obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Rada obce Mikulovice

U S N E S E N Í
z 1. schůze rady obce Mikulovice
konané dne 18.11. 2014 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty

1.schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

I. Schválila usnesením č. 1/1/2014

1) Program 1. schůze rady obce Mikulovice

2) Směrnici upravující oběh účetních dokladů

3) Směrnici k podpisovým vzorům

4) Plán inventur na rok 2014

5) Nápravné opatření vyplývající z dílčího přezkoumání hospodaření obce Mikulovice za rok 2014

6) Provedení rozšíření veřejného osvětlení v ulici V Zátiší mezi domy čp. 550 (Kalousová) a 258 (Beťák)

7) Pronájem části pozemku část st. p.č. 329 zast. plocha a nádvoří v k.ú. Mikulovice u Jeseníka a části p.č. 2066/1 ost. plocha v k.ú. Mikulovice u Jeseníka (specifikace pronajatého pozemku bude znázorněna na situačním nákresu, který bude nedílnou součástí nájemní smlouvy) na dobu neurčitou.

8) Pronájem jednoho parkovacího místa na parkovišti za domem čp. 558 pro osobní vozidlo s tonáží do 3,5 tun .

9) Ponechání služebního notebooku k pracovní činnosti pro obec ( v rámci kontrolního výboru a MAS) pro Ing. Bc. Věru Kocianovou.

10) Ukončení nájemní smlouvy o užívání nebytových prostor ke dni 30.11.2014 z důvodu ukončení činnosti , s možností bezplatného uskladnění vybavení ordinace do doby jeho prodeje.

11) Odpisový plán DM pro rok 2015 pro Základní školu Mikulovice

12) Vyplacení jednorázové finanční odměny ředitelce Mateřské školy Široký Brod z poskytnuté neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2014 v rámci rozvojového programu Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014.

13) Dobu pro oddávání – sňatečný den každá sobota v době od 09,00 do 14,00 hod. mimo dny v roce 2014 - 27.12.,
mimo dny v roce 2015 03.01., 04.04., 02.05., 09.05, 04.07., 26.09., 26.12.
a mimo dny v roce 2016 02.01., 26.03., 02.07., 29.10., 24.12., 31.12.

14) Úředně určenou místnost pro oddávání – sňatečný obřad obřadní síň Obecního úřadu
Mikulovice, Hlavní č. 5, 79084 Mikulovice.

15) Časový a obsahový plán práce rady obce Mikulovice na rok 2015.

16) Termín pro předložení žádostí o příspěvek z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2015
do 6.2.2015
Termín vyhodnocení žádostí určenou komisí : do 9.2.2015
Složení komise pro vyhodnocení předložených žádostí: Hana Klimčíková, Jaroslav Mrtka st., Dana Benčová, Bc. Stanislava Antoňů

II. Doporučila usnesením č. 2/1/2014

1) Zastupitelstvu obce schválit cenu vodného a stočného na rok 2015 pro k.ú. Mikulovice a k.ú. Široký Brod:
Vodné 38,23 = 39,- Kč/m3 vč. DPH
Stočné 23,46 = 24,- Kč/m3 vč. DPH
Kdy cena vodného a stočného je stanovena na základě finanční analýzy k dotaci ev. č. IS SFŽP 09021301, která je v souladu s metodikou Státního fondu životního prostředí ČR.
Na základě výše uvedené finanční analýza, bude cena stanovována po dobu 10-ti let.
V případě, že odběratel nemá instalován vodoměr: Množství odebrané vody a odvedeného odpadu bude stanoveno dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. v platném znění.
Paušál stočné – 70,- Kč/měsíc/ osoba

2) Zastupitelstvu obce schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje, s úhradou příspěvku jednorázově.

3) Zastupitelstvu obce schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 500,- Kč/ osoba/rok dle přiloženého návrhu č. 4, který je nedílnou součástí tohoto zápisu .
4) Zařadit do rozpočtu obce Mikulovice na rok 2015 provedení rozšíření veřejného osvětlení v ulici V Zátiší mezi domy čp. 550 (Kalousová) a 258 (Beťák)

5) Nezařadit do rozpočtu obce Mikulovice na rok 2015 provedení rozšíření pěší uličky mezi domy čp. 50 (Stojar) a čp. 53 (Derková)

6) Zastupitelstvu obce schválit odkoupení vybavení zubní ordinace (dle přiloženého seznamu) v celkové hodnotě 250.000,- Kč.

7) Doporučuje zastupitelstvu obce schválit žádost o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR Podpora terénní práce pro rok 2015 – terénní pracovník.

8) Zastupitelstvu obce schválit Komunitní plán sociálních služeb a služeb souvisejících na Jesenicku pro roky 2014 – 2017.

9) Zastupitelstvu obce ke schválení Časový a obsahový plán práce zastupitelstva obce Mikulovice na rok 2015.

10) Zastupitelstvu obce Mikulovice vyhlásit grantový program pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2015.

III. Vzala na vědomí usnesením č. 3/1/2014

1) Informaci o splnění všech ukládacích usnesení

2) Zprávu o hospodaření obce Mikulovice k 31. 10. 2014, kdy příjmy tříd 1,2,3,4 jsou celkem 38,319.686,01 Kč. Třída 8 – Financování je 17,224.348,30 Kč. Příjmy celkem k 31. 10. 2014 po zapojení třídy 8 činí 55,544.034,31 Kč.
Výdaje k 31. 10. 2014 jsou 39,585.133,77 Kč. Třída 8 – financování je 1,280.369,44 Kč a zůstatky na účtech obce k 31. 10. 2014 jsou 14,678.531,10 Kč. Výdaje celkem k 31. 10. 2014 po zapojení třídy 8 a zůstatků na účtech činí 55,544.034,31 Kč.

3) Informaci o dílčím přezkoumání hospodaření obce Mikulovice za rok 2014

4) Informaci o zajištění zimní údržby místních komunikací v obci Mikulovice

5) Informaci o ukončení činnosti zubního lékaře MDDr. Karla Panchártka ke dni 30.11.2014

6) Oznámení o přerušení provozu mateřské školy ve dnech od 22.12.2014 do 2.1.2015. Provoz bude zahájen dne 5.1.2015. Rodiče byli seznámeni s touto skutečností dva měsíce předem.

7) Informaci o výsledku kontroly přenesené působnosti na úseku matrik dle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

IV. Uložila usnesením č. 4/1/2014

1) Starostovi obce prověřit pořizovací cenu nabízeného vybavení ordinace zubního lékaře.

2) Zapisovatelce p. Drahomíře Dostové Jurníkové rozeslat Komunitní plán všem členům rady v elektronické podobě.

V. Pověřila usnesením č. 5/1/2014

1) Ing. Bc. Věru Kocianovou zastupováním obce Mikulovice v rámci MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko o.p.s.

.......................................... .........................................
Mgr.Roman Šťastný Jiří Šimík
starosta obce Mikulovice místostarosta obce Mikulovice

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.