obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

  žáci navštěvují moderně vybavenou ZŠ

U S N E S E N Í

z 36. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 11. 04. 2017 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

36. schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 118/36/2017

1. Program 36. schůze rady obce.

2. Pronájem pozemku p.č. 4222 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka za roční nájemné ve výši 5.722,- Kč.

3. Oboustranné odstoupení dohodou od nájemní smlouvy na pozemek p.č. 262/1 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka, která byla dne 28.3.2013 uzavřena . 

4. Využití pozemků p.č. 2235/4 a p.č. 4854 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka jako přístup na pozemek p.ř. 4439 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka.

5. Zápisy do kroniky obce za léta 2014, 2015, 2016 – viz příloha č. 5, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.

II. -   Doporučila usnesením č. 119/36/2017

1. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit neprodat  pozemek p.č. 2235/4, ostatní plocha o výměře 461 m 2  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka a také p.č. 4854, lesní pozemek  o výměře  778 m 2  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka.

2. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej pozemku části p.č. 1934/37 ostatní plocha  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka. Kupní cena bude stanovena po zpracování geometrického plánu.

3. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej pozemku p.č. 4317 trvalý travní porost o výměře 1173 m2 v k.ú. Mikulovice  u Jeseníka za kupní cenu 7.625,- Kč.

4. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej pozemku p.č. 4446 zahrada o výměře 1078 m2 v k.ú. Mikulovice  u Jeseníka za kupní cenu 75.460,- Kč.

5. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej  části pozemku p.č. 1198/1 v k.ú. Mikulovice  u Jeseníka .

6. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit prodloužení lhůty zahájení výstavby RD na p.č. 1198/23 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka  o jeden rok tj. do 18.5.2018.

7. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit zařazení požadavků na změnu ÚP obce Mikulovice do zásobníku akcí pro provedení 1. změny ÚP Mikulovice. Změna územního plánu Mikulovice bude možná jen  v případě většího množství významných požadavků pro obec Mikulovice  na změnu územního plánu, aby finanční prostředky, které do této změny obec Mikulovice vynaloží, byly hospodárně využity.

Dále rada obce Mikulovice vzala na vědomí:

1. Zprávu o vyhodnocení svozu TKO v roce 2016.

V Mikulovicích dne 12.04.2017

…………………………………                                           ……………………………………

Mgr. Roman Šťastný                                                            Jiří Šimík

starosta obce Mikulovice                                                     místostarosta obce Mikulovice

U S N E S E N Í

z 33. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 17.01. 2017 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

33. schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 108/33/2017

1. Program 33. schůze rady obce.

2. Rozpočtové opatření č. 1/2017. Příjmy tříd 1,2,3,4 po zapojení rozpočtové změny jsou 39,701.000,- Kč, třída 8 financování je po zapojení rozpočtové změny 20,063.000,- Kč. Příjmy celkem po zapojení rozpočtové změny jsou 59,764.000,- Kč. Výdaje jsou po zapojení rozpočtové změny 58,169.000,- Kč, třída 8 financování je po zapojení rozpočtové změny 1,595.000,- Kč. Výdaje celkem po zapojení rozpočtové změny jsou 59,764.000,- Kč viz příloha č. 3/1, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.

3. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 10.000,- Kč pro Spolek přátel umění a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

4. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 20.000,- Kč pro Domov důchodců Zlaté Hory a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

Číst dál: Usnesení z 33. schůze rady obce Mikulovice konané dne 17.01. 2017

U S N E S E N Í

z 32. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 6.12. 2016 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

32. schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 104/32/2016

1. Program 32. schůze rady obce.

2. Přijetí účelově  určeného finančního daru od společnosti Women for Women, o.p.s. , v rámci  projektu „Obědy pro děti“ Základní školou Mikulovice.

3. Vyplacení finančních odměn za splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu ředitelce Základní školy Mikulovice ve výši 27.000,-Kč , ředitelce Mateřské Školy Široký Brod ve výši 15.000,- Kč a ředitelce Mateřské školy Mikulovice ve výši  20.000,- Kč. Odměny budou vyplaceny v rámci stanoveného objemu mzdových prostředků přidělených příspěvkové organizaci na platy na rok 2016.

