obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

U S N E S E N Í

z 42. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 27. 09. 2017 v budově Obecního úřadu Mikulovice – kancelář starosty.

42. schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 136/42/2017

1. Program 42. schůze rady obce.

2. Nepřevedení finančních prostředků Spolku přátel umění ve výši 10.000,- Kč na rok 2018.

3. Neposkytnutí finanční dotace Autoklubu Mikulovice z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017.

4. Neposkytnutí finanční dotace Hospici na Svatém Kopečku z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017.

5. Pronájem  pozemku p.č. 1198/22 orná půda o výměře 1500 m 2  v k.ú. Mikulovice u roční nájemné ve výši 3.000,- Kč.

6. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IE-12-8003748/6 ze dne 30.8.2017.

7. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12-8012525/2 ze dne 29.8.2017.

8. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti č. 11010-063805 0522-2016 ISP Alliance 11_MIKU OK.

9. Na základě předložených nabídek, jako vítěze výběrového řízení na dodávku zakázky „Zimní údržba místních komunikací “  firmu Jaroslav Pavlovič, 790 84 Mikulovice, Hlavní 165 . Nabídka této firmy byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. S firmou Jaroslav Pavlovič, 790 84 Mikulovice, Hlavní 165 bude  uzavřena smlouva o dílo na výše uvedenou zakázku na dobu neurčitou.

10. Instalaci dopravní značky (B 20a) omezující max. rychlost na 30 km/h na místní komunikaci v Kolnovicích vyznačené na kat. mapě.

11. Uzavření Smlouvy o dílo č. 02-2017 s Ing. arch Lubomírenm Dehnerem na zpracování dokumentace pro stavební povolení – víceúčelový areál Mikulovice v hodnotě 284.000,- Kč včetně DPH.

12. Pořadí  uchazečů o přidělení bytu  v přízemí  domu čp. 118 v Mikulovice následovně:

1. Krejčží Alena

2. Šiška Tomáš

3. Krejčí René

4. Tušinovská Beáta

13. Seznam rodičů a dětí, kteří splnili podmínky pro vyplacení   finanční  podpory pro každé dítě 10000,-Kč z rozpočtu obce Mikulovice pro rok 2017 na akci Vítání dětí dne 07.10.2017:

Celkem bude z rozpočtu obce vyplaceno 150 000,--Kč.

                                                          

2. Uložila usnesením č. 137/42/2017

1. Ing. Petru Dvořákovi písemně odpovědět paní Kubové.

3. Doporučila usnesením č. 138/42/2017

1. Zastupitelstvu obce vzít  na vědomí  informaci o zajištění zimní údržby místních komunikací v obci Mikulovice na zimní období 2017 – 2018.

 

4. Dále rada obce Mikulovice vzala na vědomí:

1. Zprávu o hospodaření obce Mikulovice k 31.8.2017, kdy příjmy tříd 1, 2, 3, 4 jsou celkem 36,533.109,45 Kč. Třída 8 - financování je 27,624.374,43 Kč. Příjmy celkem k 31.8.2017 po zapojení třídy 8 činí 64,157.483,88 Kč.                               

Výdaje jsou 28,485,960,42 Kč, třída 8 - financování je 1,142.525,98 Kč. Zůstatky na účtech činí 34,528.997,48 Kč. Výdaje celkem po zapojení třídy 8 a zůstatků na účtech činí 64,157,483,88 Kč.                                                    

 

V Mikulovicích dne 3.10. 2017

…………………………………                                           ……………………………………

Mgr. Roman Šťastný                                                              Jiří Šimík

starosta obce Mikulovice                                                      místostarosta obce Mikulovice

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.