obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

znak mikuloviceObecní úřad Mikulovice, okres Jeseník, Hlavní 5, Mikulovice 790 84

IČ: 00303003, DIČ: CZ00303003 číslo účtu: 1723841/0100

telefon: 584 429 100, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

JEDNACÍ ŘÁD

rady obce Mikulovice

Organizační uspořádání jednotky: obec Mikulovice

Označení: Jednací řád rady obce

Zpracoval: Šimík

Kontroloval: Šťastný

Platnost: 1.1.2015

Závaznost: pro členy rady obce Mikulovice

Datum vydání 2.12.2014

Vydává: rada obce Mikulovice                               

Nahrazuje: jednací řád rady obce ze dne 14.11.2006

Počet stran: 4    

Přílohy:        ---

Metodické vymezení:   Jednací řád

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Rada obce Mikulovice ( dále jen rada obce ) je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti podle ustanovení § 99 a násl. Zákona čísl. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení )

     – dále jen zákon. Při výkonu samostatné působnosti zodpovídá rada obce zastupitelstvu obce                           Mikulovice ( dále jen zastupitelstvo obce ).

 1. Jednací řád rady obce upravuje základní úkoly, přípravu a svolání schůzí rady obce, pravidla jejího jednání a usnášení.

Článek 2

Schůze rady obce

 1. Schůze rady obce se konají podle plánu pokud rada obce nestanoví jinak.
 2. Podle potřeby, zejména k projednání závažných otázek, může být svolána mimořádná schůze rady obce.
 3. Schůze rady obce jsou neveřejné.
 4. K projednání předkládaných materiálů jsou do schůze rady přizváni jejich předkladatelé nebo zpracovatelé, popř. další osoby, pokud rada obce nestanoví jinak.

Článek 3

Účast členů rady obce na schůzi rady obce

 1. Členové rady obce jsou povinni zúčastnit se každé schůze rady obce. Nemohou-li se ze závažných důvodů schůze rady obce zúčastnit, jsou povinni se omluvit.
 2. Omluvy s uvedením důvodu se podávají starostovi obce nejpozději před zahájením schůze rady obce, neúčast na části schůze omlouvají členové rady obce předsedajícímu ústně v průběhu schůze.
 3. Svoji účast potvrzují členové rady obce podpisem do listiny přítomných.
 4. Nesejde-li se dostatečný počet členů rady obce, stanoví předsedající náhradní termín pro konání schůze rady obce.

Článek 4

Podklady pro jednání rady obce

 1. Schůzi rady obce svolává starosta obce. Organizační a technické otázky s tím spojené zajišťuje obecní úřad.
 2. Rada obce jedná a usnáší se zpravidla na základě písemných materiálů, které mohou radě obce předkládat : ( dále jen předkladatelé )
 • Členové rady obce
 • Zaměstnanci obce zařazeni do OÚ
 • Předsedové komisí rady obce
 • Vedoucí zařízení založených nebo zřízených obcí.
 • Za přípravu, vyhotovení mat., jejich náležitostí zodpovídají předkladatelé.
 1. Předkládané materiály pro schůzi rady obce se soustředí v elektronické podobě na společný disk, přístupný všem členům rady.

Článek 5

Jednání rady obce

 1. Schůzi rady obce řídí starosta nebo místostarosta či jiný, jimi pověřený člen rady                              ( dále jen předsedající ).
 2. Rada obce je schopna jednat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů.
 3. Pro zahájení schůze rady obce oznámí předsedající počet přítomných, konstatuje počet jmenovitě omluvených a neomluvených.
 4. V úvodu předsedající předloží radě obce ke schválení program schůze rady obce.
 5. Členové rady obce mohou navrhnout změnu nebo doplnění programu o projednání neodkladných záležitostí. V těchto případech navrhovatel vždy předloží návrh na usnesení. Změnu nebo doplnění programu schvaluje rada obce.
 6. Předsedající uděluje k jednotlivým bodům programu slovo předkladateli, pokud nebylo o způsobu projednání rozhodnuto jinak. Ten v úvodním slově charakterizuje obsah podkladu a stručně zdůvodní jím navrhované závěry. Po odpovědích předkladatele na případné dotazy zahájí předsedající k projednávanému bodu rozpravu.
 7. Po skončení rozpravy předsedající zformuluje závěry jednání včetně případných změn předloženého návrhu na usnesení. Pokud předkladatel není členem rady obce nebo zaměstnancem obce, jednání o přijetí návrhu na usnesení se jíž neúčastní.
 8. Předsedající může pověřit formulaci závěrů jednání včetně případných změn předloženého návrhu usnesení jiného člena rady obce. Ve složitějších případech určí předsedající některé členy rady obce, aby návrh závěrů dodatečně upřesnili a v tomto případě může přerušit schůzi rady obce, popř. odložit jednání předmětného bodu.

