obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

U S N E S E N Í

z 23. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 17. 5. 2016 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

23. schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 79/23/2016

1. Program 23. schůze rady obce.

2. Kontrolu plnění ukládacích usnesení.

3. Účetní závěrku Mateřské školy Mikulovice k 31. 12. 2015.

4. Účetní závěrku Mateřské školy Široký Brod k 31. 12. 2015.

5. Účetní závěrku Základní školy Mikulovice k 31. 12. 2015.

6. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2016 ve výši 1.000,- Kč pro Středisko rané péče SPRP Olomouc a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

7. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2016 ve výši 4.000,- Kč pro Boétheia – společenství křesťanské pomoci, z.s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce

8. finanční odměnu ředitelkám školských zařízení zřízených obcí Mikulovice: Mgr. Ivana Látalová  - ředitelka ZŠ Mikulovice  5000,- Kč, Marie Macková – ředitelka MŠ Mikulovice  - 5000,- Kč, Alena Al-Wahaishiová – ředitelka MŠ Široký Brod  -   5000,- Kč. Finanční odměna bude vyplacena se mzdou za měsíc červen 2016.

9. Pronájem nebytových prostor v budově zdravotního střediska – Sokolská 374 Mikulovice – prostory, které sloužily jako ordinace zubního lékaře společnosti ALUDENTIA s.r.o., se sídlem, Mikulovice, Sokolská 374  zastoupené MDDr. Alenou Šedovou s platností nájemní smlouvy od 20.5.2016 na dobu deseti let a s úhradou nájemného od data uvedení ordinace do provozu – nejpozději od 1.9.2016.

10. Obnovení polní cesty na pozemku p.č. 4207 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka. Po provedení sklizně po dohodě s K-Agro Mikulovice bude provedeno vytýčení pozemků a zajištění vymezené polní cesty kolíky.

11. Neposkytnutí individuální dotace na prohloubení studny u domuč. ev. 31 v Mikulovicích stojící na st.p.č. 1215 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka v k.ú. Mikulovice u Jeseníka, paní M. S.  

12. Pronájem  pozemku p.č. 1198/23 orná půda o výměře 1524 m 2  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka za roční nájemné ve výši 3.048,- Kč.

13. Umístění základové stanice společnosti CETIN a.s. s označením „47382 JEMKL_JE_MIKULOVICE“ na pozemku p.č. 2029/1 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka ve variantě železobetonová trubka.

14. Uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Obnova dvou místních komunikací v místní části Mikulovice a Široký Brod “s firmou  STRABAG a.s.

15. Uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Přípojky pitné vody a splaškové kanalizace (Štěpán, Kovář) “  s firmou   Jaroslav Pavlovič, 790 84 Mikulovice, Hlavní 165.

           

  1. II. Doporučila usnesením č. 80/23/2016

1. Zastupitelstvu obce Mikulovice vzít na vědomí Hospodaření obce Mikulovice k 30. 4. 2016, kdy příjmy tříd 1,2,3,4 jsou celkem 16,910.070,39 Kč. Třída 8 – financování je 23,565.133,46 Kč. Příjmy celkem k 30.4.2016 po zapojení třídy 8 činí 40,475.203,85 .. Výdaje k 30. 4. 2016 jsou 11,724.909,23 Kč. Třída 8 – financování je 969.925,36 Kč a zůstatky na účtech obce k 30. 4. 2016 jsou 27,780.369,26 Kč. Výdaje celkem k 30. 4. 2016 po zapojení třídy 8 a zůstatků na účtech činí 40,475.203,85 Kč.

2. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit účetní závěrku obce Mikulovice k 31. 12. 2015.

3. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit závěrečný účet obce Mikulovice za rok 2015 bez výhrad.

4. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit prodej  pozemku p.č. 4350 trvalý travní porost o výměře 2397 m2  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka   za kupní cenu 15.581,- Kč.

5. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej  části pozemku p.č. 1934/37 ost. plocha  v k.ú. Mikulovice  u Jeseníka .Kupní cena bude stanovena po zpracování geometrického plánu.

6. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit prodej  části pozemku p.č. 1580/2, 627/2, 713/1 všechny parcely v k.ú.  Široký Brod za cenu, která bude stanovena po zpracování geometrického plánu.

7. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit zřízení bezúplatného věcného břemene ve prospěch obce Mikulovice na části pozemku p.č. 627/3, 627/2,  1582/2, 713/1 všechny pozemky v k.ú. Široký Brod za účelem uložení vodovodu a kanalizace v majetku obce Mikulovice. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou s možností vstupu na pozemky za účelem opravy a údržby vodovodu a kanalizace v pozemcích uložených.  

8. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit bezúplatný převod pozemku vedeného v KN a to p.č. 4910/10  ostatní plocha o výměře 7 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví obce Mikulovice z vlastnictví Státního pozemkového úřadu.

9. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit prodej  pozemku p.č. 1198/22 orná půda o výměře 1500 m 2  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě za dohodnutou kupní cenu ve výši 150.000,- Kč.

10. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit prodej  části pozemku p.č. 1934/37 ost. plocha  v k.ú. Mikulovice  u Jeseníka .Kupní cena bude stanovena po zpracování geometrického plánu.

11. Zastupitelstvu obce Mikulovice zrušit své usnesení ze dne 8.9.2015, usnesení č. 21/6/2015 bod 17), kterým schválilo prodej pozemku p.č. 1198/31 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka. Žadatel  nepodepsal smlouvu o budoucí kupní smlouvě.                                                                                 

                                                                      

  1. III.Rozhodla usnesením č. 81/23/2016

 

1. Vybrat na základě předložených nabídek  jako vítěze výběrového řízení na dodávku zakázky „Obnova dvou místních komunikací v místní části Mikulovice a Široký Brod “  firmu  STRABAG a.s.  s cenovou nabídkou  1.393.667,34 Kč bez DPH.

2. Vybrat na základě předložených nabídek  jako vítěze výběrového řízení na dodávku zakázky „Přípojky pitné vody a splaškové kanalizace (Štěpán, Kovář) “  firmu Jaroslav Pavlovič, 790 84 Mikulovice, Hlavní 165  s cenovou nabídkou  451.596,- Kč včetně DPH a záruční dobou 36 měsíců.

3. V souladu s odst. 9. zadávací dokumentace veřejné zakázky „ Mikulovice – obnova veřejného osvětlení 2016“ zrušit výběrové řízení na dodavatele této veřejné zakázky.

           

Dále rada obce Mikulovice vzala na vědomí:

1. Zápis likvidační komise za rok 2015 o provedení likvidace nepoužitelného a nepotřebného majetku obce Mikulovice.

V Mikulovicích dne 19.5. 2016

…………………………………                                           ……………………………………

Mgr. Roman Šťastný                                                            Jiří Šimík

starosta obce Mikulovice                                                     místostarosta obce Mikulovice

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.