obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Rada obce Mikulovice

Usnesení ze 4. schůze rady obce Mikulovice konané dne 20.01. 2015 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

4.schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

I. Schválila usnesením č. 12/4/2015

1. Program 4. schůze rady obce Mikulovice

2. Zápůjčku 1 ks počítače z účtárny Barbone, včetně myši DM 1476, pořizovací hodnota 22.683,- Kč pro TJ Sport Mikulovice.

3. Prodej nepotřebného materiálu – mantinely pro florbal – umístěné v Centru pro sport v Mikulovicích zájemci s nejvyšší nabídkou.

4. Rozpočtové opatření č. 1/2015
Rozpočtovým opatřením se mění v části příjmů:
Seskupení 22 – příjem sankční platby – pokuty se navyšuje o 10.000,- Kč na částku 20.000.- Kč.
Očekávané příjmy – KÚ Ol. Kraje – výkon státní správy se snižuje o 10.600,- Kč na částku 894.400,- Kč.
Rozpočtovým opatřením se mění v části výdajů:
Par. 2221 – Dopravní obslužnost obcí Jesenicka se navyšuje o 7.600,- Kč na částku 187.600,- Kč .
Příjmy tříd 1,2,3,4 po zapojení rozpočtové změny jsou 36,491.400,- Kč, třída financování je po zapojení rozpočtové změny 7,000.000,- Kč. Příjmy celkem po zapojení rozpočtové změny jsou 43,491.400,- Kč. Výdaje jsou po zapojení rozpočtové změny 41,781.400,- Kč, třída 8 financování je po zapojení rozpočtové změny 1,710.000,- Kč. Výdaje celkem po zapojení rozpočtové změny jsou 43,491.400,- Kč (viz příloha)

5. Pronájem pozemku p.č. 1198/32 orná půda o výměře 1359 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka .

6. Smlouvu o právu provést stavbu č. 34/43/14 uzavřenou mezi Obcí Mikulovice a Olomouckým krajem – viz příloha č. 8, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.

7. Pronájem části pozemku p.č. 129/16 ostatní plocha o výměře 182 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka nájemci O2 Czech Republic a.s., IČ: 60193336 se sídlem 140 00 Praha 4 – Michle, Za Brumlouvkou 266/2. Na dobu určitou a to do 24.10.2027.

8. Nájemní smlouvu a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 33/43/14 uzavřenou mezi Obcí Mikulovice a Olomouckým krajem – viz příloha č. 9, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.

9. Provedení prodloužení zábradlí od mostu v Širokém Brodě po první betonový sloup ve vlastnictví firmy ČEZ.

10. Výroční zprávu za rok 2014 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

11. Text zápisu do kroniky obce Mikulovice za léta 2012 a 2013.

II. Vzala na vědomí usnesením č. 13/4/2015

1. Informaci o splnění všech ukládacích usnesení rady obce

2. Zprávu o vyřizování stížností a petic za rok 2014

3. Informaci o vyjádření zdravotních pojišťoven k žádosti obce o zajištění stomatologické péče.

4. Informaci o zadání inzerce s nabídkou pronájmu vybavené zubní ordinace do časopisu LSK České stomatologické komory, který bude distribuován dne 16.2.2015.

5. Informaci o výsledku elektronické aukce na výběr dodavatele plynu.

III. Pověřila usnesením č. 14/4/2015

1. Starostu obce Mikulovice Mgr. Romana Šťastného podpisem Smlouvy o právu provést stavbu č. 34/43/14.

2. Starostu obce Mikulovice Mgr. Romana Šťastného podpisem Nájemní smlouvy a Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 33/43/14.

IV. Doporučila usnesením č. 15/4/2015

1. ZO Mikulovice schválit návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na rok 2015 pro tyto organizace:
TJ SPORT ve výši 60.000,-Kč – příspěvek na provoz organizace, TJ SPORT ve výši 220.000,-Kč – příspěvek na oprava podlahy, JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, Středisko Slunce Jeseník ve výši 50.000,-Kč na dokončení stavebních úpravu klubovny, Římskokatolická farnost Mikulovice ve výši 100.000,-Kč na opravu kostela sv. Mikuláše, FK Mikulovice 250.000,-Kč náklady na činnost.

V Mikulovicích dne 22.1.2015

............................................ ..........................................
Mgr. Roman Šťastný Jiří Šimík
starosta obce Mikulovice místostarosta

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.