obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

U S N E S E N Í

z 32. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 6.12. 2016 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

32. schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 104/32/2016

1. Program 32. schůze rady obce.

2. Přijetí účelově  určeného finančního daru od společnosti Women for Women, o.p.s. , v rámci  projektu „Obědy pro děti“ Základní školou Mikulovice.

3. Vyplacení finančních odměn za splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu ředitelce Základní školy Mikulovice ve výši 27.000,-Kč , ředitelce Mateřské Školy Široký Brod ve výši 15.000,- Kč a ředitelce Mateřské školy Mikulovice ve výši  20.000,- Kč. Odměny budou vyplaceny v rámci stanoveného objemu mzdových prostředků přidělených příspěvkové organizaci na platy na rok 2016.

4. Uzavření smlouvy o dílo č. 17012-049 mezi obcí Mikulovice a firmou Timoris Projekt a.s., jejímž předmětem je souhrn činností spojených s řízením projektu z dotačního programu Program obnovy a rozvoje venkova 2017 (MMR ČR). Název projektu – Workout a fitness park pro Mikulovice.  

5. Pronájem  pozemku p.č. 1198/31 orná půda o výměře 1354 m 2  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka za roční nájemné ve výši 2.708,- Kč.

6. Pronájem  pozemku p.č. 1198/22 orná půda o výměře 1500 m 2  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka za roční nájemné ve výši 3.000,- Kč.

7. Časový a obsahový plán práce rady obce Mikulovice na rok 2017.

  1. II.Doporučila usnesením č. 105/32/2016

1. Zastupitelstvu obce schválit cenu vody odpadní převzaté na rok 2017 pro Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., Tyršova 248/16, 790 01 Jeseník, IČ:65138066, DIČ: CZ65138066

ve výši:

Cena vody odpadní převzaté - 13,90,-Kč/m3 bez DPH  

Cena vody odpadní převzaté - 15,98,-Kč/m3 včetně DPH

2. Zastupitelstvu obce schválit cenu vodného a stočného na rok 2017  

pro k.ú. Mikulovice a k.ú. Široký Brod:

Vodné = 33,- Kč/m3 vč. DPH

Stočné = 35,- Kč/m3 vč. DPH

Cena stočného je stanovena na základě finanční analýzy k dotaci ev. č. IS SFŽP 09021301, která je v souladu s metodikou Státního fondu životního prostředí ČR.  Na základě výše uvedené finanční analýzy, bude cena stanovována po dobu 10-ti let.V případě, že odběratel nemá instalován vodoměr: Množství odebrané vody a odvedeného odpadu bude stanoveno dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. v platném znění.

Paušál stočné na osobu – 102,- Kč/měsíc vč. DPH.

3. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej  pozemku p.č. 1198/31 orná půda o výměře 1354 m 2  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě za dohodnutou kupní cenu ve výši 135.400,- Kč.

4. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej  pozemku p.č. 1198/22 orná půda o výměře 1500 m 2  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě za dohodnutou kupní cenu ve výši 150.000,- Kč.

5. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej pozemku p.č. 1198/28 orná půda o výměře 1327 m 2  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě za dohodnutou kupní cenu ve výši 132.700,- Kč.

6. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit neprodat  pozemky: p.č. 257/1 trvalý travní porost  o výměře 1193 m2   v k.ú. Mikulovice u Jeseníka a p.č. 262/1 orná půda  o výměře 962 m2   v k.ú. Mikulovice u Jeseníka za kupní cenu 150.850,- Kč.

7. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odkoupení  pozemku p.č.  4913 ostatní plocha o výměře 1057  m2   v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví obce Mikulovice za maximální kupní cenu 5.500,- Kč od vlastníka ČR, Vojenské lesy a statky, s.p.

8. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odkoupení  pozemků st. p.č.  1070 zast. plocha a nádvoří o výměře 71  m2   v k.ú. Mikulovice u Jeseníka a st. p.č.  1191 zast. plocha a nádvoří o výměře 49  m2   v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví obce Mikulovice za  kupní cenu 7.711,- Kč od vlastníka ČR, Vojenské lesy a statky, s.p.

9. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej  pozemku části p.č. 1934/37 ostatní plocha  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka za kupní cenu, která bude stanovena po zpracování geometrického plánu.

10. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit zařazení výše uvedených požadavků na změnu ÚP obce Mikulovice do zásobníku akcí pro provedení 1. změny ÚP Mikulovice. Změna územního plánu Mikulovice bude možná jen  v případě většího množství významných požadavků pro obec Mikulovice  na změnu územního plánu, aby finanční prostředky, které do této změny obec Mikulovice vynaloží, byly hospodárně využity.

11. Zastupitelstvu schválit Časový a obsahový plán práce zastupitelstva obce Mikulovice na rok 2017.

III. Pověřila usnesením č. 106/32/2016

1. Starostu podpisem smlouvy o dílo č. 17012-049 mezi obcí Mikulovice a firmou Timoris Projekt a.s., jejímž předmětem je souhrn činností spojených s řízením projektu z dotačního programu Program obnovy a rozvoje venkova 2017 (MMR ČR). Název projektu – Workout a fitness park pro Mikulovice.  

IV. Zrušila usnesením č. 107/32/2016

1. Své usnesení č. 85/25/16 bod 2) ze dne 28.6.2016, kterým schválila pronájem  pozemku p.č. 1198/22 orná půda o výměře 1500 m 2  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka za roční nájemné ve výši 3.000,- Kč.

Dále rada obce Mikulovice vzala na vědomí:

1. Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté v roce 2016 Českému svazu včelařů, z.s., základní organizaci Velká Kraš.   

2. Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté v roce 2016 organizaci ARPZPD v ČR, handicapované děti Jesenicka.   

3. Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté v roce 2016 organizaci Charita Javorník.   

V Mikulovicích dne 08.12.2016

…………………………………                                           ……………………………………

Mgr. Roman Šťastný                                                              Jiří Šimík

starosta obce Mikulovice                                                      místostarosta obce Mikulovice

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.