obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Rada obce Mikulovice

 

U S N E S E N Í

z 12. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 25.08. 2015 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

12.schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 43/12/2015

1. Program 12. schůze rady obce.

2. Zprávu o kontrole plnění ukládacích usnesení.

3. Vnitřní předpis k provádění změn rozpisu rozpočtu.

4. Postup při poskytnutí individuálních dotací, schvalovaných od roku 2016.

5. Navýšení příspěvku obce do rozpočtu MŠ Mikulovice o 128.000,- Kč.

   V rozpočtu MŠ Mikulovice tedy dojde na straně příjmů i výdajů k navýšení o 128 000,- Kč.

6. Ponechání částky 187 713,44 Kč v rozpočtu MŠ Mikulovice. Tyto finance však mohou být  

   použity pouze na realizaci dalších česko-polských projektů.

7. Navýšení příspěvku obce do rozpočtu MŠ Široký Brod o 61.050,- Kč.

   V rozpočtu MŠ Široký Brod tedy dojde na straně příjmů i výdajů k navýšení o 61.050,- Kč.

8. Neposkytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mikulovice pro organizaci Svazu tělesně

postižených v České Republice, o. s., okresní organizace Jeseník.                               

9. Přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu SMOJ, 790 61 Lipová – lázně 396 ve výši 9.000,-Kč  

   do rozpočtu obce Mikulovice.

10.Předložený návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Sdružení měst

   a obcí Jesenicka číslo: 2015/6 .

11. Vyplacení jednorázové odměny ředitelce Základní školy Mikulovice za  1. pololetí roku

     2015 ve výši 10.000,- Kč. Odměna bude vyplacena se mzdou za měsíc srpen 2015.

12. Nepronajmout část pozemku p.č. 915/1 ostatní plocha o výměře 35 m 2 v k.ú. Mikulovice

     u Jeseníka panu R. M..

13. Pronájem části pozemku p.č. 4320 ostatní plocha o výměře 20 m 2 v k.ú. Mikulovice

     u Jeseníka panu P.M.za roční nájemné ve výši 40,- Kč.

14. Pronájem pozemku p.č. 1198/31 orná půda o výměře 1354 m 2 v k.ú. Mikulovice

     u Jeseníka zpaní K. B. za nájemné ve výši 2.708,- Kč.

15. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-8002769/VB/1 na parcelách č. st.

     407/1, 2297/1, 2540/1, 2543, 2568/1, 3054/3, 2055, 3281/1, 3282/2, 3282/6, 3282/7,

    3282/9, 3470 všechny parcely v k.ú. Mikulovice u Jeseníka v souladu s GP č. 1182-

     178/2014 ze dne 10.7.2014.

16. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-8002769/VB/2

     na parcelách č. st. 406, st. 408/2, st. 548 všechny parcely v k.ú. Mikulovice u Jeseníka

     v souladu s GP č. 1182-178/2014 ze dne 10.7.2014.

17. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na parcelách č. 3283/4,

     3283/7, 2627, 4668 všechny parcely v k.ú. Mikulovice u Jeseníka uzavřené mezi obcí

     Mikulovice a manžely H.

18. Smlouvu o dílo mezi obcí Mikulovice a firmou LUKŠA – technik s.r.o. Mikulovice.

     Na základě této smlouvy bude provedena výměna kotle plynového vytápění budovy

     hasičské zbrojnice v hodnotě 79.976,- Kč včetně DPH.

19. Smlouvu o dílo mezi obcí Mikulovice a firmou Pavlovič Jaroslav, Mikulovice, kterou

     se tato stavební firma zavazuje provést stavbu 5 ks veřejných částí vodovodních

     přípojek k rodinným domům na území obce Mikulovice. Hodnota díla - 155.000,- Kč

     včetně DPH.

20. Pronájem jednoho parkovacího místa č. 11 na parkovišti za domem čp. 558 pro osobní

     vozidlo s tonáží do 3,5 tun ve vlastnictví pana S. S. za roční poplatek 800,- Kč.

21. Zrušení pronájmu parkovacího místa č. 9 na parkovišti za domem čp. 558 pro osobní

     vozidlo s tonáží do 3,5 tun, které bylo pronajato od 16.10.2012 panu S. S.

22. Výjimku podle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. z počtu dětí ve třídách Mateřské

     školy Mikulovice a to na počet 28 dětí v každé ze tří tříd. Zvýšený počet dětí ve třídě

     nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti mateřské školy a nadále budou plněny

     hygienické podmínky a podmínka bezpečnosti a ochrany zdraví, stanovené příslušnými

     předpisy.

23. Nevydat  souhlas s podnájmem bytu a vyzývá jeho uživatele pana R. S.

     tento byt s účinností od 1.4.2016 sám užíval nebo byt předal zpět obci

     Mikulovice  vyklizený.

