000 135 117
   (SMOJ,PRADĚD, Sdružení obcí střední    
   Moravy , Mikroregionu Zlatohorsko)    
Granty obce/2011       170 000 160 000
TJ SPORT(Spartak Mi,FK)     360 000 360 000
Klub maminek         10 000 10 000
Daň z příjmů práv. osob - obec   1 000 500 1 000 350
Provoz kopírky v roce 2013     150 000 149 771
Leasing OA - OÚ 2012 + pneu   155 000 120 689
Rozpoč. Rezerva, půjčka     12 660 835 0
posádka - nájmy, provoz. náklady, oprava vodovodu 35 000 32 285
Dýňové slavnosti       10 000 10 000
CAMPANULA (sport, děti a mládež)   0 0
Půjčky SFRB         0 0
750 let obce         1 060 000 1 048 188
JN - příspěvek         100 000 100 000
PV - cyklistika - příspěvek     20 000 0
Kostel sv. Mik.-oprava střechy   926 572 765 760
Podpora podnikání       1 589 200 1 589 200
Příspěvek Junák (oprava dveří, kotel, oken) 50 000 50 000
Úhrada závazku za TJ SPARTAK   455 000 390 000
Zápočet pohledávek - Merle Blanc, Vapoli, JOHN Farmer, TJ Spartak, obec, PMF 1 915 100 733 002
Příspěvek FK Mikulovice     1 000 000 1 000 000
Dar Obce Chodouny       50 000 50 000
Par.6409 celkem       21 960 207 7 791 451
VÝDAJE CELKEM       61 502 281 43 646 011
               
               
TŘÍDA 8 - Financování        
Dlouhodobě přijaté půjčky, návratné finan. Výpomoci    
předpis mezd za 12/12     700 000 699 241
Anuitní splátka SFRB       470 000 489 738
Splátky ČMZRB       230 000 223 992
Třída 8 - financování celkem     1 400 000 1 412 971
VÝDAJE celkem včetně financování   62 902 281 45 058 982
               
Zůstatky na účtech k 31.12.2013      
KB Jeseník         8 393 769,01  
ČSOB           498 945,20  
FRB           1 009 665,31  
Integrace romů         446 331,63  
SFRB - KB         366 338,30  
Sociální fond obce - KB Jeseník   5 451,22  
KB Jeseník - kanalizace     483 095,63  
ČSOB voda         5 811 395,56  
ČSOB spořící         70 445,99  
ČSOB - běžný       17 573,61  
ČNB - cyklocesty       4 077,58  
Pokladna         0,00  
ČNB - transfera       84 808,81  
ČMZRB           32 450,45  
Celkem:         17 224 348,30  
               
a) ZO schvaluje spolufinancování akce "4. etapa výstavby vodovodu"    
b) ZO shvaluje spolufinancování akce "Zateplení budovy č.p. 5"    
c) ZO schvaluje spolufinancování akce "Obnova VO ul. Hlavní, Sokolská, Nádražní, Kolnovice - LED"
d) ZO schvaluje spolufinancování akce "Chodník podél I/44 - část A + B"  
e) ZO schvaluje spolufinancování akce "Sanace sesuvu půdu u DPS"    
f) ZO shvaluje splufinancování akce "Oprava MK - posádka Miikulovice"    
g) ZO shvaluje spolufinancování akce "Zateplení a energetické úspory MŠ Mik., MŠ ŠB"  
               
               
Finančně nezajištěné akce roku 2013 dle skladby rozpočtu    
               
Záležitosti místních komunikací par.2219    
Chodníky - Mi + ŠB I/44 + III/45710   10 000 000  
Dopravní a stavební řešení křižovatek na MK (Hluch.,Mlýn.,Na Buk.,Hlavní) 1 000 000  
cyklostezky a cyklotrasy Hasala - Kořán (5) 1 038 000  
Par.2219 celkem       12 038 000  
               
Par. 3635 - Územní plánování        
Inlain + cyklostezky - dokumentace   320 000  
Zprůtočnění a zkapacitnění potůčku v ŠB (Straškr.,Večerka,Dostál, Šlik, Muller,Závada) 800 000  
Zateplení OBÚ         830 000  
Obnova hřiště ZŚ 1. etapa     670 000  
Revitalizace ul. Skolská, Hlavní   1 600 000  
Par.3635 celkem       4 220 000  
               
