obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

U S N E S E N Í

z 35. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 21. 03. 2017 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

35. schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 115/35/2017

1. Program 35. schůze rady obce.

2. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 3.000,- Kč pro Darmoděj z. ú. a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

3. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 5.000,- Kč pro Charitu Javorník a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

4. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 1.000,- Kč pro Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

5. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 25.000,- Kč pro TJ SOKOL Široký Brod a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

6. MDDr. Aleně Minářové odklad první splátky kupní ceny zařízení zubní ordinace , dle kupní smlouvy ze dne  16. 6. 2016, na termín 31.12. 2017. K datu 31.12. 2017 uhradí MDDr. Minářová splátky dvě v celkové hodnotě 40.000,- Kč. Změna podmínek bude ošetřena dodatkem k původní kupní smlouvě.

7. Pronájem části pozemku část 2029/1 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka (specifikace pronajatého pozemku bude znázorněna na situačním nákresu, který bude nedílnou součástí nájemní smlouvy) na dobu 30-ti let od účinnosti nájemní smlouvy nájemci, Česká telekomunikační infrastruktura, ( IČ: 040 84 063) za roční nájemné 90.000,- Kč.

8. Na základě předložených nabídek  jako vítěze výběrového řízení na dodávku zakázky „Mikulovice-obnova veřejného osvětlení 2017 “  firmu  Juvan Iliadis-elektromontáže ,   s cenovou nabídkou 1879485 ,- Kč bez DPH.

9. Uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou zakázku s firmou Juvan Iliadis-elektromontáže, 793 76 Zlaté Hory, nám. Svobody 75.

10. Na základě předložených nabídek  jako vítěze výběrového řízení na dodávku zakázky projektová dokumentace na stavbu „Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice - Mikulovice“  projekční firmu Ing. Ivo Kašpar, ATEA Projekt, 790 61 Lipová lázně 684  s cenovou nabídkou  396 354,- Kč včetně DPH. S touto firmou bude uzavřena smlouva o dílo na výše uvedenou zakázku.

11. Na  základě předložených cenových nabídek, jako dodavatele  akce  Rekonstrukce sociálního zařízení zdravotního střediska Mikulovice  - II. etapa firmu Petr Slovák – RAIN, Písečná 32  -  s cenou díla 196.302,- Kč včetně DPH.

12. Na základě předložených nabídek  jako vítěze výběrového řízení na dodávku zakázky „Oprava části místní komunikace Sokolská v Mikulovicích“  firmu JHF Heřmanovice s.r.o.  s cenovou nabídkou  480.189 Kč včetně DPH a záruční dobou 36 měsíců. S touto firmou bude uzavřena smlouva o dílo na výše uvedenou zakázku.                                               

13. Uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou zakázku s firmou   JHF Heřmanovice spol. s r. o., se sídlem č.p. 523, 793 74 Heřmanovice.

14. Snížení nájemného za užívání nebytových prostor v budově čp.  374 – zubní ordinace MDDr. Aleně Minářové s účinností od 1.4.2017 do 31.10.2017 na částku 100,- Kč měsíčně.

15. Snížení záloh na  poskytované služby na dobu od 1.4.2017 do 31.10.2017  na  0,- Kč.

16. Uzavření  Dohody o  provedení práce mezi ředitelkou MŠ Široký Brod Alenou Al-Wahaishiovou a  fyzickou osobou  paní Alenou Al-Wahaishiovou na výkon funkce administrátora projektu „ Podpora žáků a pedagogických pracovníků MŠ Široký Brod“  od 1.1.2017 do 31.3.2018 s měsíční odměnou 1000,- Kč s výplatou odměny  vždy po šesti měsících.

17. Uzavření  Smlouvy o dílo č.  17041-11 mezi obcí Mikulovice firmou Timoris Projekt a.s. Olomouc.

18. Seznam rodičů a dětí, kteří splnili podmínky pro vyplacení   finanční  podpory pro každé dítě 10000,-Kč z rozpočtu obce Mikulovice pro rok 2017 na akci Vítání dětí dne 01.04.2017.

II. -   Pověřila usnesením č. 116/35/2017

1. Starostu podpisem Smlouvy o dílo č.  17041-11 mezi obcí Mikulovice firmou Timoris Projekt a.s. Olomouc.

III. -   Doporučila usnesením č. 117/35/2017

1. Zastupitelstvu obce schválit Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 – 2022.

2. Zastupitelstvu obce schválit finanční dotaci z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 65.000,- Kč pro pana Macháčka a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

3. Zastupitelstvu obce schválit finanční dotaci z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 100.000 ,- Kč pro Římskokatolickou farnost Mikulovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce.

4. Zastupitelstvu obce schválit finanční dotaci z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 550.000,- Kč pro Soužití 2005, o. p. s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

Dále rada obce Mikulovice vzala na vědomí:

1. Zprávu o hospodaření obce Mikulovice k 28.2.2017, kdy          příjmy tříd 1, 2, 3, 4 jsou celkem 8,162.339,67 Kč. Třída 8 - financování je 27,624.374,43 Kč.        Příjmy celkem k 28.2.2017 po zapojení třídy 8 činí 35,786.714,10 Kč.                                           

Výdaje jsou 4,267,923,63 Kč, třída 8 - financování je 755.759,-- Kč. Zůstatky na účtech činí 30,763.031,47 Kč. Výdaje celkem po zapojení třídy 8 a zůstatků na účtech činí 35,786,714,10 Kč.                                                    

2. Informaci o činnosti a hospodaření Soužití 2005 o.p.s. za rok 2016.

3. Návrh bezúplatného převodu pozemků p.č. 3348/28, ostatní plocha o výměře 4460 m 2  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka a st. p.č. 573, zast. plocha o výměře 26 m 2  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka - vyřazená komunikace III/45710 Mikulovice – příjezdná k nádraží v délce 0,170 km do  majetku obce Mikulovice.

V Mikulovicích dne 23.03.2017

…………………………………                                           ……………………………………

Mgr. Roman Šťastný                                                            Jiří Šimík

starosta obce Mikulovice                                                     místostarosta obce Mikulovice

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.