obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

U S N E S E N Í

z 15. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 10.11. 2015 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

14.schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 55/15/2015

1. Program 15. schůze rady obce.

2. Kontrolu plnění ukládacích usnesení.

3. Odpisový plán DM pro rok 2016 pro Základní školu Mikulovice.

4. Odpisový plán DM pro rok 2016 pro Mateřskou školu Široký Brod.

5. Odpisový plán DM pro rok 2016 pro Mateřskou školu Mikulovice.

6. Splátkový kalendář na úhradu dluhu žadatelce R. S. ve výši 14.840,- Kč s tím, že splátky            ve výši 1500,- Kč začne splácet počínaje měsícem listopad 2015 – do úplného zaplacení. Současně se splátkami dluhu bude hradit i řádné nájemné a splátky bytu tak, jak ukládá nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě kupní.

7. Splátkový kalendář na úhradu dluhu žadatelce A. Š. ve výši 11.259,- Kč s tím, že splátky            ve výši 2000,- Kč začne splácet počínaje měsícem listopad 2015 – do úplného zaplacení. Současně se splátkami dluhu bude hradit i řádné nájemné z bytu tak, jak ukládá nájemní smlouva .

8. Částečné odpuštění dluhu paní M. V., vzhledem k její současné zdravotní a sociální situaci, a to na průměrnou spotřebu 120 m3 za roky 2013 a 2014. Výše odpuštěného dluhu je 15.123,- Kč.

9. Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 514/2004 ze dne 17.5.2004 uzavřenou mezi Obcí Mikulovice nájemcem pozemku panem R.S. a paní R. W. oba bytem Mikulovice.

10. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-8002769/VB/26 ze dne 11.11.2015.

11. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-8002769/VB/2 ze dne 11.11.2015.

12. Poskytování příspěvku v roce 2016 na výstavbu individuálních čistíren odpadních vod v místech, kde není možnost napojení na veřejnou kanalizaci a to na základě žádosti o individuální dotaci, v případě schválení, bude vypracována veřejnoprávní smlouva, kdy v  této budou specifikovány podmínky pro její poskytnutí obdobné jako v roce 2015.

  1. II.Pověřila usnesením č. 56/15/2015

1. Starostu podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-8002769/VB/26 ze dne 11.11.2015.

2. Starostu podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-8002769/VB/2 ze dne 11.11.2015.

  1. III.Doporučila usnesením č. 57/15/2015

 

1. Zastupitelstvu obce budovu čp. 58 v Širokém Brodě včetně přilehlých pozemků do vlastnictví obce nekoupit.

Dále rada obce Mikulovice vzala na vědomí

1. Informaci o provozu vodovodů a kanalizace a čistírny odpadních vod v Mikulovicích – viz příloha č. 4/2, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.

V Mikulovicích dne 12.11.2015

…………………………………                                           ……………………………………

Mgr. Roman Šťastný                                                               Jiří Šimík

starosta obce Mikulovice                                                         místostarosta obce Mikulovice

U S N E S E N Í

z 16. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 08.12. 2015 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

16.schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 58/16/2015

1. Program 16. schůze rady obce.

2. Kontrolu plnění ukládacích usnesení.

3. Dodavatele služby „Svoz, třídění, odstraňování a likvidace odpadu z obce Mikulovice ( Mikulovice, Široký Brod, Kolnovice) pro rok 2016“ na základě předložených nabídek firmu : Naděžda Babinská Mikulovice.

4. Uzavření smlouvy o dílo na dodavatele služby “ Svoz, třídění, odstraňování a likvidace odpadu z obce Mikulovice ( Mikulovice, Široký Brod, Kolnovice) pro rok 2016“ s firmou Naděžda Babinská, Mikulovice.

Číst dál: Usnesení z 16. schůze rady obce Mikulovice konané dne 8.12. 2015

U S N E S E N Í

z 14. schůze rady obce Mikulovice
konané dne 13.10. 2015 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.
14.schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

I. Schválila usnesením č. 51/14/2015

1. Program 14. schůze rady obce.
2. Kontrolu plnění ukládacích usnesení.
3. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-8011053/2 Mikulovice – Kasárna, p.č. 1112, Zapletal, NNk v k.ú. Mikulovice u Jeseníka.
4. Přijetí dotace s účelem použití, dle článku II, odst. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace.
5.Znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně.
6. Organizační řád Obecního úřadu Mikulovice.
7. Umístění sídla spolků: Klub důchodců, Mikulovické ženy a Sbor dobrovolných hasičů v budově čp.5 na ulici Hlavní v Mikulovicích.

