obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Rada obce Mikulovice

Usnesení ze 7. schůze rady obce Mikulovice konané dne 14.04. 2015 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

7.schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

I. Schválila usnesením č. 24/7/2015

1) Program 7. schůze rady obce Mikulovice
2) Splátkový kalendář paní L. M. na úhradu dluhu za dodávku užitkové vody v letech 2011 – 2014 v celkové výši 14.203,- Kč. Dluh bude žadatelka splácet v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 500,- Kč se splatností nejpozději k 20. dni v měsíci, počínaje měsícem dubnem 2014. Jedná se tedy o 28 splátek po 500,- Kč a 1 splátku ve výši 203,- Kč. Dluh bude uhrazen těmito splátkami nejpozději do 20.8.2016.
3) uzavření kupní smlouvy mezi obcí Mikulovice a firmou JK Morava spol. s r.o. o převodu movitých věcí :
- budova bez čp. zařízení sběrného dvora odpadů na pozemku p.č. 2790 v k.ú. Mikulovice ( přístřešek pod kterými jsou umístěny velkoobjemové kontejnery)
- zpevněná plocha o celkové rozloze 360 m2 ( z toho zastřešená část 108 m2 )
- kontejnery oceloplechové (6 – 12 m3 ) – 8 ks
- kontejnery plastové (1100 l) – 6 ks
za dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč.
4) Pronájem části pozemku p.č. 1135/10 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka, na dobu neurčitou .
5) Pronájem pozemku p.č. 1198/21 orná půda o výměře 1472 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka.

6) Pronájem pozemku p.č. 1198/24 orná půda o výměře 1349 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
7) Pronájem jednoho parkovacího místa na parkovišti za domem čp. 542 pro osobní vozidlo s tonáží do 3,5 tun.
8) Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Mikulovice – obnova střešního pláště bytového domu čp. 118".
9) Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku „Mikulovice – obnova střešního pláště bytového domu čp. 118", která je nedílnou součástí tohoto zápisu.
10) Oslovení pro veřejnou zakázku „Mikulovice - obnova střešního pláště bytového domu čp. 118", tyto tři níže uvedené firmy:
a) Libor Harazin, Ondřejovice 260, Zlaté Hory
b) FORMÁT – František Frančák, Vápenná 465
c) Miroslav Šarman, Velké Kunětice 120

11) Nájemní smlouvu a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 10/43/15 uzavřenou mezi Obcí Mikulovice a Olomouckým krajem o pronájmu části pozemku p.č. 3129/5 ostatní plocha o výměře 4116 m2 v k.ú. Mikulovice za účelem budoucí realizace stavby „ Chodník na ul. Nádražní".
12) Podání žádosti o dotaci na realizaci projektu s názvem „Protipovodňová opatření obce Mikulovice" v rámci Operačního programu Životní prostředí.

13) Smlouvu o dílo mezi obcí Mikulovice a firmou Envipartner, s.r.o. Brno na zpracování projektové dokumentace, v součinnosti s objednatelem, zajištění nezbytných dokladů spojených s podáním žádosti o dotaci a následně s realizací projektu s názvem „Protipovodňová opatření obce Mikulovice" v rámci Operačního programu Životní prostředí.

14) Uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Mikulovice a firmou VIVA PROJEKT s.r.o. Branka u Opavy na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí akce: Vodovod Mikulovice – výstavba nového vodního zdroje, nové úpravny vody a nového přivaděče upravené vody do stávající distribuční vodovodní sítě obce Mikulovice.
15) Obnovení dopravního značení „Zákaz vjezdu motorových vozidel nad 3,5t" na příjezdu od Jeseníka do středu obce od křižovatky s obchvatem.

II. Doporučila usnesením č. 25/7/2015

1) Zastupitelstvu obce Mikulovice navýšení rozpočtu obce Mikulovice na rok 2015 v § 3612 – Rekonstrukce střechy čp. 118 na částku 600.000,- Kč
2) Zastupitelstvu obce ke schválení Dodatek č. 2 k Smlouvě o úvěru registrační číslo 230/396-10

