obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

U S N E S E N Í

z 14. schůze rady obce Mikulovice
konané dne 13.10. 2015 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.
14.schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

I. Schválila usnesením č. 51/14/2015

1. Program 14. schůze rady obce.
2. Kontrolu plnění ukládacích usnesení.
3. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-8011053/2 Mikulovice – Kasárna, p.č. 1112, Zapletal, NNk v k.ú. Mikulovice u Jeseníka.
4. Přijetí dotace s účelem použití, dle článku II, odst. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace.
5.Znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně.
6. Organizační řád Obecního úřadu Mikulovice.
7. Umístění sídla spolků: Klub důchodců, Mikulovické ženy a Sbor dobrovolných hasičů v budově čp.5 na ulici Hlavní v Mikulovicích.

II. Pověřila usnesením č. 52/14/2015

1. Starostu obce Mikulovice Mgr. Romana Šťastného podpisem smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně.
2. Starostu obce k pohovoru se všemi zaměstnanci MŠ v souvislosti s řešení stížnosti zaměstnanců MŠ Mikulovice a petice občanů za odvolání ředitelky MŠ Mikulovice.

III. Doporučila usnesením č. 53/14/2015

1. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej pozemku p.č. 1934/125 ost. plocha v k.ú. Mikulovice u Jeseníka za kupní cenu 5.282,- Kč.
2. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej části pozemku p.č. 1934/37 ost. plocha v k.ú. Mikulovice u Jeseníka za kupní cenu, která bude stanovena po zpracování geometrického plánu.
3. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit prodej pozemku st.p.č. 120 zast. plocha a nádvoří - zbořeniště o výměře 129 m2 v k.ú. Široký Brod a části pozemku p.č. 1398 zahrada v k.ú. Široký . Kupní cena bude schválena zastupitelstvem obce po zpracování geometrického plánu.
4. Zastupitelstvu obce Mikulovice neprodat pozemek p.č. 4788 ostatní plocha o výměře 10359 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka.
5. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit prodej pozemku p.č. 4845 ostatní plocha o výměře 9812 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka za kupní cenu 68.684,- Kč.
6. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit prodej pozemků: Pozemky vedené v katastru nemovitostí: p.č. 638/2 zahrada o výměře 1500 m2 v k.ú. Kolnovice a p.č. 1698 orná půda o výměře 387 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka. A dále pozemky vedené ve zjednodušené evidenci - PK: p.č. 1699 (zahrada) o výměře 320 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka a p.č. 1700 (zahrada) o výměře 591 m2 v k.ú. Mikulovice u za kupní cenu 1,- Kč s tím, že na prodávaných pozemcích v k.ú. Mikulovice u Jeseníka bude zřízeno bezúplatné věcné břemeno zajišťující obci Mikulovice právo mít umístěny inženýrské sítě v pozemku (vodovod a kanalizaci) včetně práva na vstup na předmětný pozemek za účelem opravy a údržby vodovodu a kanalizace. Kupní cena 1,- Kč byla stanovena z důvodu nabytí pozemku p.č. 2029/1 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do majetku obce z majetku žadatele darem.
7. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit nabytí pozemku p.č. 2029/1 trvalý travní porost o výměře 2332 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka darem..
8. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit prodej pozemků: Pozemky vedené v katastru nemovitostí: p.č. 4915 ostatní plocha o výměře 94 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka. A dále pozemky vedené ve zjednodušené evidenci - PK: st. p.č. 400 (zahrada) o výměře 296 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka a p.č. 2465/2 díl 2 (zahrada) o výměře 773 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka za kupní cenu 55.824,- Kč.
9. Zastupitelstvu obce Mikulovice zrušit své usnesení č. 21/6/2015 bod 20) ze dne 8.9.2015 ohledně směny pozemků a to z důvodu, že tyto pozemky nejsou pro směnu vhodné, protože budou využity pro výstavbu vsakovací jámy pro výstavbu místní komunikace.
10. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit směnu pozemků mezi obcí Mikulovice a státním pozemkovým úřadem : p.č. 2567/1 zahrada o výměře 1937 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka z vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu bude převeden do majetku obce Mikulovice a p.č. 4153/2 orná půda o výměře 2600 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka z vlastnictví obce Mikulovice bude převeden do majetku ČR - Státního pozemkového úřadu .
11. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit prodej pozemku p.č. 64 ostatní plocha o výměře 558 m2 v k.ú. Kolnovice za kupní cenu 8.370,- Kč.
12. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. SMPOZ29/1657/15 na parcele č. 1590/1 v k.ú. Široký Brod v souladu s GP č. 295-51/2013 ze dne 2.4.2013.
13. Zastupitelstvu obce Mikulovice vzít na vědomí Hospodaření obce Mikulovice k 30. 09. 2015, kdy příjmy tříd 1,2,3,4 jsou celkem 33,069.414,41 Kč. Třída 8 – financování je 19,024.615,93 Kč. Příjmy celkem k 30.9.2015 po zapojení třídy 8 činí 52,094.030,34 Kč.
Výdaje k 30. 9. 2015 jsou 27,350.287,85 Kč. Třída 8 – financování je 1,363.140,21 Kč a zůstatky na účtech obce k 30. 9. 2015 jsou 23,380.602,28 Kč. Výdaje celkem k 30. 9. 2015 po zapojení třídy 8 a zůstatků na účtech činí 52,094.030,34 Kč.

14. Zastupitelstvu obce schválit odepsání pohledávky v celkové výši 408 811,70 Kč z podrozvahového účtu obce – viz příloha č.4/3 , která je nedílnou součástí tohoto zápisu.

IV. Konstatovala usnesením č. 54/14/2015

1. Že neexistuje právní důvod pro odvolání současné ředitelky MŠ Mikulovice a vypsání nového výběrového řízení.

Dále rada obce Mikulovice vzala na vědomí:
1. Plán inventur na rok 2015.
2. Záznam z šetření ČŠI ve věci prošetření stížností zaměstnanců MŠ Mikulovice na výkon práv a povinností zaměstnavatele, vyplývajících z pracovněprávních vztahů a výkon povinností ředitele dle školského zákona. V souladu s tímto záznamem bude stěžovatelkám odpovězeno, že pochybení bylo pouze v bodě 3, kdy se nejedná o závažné pochybení. Ostatní pochybení ve stížnostech nebyly šetřením ČŠI prokázány nebo byly nedůvodné. Na základě zjištěných informací bude proveden pohovor s ředitelkou MŠ, aby v dalším období nedocházelo k podobnému pochybení.
3. Informaci o uzavření Mateřské školy Mikulovice ve dnech 23. – 31.12.2015.
4. Informaci o provedené kontrole na úseku matriky a o provedeném dílčím přezkoumání hospodaření obce Mikulovice za rok 2015, kdy nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
5. Informace:
- Betlém v Širokém Brodě – bude umístěn před budovou Sokolovny.
- Byly zahájeny práce na protipovodňových opatřeních v Širokém Brodě v okolí domu čp. 112 – Štiak.
- Kotelna základní školy – vadný strop – budou provedeny sondy a podle jejich výsledků bude navrženo řešení.

V Mikulovicích dne 14.10.2015

....................................... ..........................................
Mgr. Roman Šťastný Jiří Šimík
starosta obce Mikulovice místostarosta obce Mikulovice

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.