obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

U S N E S E N Í

z 33. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 17.01. 2017 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

33. schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 108/33/2017

1. Program 33. schůze rady obce.

2. Rozpočtové opatření č. 1/2017. Příjmy tříd 1,2,3,4 po zapojení rozpočtové změny jsou 39,701.000,- Kč, třída 8 financování je po zapojení rozpočtové změny 20,063.000,- Kč. Příjmy celkem po zapojení rozpočtové změny jsou 59,764.000,- Kč. Výdaje jsou po zapojení rozpočtové změny 58,169.000,- Kč, třída 8 financování je po zapojení rozpočtové změny 1,595.000,- Kč. Výdaje celkem po zapojení rozpočtové změny jsou 59,764.000,- Kč viz příloha č. 3/1, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.

3. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 10.000,- Kč pro Spolek přátel umění a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

4. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 20.000,- Kč pro Domov důchodců Zlaté Hory a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

Číst dál: Usnesení z 33. schůze rady obce Mikulovice konané dne 17.01. 2017

U S N E S E N Í

z 32. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 6.12. 2016 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

32. schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 104/32/2016

1. Program 32. schůze rady obce.

2. Přijetí účelově  určeného finančního daru od společnosti Women for Women, o.p.s. , v rámci  projektu „Obědy pro děti“ Základní školou Mikulovice.

3. Vyplacení finančních odměn za splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu ředitelce Základní školy Mikulovice ve výši 27.000,-Kč , ředitelce Mateřské Školy Široký Brod ve výši 15.000,- Kč a ředitelce Mateřské školy Mikulovice ve výši  20.000,- Kč. Odměny budou vyplaceny v rámci stanoveného objemu mzdových prostředků přidělených příspěvkové organizaci na platy na rok 2016.

4. Uzavření smlouvy o dílo č. 17012-049 mezi obcí Mikulovice a firmou Timoris Projekt a.s., jejímž předmětem je souhrn činností spojených s řízením projektu z dotačního programu Program obnovy a rozvoje venkova 2017 (MMR ČR). Název projektu – Workout a fitness park pro Mikulovice.  

5. Pronájem  pozemku p.č. 1198/31 orná půda o výměře 1354 m 2  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka za roční nájemné ve výši 2.708,- Kč.

6. Pronájem  pozemku p.č. 1198/22 orná půda o výměře 1500 m 2  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka za roční nájemné ve výši 3.000,- Kč.

7. Časový a obsahový plán práce rady obce Mikulovice na rok 2017.

Číst dál: Usnesení z 32. schůze rady obce Mikulovice konané dne 6.12. 2016

U S N E S E N Í

z 31. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 15.11. 2016 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

31. schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 101/31/2016

1. Program 31. schůze rady obce.

2. Rozpočtové opatření č. 5/2016. Příjmy tříd 1,2,3,4 po zapojení rozpočtové změny jsou 44,098.350,- Kč, třída 8 financování je po zapojení rozpočtové změny 23,566.000,- Kč. Příjmy celkem po zapojení rozpočtové změny jsou 67,664.350,- Kč. Výdaje jsou po zapojení rozpočtové změny 65,997.350,- Kč, třída 8 financování je po zapojení rozpočtové změny 1,667.000,- Kč. Výdaje celkem po zapojení rozpočtové změny jsou 67,664.350,- Kč.

3. Na základě nařízení EU  č. 995/2010 o dřevě směrnici o systému náležité péče obce Mikulovice uvádějící poprvé na vnitřní trh EU dřevo nebo jiné produkty ze dřeva.

4. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti mezi obcí Mikulovice jako osoby obtížené a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. jako stranou oprávněnou. Návrh smlouvy je nedílnou součástí tohoto zápisu.

5. Pronájem  jednoho parkovacího místa na parkovišti za domem čp. 571 pro osobní vozidlo s tonáží do 3,5 tun ve vlastnictví paní D. J. za roční poplatek 800,- Kč.

6. Předfinancování  platu chůvy z provozních nákladů MŠ – cca 24.000 Kč ( 12.000 Kč měsíčně).

7. Uzavření dohody o  provedení práce uzavřené mezi  MŠ Mikulovice a Marií Mackovou – na výkon práce manažera projektu „Podpora  žáků a pedagogických pracovníků MŠ Mikulovice“ – od 1.11.2016 do 31.5.2018.

8. Dobu pro oddávání – sňatečný den každou sobotu v době od 09,00 do 14,00 hod. mimo dny v roce :

2017 – 15.04., 29.04., 06.05., 01.07., 08.07., 30.09., 18.11., 23.12., 30.12.

2018 -  31.03., 28.04., 05.05., 30.06., 07.07., 29.09., 22.12., 29.12.

Úředně určenou místnost pro oddávání  – sňatečný obřad a to obřadní síň Obecního úřadu Mikulovice, Hlavní č. 5, 79084 Mikulovice

Číst dál: Usnesení z 31. schůze rady obce Mikulovice konané dne 15.11. 2016

U S N E S E N Í

z 30. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 04.11. 2016 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

29. schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 100/30/2016

1. Program 30. schůze rady obce.

2. Na základě předložených nabídek a provedeného výběrového řízení, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách jako nejvhodnější nabídku firmy SUEZ Využití zdrojů a.s., IČ 256 38 955 se sídlem 120 00 Praha, Španělská 1073/10 s cenovou nabídkou ve výši 1.276.632,- Kč bez DPH.

3. Uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou zakázku s firmou   SUEZ Využití zdrojů a.s., IČ 256 38 955 se sídlem 120 00 Praha, Španělská 1073/10 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.

V Mikulovicích dne 08.11.2016

…………………………………                                           ……………………………………

Mgr. Roman Šťastný                                                            Jiří Šimík

starosta obce Mikulovice                                                     místostarosta obce Mikulovice

U S N E S E N Í

z 29. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 11. 10. 2016 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

29. schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 97/29/2016

1. Program 29. schůze rady obce.

2. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2016 ve výši 8.000,- Kč pro LUCKY HORSE RANCH, s. r. o. a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

3. Pronájem  pozemku p.č. 1198/29 orná půda o výměře 1346 m 2  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka za roční nájemné ve výši 2.692,- Kč.

II.       Doporučila usnesením č. 98/29/2016

1. Zastupitelstvu obce schválit Obecně závaznou vyhlášku obce Mikulovice  č.2/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

2. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit prodej  pozemku p.č. 1198/29 orná půda o výměře 1346 m 2  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka za dohodnutou kupní cenu ve výši 134.600,- Kč.

3. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit prodej  pozemku p.č. 1198/30 orná půda o výměře 1351 m 2  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka

4. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit prodej  pozemku p.č. 1934/141 ost. plocha o výměře 60m2 v k.ú. Mikulovice  u Jeseníka za kupní cenu 3.320,- Kč.

5. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit prodej pozemku p.č. 1934/142 ost. plocha o výměře 60 m2 v k.ú. Mikulovice  u Jeseníka za kupní cenu 3.320,- Kč.

6. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit prodej  pozemků:

Číst dál: Usnesení z 29. schůze rady obce Mikulovice konané dne 11.10. 2016

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.