Článek 6

Usnesení rady obce a hlasování

 1. Rada obce přijímá usnesení k jednotlivým bodům programu ihned po jejich projednání.
 2. O návrhu na usnesení dává předsedající hlasovat. Hlasuje se zpravidla zdvižením ruky.
 3. Je-li návrh usnesení předložen na variantách, případně jsou předloženy protinávrhy nebo pozměňující návrhy, hlasuje se takto :
 • Je-li radě obce předkladatelem předložen návrh usnesení ve dvou nebo více variantách, hlasuje rada obce nejprve o variantě doporučované předkladatelem. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.
 • Byly-li navrženy připomínky nebo pozměňující návrhy, které nejsou do návrhu usnesení předkladatele zahrnuty, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách.
 1. Jestliže se při jednání rady obce projeví nové okolnosti, které vyžadují podstatně přepracovat předložený materiál a návrh usnesení, může rada obce rozhodnout o jeho odložení s tím, že o věci bude jednat na své příští nebo další schůzi rady obce.
 2. Jestliže se při jednání rady obce projeví takové okolnosti, které způsobí, že k předloženému materiálu nelze přijmout usnesení, může rada obce rozhodnout o stažení z programu.
 3. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů rady obce ( min. 3 členové rady obce ).
 4. Schválené usnesení podepisují starosta a místostarosta, případně jiný člen rady obce.
 5. Ve výjimečných případech, kdy rada obce nezasedá, je-li potřeba operativního rozhodnutí v jednoduché záležitosti, může starosta sám nebo na návrh člena rady obce použít hlasování mimo schůzi rady obce formou per rollam. Ke schválení tohoto rozhodnutí usnesením je potřebný nadpoloviční počet podpisů všech členů rady obce ( min. 3 ). Takto přijaté usnesení se vyhotovuje jako usnesení ze schůze rady obce a má stejnou platnost.
 6. Má-li starosta za to, že usnesení rady obce v otázkách samostatné působnosti je nesprávné, pozastaví jeho výkon a předloží věc nejbližšímu zasedání zastupitelstva obce k rozhodnutí.
 7. Člen rady obce je oprávněn požádat o zaprotokolování svého stanoviska do zápisu, pokud je odlišné od stanoviska rady obce.

Článek 7

Ukončení a přerušení schůze rady obce

 1. Předsedající prohlásí schůzi za ukončenou, byl-li vyčerpán program schůze rady obce.
 2. Jiné ukončení nebo přerušení schvaluje rada obce na návrh člena rady obce a to ze závažných důvodů, zejména pokud nastaly skutečnosti znemožňující řádný průběh schůze.
 3. Termín pokračování schůze určí předsedající.

Článek 8

Zabezpečení usnesení rady obce a kontrola jeho plnění

 1. Usnesení rady obce se vyhotovuje písemně do 7 dnů po ukončení schůze rady obce a ukládá se u zápisu ze schůze rady obce.
 2. Kontrolu plnění úkolů uložených usneseními provádí rada obce průběžně.
 3. Za evidenci zápisů a usnesení rady obce je zodpovědná asistentka.
 4. Starosta zabezpečuje plnění usnesení rady obce.

Článek 9

Zápis ze schůze rady obce

 1. Ze schůze rady obce pořizuje zápis asistentka ve spolupráci se starostou a místostarostou.
 2. Zápis ze schůze rady obce obsahuje zejména tyto údaje:
 • Počet přítomných, omluvených a neomluvených členů rady obce
 • Schválený program schůze rady obce
 • Průběh jednání a výsledky hlasování
 • Přijaté závěry a usnesení
 • Den a místo konání rady

Článek 10

Komise rady obce

 1. Komise rady obce jsou iniciativní a kontrolní orgány rady obce.
 2. Rada obce rozhodne, ke kterým druhům radou obce projednávaných matriálů zpracuje komise své stanovisko, popř. určí materiál, který před projednáváním v radě obce projedná komise rady obce. Stanovisko komise rady obce má doporučující povahu.
 3. Komise rady obce se může obrátit na radu obce s iniciativním návrhem v kterékoliv věci, patřící do její působnosti.

Článek 11

Jiná ustanovení

 1. Na základě oprávněných požadavků ( žádostí ) dotčených subjektů vyhotovuje po schválení starostou výpis z usnesení rady obce asistentka.
 2. Vzhledem k neveřejnému jednání rady obce jsou podkladové mat. pro její schůzi určeny výhradně pro potřebu adresátů. Není dovoleno tyto materiály postupovat jiným osobám, popř. je dále rozmnožovat a zpřístupňovat.

Článek 12

Závěrečná ustanovení

 1. Tento jednací řád schválila rada obce Mikulovice dne 02.12.2014 usnesením č. ….
 2. Tento jednací řád rady obce Mikulovice nabývá účinnosti dnem 01.01.2015.

…………………………..                                                           …………………………..

Jiří Šimík                                                                                         Mgr.Roman Šťastný

místostarosta                                                                                          starosta

Uložit

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.