obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

U S N E S E N Í

z 19. schůze rady obce Mikulovice
konané dne 9.2. 2016 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.
18.schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

I. Schválila usnesením č. 66/19/2016

1. Program 19. schůze rady obce.
2. Kontrolu plnění ukládacích usnesení.
3. Nevydat souhlas s podnájmem bytu v domě čp. 214 na ulici Hlavní v Mikulovicích, jehož uživatelkou je paní I. P.
4. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce na rok 2016 ve výši 12.000,- Kč pro Římskokatolickou farnost Mikulovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.
5. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce na rok 2016 ve výši 15.000,- Kč pro Mikulovický spolek žen a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.
6. Provedení vodovodních přípojek : Vodovodní přípojka Medek Kamil, Maňur Jan, Štěpán Zdeněk, hřbitov Široký Brod, chovatelé
7. Bezúplatnou výpůjčku pozemků (specifikace bude znázorněna na situačním nákresu, který bude nedílnou součástí smlouvy o výpůjčce): p.č. 4046 trvalý travní porost o výměře 10484 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka, p.č. 4050 trvalý travní porost o výměře 1500 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka a p.č. 214/4 část ostatní plocha o výměře 5501 m2 v k.ú. Široký Brod na dobu pěti let, tedy do 31.3.2021
8. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-8011590/1_Mikulovice-Sokolská, p.č. 1153/10, NNk.
9. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-8009705/1 ze dne 20.1.2016.
10. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-8010246/2 ze dne 27.1.2016.
11. Uzavření veřejnoprávní č. MJ-SML/0031/2016 mezi obcí Mikulovice a městem Jeseník, o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku agendy speciálního stavebního úřadu ve věcech místních.

II. Doporučila usnesení č. 67/19/2016

1. Zastupitelstvu obce schválit odpisový plán dlouhodobého majetku obce na rok 2016, kdy pořizovací cena tohoto majetku je 596 029 192,01 Kč a odpisy pro rok 2016 jsou ve výši 11 694 660,- Kč
2. Doporučuje zastupitelstvu obce Mikulovice schválit poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce na rok 2016 ve výši 280.000,- Kč pro FK Mikulovice, z.s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.
3. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce na rok 2016 ve výši 50.000,- Kč pro Junák-Český skaut Středisko Slunce Jeseník z.s.- oddíl Mikulovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.
4. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2016 ve výši 50.000,- Kč pro TJ Sport Mikulovice, z.s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.
5. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce na rok 2016 ve výši 130.000,- Kč pro TJ Sport Mikulovice, z.s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.
6. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce na rok 2016 ve výši 750.000,- Kč pro Soužití 2005, o. p. s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.
7. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce na rok 2016 ve výši 50.000,- Kč pro obec Česká Ves a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.
8. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce na rok 2016 ve výši 70.000,- Kč pro Mikulovický spolek rodičů a přátel dětí školy při ZŠ Mikulovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.
9. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit poskytnutí investiční finanční dotace z rozpočtu obce na rok 2016 ve výši 100.000,- Kč pro Římskokatolickou farnost Mikulovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.
10. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce na rok 2016 ve výši 2.000,- Kč pro denní stacionář Šimon a 3.000,- Kč pro charitní dům sv. Anežky a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.
11. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej pozemku p.č. 1198/24 orná půda o výměře 1349 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě za dohodnutou kupní cenu ve výši 134.900,- Kč.
12. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit prodej pozemků st.p.č. 76 zast. plocha a nádvoří - zbořeniště o výměře 109 m2 v k.ú. Kolnovice a p.č. 355/3 ostatní plocha o výměře 176 m2 v k.ú. Kolnovice a p.č. 768 ostatní plocha o výměře 496 m2 v k.ú. Kolnovice za kupní cenu 34.060,- Kč.
13. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odkoupení pozemku p.č. 844/41 ostatní plocha o výměře 244 m2 v k.ú. Kolnovice do majetku obce Mikulovice za kupní cenu 3.660,- Kč.
14. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej pozemků p.č. 1934/128 ost. plocha v k.ú. Mikulovice u Jeseníka a p.č. 1934/129 ost. plocha v k.ú. Mikulovice u Jeseníka za kupní cenu 11.030,- Kč.

III. Pověřila usnesením č. 68/19/2016

1. Starostu obce podpisem veřejnoprávní smlouvy č. MJ-SML/0031/2016 mezi obcí Mikulovice a městem Jeseník, o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku agendy speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací.

IV. Odložila usnesením č. 69/19/2016
1. Rozhodnutí ve věci zřízení vodovodního řadu a přípojek v lokalitě Široký Brod – Till a Široký Brod – Jasan. V těchto případech bude provedeno místní šetření - bude prověřena účelnost této případné investice.

Dále rada obce Mikulovice vzala na vědomí:
1. Zprávu o činnosti SDH Mikulovice za rok 2015.
2. Zprávu o činnosti SDH Široký Brod za rok 2015.
3. Zprávu o činnosti a hospodaření knihovny v roce 2015 a výhled na 2016.
4. Zprávu o činnosti a provozu centra pro sport a volný čas za rok 2015.
5. Požadavek o navýšení rozpočtu v § 2310 – rozšíření vodovodních přípojek - JPS Pavlovič o částku 250.000,- Kč a v § 2310 – rozšíření vodovodních přípojek ze zákona o 100.000,- Kč s tím, že o této věci bude jednat opakovaně v době, kdy částka, rozpočtovaná na rok 2015 na realizaci přípojek vody bude vyčerpána a obec obdrží další požadavky na zřízení vodovodních přípojek.

V Mikulovicích dne 10.2.2016

....................................... ..........................................
Mgr. Roman Šťastný Jiří Šimík
starosta obce Mikulovice místostarosta obce Mikulovice

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.