obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

U S N E S E N Í

z 38. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 27. 06. 2017 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

38. schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 124/38/2017

1. Program 38. schůze rady obce.

2. Účetní závěrku Mateřské školy Mikulovice k 31. 12. 2016.

3. Účetní závěrku Mateřské školy Široký Brod k 31. 12. 2016.

4. Účetní závěrku Základní školy Mikulovice k 31. 12. 2016.

5. Uzavření Darovací smlouvy mezi obcí Mikulovice a Olomouckým krajem o darování finančních prostředků ve výši 20.000,- Kč v rámci projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Olomouckého kraje“.

6. Smlouvu o právu provést stavbu RD uzavřenou mezi Obcí Mikulovice a Alešem a Ivetou Jakubcovými.

7. Smlouvu o právu provést stavbu RD uzavřenou mezi Obcí Mikulovice a Janem Jůzou, a Blankou Jůzovou,.

8. Smlouvu o právu provést stavbu RD uzavřenou mezi Obcí Mikulovice a Tomášem a Beátou Makarenkovými.

9. Smlouvu o právu provést stavbu RD uzavřenou mezi Obcí Mikulovice a Krzystofem Zagrodzki a  Edytou Zagrodzkou.

10. Na základě provedeného výběrového řízení na zhotovitele stavby, předložených nabídek a zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zhotovitele stavby „Prodloužení vodovodu a kanalizace Finské domky“ jako dodavatele stavby  firmu Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s .r.o. Jeseník IČ: 465 80 328, 790 01 Jeseník  s cenovou nabídkou  6.883.843,- Kč bez DPH. S touto firmou bude uzavřena smlouva o dílo na výše uvedenou zakázku.

11. Uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou zakázku s firmou Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s .r.o. Jeseník IČ: 465 80 328, 790 01 Jeseník.

12. Pronájem  jednoho parkovacího místa na parkovišti u domu čp. 542 pro osobní vozidlo s tonáží do 3,5 tun. Od poplatku je žadatelka na základě čl. 26 OZC 2/2009 osvobozena.

13. Pronájem  jednoho parkovacího místa na parkovišti za domem čp. 543 pro osobní vozidlo s tonáží do 3,5 tun. Roční poplatek  za  užívání parkovacího místa se stanovuje  dle OZV č. 2/2009  ve výši 800,- Kč.

14. Oboustranné odstoupení dohodou od nájemní smlouvy na pozemek p.č. 1198/22 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka, která byla dne 28.3.2013 uzavřena dne 9.1.2017 s nájemcem panem  René Madajem.

15. Provedení stavebních úprav spočívajících v nahrazení sprchového koutu vanou a  posunutím sádrokartonové příčky cca o 20 cm směrem do předsíně. Stavební úpravy budou provedeny v souladu se stavebními předpisy a zcela na náklady uživatele bytu.

16. Finanční odměnu ředitelkám školských zařízení zřízených obcí Mikulovice:

Mgr. Ivana Látalová - ředitelka ZŠ Mikulovice 5000,- Kč

Marie Macková – ředitelka MŠ Mikulovice - 5000,- Kč

Alena Al-Wahaishiová – ředitelka MŠ Široký Brod -   5000,- Kč

Finanční odměna bude vyplacena se mzdou za měsíc červen 2017.

  1. II.Doporučila usnesením č. 125/38/2017

1. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit oboustranné odstoupení dohodou od smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek p.č. 1198/22 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka, která byla dne 28.3.2013 uzavřena dne 9.1.2017 s nájemcem panem  René Madajem.

  1. III.Vydala souhlas usnesením č. 126/38/2017

1. Základní škole Mikulovice , okres Jeseník s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 54.530,- Kč od  obecně prospěšné společnosti Women for women v rámci charitativního projektu Obědy pro děti.

  1. IV.Pověřila usnesením č. 127/38/2017

1. Starostu Mgr. Romana Šťastného podpisem Darovací smlouvy mezi obcí Mikulovice a Olomouckým krajem o darování finančních prostředků ve výši 20.000,- Kč v rámci projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Olomouckého kraje“.

  1. V.Jmenovala usnesením č. 128/38/2017

1. S účinností od 1.8.2017  paní Gabrielu Halodovou do funkce ředitelky  Mateřské školy Mikulovice, okres Jeseník.

Dále rada obce Mikulovice vzala na vědomí:

1. Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté v roce 2016 Soužití 2005, o.p.s..   

V Mikulovicích dne 30.6..2017

…………………………………                                           ……………………………………

Mgr. Roman Šťastný                                                            Jiří Šimík

starosta obce Mikulovice                                                     místostarosta obce Mikulovice

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.