Silnice - par.2212          
Oprava MK - Mikulovice, ŠB, Kolnovice 36 890 000  
Instalace a pořízení označení řeky Bělé na mostech a lávkách (12x) 20 000  
Výstavba chodníků podél I/44 - etapa A (3) 1 725 000  
Obnova obsluž. komun. - posádka Mikulovice (6) 1 250 000  
Oprava mostu přes řeku Bělá - Hlucholazská 1 500 000  
Výdej celkem         41 385 000  
               
Pitná voda - par.2310          
opravy vodovodu (10 let)     680 000  
Vlastní vodní zdroj       8 000 000  
Vodovod Kolnovice       10 115 000  
vod. + kan.+ el, + plyn - lokality pro výst.RD (Turac,Myslivecká louka,Kořán) 4 800 000  
Rekonstrukce vodáren (Kolnovice, Terezín) 1 100 000  
Rozšíření vodovodu v ŠB (Muller, Terezín) 600 000  
Vodovod 4. etapa - Kolnovice (1)   1 880 000  
Výdej celkem         27 175 000  
               
Odvádění a čištění odpadních vod - par.2321    
Opravy ČOV + kanalizace - 10 let   895 000  
Odvedení dešťové vody od objektů (tělocvična,OÚ,parkov.,finské domy) 2 500 000  
Řešení kalové koncovky u obecní ČOV 1 500 000  
Rozšíření kanalizace a vodovodu ŠB - Antoňů (4) 150 000  
Podpora individuálního řešení čiětění odp.vod 200 000  
Výdej celkem         5 245 000  
               
Bytové hospodářství - par.3612      
Výstavba 6 bj         5 400 000  
Výstavba 8 bj, ul.V Zátiší     9 000 000  
Výdej celkem         14 400 000  
               
Veřejná osvětlení - par. 3631        
Osvětlení VO         850 000  
rozšíření VO         1 380 000  
realizace VO k novostavbě Závada(SB) 75 000  
Výdaj celkem         2 305 000  
               
Pohřebnictví - par. 3632        
Hřbitov Mikulovice, Široký Brod - obnova cest, chodníků osvětlení 4 000 000  
Výdaj celkem         4 000 000  
               
Ostatní činnosti - par. 6409        
Rekonstrukce radnice       3 900 000  
úprava náměstí, parkovišť, mobiliář   2 900 000  
obnova MŠ ŠB IV. etapa     2 000 000  
Oprava ZŠ         8 500 000  
Obnova zeleně v obci       4 450 000  
SPORT + kultura děti + mládež   100 000  
Slezské dny         600 000  
Výstavba sportovního areálu     1 620 000  
Úprava areálu posádky     25 000 000  
Zateplení budovy OÚ (2)     1 056 000  
Výdaje celkem         50 126 000  
               
Celkem finančně nezajištěné výdaje   160 894 000  

rozpočet obce pro rok 2015

obec Mikulovice rozpočet na rok 2015
Výdaje: Závazné ukazatele 1. rozpočtové 2. rozpočtové
oddíl text poznámka rozpočet opatření opatření
1031 Pěstební činnost hospodaření v obec.lesích 69 000,00 69 000,00 69 000,00
2212 Silnice běžná a zimní údržba MK,pojištění MK 5 225 200,00 5 225 200,00 9 506 146,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy dopravní obslužnost obcí Jesenicka 180 000,00 187 600,00 187 600,00
2310 Pitná voda provoz vodovodního řádu 3 671 000,00 3 671 000,00 3 671 000,00
2321 Odvádění a čištění odp. vod a nakl. s kaly provoz kanalizace a ČOV 2 272 000,00 2 272 000,00 2 572 000,00
3111 Předškolní zařízení příspěvek na činnosti MŠ Š.Brod,Mik. 1 206 950,00 1 206 950,00 1 206 950,00
3113 Základní školy příspěvek na činnost ZŠ Mikulovice 2 881 122,00 2 881 122,00 2 881 122,00
3143 Školní družiny a kluby pojištění 4 000,00 4 000,00 4 000,00
3314 Činnosti knihovnické provoz,akce,IS,činnost inf.střediska 651 600,00 651 600,00 651 600,00
3319 Ostatní záležitosti kultury Mikulovické slavnosti,div.soubor Kantoři 440 000,00 440 000,00 439 000,00
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví obec pozorná rodině 375 000,00 375 000,00 375 000,00
3539 Ostatní zdravotnická zařízení provoz zdravotní středisko 58 000,00 58 000,00 208 000,00
3612 Bytové hospodářství provoz,oprava budovy OÚ 610 000,00 610 000,00 910 000,00
3631 Veřejné osvětlení obnova,provoz,vánoční osvětlení 2 367 000,00 2 367 000,00 2 367 000,00
3632 Pohřebnictví provoz hřbitovů Mik.,Š.Brod,soc.pohřby 90 000,00 90 000,00 90 000,00
3635 Územní plánování územní plán 1 435 000,00 1 435 000,00 1 735 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů svoz kom.odpadu,sběrný dvůr 2 622 000,00 2 622 000,00 2 622 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň údržba zeleně 630 000,00 630 000,00 630 000,00
4222 Veřejně prospěšné práce   1 679 000,00 1 679 000,00 1 679 000,00
4319 Ostatní výdaje souvis.s soc.poradenstvím klub důchodců,lokalní asistence 188 000,00 188 000,00 407 994,00
4341 Soc.pomoc osobám v hmot.nouzi příspěvek na azyl.dům 20 000,00 20 000,00 20 000,00
4357 Domovy soc.centrum - Soužití 770 000,00 770 000,00 2 770 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část provoz hasiči Mik,Š.Brod 3 398 000,00 3 398 000,00 3 398 000,00
6112 Zastupitelstva obcí zastupitelé 1 690 000,00 1 690 000,00 1 690 000,00
6171 Činnost místní správy provoz OÚ 4 310 000,00 4 310 000,00 4 310 000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací poplatky bankovní,úroky z úvěrů 101 000,00 101 000,00 101 000,00
6330 Převody vlast.fondům v rozpočtech převody do soc.fondu obce 130 000,00 130 000,00 130 000,00
6399 Ostatní finanční operace daň z příjmů obce,DPH 650 000,00 650 000,00 650 000,00
6402 Finanční vypořádání vyúčtování voleb     13 000,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené granty,dofinancování dotací,rezerva 4 058 128,00 4 049 928,00 12 901 282,00
  Financování třída 8   1 710 000,00 1 710 000,00 1 710 000,00
  Výdaje celkem   43 492 000,00 43 491 400,00 59 905 694,00
           
