obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

U S N E S E N Í

z 40. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 22. 08. 2017 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

40. schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 131/40/2017

1. Program 40. schůze rady obce.

  1. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 2.000,- Kč pro Český svaz včelařů, z. s., okresní organizace Jeseník a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

4. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8011771/1. Náhrada za věcné břemeno byla stanovena na 1210,- Kč včetně DPH.

5. Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Ulice Mlýnská, prodloužení chodníku ke sběrnému dvoru“.

6. Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku „Ulice Mlýnská, prodloužení chodníku ke sběrnému dvoru“, která je nedílnou součástí tohoto materiálu.

7. Oslovit pro veřejnou zakázku „Ulice Mlýnská, prodloužení chodníku ke sběrnému dvoru“, tyto tři níže uvedené firmy:

  1. René Darmovzal, IČ: 479 94 304, 793 24 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 360
  2. JHF Heřmanovice spol. s r.o., 793 74 Heřmanovice č.p. 523, IČ 47972912  
  3. JPS Jaroslav Pavlovič, IČ 65121911, 790 84 Mikulovice, Hlavní 165

8. Na základě předložené nabídky jako vítěze výběrového řízení na dodávku zakázky „Modernizace sálu Obecního úřad v Mikulovicích“ firmu D-cinema, s.r.o., 170 Praha 7 – Holešovice, Jankovcova 1037/49 s cenovou nabídkou 5.184.435,06 Kč bez DPH. S touto firmou bude uzavřena smlouva o dílo na výše uvedenou zakázku.

9. Uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou zakázku s firmou   D-cinema, s.r.o., 170 Praha 7 – Holešovice, Jankovcova 1037/49.

10. Výjimku podle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Široký Brod pro školní rok 2017/2018, a to na počet 28 dětí ve třídě. Zvýšený počet dětí ve třídě nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti mateřské školy a nadále budou plněny hygienické podmínky a podmínka bezpečnosti a ochrany zdraví, stanovené příslušnými předpisy.

2. Vyhlásila usnesením č. 132/40/2017

1. Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Ulice Mlýnská, prodloužení chodníku ke sběrnému dvoru“.

3. Doporučila usnesením č. 133/40/2017

1. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit převod nevyčerpané investiční dotace, poskytnuté Základní škole Mikulovice, ve výši 106.840,- Kč zpět na účet obce Mikulovice.

2. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej pozemku části p.č. 1934/37 ostatní plocha v k.ú. Mikulovice u Jeseníka. Kupní cena bude stanovena po zpracování geometrického plánu.

3. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej pozemku p.č. 1895/3 a p.č. 1901/5 oba pozemky v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví Lesů České republiky, s.p. za dohodnutou kupní cenu ve výši 297,- Kč.

4. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit prodej pozemku p.č. 4803/4 ostatní plocha o výměře 114 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka za kupní cenu 7.980,- Kč.

5. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej pozemku p.č. 1198/22 orná půda o výměře 1500 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě za dohodnutou kupní cenu ve výši 150.000,- Kč.

6. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej pozemku p.č. 1567/2, ostatní plocha o výměře cca 297 m2 v k.ú. Široký za kupní cenu 4.455,- Kč.

7. Zastupitelstvu obce Mikulovice uhrazení částky 375.680,- Kč ve prospěch Státního pozemkového úřadu jako finanční vyrovnání, které vzniklo v rámci směny pozemků p.č. 2567/1 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka a pozemku p.č. 4153/2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka.

8. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválení prodloužení lhůty zahájení výstavby RD na p.č. 1198/31 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka pro Milotu Berkyovou o tři měsíce tj. do 9.4.2017.

Dále rada obce Mikulovice vzala na vědomí:

1 . Zprávu o hospodaření obce Mikulovice k 31.7.2017, kdy
příjmy tříd 1, 2, 3, 4 jsou celkem 31,444.893,64 Kč. Třída 8 - financování je 27,624.374,43 Kč.
Příjmy celkem k 31.7.2017 po zapojení třídy 8 činí 59,069.268,07 Kč.  
Výdaje jsou 25,711,388,22 Kč, třída 8 - financování je 1,151.179,38 Kč. Zůstatky na účtech činí

32,206.700,47 Kč. Výdaje celkem po zapojení třídy 8 a zůstatků na účtech činí 59,069,268,07 Kč.

2. Zprávu o hospodaření školských zařízení v 1. pol.   2017 a jejich připravenost na školní rok 2017 – 2018.  

V Mikulovicích dne 24.8..2017

…………………………………                                           ……………………………………

Mgr. Roman Šťastný                                                            Jiří Šimík

starosta obce Mikulovice                                                     místostarosta obce Mikulovice

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.