4. Uzavření smlouvy o dílo č. 17012-049 mezi obcí Mikulovice a firmou Timoris Projekt a.s., jejímž předmětem je souhrn činností spojených s řízením projektu z dotačního programu Program obnovy a rozvoje venkova 2017 (MMR ČR). Název projektu – Workout a fitness park pro Mikulovice.  

5. Pronájem  pozemku p.č. 1198/31 orná půda o výměře 1354 m 2  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka za roční nájemné ve výši 2.708,- Kč.

6. Pronájem  pozemku p.č. 1198/22 orná půda o výměře 1500 m 2  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka za roční nájemné ve výši 3.000,- Kč.

7. Časový a obsahový plán práce rady obce Mikulovice na rok 2017.

Číst dál: Usnesení z 32. schůze rady obce Mikulovice konané dne 6.12. 2016

U S N E S E N Í

z 31. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 15.11. 2016 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

31. schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 101/31/2016

1. Program 31. schůze rady obce.

2. Rozpočtové opatření č. 5/2016. Příjmy tříd 1,2,3,4 po zapojení rozpočtové změny jsou 44,098.350,- Kč, třída 8 financování je po zapojení rozpočtové změny 23,566.000,- Kč. Příjmy celkem po zapojení rozpočtové změny jsou 67,664.350,- Kč. Výdaje jsou po zapojení rozpočtové změny 65,997.350,- Kč, třída 8 financování je po zapojení rozpočtové změny 1,667.000,- Kč. Výdaje celkem po zapojení rozpočtové změny jsou 67,664.350,- Kč.

3. Na základě nařízení EU  č. 995/2010 o dřevě směrnici o systému náležité péče obce Mikulovice uvádějící poprvé na vnitřní trh EU dřevo nebo jiné produkty ze dřeva.

4. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti mezi obcí Mikulovice jako osoby obtížené a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. jako stranou oprávněnou. Návrh smlouvy je nedílnou součástí tohoto zápisu.

5. Pronájem  jednoho parkovacího místa na parkovišti za domem čp. 571 pro osobní vozidlo s tonáží do 3,5 tun ve vlastnictví paní D. J. za roční poplatek 800,- Kč.

6. Předfinancování  platu chůvy z provozních nákladů MŠ – cca 24.000 Kč ( 12.000 Kč měsíčně).

7. Uzavření dohody o  provedení práce uzavřené mezi  MŠ Mikulovice a Marií Mackovou – na výkon práce manažera projektu „Podpora  žáků a pedagogických pracovníků MŠ Mikulovice“ – od 1.11.2016 do 31.5.2018.

8. Dobu pro oddávání – sňatečný den každou sobotu v době od 09,00 do 14,00 hod. mimo dny v roce :

2017 – 15.04., 29.04., 06.05., 01.07., 08.07., 30.09., 18.11., 23.12., 30.12.

2018 -  31.03., 28.04., 05.05., 30.06., 07.07., 29.09., 22.12., 29.12.

Úředně určenou místnost pro oddávání  – sňatečný obřad a to obřadní síň Obecního úřadu Mikulovice, Hlavní č. 5, 79084 Mikulovice

Číst dál: Usnesení z 31. schůze rady obce Mikulovice konané dne 15.11. 2016

U S N E S E N Í

z 30. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 04.11. 2016 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

29. schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 100/30/2016

1. Program 30. schůze rady obce.

2. Na základě předložených nabídek a provedeného výběrového řízení, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách jako nejvhodnější nabídku firmy SUEZ Využití zdrojů a.s., IČ 256 38 955 se sídlem 120 00 Praha, Španělská 1073/10 s cenovou nabídkou ve výši 1.276.632,- Kč bez DPH.

3. Uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou zakázku s firmou   SUEZ Využití zdrojů a.s., IČ 256 38 955 se sídlem 120 00 Praha, Španělská 1073/10 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.

V Mikulovicích dne 08.11.2016

…………………………………                                           ……………………………………

Mgr. Roman Šťastný                                                            Jiří Šimík

starosta obce Mikulovice                                                     místostarosta obce Mikulovice

psi-utulek

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.