Číst dál: Usnesení z 14. schůze rady obce Mikulovice konané dne 13.10. 2015

U S N E S E N Í

z 13. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 23.09. 2015 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

13.schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 48/13/2015

1. Program 13. schůze rady obce.

2. Kontrolu plnění ukládacích usnesení.

3. Kontejnery na sběr separovaného odpadu neprodat a s rozhodnutím v této věci vyčkat do 1.1.2017 a pak, pokud zájem firmy EKOKOM bude trvat, o této záležitosti jednat znovu.

4. Neposkytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu obce Mikulovice pro organizaci Hospic na Svatém Kopečku, Olomouc.

5. Dodatek č. 1 ke směrnici upravující oběh účetních dokladů č. 4/2014 nabývá účinnosti dne 23.9.2015.          

6. 5. rozpočtové opatření, kterým se snižují výdaje u par. 2212 – Silnice (lávka u Ambrože)o částku 130.000,- Kč a zároveň se navyšuje par 3631 – Veřejné osvětlení o 130.000,- Kč (85.000,- Kč na obnovu VO a 45.000,- na vánoční osvětlení.

7. Provedení rozšíření VO v ulici Nábřežní mezi domy čp. 579 (Kocuba) a mostem pod kostelem a doporučuje ( nedoporučuje) zařadit tuto akci do rozpočtu obce Mikulovice na rok 2016.

8. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-8011049/02/K, Mikulovice – Kasárna, p.č. 1071, NNk v  k.ú. Mikulovice u Jeseníka.

9. Smlouvu o dílo mezi obcí Mikulovice a Obchodní firmou Ing. Michal Řezníček, Zadní 283, Branka u Opavy, PSČ 747 41, na zpracovaní dokumentace pro územní souhlas akce : Modernizace a intenzifikace ČOV Mikulovice.

  1. II.Pověřila usnesením č. 49/13/2015

1. starostu obce Mgr. Romana Šťastného podpisem smlouvy o dílo mezi obcí Mikulovice a Obchodní firmou Ing. Michal Řezníček, Zadní 283, Branka u Opavy, PSČ 747 41 na zpracovaní zpracování dokumentace pro územní souhlas akce : Modernizace a intenzifikace ČOV Mikulovice za cenu 62 574 Kč  .

  1. III.Doporučila usnesením č. 50/13/2015

1. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit  poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů na rok 2016 ve stejné výši jako v roce 2015:

2 týdenní svoz      500,- Kč,  měsíční svoz 400,- Kč / osoba/ rok

2. Zastupitelstvu obce schválit vznik komunitního centra, jehož vlastníkem a provozovatelem bude obec Mikulovice, kdy toto zařízení by vzniklo v případné přístavbě sportovní haly. V případě, že přístavba sportovní haly bude nereálná, pak ať vlastníkem i provozovatelem tohoto zařízení je Darmoděj z.ú. či jiná podobná společnost , kdy by obec Mikulovice byla např. členem správní rady této společnosti. Za podmínky, že v tomto zařízení vznikne NZDM – vzdělávací aktivity pro děti a mládež od 6-ti do 25-ti let + předškolní.

.

Dále rada obce Mikulovice na své 13. schůzi dne 23.9.2015 vzala na vědomí:

1. Zprávu o hospodaření obce Mikulovice k 31. 08. 2015, kdy příjmy tříd 1,2,3,4 jsou celkem 29,507.293,20 Kč. Třída 8 – financování je 19,024.615,93 Kč. Příjmy celkem k 31.8.2015 po zapojení třídy 8 činí 48,531.909,13 .Výdaje k 31. 8. 2015 jsou 22,169.752,26 Kč. Třída 8 – financování je 1,176.684,06 Kč a zůstatky na účtech obce k 31. 8. 2015 jsou 25,185.472,81 Kč. Výdaje celkem k 31. 8. 2015 po zapojení třídy 8 a zůstatků na účtech činí 48,531.909,13 Kč.

2. Informaci o organizačním zabezpečení zimní údržby místních komunikací v obci Mikulovice v zimním období 2015 – 2016.

3. Informaci o: přípravě projektu “ Krajem Niského knížectví a slezských velikánů V. Priessnitze a J. von Eichendorffa”.

V Mikulovicích dne 24.9.2015

…………………………………                                           ……………………………………

Mgr. Roman Šťastný                                                               Jiří Šimík

starosta obce Mikulovice                                                         místostarosta obce Mikulovice

Rada obce Mikulovice

 

U S N E S E N Í

z 12. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 25.08. 2015 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

12.schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 43/12/2015

1. Program 12. schůze rady obce.

2. Zprávu o kontrole plnění ukládacích usnesení.

3. Vnitřní předpis k provádění změn rozpisu rozpočtu.

4. Postup při poskytnutí individuálních dotací, schvalovaných od roku 2016.

5. Navýšení příspěvku obce do rozpočtu MŠ Mikulovice o 128.000,- Kč.

  

Číst dál: Usnesení  z 12. schůze rady obce Mikulovice konané dne 25.08. 2015

psi-utulek

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.