obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

U S N E S E N Í

z 13. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 23.09. 2015 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

13.schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 48/13/2015

1. Program 13. schůze rady obce.

2. Kontrolu plnění ukládacích usnesení.

3. Kontejnery na sběr separovaného odpadu neprodat a s rozhodnutím v této věci vyčkat do 1.1.2017 a pak, pokud zájem firmy EKOKOM bude trvat, o této záležitosti jednat znovu.

4. Neposkytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu obce Mikulovice pro organizaci Hospic na Svatém Kopečku, Olomouc.

5. Dodatek č. 1 ke směrnici upravující oběh účetních dokladů č. 4/2014 nabývá účinnosti dne 23.9.2015.          

6. 5. rozpočtové opatření, kterým se snižují výdaje u par. 2212 – Silnice (lávka u Ambrože)o částku 130.000,- Kč a zároveň se navyšuje par 3631 – Veřejné osvětlení o 130.000,- Kč (85.000,- Kč na obnovu VO a 45.000,- na vánoční osvětlení.

7. Provedení rozšíření VO v ulici Nábřežní mezi domy čp. 579 (Kocuba) a mostem pod kostelem a doporučuje ( nedoporučuje) zařadit tuto akci do rozpočtu obce Mikulovice na rok 2016.

8. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-8011049/02/K, Mikulovice – Kasárna, p.č. 1071, NNk v  k.ú. Mikulovice u Jeseníka.

9. Smlouvu o dílo mezi obcí Mikulovice a Obchodní firmou Ing. Michal Řezníček, Zadní 283, Branka u Opavy, PSČ 747 41, na zpracovaní dokumentace pro územní souhlas akce : Modernizace a intenzifikace ČOV Mikulovice.

  1. II.Pověřila usnesením č. 49/13/2015

1. starostu obce Mgr. Romana Šťastného podpisem smlouvy o dílo mezi obcí Mikulovice a Obchodní firmou Ing. Michal Řezníček, Zadní 283, Branka u Opavy, PSČ 747 41 na zpracovaní zpracování dokumentace pro územní souhlas akce : Modernizace a intenzifikace ČOV Mikulovice za cenu 62 574 Kč  .

  1. III.Doporučila usnesením č. 50/13/2015

1. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit  poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů na rok 2016 ve stejné výši jako v roce 2015:

2 týdenní svoz      500,- Kč,  měsíční svoz 400,- Kč / osoba/ rok

2. Zastupitelstvu obce schválit vznik komunitního centra, jehož vlastníkem a provozovatelem bude obec Mikulovice, kdy toto zařízení by vzniklo v případné přístavbě sportovní haly. V případě, že přístavba sportovní haly bude nereálná, pak ať vlastníkem i provozovatelem tohoto zařízení je Darmoděj z.ú. či jiná podobná společnost , kdy by obec Mikulovice byla např. členem správní rady této společnosti. Za podmínky, že v tomto zařízení vznikne NZDM – vzdělávací aktivity pro děti a mládež od 6-ti do 25-ti let + předškolní.

.

Dále rada obce Mikulovice na své 13. schůzi dne 23.9.2015 vzala na vědomí:

1. Zprávu o hospodaření obce Mikulovice k 31. 08. 2015, kdy příjmy tříd 1,2,3,4 jsou celkem 29,507.293,20 Kč. Třída 8 – financování je 19,024.615,93 Kč. Příjmy celkem k 31.8.2015 po zapojení třídy 8 činí 48,531.909,13 .Výdaje k 31. 8. 2015 jsou 22,169.752,26 Kč. Třída 8 – financování je 1,176.684,06 Kč a zůstatky na účtech obce k 31. 8. 2015 jsou 25,185.472,81 Kč. Výdaje celkem k 31. 8. 2015 po zapojení třídy 8 a zůstatků na účtech činí 48,531.909,13 Kč.

2. Informaci o organizačním zabezpečení zimní údržby místních komunikací v obci Mikulovice v zimním období 2015 – 2016.

3. Informaci o: přípravě projektu “ Krajem Niského knížectví a slezských velikánů V. Priessnitze a J. von Eichendorffa”.

V Mikulovicích dne 24.9.2015

…………………………………                                           ……………………………………

Mgr. Roman Šťastný                                                               Jiří Šimík

starosta obce Mikulovice                                                         místostarosta obce Mikulovice

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.