obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Rada obce Mikulovice

Usnesení z 10. schůze rady obce Mikulovice konané dne 18.06. 2015 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

10.schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

I. Schválila usnesením č. 38/10/2015

1) Program 10. schůze rady obce Mikulovice.
2) Kontrolu ukládacích usnesení .
3) Rozpočtové opatření č. 3/2015. Příjmy tříd 1,2,3,4 po zapojení rozpočtové změny jsou 41,234.694,- Kč, třída 8 financování je po zapojení rozpočtové změny 19,025.000,- Kč. Příjmy celkem po zapojení rozpočtové změny jsou 60,259.694,- Kč. Výdaje jsou po zapojení rozpočtové změny 58,549.694,- Kč, třída 8 financování je po zapojení rozpočtové změny 1,710.000,- Kč. Výdaje celkem po zapojení rozpočtové změny jsou 60,259.694,- Kč ,viz příloha č. 3/1, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.
4) Přijetí finančního daru od firmy Campa – Net a.s. – ve výši 5000,- Kč na „Aktivizační, vzdělávací a výchovný tábor pro děti různých sociálních a etnických skupin".
5) Darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru firmou Campa – Net a.s. – ve výši 5000,- Kč na „Aktivizační, vzdělávací a výchovný tábor pro děti různých sociálních a etnických skupin".
6) Dohodu č.j. 30843/2015-MZE-10042, č. smlouvy vlastní: 379-2015-10042 mezi obcí Mikulovice a Ministerstvem zemědělství ČR , kdy za dílčí plnění předmětu této dohody, poskytne MZe celkovou částku ve výši 18.000,- Kč včetně DPH.
7) Na základě provedeného výběrového řízení na zhotovitele stavby, předložených nabídek a zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zhotovitele stavby „Bezpečná obce - Chodník v souběhu s I/44 – Stavba C" a to firmu Jaroslav Pavlovič, 790 84 Mikulovice, Hlavní 165 S touto firmou bude uzavřena smlouva o dílo na výše uvedenou zakázku.
8) Nájemní smlouvu č. 6338001615 o nájmu pozemku VS uzavřenou mezi Obcí Mikulovice uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-8008802/VB/1 na parcelách č. 860, 862, 870/2, 872, 913/2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka v souladu s GP č. 1196-77/2015 ze dne 16.4.2015.
9) Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-8008802/VB/1 na parcelách č. 860, 862, 870/2, 872, 913/2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka v souladu s GP č. 1196-77/2015 ze dne 16.4.2015.
10) Pronájem jednoho parkovacího místa ( č. 6 ) na parkovišti za domem čp. 558 pro osobní vozidlo s tonáží do 3,5 tun .
11) Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Mikulovice – obnova veřejného osvětlení 2015".
12) Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku „Mikulovice – obnova veřejného osvětlení 2015", která je nedílnou součástí tohoto zápisu.
13) oslovit pro veřejnou zakázku „Mikulovice – obnova veřejného osvětlení 2015", tyto čtyři níže uvedené firmy:
1)Vladimír Liška – 793 84 Janov 53, Montáž, opravy, revize a zkoušky el. zařízení
2) David Chudárek – 793 82 Třemešná 382, Montáž, opravy, revize a zkoušky el. zařízení
3)Juvan Iliadis – 79376 Zlaté Hory, nám.Svobody 75, Instalace a opravy a montáž el. zařízení
4)Stanislav Kettner - 794 01 Krnov, SPC L 494, Montáž, opravy, revize a zkoušky el. zařízení

14) Záměr vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení s vodoprávním rozhodnutím na nový vodovodní řad a splaškovou kanalizaci v lokalitě ulice Sokolská – finské domky v ceně 100.000,- Kč a základní zaměření geodetem pro posouzení odtokových poměrů v této lokalitě v ceně 15.000,- Kč
15) Uzavření smlouvy o dílo č. 02-2015 mezi obcí Mikulovice – objednatelem a Ing.arch. Lubomírem Dehnerem, bytem Holasovice 171, PSČ 747 74, IČ 15437825- dodavatelem na zpracování studie urbanistického řešení prostoru za obecním úřadem, ulice Hlavní mezi základní školou a mostem přírodního areálu mezi ulicí Nábřežní a řekou Bělou .
16) K ukládacímu usnesení zastupitelstva obce ze dne 9.6.2015
ad 1) el. verze kroniky bude zveřejněna na web.stránkách po zpracování zemským archívem
ad 2) kronika je uložena v kanceláři starosty obce, nahlížení bude pouze pod dohledem pověřené osoby
ad 3) v kronice nebudou odkazy na obrazové materiály
17) Svěření rozhodování v záležitostech vydávání závazného stanoviska dle ustanovení § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů starostovi obce.

18) Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí nájemní o užívání nebytových prostor – zubní ordinace – Sokolská 374, Mikulovice mezi obcí Mikulovice – pronajímatel a Jesenickou nemocnicí s.r.o. – nájemce – viz příloha č. 6/5, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.
19) Že obce Mikulovice bude garantovat krytí případných ztrát z provozu zubní ordinace v Mikulovicích nejdéle však do 30.6.2016.
20) Zveřejňování usnesení rady obce na webových stránkách obce. Usnesení budou zveřejněna za toto volební období i zpětně.
II. Pověřila usnesením č. 39/10/2015

1) Starostu obce Mgr. Romana Šťastného podpisem Darovací smlouvy mezi obcí Mikulovice a firmou Campa – Net a.s. – o poskytnutí finančního daru ve výši 5000,- Kč na „Aktivizační, vzdělávací a výchovný tábor pro děti různých sociálních a etnických skupin".
2) Starostu obce Mgr. Romana Šťastného podpisem Dohody č.j. 30843/2015-MZE-10042, č. smlouvy vlastní: 379-2015-10042 mezi obcí Mikulovice a Ministerstvem zemědělství ČR, kdy za dílčí plnění předmětu této dohody, poskytne MZe celkovou částku ve výši 18.000,- Kč včetně DPH.
3) Starostu obce Mgr. Romana Šťastného podpisem smlouvy o dílo č. 02-2015 mezi obcí Mikulovice – objednatel a Ing.arch. Lubomírem Dehnerem, bytem Holasovice 171, PSČ 747 74, IČ 15437825 – dodavatelem na zpracování studie urbanistického řešení prostoru za obecním úřadem, ulice Hlavní mezi základní školou a mostem přírodního areálu mezi ulicí Nábřežní a řekou Bělou .
II. Vyhlásila usnesením č. 40/10/2015
1) Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Mikulovice – obnova veřejného osvětlení 2015".

Dále rada obce Mikulovice vzala na vědomí:
- vyčíslení předpokládaných nákladů na opravu vybraných místních komunikací v obci Mikulovice.
- informaci o zpracovaných standardech kvality sociálně-právní ochrany dětí.

V Mikulovicích dne 19.6.2015
............................................ ..........................................
Mgr. Roman Šťastný Jiří Šimík
starosta obce Mikulovice místostarosta obce Mikulovice

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.