24. Přidělení bytu o velikosti 1+1 v domě čp. 346, který užívala paní V. I.,

     žadatelům o přidělení bytu v tomto pořadí:

     G. P.

     Š.J.

     P.D.

     S. J.

  1. II.Doporučila usnesením č. 44/12/2015

1. Zastupitelstvu obce Mikulovice ke schválení vzor „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu

obce Mikulovice“ od roku 2016.

2. Zastupitelstvu obce Mikulovice neprodat část pozemku p.č. 1028/2 ost. plocha v k.ú.

   Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví paní R. W.

3. Zastupitelstvu obce Mikuloviceschválit odprodej pozemku část p.č. 1934/37 ost. plocha

     v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví R. R. s tím, že kupní cena bude schválena po

   zpracování geometrického plánu.

4. zastupitelstvu obce Mikulovice neprodat pozemky:

5. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit prodej pozemku p.č. 4820 trvalý travní porost

   o výměře 2985 m2  v k.ú. Mikulovice u Jes.

6. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit prodej pozemku p.č. 4338 a p.č. 4339 oba

   pozemky v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví pana O P za kupní cenu, která bude stanovena na základě dvou znaleckých posudků. Prodej lesních pozemků bude realizován za vyšší cenu, které vyplyne

   z obou znaleckých posudků. Splatnost kupní ceny bude projednána se žadatelem do

   zasedání zastupitelstva obce.

7. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit prodej pozemku p.č. 1530/3, ostatní plocha  

   o výměře 203 m2  v k.ú. Široký Brod do vlastnictví manželů K.a M.

   T. za kupní cenu 4.647,- Kč.

8. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit prodej pozemku p.č. 1530/4, ostatní plocha

   o výměře 104 m2  v k.ú. Široký Brod do vlastnictví pana O. T. za kupní cenu 2.381,- Kč.

8. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit prodej pozemku p.č. 1393, ostatní plocha o výměře

   306 m2  v k.ú. Široký Brod do vlastnictví pana J. H. za kupní cenu 2.142,- Kč.

9. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit prodej pozemku st.p.č. 120 zast. plocha a nádvoří

   - zbořeniště o výměře 129 m2 v k.ú. Široký Brod a části pozemku p.č. 1398 zahrada v k.ú.

   Široký Brod do vlastnictví manželů T.

   Kupní cena bude schválena zastupitelstvem obce po zpracování geometrického plánu.

10. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odkoupení pozemku p.č. 4222, ostatní plocha

     o výměře 2861 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví obce Mikulovice za kupní

     cenu 40.000,- Kč s tím, že obec Mikulovice uhradí daň z nabytí nemovitosti a správní

     poplatek na KÚ.              

11. Zastupitelstvu obce Mikuloviceschválit odprodej pozemku p.č. 1198/31 orná půda

     o výměře 1354 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví K. B.formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě za dohodnutou

     kupní cenu ve výši 135.400,- Kč.

12. Zastupitelstvu obce Mikuloviceschválit neprodat pozemek p.č. 257/1 trvalý travní porost

     o výměře 1193 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví pana P. B.

13. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit zpětný převod pozemku p.č. 2567/1 zahrada

     o výměře 1937 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví ČR - SPÚ

14. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit směnu pozemků mezi obcí Mikulovice a SPÚ

     p.č. 2567/1 zahrada o výměře 1937 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka z vlastnictví ČR –

     Státního pozemkového úřadu bude převeden do majetku obce Mikulovice

p.č. 4864 trvalý travní porost o výměře 3003 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka z vlastnictví obce Mikulovice bude převeden do majetku ČR – SPÚ.

15. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit prodej pozemku p.č. 4190 v k.ú. Mikulovice

     u Jeseníka do vlastnictví firmy K., za kupní cenu 5.530,- Kč

     s tím, že na pozemku bude zřízeno bezúplatné věcné břemeno zajišťující obci Mikulovice

     právo mít umístěny inženýrské sítě v pozemku (vodovod) včetně práva na vstup na

     předmětný pozemek za účelem opravy a údržby vodovodu.

16. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit zařazení výše uvedených požadavků na změnu

     ÚP obce Mikulovice do zásobníku akcí pro provedení 1. změny ÚP Mikulovice. Změna

     územního plánu Mikulovice bude možná jen v případě většího množství významných

     požadavků pro obec Mikulovice na změnu územního plánu, aby finanční prostředky,

     které do této změny obec Mikulovice vynaloží, byly hospodárně využity.

  1. III.Odložila usnesením č. 45/12/2015

1. Rozhodnutí ve věci žádosti pana J.Š.o pronájem pozemku p.č. 257/1 v k.ú.

   Mikulovice do doby vyřešení umístění dětského hřiště na pozemku p.č. 3339/17 v k.ú.

   Mikulovice u Jeseníka, kde je umístěno cvičiště kynologického klubu Mikulovice.

2. Rozhodnutí ve věci případného odprodeje sběrných nádob na separovaný dopad do

   majetku firmy EKO-KOM do příští schůze rady obce.