a) ZO schvaluje spolufinancování akce "Chodník podél I/44 - část C"
b) ZO schvaluje spolufinancování akce "Energetické úspory DPS"
           
Příjmy: Závazné ukazatele    
Oddíl text poznámka rozpočet 1. rozpočtové opatření 2. rozpočtové opatření
11.. Daně z příjmů   11 750 000,00 11 750 000,00 10 916 000,00
12.. Daně ze zboží a služeb DPH 10 500 000,00 10 500 000,00 10 500 000,00
13.. Daně a poplatky odpady,psi,ubyt.popl.,správní… 1 597 000,00 1 597 000,00 1 597 000,00
15.. Majetkové daně daň z nemovitosti 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00
2460 Splátky půjček od obyvatelstva FRB občané 200 000,00 200 000,00 200 000,00
411. Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 2 245 000,00 2 234 400,00 2 234 400,00
412. Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 485 000,00 485 000,00 484 000,00
421. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 0,E+00 0 5 408 100,00
422. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 0,E+00 0 0
1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost   50 000,00 50 000,00 50 000,00
1031 Pěstební činnost   20 000,00 20 000,00 20 000,00
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu   15 000,00 15 000,00 15 000,00
2310 Pitná voda   3 400 000,00 3 400 000,00 3 000 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod       400 000,00
3113 Základní školy   5 000,00 5 000,00 5 000,00
3314 Činnosti knihovnické   80 000,00 80 000,00 80 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury   60 000,00 60 000,00 60 000,00
3539 Ostatní zdravotnická zařízení   200 000,00 200 000,00 200 000,00
3612 Bytové hospodářství   1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00
3613 Nebytové hospodářství   175 000,00 175 000,00 175 000,00
3632 Pohřebnictví   10 000,00 10 000,00 10 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Příjem JK Morava,Babinští, TKO podnik. 170 000,00 170 000,00 170 000,00
3725 Využívání a zneškodňování kom.odpadů Eko-Kom 550 000,00 550 000,00 550 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň   20 000,00 20 000,00 20 000,00
4319 Lokální asistence   57 000,00 57 000,00 306 994,00
6171 Činnost místní správy   319 000,00 329 000,00 329 000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.pro.   538 000,00 538 000,00 103 000,00
6330 Převody vlastním fondům   130 000,00 130 000,00 130 000,00
6402 Finanční vypořádání       1 200,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené   166 000,00 166 000,00 166 000,00
  Financování třída 8   7 000 000,00 7 000 000,00 19 025 000,00
  Příjmy celkem   43 492 000,00 43 491 400,00 59 905 694,00
           
Očekávané investiční transfery        
Energetické úspory DPS   3 600 000    
Celkem:     3 600 000    

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

přihlaste se