obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Rada obce Mikulovice

Usnesení z 2. schůze rady obce Mikulovice konané dne 04.12. 2014 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty

2.schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

I. Schválila usnesením č. 6/2/2014

1) Program 2. schůze rady obce Mikulovice

2) Kontrolu ukládacích usnesení z předcházejících schůzí rady obce Mikulovice

3) Smlouvu č. 14225236 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „ Mikulovice – vodní zdroj".

4) Smlouvu č. 14193993 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „ Energetické úspory objektu OÚ
v obci Mikulovice".

5) Poskytnutí finančního příspěvku Slezské diakonii na rok 2015 ve výši 1000,- Kč
na provoz poradny ranné péče MATANA.

6) Z důvodu dlouhodobého zástupu ve funkci ředitelky ZŠ Mikulovice poskytnutí platu
Mgr. Ivaně Látalové za stejných podmínek jako měl zastupovaný ředitel. Účinnost
od 1.1.2015.

7) Poskytnutí příspěvku SONS ČR, oblastní odbočka Jeseník na provoz, materiální,
humanitární a sociální činnost a propagaci života s těžkou oční problematikou ve výši
1000,- Kč.

8) Složení povodňové komise.

9) Vyplacení finanční odměny ředitelce Mateřské Školy Široký Brod. Odměna bude vyplacena z ušetřených mzdových prostředků na rok 2014.

10) Odměnu pro ředitelku MŠ Mikulovice Marii Mackovou v souladu
s dotací v rámci rozvojového programu „Zvýšení platů pedagogickým pracovníkům".

11) Odměnu ředitelce MŠ Mikulovice Marii Mackové z ušetřených financí z dotace na přímé
náklady na vzdělávání .

12) Jednací řád rady obce Mikulovice s účinností od 1.1.2015.

II. Doporučila zastupitelstvu obce usnesením č. 7/2/2014

1) Schválit předložený návrh rozpočtu obce Mikulovice na rok 2015.

2) Potvrdit své původní rozhodnutí ze dne 24.4.2012 .

3) Schválit odprodej pozemku p.č. 1934/109 ost. plocha o výměře 165 m 2 v k.ú. Mikulovice
u Jeseníka .

4) Zrušit usnesení zastupitelstva obce Mikulovice ze dne 23.2.2010, usn.č. 80/20 bod 15,
kterým schválilo prodej pozemku p.č. 1198/32 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka

5) Schválit Zásady pro poskytování finančního příspěvku obce Mikulovice na vybudování
domovní čistírny odpadních vod nebo na jiný způsob individuelního ekologického řešení
likvidace odpadních vod v roce 2015, jejichž text je nedílnou součástí tohoto zápisu č. 4/3.

6) Vzít na vědomí aktualizované složení povodňové komise obce Mikulovice .

III. Vzala na vědomí usnesením č. 8/2/2014

1) Informaci o zahájení stavby č. 4120927654 – Mikulovice – kasárna – p.č. 3376/5 – VNv,
NNk. Stavbu provede firma MSEM, a.s.

2) Oznámení Mgr. Romana Šťastného o pozastavení jmenování ve funkci ředitele Základní
školy Mikulovice od 1.12.2014 po dobu výkonu funkce uvolněného člena zastupitelstva
obce Mikulovice.

3) Informaci o uskutečněných krocích obce Mikulovice ve věci zajištění stomatologické
ambulantní péče pro občany obce.

IV. Pověřila usnesením č. 9/2/2014

1) Starostu Mgr. Romana Šťastného podpisem Smlouvy č. 14225236 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí
na akci „ Mikulovice – vodní zdroj".

2) Starostu Mgr. Romana Šťastného podpisem Smlouvy č. 14193993 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí
na akci „ Energetické úspory objektu OÚ v obci Mikulovice".

V. Jmenovala usnesením č. 10/2/2014

1) Členy školské rady – zástupce zřizovatele pana Jiřího Šimíka a paní Drahomíru Dostovou
Jurníkovou.

...................................... ...........................................
Mgr. Roman Šťastný – starosta obce Jiří Šimík – místostarosta obce

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.