3. Rozhodnutí ve věci případného vstupu obce do spolku Odpady Olomouckého kraje.

  1. IV.Uložila usnesením č. 46/12/2015

1. Paní Drahomíře Dostové Jurníkové požádat firmu EKO-KOM o předložení návrhu kupní

   smlouvy o převodu sběrných nádob na separovaný odpad a prověřit délku udržitelnosti

   projektu, ze kterého byly sběrné nádoby zakoupeny. T – příští schůze rady obce

2. Starostovi zjistit na příštím sněmu SMOJ zda do tohoto spolku již některá z obcí vstoupila

   a co jí to případně přináší. T: po nejbližším sněmu SMOJ.

  1. V.Pověřila usnesením č. 47/12/2015

1. Starostu podpisem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Sdružení měst

   a obcí Jesenicka číslo: 2015/6 .                                                                          

2. Starostu obce Mgr. Romana Šťastného podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene

   č. IE-12-8002769/VB/1 na parcelách č. st. 407/1, 2297/1, 2540/1, 2543, 2568/1, 3054/3,

   2055, 3281/1, 3282/2, 3282/6, 3282/7, 3282/9, 3470 všechny parcely v k.ú. Mikulovice

   u Jeseníka v souladu s GP č. 1182-178/2014 ze dne 10.7.2014.

3. Starostu obce Mgr. Romana Šťastného podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene

   č. IE-12-8002769/VB/2 na parcelách č. st. 406, st. 408/2, st. 548 všechny parcely

   v k.ú. Mikulovice u Jeseníka v souladu s GP č. 1182-178/2014 ze dne 10.7.2014.

4. Starostu obce Mgr. Romana Šťastného podpisem smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení

   věcného břemene na parcelách č. 3283/4, 3283/7, 2627, 4668 všechny parcely v k.ú.

   Mikulovice u Jeseníka uzavřené mezi obcí Mikulovice a manžely Hrubými.

5. Starostu obce Mgr. Romana Šťastného podpisem smlouvy o dílo mezi obcí Mikulovice

   a firmou LUKŠA – technik s.r.o. Mikulovice, na jejímž základě bude provedena výměna

   kotle plynového vytápění budovy hasičské zbrojnice v hodnotě 79.976,- Kč včetně DPH.

6. Starostu obce Mgr. Romana Šťastného podpisem smlouvy o dílo mezi obcí Mikulovice

   a firmou Pavlovič Jaroslav, Mikulovice, kterou se tato stavební firma zavazuje provést

   stavbu 5 ks veřejných částí vodovodních přípojek k rodinným domům na území obce

   Mikulovice. Hodnota díla - 155.000,- Kč včetně DPH.

Dále rada obce vzala na vědomí:

1. Informace o hospodaření školských zařízení.

2. Informace o hospodaření obce Mikulovice k 31. 07. 2015, kdy příjmy tříd 1,2,3,4 jsou

   celkem 25,813.438,62 Kč. Třída 8 – financování je 19,024.615,93 Kč. Příjmy celkem

   k 31.7. 2015 po zapojení třídy 8 činí 44,838.054,55 .

   Výdaje k 31. 7. 2015 jsou 19,720.421,61 Kč. Třída 8 – financování je 1,176.684,06 Kč

   a zůstatky na účtech obce k 31. 7. 2015 jsou 23,940.948,88 Kč. Výdaje celkem k 31. 7.

   2015 po zapojení třídy 8 a zůstatků na účtech činí 44,838.054,55 Kč.

3. Informace o připravovaném rozpočtovém opatření č. 4/2015. Příjmy tříd 1,2,3,4 po

   zapojení rozpočtové změny jsou 42,601.494,- Kč, třída 8 financování je po zapojení

   rozpočtové změny 19,025.000,- Kč. Příjmy celkem po zapojení rozpočtové změny jsou

   61,626.494,- Kč. Výdaje jsou po zapojení rozpočtové změny 59,916.494,- Kč, třída 8

   financování je po zapojení rozpočtové změny 1,710.000,- Kč. Výdaje celkem po zapojení

   rozpočtové změny jsou 61,626.494,- Kč (viz příloha).

4. Informace o připravenosti školských zařízení na školní rok 2015-2016 na vědomí.

5. Informaci ředitelky ZŠ Mikulovice o provedení opravy v budově školní jídelny.

6. Inspekční zprávu i protokol o kontrole provedené v Mateřské škole v Mikulovicích

   v květnu 2015.

7. Nabídku firmy Morong – Sluko – patrolovací služba.

8. Návrh na rozdělení pravomocí a odpovědnosti mezi starostou a místostarostou.

V Mikulovicích dne 27.08.2015

……………………………………..                                     ……………………………………

Mgr. Roman Šťastný                                                            Jiří Šimík

starosta obce Mikulovice                                                     místostarosta obce Mikulovice

                                                                                  

                                              

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.