obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

U S N E S E N Í

z 28. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 27. 09. 2016 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

28. schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 94/28/2016

1. Program 28. schůze rady obce.

2. Úhradu nákladů na akci „Setkání zástupců mikulovických spolků, ZŠ, MŠ a obce“, z provozních prostředků OÚ.

3. Dodatek ke Smlouvě o  poskytnutí dotace č. 2016/01492/OKŘ/DSM ze dne  23.6.2016.

4. Odpisový plán DM pro rok 2017 pro Základní školu Mikulovice

5. Odpisový plán DM pro rok 2017 pro Mateřskou školu Široký Brod.

6. Odpisový plán DM pro rok 2017 pro Mateřskou školu Mikulovice

7. Uzavření Smlouvy  o kompenzaci nákladů na  účast v projektu Škola pro všechny v rámci výzvy č. 02-15-007 Inkluzivní vzdělávání v prioritní ose 3 Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání . Registrační číslo projektu  CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000207.

8. Pronájem  pozemku p.č. 1198/28 orná půda o výměře 1327 m 2  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka nájemci panu A. J. za roční nájemné ve výši 2.654,- Kč.

9. Nesouhlas obce Mikulovice s parkováním jakýchkoliv vozidel na pozemku p.č. 266/2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka.

10. Umožnění průjezdu zemědělské techniky pana Miroslava Petříka ml. přes místní komunikaci Salisov včetně zapůjčení klíčů od sklopných zábran po předložení kladného stanoviska majitele navazující komunikace - města Zlaté Hory.

11. Umístění informativních zobrazovacích panelů a umístění vedení přípojky el. energie na pozemcích 3282/1, 3055 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka. Jedná se o autobusovou zastávku Mikulovice, OÚ.

12. Zrušení  usnesení č. 90/27/2016 bod 17)

13. Uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Mikulovice a  Ing.arch. Lubomír Dehnerem  Holasovice 171, PSČ 747 74 na zhotovení Projektové dokumentace pro ÚR na „Víceúčelový areál Mikulovice“ za cenu 151 000 Kč vč.DPH.

14. Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od 1.10.2016.

15. Seznam rodičů a dětí, kteří splnili podmínky pro vyplacení   finanční  podpory pro každé dítě 10000,-Kč z rozpočtu obce Mikulovice pro rok 2016 na akci Vítání dětí dne 08.10.2016 dle seznamu.

II.       Doporučila usnesením č. 95/28/2016

1. Zastupitelstvu obce schválit poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2017 ve výši: Dvoutýdenní svoz 500,- Kč/ osoba, měsíční svoz 400,- Kč/ osoba.

2. Zastupitelstvu obce Mikulovice neprodat  části pozemků p.č. 3379/7 ostatní plocha  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka a části p.č. 3381/4 ostatní plocha  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví žadatele z důvodu blokace prodeje vyplývající z čl. III odst. 1 smlouvy o bezúplatném převodu ze dne 29.7.2011.

3. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej  pozemku p.č. 1198/28 orná půda o výměře 1327 m 2  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví pana A. J. formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě za dohodnutou kupní cenu ve výši 132.700,- Kč.

4. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej  pozemku p.č.  3280/12 ostatní plocha o výměře 30 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví Lesů České republiky, s.p. za dohodnutou kupní cenu ve výši 600,- Kč.

5. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit nabytí daru do vlastnictví obce Mikulovice od dárce pana L.O.. Předmětem daru jsou pozemky vedené v katastru nemovitostí p.č.   637/1 zahrada o výměře 329 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka a p.č.  637/2 zahrada o výměře 191 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka.

6. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odkoupení pozemku p.č.  889 ostatní plocha o výměře 124 m2 v k.ú. Kolnovice od vlastníka Ž. B. do majetku obce Mikulovice za kupní cenu 62.000,- Kč. Důvodem odkupu je zajištění prostoru pro otáčení vozidel veřejné dopravy osob z důvodu veřejného zájmu.

7. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. p.č. 3379/7 ostatní plocha o výměře  2517 m2   v k.ú. Mikulovice u Jeseníka a p.č. 3381/4 ostatní plocha o výměře  11359 m2   v k.ú. Mikulovice u Jeseníka z důvodu umístění stavby vodovodní přípojky, čistírny odpadních vod a zpevněných ploch na výše uvedených pozemcích ve vlastnictví obce Mikulovice.

8. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit zařazení výše uvedených požadavků na změnu ÚP obce Mikulovice do zásobníku akcí pro provedení 1. změny ÚP Mikulovice. Změna územního plánu Mikulovice bude možná jen  v případě většího množství významných požadavků pro obec Mikulovice  na změnu územního plánu, aby finanční prostředky, které do této změny obec Mikulovice vynaloží, byly hospodárně využity.

9. Zastupitelstvu obce vzít  na vědomí  informaci o zajištění zimní údržby místních komunikací v obci Mikulovice na zimní období 2016 – 2017.

III.   Pověřila usnesením č. 96/28/2016

1. Starostu obce Mgr. Romana Šťastného podpisem smlouvy o dílo mezi obcí Mikulovice a Ing.arch. Lubomírem Dehnerem   Holasovice 171, PSČ 747 74 na zhotovení projektové dokumentace pro ÚR na „Víceúčelový areál Mikulovice“

Dále rada obce Mikulovice vzala na vědomí:

1.Zprávu o hospodaření obce Mikulovice k 31. 8. 2016, kdy příjmy tříd 1,2,3,4 jsou celkem 32,833.960,08 Kč. Třída 8 – financování je 23,565.133,46 Kč. Příjmy celkem k 31.8.2016 po zapojení třídy 8 činí 56,399.093,54 .

Výdaje k 31. 8. 2016 jsou 23,239.063,48 Kč. Třída 8 – financování je 1,146.504,89 Kč a zůstatky na účtech obce k 31. 8. 2016 jsou 32,013.525,17 Kč. Výdaje celkem k 31. 8. 2016 po zapojení třídy 8 a zůstatků na účtech činí 56,399.093,54 Kč.

2. Harmonogram přípravy rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017.  

3. Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté v roce 2016 Paraklubu Jeseník.

4. Informaci o odložení plánované výstavby chodníku na ulici Nádražní v Mikulovicích a to z důvodu úmrtí jednoho z vlastníků pozemků a dosud neukončenému řízení o dědictví.

V Mikulovicích dne 30.09.2016

…………………………………                                           ……………………………………

Mgr. Roman Šťastný                                                            Jiří Šimík

starosta obce Mikulovice                                                     místostarosta obce Mikulovice

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.