obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Rada obce Mikulovice

Usnesení z 8. schůze rady obce Mikulovice konané dne 19.05. 2015 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

8.schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

I. Schválila usnesením č. 30/8/2015

1) Program 8. schůze rady obce Mikulovice
2) Zprávu o plnění ukládacích usnesení.
3) Přiznání jednorázové odměny z dotace ze státního rozpočtu poskytnuté MŠMT cestou Olomouckého kraje na rok 2015 v rámci rozvojového programu „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství ředitelce Mateřské školy v Širokém Brodě paní Aleně Al-Wahaishiové.
4) Neposkytnutí finanční dotace Fondu pro opuštěné a handicapované děti, Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.
5) Poskytnutí dotace organizaci Charita Javorník (denní stacionář Šimon) ve výši 3.000,- Kč, Charita Javorník (dům sv. Anežky) ve výši 3.000,- Kč, Daromděj, o. s. ve výši 2.000,- Kč, Handicapované děti Jesenicka ve výši 1.000,- Kč, Svazu tělesně postižených v ČR, okresní organizaci Jeseník ve výši 1.000,- Kč.
6) Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s organizacemi Charita Javorník, Darmoděj, o. s., Handicapované děti Jesenicka, Svaz tělesně postižených v ČR, okresní organizace Jeseník.
7) Přijetí neinvestiční dotace ve výši 11.000,- Kč na nákup kufru s nářadím na otevírání dveří z rozpočtu Olomouckého kraje.
8) Spolufinancování obce ve výši minimálně 60% z celkových nákladů na účel dle čl. II odst.1 Smlouvy o poskytnutí dotace na nákup věcného vybavení JSDH Mikulovice.
9) Znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na nákup věcného vybavení JSDH Mikulovice.
10) Zadávací dokumentaci a vyzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku „Bezpečná obec – Chodník v souběhu s I/44 – stavba C".
11) Oslovit pro veřejnou zakázku „Bezpečná obec – Chodník v souběhu s I/44 – stavba C" těchto pět níže uvedených firem:
1) RAIN, Petr Slovák, Písečná 32, 790 82 Písečná
2) JHF spol. s r.o. Heřmanovice
3) Pecktrade s.r.o. Staré Purkatice 3. 794 01 Hošťálkovy
4) JPS, Jaroslav Pavlovič, Hlavní 165, 790 84 Mikulovice
5) STAV-INVESTA s.r.o., U Hrabovky 247/11, 140 00 Praha 4

12) Pronájem jednoho parkovacího místa ( č. 12 ) na parkovišti za domem čp. 558 pro osobní vozidlo s tonáží do 3,5 tun.
13) Zřízení bezúplatného věcného břemene ve prospěch firmy K. k pozemku p.č. 4345 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka formou smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s datem zřízení tohoto věcného břemene (práva chůze a jízdy) ke dni 1.1.2020 a to v případě, že budou odkoupeny pozemky a stavby, které jsou předmětem smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené mezi obcí Mikulovice a firmou K. dne 30.4.2012.
14) Provedení nezbytných drobných prací pro zvýšení bezpečí dětí, užívajících zahradu školní družiny.
15) Na základě předložených nabídek, jako vítěze výběrového řízení na dodávku zakázky „Mikulovice – obnova střešního pláště bytového domu čp. 118" firmu FORMÁT – František Frančák . S touto firmou bude uzavřena smlouva o dílo na výše uvedenou zakázku.
16) Uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou zakázku s firmou FORMÁT – František Frančák.
17) Umístění 1 ks zpomalovacího prahu na místní komunikaci mezi domy čp. 457 a 87.
18) Na základě předložených nabídek, jako vítěze výběrového řízení na dodávku zakázky „Mikulovice – výměna kotlů v objektu DPS, Na Bukovci čp. 1" firmu Jaroslav Pavlovič.
19) Uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Mikulovice – výměna kotlů v objektu DPS, Na Bukovci čp. 1" s firmou Jaroslav Pavlovič, 790 84 Mikulovice, Hlavní 5.
20) splátkový kalendář manželům R. a E. G. na úhradu dluhu za dodávku užitkové vody ve výši 3.872,- Kč tak, že

