obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

U S N E S E N Í

z 21. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 5.4. 2016 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

21.schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 73/21/2016

1. Program 21. schůze rady obce.

2. Kontrolu plnění ukládacích usnesení.

3. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2016 ve výši 5.000,- Kč pro Damoděj z.ú. Jeseník a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

4. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2016 ve výši 10.000,- Kč pro Hnutí Brontosaurus Jeseník a  uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

            

5. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2016 ve výši 35.000,- Kč pro pana Macháčka a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

6. Neposkytnout finanční dotaci z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2016 pro Soukromou základní uměleckou školu, s.r.o. Jeseník.

7. Úhradu  generální opravy  vstupních dveří do budovy školy – čp. 214 – společný vchod do budovy školy a  do podkrovních bytů v hodnotě do  8.573,- Kč + DPH. Úhrada bude provedena z par. 3612 – bytové hospodářství.

8. Záměr o poskytnutí individuální dotace na výstavbu domovní čistírny odpadních vod vlastníkům  rodinného domu  čp. 245 v Mikulovicích stojící na st.p.č. 1309  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka, manželům E. a I. K.ve výši 40% uznatelných nákladů na stavbu, max. však 25 000 Kč.

Individuální dotace bude schválena  po dokončení stavby a předložení žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mikulovice, spolu s níže uvedenými doklady:

  1. Protokol o předání a převzetí dokončené a funkční stavby nebo kolaudační souhlas
  2. Čestné prohlášení o likvidaci domovního septiku
  3. Doklady o financování stavby

Součásti bude také schválení VPS o poskytnutí této dotace.

9. Neprovést realizaci vodovodního řadu na ulici Kamenická v Mikulovicích.

10. Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Mikulovice – obnova veřejného osvětlení 2016“.

11. Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku „Mikulovice – obnova veřejného osvětlení 2016“.

12. Oslovit pro veřejnou zakázku „Mikulovice – obnova veřejného osvětlení 2016“, tyto tři níže uvedené firmy:

1)Jaromír Flora – 794 01 Krnov, Hořicova 573/12, Montáž, opravy, revize a zkoušky el. zařízení.

2)Juvan Iliadis – 79376 Zlaté Hory, nám. Svobody 75, Instalace a opravy a montáž el. zařízení.

3)Jan Gomola - 790 66 Skorošice 64, Montáž, opravy, revize a zkoušky el. zařízení.     

13. Vítěze výběrového řízení na dodávku zakázky „Nátěry a oprava dvou lávek přes řeku Bělou“  firmu Jaroslav Pavlovič, 790 84 Mikulovice, Hlavní 5  s cenovou nabídkou 310.475,71 Kč včetně DPH a záruční dobou 36 měsíců. S touto firmou bude uzavřena smlouva o dílo na zakázku „Nátěry a oprava dvou lávek přes řeku Bělou “.

14. Uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Nátěry a oprava dvou lávek přes řeku Bělou“ s  firmou Jaroslav Pavlovič, 790 84 Mikulovice, Hlavní 5.                                                                                                                     

15. Vítěze výběrového řízení na dodávku zakázky „Oprava zubní ordinace zdravotního střediska “  firmu VINE s.r.o. Lipová-lázně  s cenovou nabídkou  299 581,- Kč včetně DPH a záruční dobou 36 měsíců. S touto firmou bude uzavřena smlouva o dílo na zakázku „Oprava zubní ordinace zdravotního střediska “.

16. Uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Oprava zubní ordinace zdravotního střediska “ s firmou   VINE s.r.o. Lipová-lázně.

17. Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Obnova dvou místních komunikací v místní části Mikulovice a Široký Brod“. 

18. Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku „Obnova dvou místních komunikací v místní části Mikulovice a Široký Brod“.