3) Zastupitelstvu obce ke schválení Dodatek č. 3 k Smlouvě o úvěru registrační číslo 225/396-07
4) Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej pozemku část p.č. 1934/37 ost. plocha v k.ú. Mikulovice u Jeseníka .
5) Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej pozemku částí p.č. 1934/37 ost. plocha v k.ú. Mikulovice u Jeseníka .
6) Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej pozemků p.č. 1357 trvalý travní porost o výměře 2176 m 2 a p.č. 1358 trvalý travní porost o výměře 252 m2 oba pozemky v k.ú. Široký Brod
7) Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit prodej pozemku p.č. 4190 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka.
8) Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej pozemku p.č. 1198/24 orná půda o výměře 1349 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
9) Zastupitelstvu obce Mikulovice zrušit odprodej pozemku p.č. 1198/21 orná půda o výměře 1472 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě ( jedná se o usnesení ZO č. 103/3/2015 bod č. 11) ze dne 24.2.2015, žadatelé sami zrušili svoji žádost).
10) Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej pozemku p.č. 1198/21 orná půda o výměře 1472 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví manželů Davida a Yvony Švajdových, bytem 790 84 Mikulovice, Široký Brod 51 formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě .
11) Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit prodej části pozemku p.č. 1564 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka . Kupní cena bude stanovena po zpracování geometrického plánu na dalším zasedání zastupitelstva obce Mikulovice.
12) Zastupitelstvu obce Mikulovice neprodat pozemky vedené ve zjednodušené evidenci, původ: pozemkový katastr a to p.č. p.č. 954 (ostatní plocha) o výměře 1636 m2 a p.č. 983 (ostatní plocha) o výměře 665 m2 obě parcely v k.ú. Mikulovice u Jeseníka z důvodu, že tyto pozemky jsou pronajaty do 31.12.2018.
13) Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit nabytí pozemků:
○ p.č. 4177 ostatní plocha o výměře 1915 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
○ p.č. 4179 ostatní plocha o výměře 1340 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
○ p.č. 4184 ostatní plocha o výměře 2268 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
○ p.č. 4185 ostatní plocha o výměře 899 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
do majetku obce Mikulovice s tím, že obec Mikulovice bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.
14) Zastupitelstvu obce schválit návrh ceníku pozemků ve vlastnictví obce Mikulovice.
III. Pověřila usnesením č. 26/7/2015

1) Starostu obce Mgr. Romana Šťastného podpisem kupní smlouvy mezi obcí Mikulovice a firmou JK Morava spol. s r.o. o převodu movitých věcí :
- budova bez čp. zařízení sběrného dvora odpadů na pozemku p.č. 2790 v k.ú. Mikulovice ( přístřešek pod kterými jsou umístěny velkoobjemové kontejnery)
- zpevněná plocha o celkové rozloze 360 m2 ( z toho zastřešená část 108 m2 )
- kontejnery oceloplechové (6 – 12 m3 ) – 8 ks
- kontejnery plastové (1100 l) – 6 ks
za dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč.
2) Starostu obce Mgr. Romana Šťastného podpisem Nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 10/43/15.
3) Starostu obce Mgr. Romana Šťastného podpisem Smlouvy o dílo mezi obcí Mikulovice a firmou Envipartner, s.r.o. Brno na zpracování projektové dokumentace, v součinnosti s objednatelem, zajištění nezbytných dokladů spojených s podáním žádosti o dotaci a následně s realizací projektu s názvem „Protipovodňová opatření obce Mikulovice" v rámci Operačního programu Životní prostředí.

4) Starostu obce Mgr. Romana Šťastného podpisem smlouvy o dílo mezi obcí Mikulovice a firmou VIVA PROJEKT s.r.o. Branka u Opavy na zpracování projektové dokumentace pro
územní rozhodnutí akce: Vodovod Mikulovice – výstavba nového vodního zdroje, nové úpravny vody a nového přivaděče upravené vody do stávající distribuční vodovodní sítě obce Mikulovice.

IV. Vyhlásila usnesením č. 27/7/2015

1) Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Mikulovice – obnova střešního pláště bytového domu čp. 118".

V. Uložila usnesením č. 28/7/2015

1) Ing. Petru Dvořákovi připravit podrobné podklady pro zajištění opravy vytipovaných místních komunikací.
2) Ing. Petru Dvořákovi učinit potřebné kroky vedoucí k obnovení dopravního značení, které zakáže vjezd nákladních vozidel nad 3,5t do středu obce – od křižovatky s obchvatem u nemovitosti rodiny Kvapilových.

VI. Odložila usnesením č. 29/7/2015

1) Rozhodnutí ve věci prodeje pozemku p.č. 4345 ostatní plocha o výměře 1176 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka firmě Kamitiro, s.r.o. Mikulovice.

Dále rada obce Mikulovice na své 7. schůzi vzala na vědomí
1) Informaci o splnění všech ukládacích usneseních vydaných radou obce.
2) Informaci o vyhodnocení příjmů a výdajů za svoz TKO v roce 2014 - viz příloha č. 3/1, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.
3) Informace o připravované 1. změně rozpočtu obce na rok 2015. Čistopis návrhu bude předložen zastupitelstvu obce ke schválení dne 28.4.2015.
4) Zprávu hodnotící průběh zimní údržby místních komunikací v obci v zimním období 2014-2015.
5) Informaci o průběhu jednání ve věci zřízení stomatologické ordinace v obci.
6) Návrh Ing. Tomáška na vybudování odpočinkové zóny v Širokém Brodě.
7) Návrh Ing. Bedřicha Mainuše možné trasy obchvatu obce Mikulovice.

V Mikulovicích dne 20.4.2015

............................................ ..........................................

Mgr. Roman Šťastný Jiří Šimík

starosta obce Mikulovice místostarosta obce Mikulovice

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.