obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

U S N E S E N Í

z 34. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 14.02. 2017 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

33. schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 111/34/2017

1. Program 34. schůze rady obce.

2. Poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 2.000,- Kč pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Jeseník a uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce.

3. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 5.000,- Kč pro Český svaz chovatelů, okresní organizace Jeseník, z.s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

4. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 12.000,- Kč pro Římskokatolickou farnost Mikulovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce.

5. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 49.000,- Kč pro Junák – český skatu, středisko Slunce Jeseník z.s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

6. Přerozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ Mikulovice za rok 2016 ve výši 182 950,94 Kč do rezervního fondu.

7. Přerozdělení zlepšeného hospodářského výsledku MŠ Mikulovice za rok 2016 ve výši   8 449,53   Kč do rezervního fondu .

8. Přerozdělení zlepšeného hospodářského výsledku MŠ Široký Brod za  rok 2016 ve výši  2 155,51  Kč do rezervního fondu.

9. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi obcí Mikulovice a panem Jaroslavem Pavlovičem, bytem Mikulovice, Hlavní 165 na parcele č.  1580/3, 627/3, 627/4 všechny parcely  v k.ú. Široký Brod v rozsahu stanoveném souladu  GP č. 373-136/2016 ze dne 9.8.2016.

10. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi obcí Mikulovice a Ing. Bedřichem a Marií Mainušovými, oba bytem Mikulovice, Nádražní 352 na parcele č. 782/3 a 782/8 obě parcely v k.ú. Mikulovice u Jeseníka v rozsahu stanoveném souladu  GP č. 1255-287/2016 ze dne 22.12.2016.

11. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi obcí Mikulovice a Petrem Závadou bytem Mikulovice, Hlavní 257 na parcele st.p. č.    22, p.č. 256, p.č. 269/3, p.č. 1621/1, p.č. 1621/2 všechny parcely  v k.ú. Široký Brod v rozsahu stanoveném souladu  GP č. 374-174/2016 ze dne 12.8.2016 za jednorázovou náhradu ve výši 4.000,-Kč.

12. Na základě předložených nabídek,  jako vítěze výběrového řízení na dodávku zakázky „Fitnes park Mikulovice “  firmu   UNIA TEST Trade, s.r.o., Dubnica nad Váhom s cenovou nabídkou  154.662,- Kč včetně DPH S touto firmou bude uzavřena smlouva o dílo na výše uvedenou zakázku.

13. Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Mikulovice – obnova veřejného osvětlení 2017“.

14. Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku „Mikulovice – obnova veřejného osvětlení 2017“, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.

15. Oslovit pro veřejnou zakázku „Mikulovice – obnova veřejného osvětlení 2017“, tyto tři níže uvedené firmy:

1)Vladimír Liška – 793 84 Janov 53, Montáž, opravy, revize a zkoušky el. zařízení, IČ 602 94 264, e mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2)Juvan Iliadis – 79376 Zlaté Hory, nám.Svobody 75, Instalace a opravy a montáž el. zařízení, IČ 189 54 391, e mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

3) Martin Kohoutek - 793 76 Zlaté hory, Tovární 216, elektro opravy, revize a zkoušky el. zařízení, IČ 732 05 869, e mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

14. Uzavření Dodatku  č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů uzavřené mezi obcí Mikulovice a  firmou EKO-KOM, a.s.

15. Uzavření Smlouvy o provozování sběrného dvora odpadů obce Mikulovice,  mezi obcí Mikulovice a  firmou JK Morava s.r.o. Šumperk.

16. Termíny uzavření mateřských škol dle navrženého harmonogramu:

  MŠ Široký Brod MŠ Mikulovice
3.7. – 7.7. zavřeno zavřeno
10.7. – 14.7. zavřeno zavřeno
17.7. – 21.7. provoz zavřeno
24.7. – 28.7. zavřeno provoz
31.7. – 4.8. zavřeno provoz
7.8. – 11.8. zavřeno provoz
14.8. – 18.8. zavřeno provoz
21.8. – 25.8. provoz zavřeno
28.8. – 31.8. provoz provoz

II. -   Pověřila usnesením č. 112/34/2017

1. Starostu podpisem Dodatku  č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů uzavřené mezi obcí Mikulovice a  firmou EKO-KOM, a.s.

2. Starostu podpisem Smlouvy o provozování sběrného dvora odpadů obce Mikulovice,  uzavírané mezi obcí Mikulovice a  firmou JK Morava s.r.o. Šumperk.

III. -   Vyhlásila usnesením č. 113/34/2017

1. Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Mikulovice – obnova veřejného osvětlení 2017“.

IV. -   Doporučila usnesením č. 114/34/2017

1. Zastupitelstvu obce poskytnout finanční dotaci z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 80.000,- -100.000,- Kč pro Římskokatolickou farnost Mikulovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce.

