obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

U S N E S E N Í

z 29. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 11. 10. 2016 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

29. schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 97/29/2016

1. Program 29. schůze rady obce.

2. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2016 ve výši 8.000,- Kč pro LUCKY HORSE RANCH, s. r. o. a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

3. Pronájem  pozemku p.č. 1198/29 orná půda o výměře 1346 m 2  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka za roční nájemné ve výši 2.692,- Kč.

II.       Doporučila usnesením č. 98/29/2016

1. Zastupitelstvu obce schválit Obecně závaznou vyhlášku obce Mikulovice  č.2/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

2. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit prodej  pozemku p.č. 1198/29 orná půda o výměře 1346 m 2  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka za dohodnutou kupní cenu ve výši 134.600,- Kč.

3. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit prodej  pozemku p.č. 1198/30 orná půda o výměře 1351 m 2  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka

4. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit prodej  pozemku p.č. 1934/141 ost. plocha o výměře 60m2 v k.ú. Mikulovice  u Jeseníka za kupní cenu 3.320,- Kč.

5. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit prodej pozemku p.č. 1934/142 ost. plocha o výměře 60 m2 v k.ú. Mikulovice  u Jeseníka za kupní cenu 3.320,- Kč.

6. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit prodej  pozemků:

p.č. 1934/131 o výměře 174 m2, ostatní plocha v k.ú. Mikulovice u Jeseníka

p.č. 1934/132 o výměře 306 m2, ostatní plocha v k.ú. Mikulovice u Jeseníka

p.č. 1934/133 o výměře 179 m2, ostatní plocha v k.ú. Mikulovice u Jeseníka

p.č. 1934/134 o výměře 177 m2, ostatní plocha v k.ú. Mikulovice u Jeseníka

p.č. 1934/135 o výměře 162 m2, ostatní plocha v k.ú. Mikulovice u Jeseníka

p.č. 1934/136 o výměře 161 m2, ostatní plocha v k.ú. Mikulovice u Jeseníka

za kupní cenu 17.385,- Kč.

7. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit prodej  pozemku p.č. 1934/130 o výměře 197 m2 ost. plocha  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka za kupní cenu 2.955,- Kč.

8. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. p.č. 1620/3 ostatní plocha o výměře 47 m2   v k.ú. Široký Brod a p.č. 1620/4 ostatní plocha o výměře  41 m2   v k.ú. Široký Brod z důvodu umístění stavby protlaku pro vodovodní a kanalizační přípojku k výstavbě rodinného domu na p.č. 379/3 v k.ú. Široký Brod.

9. Zastupitelstvu obce Mikulovice zrušit své usnesení ze dne 14.6.2016, usnesení č. 34/11/2016 bod 17), kterým schválilo prodej pozemku p.č. 1198/22 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví pana M. H., a to v případě, že ani přes opakovanou výzvu nepodepíše smlouvu o budoucí kupní smlouvě.

III.   Odložila usnesením č. 99/29/2016

1. Projednání žádosti o zřízení dětského hřiště v areálu školní družiny do příští schůze rady obce po dodání komplexního záměru a zpracování cenové nabídky ZŠ Mikulovice

Dále rada obce Mikulovice vzala na vědomí:

1. Plán inventur na rok 2016

2. Zprávu o rozpracovanosti  stavebních a projektových prací +  výhled na rok 2017.

V Mikulovicích dne 12.10.2016

…………………………………                                           ……………………………………

Mgr. Roman Šťastný                                                            Jiří Šimík

starosta obce Mikulovice                                                     místostarosta obce Mikulovice

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.