obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

U S N E S E N Í

z 27. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 23.08. 2016 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

27. schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

 1. I.Schválila usnesením č. 90/27/2016

1. Program 27. schůze rady obce.

2. Přijetí účelově  určeného finančního daru od společnosti Women for Women, o.p.s. , v rámci  projektu „Obědy pro děti“ Základní školou Mikulovice.

Celkem se jedná o dar ve výši 66.324,- Kč – příspěvek na  úhradu obědů na celý školní rok 2016 – 2017 pro  17 dětí. Dar bude poskytnut ve dvou etapách  - část pro rok 2016 ve výši 25.614,- Kč pro období do 31.12.2016 a část pro rok  2017 ve výši  40.710,- Kč.

3. Snížení nájemného za užívání společných prostor  - zubní ordinace  Mikulovice – Aludentia s.r.o. zast. MDDr. Alenou Šedovou na 500,- Kč měsíčně s účinností od  1.8.2016 do 31.7. 2019 s odůvodněním, že nájemné se snižuje z důvodu zájmu obce o rozšiřování poskytovaných služeb občanům, kdy v obci téměř dva roky zubní lékař nepůsobil.

4. Uzavření nájemní smlouvy s paní J.P. o užívání bytu  č. 1 v domě čp. 118  na dobu určitou od 1.12.2016 do 30.11.2017

5. Zřízení bezúplatného časově neomezeného věcného břemene ve prospěch obce Mikulovice na pozemku p.č. 1262 zahrada o výměře 2467 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka za účelem opravy a údržby vodovodu a kanalizace ve vlastnictví obce Mikulovice.

6. Zřízení bezúplatného věcného břemene ve prospěch obce Mikulovice na části pozemku p.č. 627/3, 1580/3 a 627/4 všechny pozemky v k.ú. Široký Brod za účelem uložení vodovodu a kanalizace v majetku obce Mikulovice. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou s možností vstupu na pozemky za účelem opravy a údržby vodovodu a kanalizace v pozemcích uložených.

7. Pronájem pozemku p.č.1198/32 orná půda o výměře 1500 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka nájemci manželům J. a M. J. za roční nájemné ve výši 2.718,Kč.

8. Pronájem pozemku p.č. 1198/26 orná půda o výměře 1399 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka nájemci panu P. L. za roční nájemné ve výši 2.798,Kč.

9. Pronájem  pozemku p.č. 1262 zahrada o výměře 2467 m2  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka nájemci panu W. S. za roční nájemné ve výši 4.934,- Kč.

10. Nevydat souhlas s výstavbou plotu na pozemku p.č. 914/3 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka z důvodu zamezení pohybu chodců dle přiložené situace.

11. Zadávací dokumentaci a vyzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku „Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Mikulovice“.

12. Na základě provedeného výběrového řízení na zhotovitele díla, předložených nabídek a zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zhotovitele díla „Protipovodňová opatření obce Mikulovice“,  firmu EMPEMONT s.r.o., IČ: 277 72 179, 757 01 Valašské Meziříčí, Železničního vojska1472  s cenovou nabídkou  3 556 375 Kč bez DPH.

13. Uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Protipovodňová opatření obce Mikulovice“ s firmou EMPEMONT s.r.o., IČ: 277 72 179, 757 01 Valašské Meziříčí, Železničního vojska1472.

14. Na základě předložených nabídek  jako vítěze výběrového řízení na dodávku zakázky „Chodník na ul. Nádražní v Mikulovicích“  firmu Jaroslav Pavlovič, 790 84 Mikulovice, Hlavní 165  s cenovou nabídkou  249.915 Kč včetně DPH a záruční dobou 36 měsíců.

15. Uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou zakázku s firmou Jaroslav Pavlovič, 790 84 Mikulovice, Hlavní 165 s tím, že smlouva bude uzavřena až po vydání stavebního povolení na výše uvedenou akci.

16. Výjimku podle  § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Mikulovice pro školní rok 2016/2017, a to na počet 28 dětí v každé ze tří tříd. Zvýšený počet dětí  ve třídě nebude  na újmu kvalitě vzdělávací činnosti mateřské školy a  nadále  budou plněny hygienické podmínky  a podmínka bezpečnosti a ochrany zdraví, stanovené příslušnými předpisy.

17. Zrušení retardérů na ulici Hlucholazská.

18. Svolání jednání, ve věci řešení stížnosti paní Jarmily Fukalové , které se  uskuteční v prostorách Obecního úřadu v Mikulovicích za přítomnosti starosty, místostarosty, ředitelky Soužití 2005 o.p.s. sociální pracovnice Soužití 2005 o.p.s , předsedkyně správní rady, radního Ing. Jiřího Tomáška a  paní Jarmily Fukalové.      

19. Svěření do pravomoci starosty, aby rozhodoval o povolení výjimky z OZV č. 4/2011 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku a to dle podmínek stanovených touto OZV.  

II.       Vyhlásila usnesením č. 91/27/2016

1. Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Mikulovice“.