2. Zastupitelstvu obce poskytnout finanční dotaci z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 120.000,- Kč pro TJ Sport Mikulovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

3. Zastupitelstvu obce poskytnout finanční dotaci z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 280.000,- Kč pro FK Mikulovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

4. Zastupitelstvu obce poskytnout finanční dotaci z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 50.000,- Kč pro Krytý bazén, příspěvková organizace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

5. Zastupitelstvu obce poskytnout finanční dotaci z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 60.000,- Kč pro Junák – český skaut, středisko Slunce Jeseník, z.s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce.

6. Zastupitelstvu obce schválit realizaci záměru modernizace sálu (kina) Obecního úřadu Mikulovice.

7. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej pozemku p.č. 1934/139 ost. plocha o výměře 391 m2 v k.ú. Mikulovice  u Jeseníka

8. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej  pozemku p.č. 1934/138 ost. plocha o výměře 242 m2 v k.ú. Mikulovice  u Jeseníka

9. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej  pozemku p.č. 1934/137 ost. plocha o výměře 248 m2 v k.ú. Mikulovice  u Jeseníka

10. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej pozemku p.č. 1934/143 ostatní plocha  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka

11. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odkoupení pozemku vedeného v KN p.č. 4917/11  ostatní plocha o výměře 22 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví obce Mikulovice s tím, že obec Mikulovice uhradí správní poplatek za vklad do KN.

12. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odkoupení pozemku vedeného v KN a to p.č. 4917/10  ostatní plocha o výměře 36 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví obce Mikulovice s tím, že obec Mikulovice uhradí správní poplatek za vklad do KN.

13. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odkoupení pozemku vedeného v KN a to p.č. 4917/9  ostatní plocha o výměře 37 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví obce Mikulovice s tím, že obec Mikulovice uhradí správní poplatek za vklad do KN.

14. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odkoupení pozemku vedeného v KN a to p.č. 4917/8  ostatní plocha o výměře 48 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví obce Mikulovice s tím, že obec Mikulovice uhradí správní poplatek za vklad do KN.

15. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odkoupení pozemku vedeného v KN a to p.č. 4917/7  ostatní plocha o výměře 51 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví obce Mikulovice s tím, že obec Mikulovice uhradí správní poplatek za vklad do KN.

16. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit přijetí daru ve veřejném zájmu a to  pozemků vedených v KN:

p.č. 4917/1  ost. plocha o výměře 468 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka

p.č. 4917/2  ost. plocha o výměře 194 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka

p.č. 4917/3  ost. plocha o výměře 486 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka

p.č. 4917/4  ost. plocha o výměře 96 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka

p.č. 4917/6  ost. plocha o výměře 305 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka

do vlastnictví obce Mikulovice z vlastnictví ČR- úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Dále rada obce Mikulovice vzala na vědomí:

1. Zprávu o hospodaření obce Mikulovice k 31.12. 2016, kdy příjmy tříd 1,2,3,4 jsou celkem 55,555.772,65 Kč. Třída 8 – financování je 24,326.950,46 Kč. Příjmy celkem k 31.12.2016 po zapojení třídy 8 činí 79,882.723,11 .Výdaje k 31. 12. 2016 jsou 50,724.529,39 Kč. Třída 8 – financování je 1,533.819,29 Kč a zůstatky na účtech obce k 31. 12. 2016 jsou 27,624.374,43 Kč. Výdaje celkem k 31. 12. 2016 po zapojení třídy 8 a zůstatků na účtech činí 79,882.723,11 Kč.

2. Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté v roce 2016 Maria Quelle o.s..   

3. Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté v roce 2016 Pavlovi Macháčkovi .   

4. Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté v roce 2016 Hnutí Brontosaurus.   

5. Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté v roce 2016 Divadelního spolku Kantoři.   

6. Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté v roce 2016 Obci Česká Ves.   

7. Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté v roce 2016 FK Mikulovice.   

8. Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté v roce 2016 organizaci Darmoděj z.ú..   

9. Rozbory hospodaření za rok 2016 ZŠ Mikulovice.

10.Rozbory hospodaření za rok 2016 MŠ Mikulovice.

11.Rozbory hospodaření za rok 2016 MŠ  Široký Brod.

12. Zprávu o činnosti jednotek požární ochrany Mikulovice a Široký Brod v roce 2016.

13. Zprávu  o činnosti a hospodaření místní knihovny v roce 2016 a výhled na rok 2017.

14. Zprávu o činnosti Centra pro sport a volný čas – informace o provozu v roce 2016 a výhled na rok 2017.

V Mikulovicích dne 15.02.2017

…………………………………                                           ……………………………………

Mgr. Roman Šťastný                                                            Jiří Šimík

starosta obce Mikulovice                                                     místostarosta obce Mikulovice

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.