obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Rada obce Mikulovice

Usnesení z 5. schůze rady obce Mikulovice konané dne 10.02. 2015 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

5.schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

I. Schválila usnesením č. 16/5/2015

1. Program 5. schůze rady obce Mikulovice.
2. Schválila poskytnutí příspěvků z rozpočtu obce Mikulovice – Granty na rok 2015 v celkové výši 218.070,- Kč. Nedílnou přílohou je rozpis jednotlivě poskytnutých grantů – tabulka Granty na rok 2015.
3. Uhrazení příspěvku na autorské čtení pro žáky 2.stupně ZŠ z kapitoly 3319.
4. Prodej nepotřebného serveru. Záměr prodat toto zařízení bude zveřejněn a materiál bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou.
5. Pronájem nebytových prostor ( prostory původně užívané jako infekční čekárny dětské ordinace v přízemí budovy zdravotního střediska) na dobu 5-ti let s nájemným dle ceníku obce Mikulovice ve výši 500,- Kč/m2/rok.
6. Pronájem jednoho parkovacího místa na parkovišti za domem čp. 542 pro osobní vozidlo s tonáží do 3,5 tun .
7. Uzavření Smlouvy o dílo mezi obcí Mikulovice a firmou ASA expert a.s. Ostrava na zpracování příloh k žádosti o dotaci na akci „ Eergetické úspory Domova pro seniory v Mikulovicích" ve stupni dokumentace stávajícího stavu, energetického auditu a propočtu nákladů pro podání žádosti o dotaci.
8. Nepřipojení obce Mikulovice ke kampani „Vlajka pro Tibet".
9. Uzavření Smlouvy o spolupráci mezi obcí Mikulovice a FK Mikulovice o.s. dle přílohy č. 7/3, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.
10. Uzavření Smlouvy o poradenství a smlouvy příkazní mezi Obcí Mikulovice a firmou Daňové poradenství Tomáš Paclík a.s.

II. Vzala na vědomí usnesením č. 17/5/2015

1. Informaci o splnění všech ukládacích usnesení přijatých radou obce Mikulovice.
2. Zprávu o hodnocení činnosti knihovny Mikulovice a Široký Brod a IS za rok 2014 a výhled akcí na rok 2015.
3. Informaci o komunitní kompostárně.
4. Informaci o připravovaných finančních projektech obce Mikulovice.

