obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

U S N E S E N Í

z 15. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 10.11. 2015 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

14.schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 55/15/2015

1. Program 15. schůze rady obce.

2. Kontrolu plnění ukládacích usnesení.

3. Odpisový plán DM pro rok 2016 pro Základní školu Mikulovice.

4. Odpisový plán DM pro rok 2016 pro Mateřskou školu Široký Brod.

5. Odpisový plán DM pro rok 2016 pro Mateřskou školu Mikulovice.

6. Splátkový kalendář na úhradu dluhu žadatelce R. S. ve výši 14.840,- Kč s tím, že splátky            ve výši 1500,- Kč začne splácet počínaje měsícem listopad 2015 – do úplného zaplacení. Současně se splátkami dluhu bude hradit i řádné nájemné a splátky bytu tak, jak ukládá nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě kupní.

7. Splátkový kalendář na úhradu dluhu žadatelce A. Š. ve výši 11.259,- Kč s tím, že splátky            ve výši 2000,- Kč začne splácet počínaje měsícem listopad 2015 – do úplného zaplacení. Současně se splátkami dluhu bude hradit i řádné nájemné z bytu tak, jak ukládá nájemní smlouva .

8. Částečné odpuštění dluhu paní M. V., vzhledem k její současné zdravotní a sociální situaci, a to na průměrnou spotřebu 120 m3 za roky 2013 a 2014. Výše odpuštěného dluhu je 15.123,- Kč.

9. Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 514/2004 ze dne 17.5.2004 uzavřenou mezi Obcí Mikulovice nájemcem pozemku panem R.S. a paní R. W. oba bytem Mikulovice.

10. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-8002769/VB/26 ze dne 11.11.2015.

11. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-8002769/VB/2 ze dne 11.11.2015.

12. Poskytování příspěvku v roce 2016 na výstavbu individuálních čistíren odpadních vod v místech, kde není možnost napojení na veřejnou kanalizaci a to na základě žádosti o individuální dotaci, v případě schválení, bude vypracována veřejnoprávní smlouva, kdy v  této budou specifikovány podmínky pro její poskytnutí obdobné jako v roce 2015.

  1. II.Pověřila usnesením č. 56/15/2015

1. Starostu podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-8002769/VB/26 ze dne 11.11.2015.

2. Starostu podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-8002769/VB/2 ze dne 11.11.2015.

  1. III.Doporučila usnesením č. 57/15/2015

 

1. Zastupitelstvu obce budovu čp. 58 v Širokém Brodě včetně přilehlých pozemků do vlastnictví obce nekoupit.

Dále rada obce Mikulovice vzala na vědomí

1. Informaci o provozu vodovodů a kanalizace a čistírny odpadních vod v Mikulovicích – viz příloha č. 4/2, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.

V Mikulovicích dne 12.11.2015

…………………………………                                           ……………………………………

Mgr. Roman Šťastný                                                               Jiří Šimík

starosta obce Mikulovice                                                         místostarosta obce Mikulovice

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.