1. splátka ve výši 650,- Kč bude uhrazena nejpozději do 31.5.2015
2. splátka ve výši 650,- Kč bude uhrazena nejpozději do 30.6.2015
3. splátka ve výši 650,- Kč bude uhrazena nejpozději do 31.7.2015
4. splátka ve výši 650,- Kč bude uhrazena nejpozději do 31.8..2015
5. splátka ve výši 650,- Kč bude uhrazena nejpozději do 30.9.2015
6. splátka ve výši 622,- Kč bude uhrazena nejpozději do 31.10.2015

21) Obnovení dodávky vody do nemovitosti manželů G. ke dni podpisu splátkového kalendáře. V případě, že bude splátka v prodlení, bude dodávka vody opět okamžitě přerušena.
22) Pronájem nebytových prostor v budově čp. 374 – zdravotní středisko - ordinace zubního lékaře, za účelem provozování stomatologické praxe Mgr. Dorotě Kowalske na dobu neurčitou a to včetně zařízení ordinace, přístrojů a nástrojů, které budou uvedeny v příloze nájemní smlouvy.
23) Přidělení bytu 2 + kk v domě čp. 118 – 2 NP žadatelům o přidělení bytu v tomto pořadí:
1. P.A.
2. G. P.
3. K. K.
4. K.F.

24) Úplnou uzávěru místní komunikace ul. Na Samotách dne 4.7.2015 v době od 13.00 do 17.00 hodin za účelem organizace závodu ve sprintu vozidel.
25) Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 56/04/2015/DH.
26) Smlouvu o dílo č. PD 058/04/2015/DH/150325.
27) Smlouvu o dílo mezi obcí Mikulovice a firmou UNIGEO a.s. Ostrava – Hrabová, jejímž předmětem je ověření vydatnosti stávajícího vrtu VM-1 dlouhodobou čerpací zkouškou.

II. Pověřila usnesením č. 31/8/2015

1) Starostu Mgr. Romana Šťastného podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s organizacemi Charita Javorník, Darmoděj, o. s., Handicapované děti Jesenicka, Svaz tělesně postižených v ČR, okresní organizace Jeseník.
2) Starostu Mgr. Romana Šťastného podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na nákup věcného vybavení JSDH Mikulovice.
3) Starostu Mgr. Romana Šťastného podpisem smlouvy o dílo na zakázku „Mikulovice – obnova střešního pláště bytového domu čp. 118" mezi obcí Mikulovice a firmou FORMÁT – František Frančák.
4) Starostu Mgr. Romana Šťastného podpisem smlouvy o dílo na zakázku „Mikulovice – výměna kotlů v objektu DPS, Na Bukovci čp. 1" mezi obcí Mikulovice a firmou Jaroslav Pavlovič.
5) Starostu Mgr. Romana Šťastného podpisem Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. 56/04/2015/DH.
6) Starostu Mgr. Romana Šťastného podpisem Smlouvy o dílo č. PD 058/04/2015/DH/150325.
7) Starostu Mgr. Romana Šťastného podpisem Smlouvy o dílo mezi obcí Mikulovice a firmou UNIGEO a.s. Ostrava – Hrabová, jejímž předmětem je ověření vydatnosti stávajícího vrtu VM-1 dlouhodobou čerpací zkouškou. .

III. Jmenovala usnesením č. 32/8/2015

1) hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek v rámci vyhlášené veřejné zakázky „Bezpečná obec - Chodník v souběhu s I/44 – stavba C" ve složení:
1) Ing. Petr Dvořák,
2) Ing. Alexandra Klusák Snopková,
3) Pavlína Vilímková,

IV. Vyhlásila usnesením č. 33/8/2015

1) Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Bezpečná obec – Chodník v souběhu s I/44 – stavba C".