III. Doporučila usnesením č. 18/5/2015

1. Zastupitelstvu obce Mikulovice vzít na vědomí Hospodaření obce Mikulovice k 31. 12. 2014, kdy příjmy tříd 1,2,3,4 jsou celkem 55,777.471,18 Kč. Třída 8 – Financování je 18,021.037,30 Kč. Příjmy celkem k 31. 12. 2014 po zapojení třídy 8 činí 73,798.508,48 Kč.
Výdaje k 31. 12. 2014 jsou 53,309.717,78 Kč. Třída 8 – financování je 1,464.174,77 Kč a zůstatky na účtech obce k 31. 12. 2014 jsou 19,024.615,93 Kč. Výdaje celkem k 31. 12. 2014 po zapojení třídy 8 a zůstatků na účtech činí 73,798.508,48 Kč.
2. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej pozemku p.č. p.č. 947/2 zahrada o výměře 472 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka s tím, že kupní cena bude uhrazena ve čtyřech splátkách v termínech k 25.3.2015, 25.6.2015 , 25.9.2015 a 25.12.2015. Výše splátky bude 7434,- Kč.
3. Zastupitelstvu doporučuje zastupitelstvu obce Mikulovice schválit darování pozemku p.č. 2602/10 zahrada o výměře 197 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka . Pozemek p.č. 2602/10 zahrada o výměře 197 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka, který vznikl na katastrální mapě z parcely 2602/2, kterou zájemci o koupi odkoupili v roce 1991 je pro obec Mikulovice nepřístupný a nevyužitelný.
4. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej pozemku p.č. 1198/21 orná půda o výměře 1472 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
5. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odkoupení pozemku vedeného v KN p.č. 1623/1 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k.ú. Široký Brod do vlastnictví obce Mikulovice s tím, že obec Mikulovice uhradí daň z nabytí nemovitých věcí a uhradí správní poplatek za vklad do KN.
6. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odkoupení pozemků vedených v KN a to p.č. 1623/3 ostatní plocha o výměře 179 m2 v k.ú. Široký Brod a p.č. 1623/4 ostatní plocha o výměře 77 m2 v k.ú. Široký Brod do vlastnictví obce Mikulovice s tím, že obec Mikulovice uhradí daň z nabytí nemovitých věcí a uhradí správní poplatek za vklad do KN.
7. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odkoupení pozemku vedeného v KN a to p.č. 1623/6 ostatní plocha o výměře 167 m2 v k.ú. Široký Brod do vlastnictví obce Mikulovice s tím, že obec Mikulovice uhradí daň z nabytí nemovitých věcí a uhradí správní poplatek za vklad do KN.
8. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odkoupení pozemku vedeného v KN a to p.č. 1623/10 ostatní plocha o výměře 98 m2 v k.ú. Široký Brod do vlastnictví obce Mikulovice s tím, že obec Mikulovice uhradí daň z nabytí nemovitých věcí a uhradí správní poplatek za vklad do KN.
9. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odkoupení pozemku vedeného v KN a to p.č. 4910/12 ostatní plocha o výměře 111 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví obce Mikulovice s tím, že obec Mikulovice uhradí daň z nabytí nemovitých věcí a uhradí správní poplatek za vklad do KN.
10. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odkoupení pozemku vedeného v KN a to p.č. 4910/7 ostatní plocha o výměře 98 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví obce Mikulovice s tím, že obec Mikulovice uhradí daň z nabytí nemovitých věcí a uhradí správní poplatek za vklad do KN.
11. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit bezúplatný převod pozemku vedeného v KN a to p.č. 1623/2 ostatní plocha o výměře 303 m2 v k.ú. Široký Brod do vlastnictví obce Mikulovice.
12. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit bezúplatný převod pozemku vedeného v KN a to p.č. 4910/10 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví obce Mikulovice z vlastnictví Státního pozemkového úřadu.
13. Zastupitelstvu obce schválit přijetí daru ve veřejném zájmu a to pozemků vedených v KN:
p.č. 1623/5 ost. plocha o výměře 27 m2 v k.ú. Široký Brod
p.č. 1623/7 ost. plocha o výměře 250 m2 v k.ú. Široký Brod
p.č. 1623/9 ost. plocha o výměře 146 m2 v k.ú. Široký Brod
p.č. 1623/11 ost. plocha o výměře 54 m2 v k.ú. Široký Brod

p.č. 4910/14 ost. plocha o výměře 3 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka(GP)
p.č. 4910/4 ost. plocha o výměře 461 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
p.č. 4910/11 ost. plocha o výměře 224 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
do vlastnictví obce Mikulovice z vlastnictví ČR- Ředitelství silnic a dálnic ČR.

14. zastupitelstvu obce schválit darování pozemků ve veřejném zájmu a to pozemku vedeného v KN p.č. 214/3 ost. plocha o výměře 81 m2 v k.ú. Široký Brod a dále p.č. 4048/3 ost. plocha o výměře 26 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví ČR- Ředitelství silnic a dálnic ČR z vlastnictví obce Mikulovice.

IV. Pověřila usnesením č. 19/5/2015

1. Starostu obce podpisem Smlouvy o dílo mezi obcí Mikulovice a firmou ASA expert a.s. Ostrava na zpracování příloh k žádosti o dotaci na akci „ Eergetické úspory Domova pro seniory v Mikulovicích" ve stupni dokumentace stávajícího stavu, energetického auditu a propočtu nákladů pro podání žádosti o dotaci.
2. Starostu podpisem Smlouvy o spolupráci mezi obcí Mikulovice a FK Mikulovice o.s.
3. Starostu podpisem Smlouvy o poradenství a smlouvy příkazní mezi Obcí Mikulovice a firmou Daňové poradenství Tomáš Paclík a.s.

V Mikulovicích dne 16.2.2015

............................................ ..........................................
Mgr. Roman Šťastný Jiří Šimík
starosta obce Mikulovice místostarosta obce Mikulovice

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.