obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Rada obce Mikulovice

Usnesení z 6. schůze rady obce Mikulovice konané dne 18.03. 2015 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

6.schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

I. Schválila usnesením č. 20/6/2015

1) Program 6. schůze rady obce Mikulovice

2) Přerozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ Mikulovice za rok 2014 ve výši 121 550,18 Kč do rezervního fondu a fondu odměn.

3) Přerozdělení zlepšeného hospodářského výsledku MŠ Mikulovice za rok 2014 ve výši 42 952,20 Kč do rezervního fondu a fondu odměn.

4) Přerozdělení zlepšeného hospodářského výsledku MŠ Široký Brod za rok 2014 ve výši 7 686,32 Kč do rezervního fondu.

5) Pacht pozemku p.č. 4499 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka , na dobu neurčitou.

6) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-8010246/2_Mikulovice – V Zahradách, p.č. 746/2, NNk na parcele č. 3076/1v k.ú. Mikulovice u Jeseníka.

7) Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. Iv-12-8006303/VB/1 na parcele č. 1934/37 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka.

8) Stažení z programu dnešního jednání bod 5/5 – Výběrové řízení na zakázku Mikulovice - obnova veřejného osvětlení 2015

9) Podání žádosti o dotaci ze SFŽP na akci „Energetické úspory domova pro seniory v Mikulovicích".

10) Příkazní smlouvu č. 56/04/2015/DH na poradenství, zpracování a podání žádosti o dotaci a činnosti datačního managementu v kombinovaném projektu Operačního programu Životní prostředí. Viz příloha č. 5/6, která je nedílnou součástí tohoto zápisu

11) Prodloužení nájemní smlouvy o užívání bytu se slečnou A. N. od 1.4.2015 do 31.12.2015 s podmínkou, že nedojde k porušení nájemní smlouvy a to především v souvislosti s úhradou nájemného a záloh či případného nedoplatku za poskytované služby.

12) Nevyhovět žádosti o dodatečné povolení výsadby stromů u hrobového místa, jehož je nájemcem. Rada obce Mikulovice schvaluje vysazení dřevin s maximální výškou 50 cm.
13) Vyhovět částečně žádosti o dodatečné povolení výsadby s tím, že může zachovat keř vysazený uprostřed hrobového místa za podmínky, že jeho výška nepřesáhne 50 cm.

14) Uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi obcí Mikulovice a Cyrpus Advisory, a.s. Brno.

15) Provedení nezbytných oprav hřiště za školou v celkové hodnotě 98.632,88 Kč z rozpočtu obce Mikulovice § 6409 ostatní výdaje , dle přílohy č. 7/7.

II. Vzala na vědomí usnesením č. 21/6/2015

1) Informaci o splnění všech ukládacích usnesení rady obce Mikulovice.

2) Informaci o činnosti a hospodaření Soužití 2005 o.p.s. v roce 2014 a zprávu o výhledu na rok 2015.

3) Informaci o činnosti a hospodaření školských zařízení v roce 2014.

4) Rozbory hospodaření školských zařízení.

5) Zprávu o činnosti jednotek SDH v roce 2014 a o plánované činnosti v roce 2015.

6) Informaci o prázdninovém provozu mateřských škol.

III. Odložila usnesením č. 22/6/2015

1) Rozhodnutí ve věci změny ceníku pozemků ve vlastnictví obce Mikulovice.

2) Rozhodnutí ve věci zřízení dětského hřiště v okolí ulice V Zátiší.

IV. Doporučila usnesením č. 23/6/2015

1) Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit návrh OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mikulovice .

2) Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit návrh OZV č. 2/5015, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce.

VI. Pověřila usnesením č. 23/6/2015

1) Starostu obce podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-8010246/2_Mikulovice – V Zahradách, p.č. 746/2, NNk na parcele č. 3076/1v k.ú. Mikulovice u Jeseníka mezi obce Mikulovice a ČEZ a.s.

2) Starostu podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene č. Iv-12-8006303/VB/1 na parcele č. 1934/37 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka mezi obcí Mikulovice a ČEZ a.s..

3) Starostu obce podpisem Příkazní smlouvy č. 56/04/2015/DH na poradenství, zpracování a podání žádosti o dotaci a činnosti datačního managementu v kombinovaném projektu Operačního programu Životní prostředí.

4) Starostu podpisem smlouvy o vzájemné spolupráci mezi obcí Mikulovice a Cyrpus Advisory, a.s. Brno.

V Mikulovicích dne 19.3.2015

............................................ ..........................................
Mgr. Roman Šťastný Jiří Šimík
starosta obce Mikulovice místostarosta obce Mikulovice

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.