V. Doporučila usnesením č. 34/8/2015

1) Zastupitelstvu obce Mikulovice vzít na vědomí Hospodaření obce Mikulovice k 30. 04. 2015, kdy příjmy tříd 1,2,3,4 jsou celkem 13,505.694,03 Kč. Třída 8 – financování je 19,024.615,93 Kč. Příjmy celkem k 30. 04. 2015 po zapojení třídy 8 činí 32,530.309,96 Kč.
Výdaje k 30. 04. 2015 jsou 9,794.583,34 Kč. Třída 8 – financování je 989.960,07 Kč a zůstatky na účtech obce k 30. 04. 2015 jsou 21,745.766,55 Kč. Výdaje celkem k 30. 04. 2015 po zapojení třídy 8 a zůstatků na účtech činí 32,530.309,96Kč.

2) Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit zařazení požadavků na změnu ÚP obce Mikulovice do zásobníku akcí pro provedení 1. změny ÚP Mikulovice. Změna územního plánu Mikulovice bude možná jen v případě většího množství významných požadavků pro obec Mikulovice na změnu územního plánu, aby finanční prostředky, které do této změny obec Mikulovice vynaloží, byly hospodárně využity.

3) Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit prodej pozemku p.č. 4190 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví firmy K. s tím, že na pozemku bude zřízeno bezúplatné věcné břemeno zajišťující obci Mikulovice právo mít umístěny inženýrské sítě v pozemku (vodovod a kanalizace) včetně práva na vstup na předmětný pozemek za účelem opravy a údržby vodovodu a kanalizace.
4) Zastupitelstvu obce Mikulovice zrušit své usnesení č. 12/4/2015 bod 14), kterým byl schválen odprodej pozemku p.č. 1198/24 orná půda o výměře 1349 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví L.V. formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
5) Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit prodej pozemků p.č. 129/2 ostatní plocha o výměře 7266 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka a p.č. 129/17 ostatní plocha o výměře 2830 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka za účelem podnikání s tím, že kupní cenu stanoví zastupitelstvo.
6) Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit prodej části pozemku p.č. 1530/1 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví manželů K. a M. T.. Kupní cena bude schválena zastupitelstvem obce Mikulovice po zpracování geometrického plánu.

VI. Zrušila usnesením č. 34/8/2015

1) Usnesení č. 24/7/2015 bod 6), kterým schválila pronájem pozemku p.č. 1198/24 orná půda o výměře 1349 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka nájemci L.i V.
VII. Odložila usnesením č. 34/8/2015

1) Rozhodnutí ve věci žádosti vlastníků domů čp. 265 a 266 o vyčištění vodoteče včetně opravy opevnění břehů, zvýšení kapacity pod mostkem a přímě odkanalizování dešťové vody přes zahrady do řeky Bělé do příští schůze rady s tím, že bude provedeno místní šetření a radě bude předložen návrh řešení.

Dále rada obce Mikulovice na své 8. schůzi vzala na vědomí
1) Informaci o hospodaření obce ke dni 30.4.2015,kdy příjmy tříd 1,2,3,4 jsou celkem 13,505.694,03 Kč. Třída 8 – financování je 19,024.615,93 Kč. Příjmy celkem k 30. 04. 2015 po zapojení třídy 8 činí 32,530.309,96 Kč. Výdaje k 30. 04. 2015 jsou 9,794.583,34 Kč. Třída 8 – financování je 989.960,07 Kč a zůstatky na účtech obce k 30. 04. 2015 jsou 21,745.766,55 Kč. Výdaje celkem k 30. 04. 2015 po zapojení třídy 8 a zůstatků na účtech činí 32,530.309,96Kč.
2) Oznámení o konání akce Moto víkend ve dnech 3. – 5.7.2015 za podmínky, že akce bude ukončena v sobotu 4.7.2015 v 01.00 a v neděli 5.7.2015 v 02.00 hodin.
3) Informaci o konání jednání ve věci projednání dalšího postupu ve věci řešení územního dluhu ČR vůči Polské republice z roku 1958.

V Mikulovicích dne 22.5.2015

............................................ ..........................................

Mgr. Roman Šťastný Jiří Šimík

starosta obce Mikulovice místostarosta obce Mikulovice

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.