obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

U S N E S E N Í

z 16. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 08.12. 2015 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

16.schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 58/16/2015

1. Program 16. schůze rady obce.

2. Kontrolu plnění ukládacích usnesení.

3. Dodavatele služby „Svoz, třídění, odstraňování a likvidace odpadu z obce Mikulovice ( Mikulovice, Široký Brod, Kolnovice) pro rok 2016“ na základě předložených nabídek firmu : Naděžda Babinská Mikulovice.

4. Uzavření smlouvy o dílo na dodavatele služby “ Svoz, třídění, odstraňování a likvidace odpadu z obce Mikulovice ( Mikulovice, Široký Brod, Kolnovice) pro rok 2016“ s firmou Naděžda Babinská, Mikulovice.

5. Vyplacení finančních odměn za splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu ředitelce Základní školy Mikulovice ve výši 25 000,-Kč a ředitelce Mateřské Školy Široký Brod ve výši 16 000,- Kč. Odměny budou vyplaceny v rámci stanoveného objemu mzdových prostředků přidělených příspěvkové organizaci na platy na rok 2015.

6. Neposkytnutí finanční dotace organizaci Centrum české historie, o.p.s.

7. Neposkytnutí finanční dotace paní E.D. na činnost kočičího útulku.

8. Pronájem nebytových prostor v přízemí budovy čp. 374 v Mikulovicích, sloužících jako provozovna holičství a kadeřnictví paní A. G. na dobu od 1.1.2016 do 31.12. 2020 za nájemné stanovené ceníkem obce Mikulovice, kterým se stanovuje cena pronájmu nebytových prostor.

9. Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 521/2006 o nájmu pozemku uzavřenou mezi Obcí Mikulovice a Z. a L. Š., bytem Mikulovice – viz příloha č. 4/3, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.

10. Přidělení bytu č. 1 v přízemí  domu čp. 118 v Mikulovice paní A. P., bytem Supíkovice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, na 12 měsíců.

11. Rozšíření počtu zaměstnanců obce Mikulovice, a to o jednoho provozního pracovníka – správce sportovní haly. Tuto funkci bude vykonávat pan P.M. – dosavadní správce sportovní haly.

12. Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od 1.1.2016.

13. Časový a obsahový plán práce rady obce Mikulovice na rok 2016 dle přílohy č. 5/4, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.

  1. II.Doporučila usnesením č. 59/16/2015

1. Zastupitelstvu obce Mikuloviceschválit odprodej části pozemku p.č. 1934/37 ost. plocha v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví firmy VS M. P.se sídlem 790 82 Písečná .

2. Zastupitelstvu obce Mikuloviceschválit odprodej pozemku p.č. 1934/127 ost. plocha v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví pana G. J. a paní G. H., oba bytem 790 01 Jeseník za kupní cenu 4.680,- Kč.

3. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit prodej pozemku st.p.č. 120 zast. plocha a nádvoří - zbořeniště o výměře 129 m2 v k.ú. Široký Brod a pozemku p.č. 1398/1 zahrada o výměře 1076 m2 v k.ú. Široký Brod do vlastnictví manželů T. bytem Mikulovice, za kupní cenu, která činí 76.386,- Kč.

4. Zastupitelstvu obce Mikulovice neprodat pozemky st.p.č. 452 zast. plocha a nádvoří – zbořeniště výměře 189 m 2 a p.č. 2668 zahrada výměře 1200 m 2   oba pozemky v k.ú. Mikulovice u Jeseníka.

5. Zastupitelstvu obce neprovést změnu druhu pozemku p.č. 4845 ostatní plocha o výměře 9812 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka na trvalý travní porost.

  1. III.Pověřila usnesením č. 60/16/2015

1. Starostu obce podpisem smlouvy o dílo na zakázku Svoz, třídění, odstraňování a likvidace odpadu z obce Mikulovice ( Mikulovice, Široký Brod, Kolnovice) pro rok 2016 s vítězem výběrového řízení.

  1. IV.Nařídila usnesením č. 61/16/2015

2. Základní škole Mikulovice, Mateřské škole Mikulovice a Mateřské škole Široký Brod odvod odpisů za předchozí rok ze zdrojů investičního fondu vždy do 15. 2. následujícího roku, a to ve výši odpisů natvořených z hlavní činnosti.

Dále rada obce Mikulovice vzala na vědomí

1. Zprávu o hospodaření obce Mikulovice k 30. 11. 2015, kdy příjmy tříd 1,2,3,4 jsou celkem 44,144.778,41 Kč. Třída 8 – financování je 19,024.615,93 Kč. Příjmy celkem k 30.11.2015 po zapojení třídy 8 činí 63,169.394,34 .

Výdaje k 30. 11. 2015 jsou 39,710.101,78 Kč. Třída 8 – financování je 1,358.588,21 Kč a zůstatky na účtech obce k 30. 11. 2015 jsou 22,100.704,35 Kč. Výdaje celkem k 30. 11. 2015 po zapojení třídy 8 a zůstatků na účtech činí 63,169.394,34 Kč.

2. Informaci o plnění plánu inventur na rok 2015.

3. Změny rozpisu rozpočtu č. 5/2015 a 6/2015 ze dne 27. 10. 2015 a 23. 11. 2015.

V Mikulovicích dne 10.12.2015

…………………………………                                           ……………………………………

Mgr. Roman Šťastný                                                               Jiří Šimík

starosta obce Mikulovice                                                         místostarosta obce Mikulovice

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.