obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

U S N E S E N Í

z 37 schůze rady obce Mikulovice

konané dne 16. 05. 2017 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

37. schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 120/37/2017

1. Program 37. schůze rady obce.

2. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 35.000,- Kč pro Lucky Horse Ranch s. r. o. a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

3. Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu na podporu JSDH na  nákup a montáž souboru zařízení teleskopického osvětlovacího stožáru ve výši 30.000,- Kč

4. Záměr poskytnutí individuální dotace na výstavbu domovní čistírny odpadních vod stavebníku  rodinného domu na p.č. 2633/1  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka, panu Jiřímu Moravcovi, výši 40% uznatelných nákladů na stavbu, max. však 25 000 Kč.

Individuální dotace bude schválena  po dokončení stavby RD a ČOV a předložení žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mikulovice, spolu s níže uvedenými doklady:

  1. Protokol o předání a převzetí dokončené a funkční stavby nebo kolaudační souhlas
  2. Čestné prohlášení o likvidaci domovního septiku
  3. Doklady o financování stavby

Součásti bude také schválení VPS o poskytnutí této dotace.

5. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-8019925/2_Mikulovice-Hlavní, p.č. 2029/1, ČTI a.s. přípojka NNk.

6. Na základě předložených nabídek,  jako vítěze výběrového řízení na dodávku zakázky „Oprava místní komunikace Kolnovice - Terezín“  firmu JHF Heřmanovice s.r.o.  s cenovou nabídkou  2.567.633,- Kč včetně DPH a záruční dobou 36 měsíců. S touto firmou bude uzavřena smlouva o dílo na výše uvedenou zakázku.

7. Uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou zakázku s firmou   JHF Heřmanovice spol. s r. o., se sídlem č.p. 523, 793 74 Heřmanovice.

8. Na základě předložených nabídek,  jako vítěze výběrového řízení na dodávku zakázky „Workout park Mikulovice “  firmu  Machovský mapy s.r.o.  s cenovou nabídkou  582 724 Kč včetně DPH. S touto firmou bude uzavřena smlouva o dílo na výše uvedenou zakázku.

9. Uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Workout park Mikulovice “   s firmou  Machovský mapy s.r.o. , Velký Týnec.

10. Na základě předložených nabídek,  jako vítěze výběrového řízení na dodávku zakázky „Mikulovice – obnova střešního pláště MŠ Široký Brod čp. 97“  firmu FORMÁT – František Frančák  s cenovou nabídkou 497.374 Kč včetně DPH a záruční dobou 60 měsíců. S touto firmou bude uzavřena smlouva o dílo na výše uvedenou zakázku.

11. Uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou zakázku s firmou FORMÁT – František Frančák,  790 64 Vápenná 465.

12. Zadávací dokumentaci a vyzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku „Prodloužení vodovodu a kanalizace Mikulovice – Finské domky“.

II. -   Doporučila usnesením č. 121/37/2017

1. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit neposkytnutí daru ve formě pozemku p.č. 580/1 zahrada o výměře 390 m 2  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka

2. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej  pozemků:

. Kupní cena bude stanovena po zpracování geometrického plánu.

3. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odkoupení  pozemků:

  • do vlastnictví, obce Mikulovice za kupní cenu 20.809,- Kč.

4. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej pozemků p.č. 1357 trvalý travní porost o výměře 2176 m 2  a p.č.  1358 trvalý travní porost o výměře 252 m2 oba pozemky v k.ú. Široký Brod formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě za dohodnutou kupní cenu ve výši 242.800,- Kč.

5. Zastupitelstvu obce schválit prodloužení lhůty zahájení výstavby RD na p.č. 1198/26 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka o jeden rok tj. do 31.5. 2018.

III. -   Vyhlásila usnesením č. 122/37/2017

1. Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Prodloužení vodovodu a kanalizace Mikulovice – Finské domky“.

2. Konkurzní řízení na obsazení místa ředitele Mateřské školy Mikulovice, okres Jeseník, Sokolská 475, příspěvková organizace s  nástupem do funkce  od 1.7.2017.

IV. -   Jmenovala usnesením č. 123/37/2017

1. Hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek v rámci vyhlášené veřejné zakázky „Prodloužení vodovodu a kanalizace Mikulovice – Finské domky“  ve složení:

Společná komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek:

  1. Jiří Šimík,
  2. Pavlína Vilímková,

2. Členy konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení místa ředitele Mateřské školy Mikulovice, okres Jeseník,Sokolská 475, příspěvková organizace

Česká školní inspekce:  Mgr. Michal Hlaváček

Krajský úřad Olomouckého kraje: Mgr. Zuzana Mikšíková

Odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení ředitel : Bc. Stanislava Romanová

Obec Mikulovice:

Dana Benčová

Iva Krajčíková

Zástupce pedagogických pracovníků MŠ Mikulovice : Andrea Šároši

Tajemník Komise: Drahomíra Dostová Jurníková – není členem komise

Návrh na předsedu komise:   Iva Krajčíková

Náhradníkem za Obec Mikulovice : Mgr.Roman Šťastný

První jednání konkurzní komise je plánováno na  13. - 15. 6. 2017.

Dále rada obce Mikulovice vzala na vědomí:

1. Zprávu o hospodaření obce Mikulovice k 30.4.2017, kdy příjmy tříd 1, 2, 3, 4 jsou celkem 15,929.546,61 Kč. Třída 8 - financování je 27,624.374,43 Kč. Příjmy celkem k 30.4.2017 po zapojení třídy 8 činí 43,553.921,04 Kč. Výdaje jsou 10,434,300,41 Kč, třída 8 - financování je 957.731,94 Kč. Zůstatky na účtech činí 32,161.888,69 Kč. Výdaje celkem po zapojení třídy 8 a zůstatků na účtech činí 43,553,921,04 Kč.                                                          

V Mikulovicích dne 22.05.2017

…………………………………                                           ……………………………………

Mgr. Roman Šťastný                                                            Jiří Šimík

starosta obce Mikulovice                                                     místostarosta obce Mikulovice

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.