19. Oslovit pro veřejnou zakázku „Obnova dvou místních komunikací v místní části Mikulovice a Široký Brod“, tyto tři níže uvedené firmy:

  1. Pecktrade, spol. s.r.o. Hošťálkovy, Staré Purkartice 3, 794 01, IČO : 28580427
  2. Roadmedic, s.r.o. Pod Senovou 2960/70, Šumperk,     787 01, IČO : 28586484
  1. JHF  Heřmanovice spol. s r.o., Heřmanovice č.523,     793 74, IČO : 47972912

20. Vítěze výběrového řízení na dodávku zakázky „Dětské hřiště Široký Brod“  firmu  Machovský mapy s.r.o. s cenovou nabídkou  294.958,-- Kč bez DPH. S touto firmou bude uzavřena smlouva o dílo na výše uvedenou zakázku.

21. Uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Dětské hřiště Široký Brod“ s firmou  Machovský mapy s.r.o., Velký Týnec.

22. Umístění sídla  společnosti s ručením omezeným, zabývající se stomatologickou péčí, v budově zdravotního střediska – Mikulovice, Sokolská č.p. 374 pro MDDr. Alenu Šedovou.

23. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8009180/VB/1.

24. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi obcí Mikulovice a Lesy ČR, s.p. na část pozemku p.č. 3280, ostatní plocha, cca 40 m 2, v k.ú. Mikulovice u Jeseníku za účelem realizace stavby „LP Olešnice v km 2,5“. Jedná se o úpravu koryta bezejmenného potoka v Salisově za domem pana Kuby.

  1. II. Doporučila usnesením č. 74/21/2016

1. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit  prodej vybavení a materiálu zubní ordinace dle žádostiMDDr. Aleny Šedové za celkovou cenu 82.100,- Kč, splatnou ve třech splátkách následovně:

- 15100,- do konce roku 2016

- 25000,- do konce roku 2017

42000,- do konce roku 2018 

2. Zastupitelstvu obce Mikulovice neprodat  pozemek p.č. 4890 ostatní plocha o výměře 628 m2  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka  do majetku pana F. N.

3. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej  pozemku p.č. 304/7 orná půda o výměře 2960 m2  v k.ú. Kolnovice  do majetku paní H. R. za kupní cenu 19.240,- Kč.

4. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odkoupení pozemku p.č. 844/64  ostatní plocha  o výměře 2 m2  v k.ú. Kolnovice  a pozemku p.č. 844/65 ostatní plocha  o výměře 239 m2  v k.ú. Kolnovice do majetku obce Mikulovice od prodávajícího pana M. P.za kupní cenu 3.615,- Kč s tím, že obec Mikulovice bude plátcem daně z nabytí nemovitých věcí.

5. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej  části pozemku p.č. 1934/37 ost. plocha  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví pana M. P. za cenu stanovenou dle ceníku obce ze dne 29.4.2015 ve výši 15,- Kč/1 m2 (ostatní plocha), která bude stanovena po zpracování geometrického plánu o oddělení pozemku.

6. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej  části pozemku p.č. 1934/37 ost. plocha  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví pana M.P.a paní I. B., za cenu stanovenou dle ceníku obce ze dne 29.4.2015 ve výši 15,- Kč/1 m2 (ostatní plocha), která bude stanovena po zpracování geometrického plánu o oddělení pozemku.

  1. III.Pověřila usnesením č. 75/21/2016

1. Starostu obce podpisem smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi obcí Mikulovice a Lesy ČR, s.p. na část pozemku p.č. 3280, ostatní plocha, cca 40 m 2, v k.ú. Mikulovice u Jeseníku za účelem realizace stavby „LP Olešnice v km 2,5“.

  1. IV.Vyhlásila usnesením č. 76/21/2016

1. Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Mikulovice – obnova veřejného osvětlení 2016“.

2. Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Obnova dvou místních komunikací v místní části Mikulovice a Široký Brod“.

           

Dále rada obce Mikulovice vzala na vědomí:

1. Vyúčtování poskytnuté finanční dotace TJ Sport Mikulovice z rozpočtu obce Mikulovice v roce 2016 v celkové výši 60.000,- Kč na stavební úpravy ubytovny Sokolovny (smlouva č. 7/2016).

2. Přehled příjmů a výdajů za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2015 v porovnání s léty 2013 a 2014.

V Mikulovicích dne 8.4.2016

…………………………………                                           ……………………………………

Mgr. Roman Šťastný                                                            Jiří Šimík

starosta obce Mikulovice                                                     místostarosta obce Mikulovice

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.