III.   Jmenovala usnesením č. 92/27/2016

1. Hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek v rámci vyhlášené veřejné zakázky „Svoz a likvidace komunálního odpadu Mikulovice“ ve složení:

 

Společná komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek:

 1. Jiří Šimík,
 2. Ing. Petr Dvořák
 3. Drahomíra Dostová Jurníková,
 4. Ing. Alexandra Klusák Snopková
 5. Ing. Jiří Tomášek

Náhradníci komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek:  

 1. Jaroslav Maňur,
 2. Pavlína Pastrňáková,
 3. Lenka Kubinyiová,
 4. František Kořán,
 5. Pavlína Vilímková,                     

IV.   Doporučila usnesením č. 93/27/2016

1. Zastupitelstvu obce schválit rozpočtové opatření č. 4/2016. Příjmy tříd 1,2,3,4 po zapojení rozpočtové změny jsou 40,661.350,- Kč, třída 8 financování je po zapojení rozpočtové změny 23,566.000,- Kč. Příjmy celkem po zapojení rozpočtové změny jsou 64,227.350,- Kč. Výdaje jsou po zapojení rozpočtové změny 62,560.350,- Kč, třída 8 financování je po zapojení rozpočtové změny 1,667.000,- Kč. Výdaje celkem po zapojení rozpočtové změny jsou 64,227.350,- Kč viz příloha č. 3/2, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.

2. Zastupitelstvu obce poskytnout finanční dotaci z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2016 ve výši 50.000,- Kč pro divadelní spolek Kantoři a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

3. Zastupitelstvu obce schválit prodej bytu paní O. S. za kupní cenu 3.300,- Kč/m 2 podlahové plochy – dle podmínek pro prodej bytů , schválených ZO v roce 2011.

4. Zastupitelstvu obce schválit prodej bytů v domě čp. 118 o jejichž koupi neprojeví zájem stávající uživatel třetím osobám.

5. Zastupitelstvu obce schválit podmínky pro prodej bytů v domě čp. 118 třetím osobám

1) Nabídka  prodeje bytů bude zveřejněna na úřední desce obce

2) Zájemce může podá písemnou žádost – do 30-ti dnů od zveřejnění nabídky

3) Kupní cena bytu se stanovuje ve výši 4000,- Kč/m2 + poplatek za zpracování kupní smlouvy,  poplatek za zpracování Prohlášení vlastníka, poplatek za vklad do katastru nemovitostí.

4) Kupní cena je splatná při podpisu kupní smlouvy

5) Zájemce o koupi bytu kupní smlouvu podepíše do 60-ti dnů od schválení prodeje zastupitelstvem obce.

6. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej pozemku p.č. 1198/32 orná půda o výměře 1359 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví manželů J. a M. J. formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě za dohodnutou kupní cenu ve výši 135.900,- Kč.

7. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej pozemku p.č. 1198/26 orná půda o výměře 1399 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví pana P. L. formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě za dohodnutou kupní cenu ve výši 139.900,-Kč.

8. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej pozemků Pozemky vedené ve ZE, původ PK: p.č. 327/1 (orná půda) o výměře 16 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka, p.č. 327/2 (orná půda) o výměře 48 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka. Pozemky vedené ve ZE, původ PP: p.č. 326/1 (orná půda) o výměře 8 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníkado vlastnictví paní L. K. za dohodnutoukupní cenu ve výši 5.040,-Kč.

9. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odkoupení pozemku p.č. 4910/13 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví obce Mikulovice z vlastnictví Arcibiskupství olomouckého za kupní cenu 210 Kč s tím, že obec Mikulovice uhradí daň z nabytí nemovitých věcí a uhradí správní poplatek za vklad do KN.

10. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej pozemku p.č. 1262 zahrada o výměře 2467 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví pana W. S. formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě za dohodnutou kupní cenu ve výši 246.700,-Kč.

11. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej pozemku p.č. 627/4 o výměře 140 m2 , trvalý travní porost v k.ú. Široký Brod a p.č. 1580/3 o výměře 217 m2 , ostatní plocha v k.ú. Široký Brod do vlastnictví pana J.P. za kupní cenu 24.990,Kč.

12. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odkoupení budovy bez čp nebo evidenčního, stojící na st.p.č. 1191 o výměře 49 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka z vlastnictví Hnutí Brontosaurus, Průchodní 154/4, 790 01 Jeseník do majetku obce Mikulovice za kupní cenu 1,- Kč s tím, že obec Mikulovice ponese náklady převodu. Obec Mikulovice bude poplatníkem daně z nabytí výše uvedené nemovité věci.

13. Zastupitelstvu obce  schválit  jednací  řád zastupitelstva  obce Mikulovice,  tak jak byl předložen.

Dále rada obce Mikulovice vzala na vědomí:

1. Zprávu o hospodaření obce Mikulovice k 31. 7. 2016, kdy příjmy tříd 1,2,3,4 jsou celkem 29,511.906,91 Kč. Třída 8 – financování je 23,565.133,46 Kč. Příjmy celkem k 31.7.2016 po zapojení třídy 8 činí 53,077.040,37 .

Výdaje k 31. 7. 2016 jsou 20,331.412,01 Kč. Třída 8 – financování je 1,150.159,89 Kč a zůstatky na účtech obce k 31. 7. 2016 jsou 31,595.468,47 Kč. Výdaje celkem k 31. 7. 2016 po zapojení třídy 8 a zůstatků na účtech činí 53,077.040,37 Kč.

2. Informace o hospodaření školských zařízení v 1. pololetí roku 2016 a o jejich připravenosti na školní rok 2016-2016

V Mikulovicích dne 25.08.2016

…………………………………                                           ……………………………………

Mgr. Roman Šťastný                                                            Jiří Šimík

starosta obce Mikulovice                                                     místostarosta obce Mikulovice

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.