obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

U S N E S E N Í

z 25. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 28.06.2016 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

25. schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 85/25/2016

1. Program 25. schůze rady obce.

2. Pronájem  pozemku p.č. 1198/22 orná půda o výměře 1500 m 2  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka nájemci panu M.H.za roční nájemné ve výši 3.000,- Kč.

Číst dál: Usnesení z 25. schůze rady obce Mikulovice konané dne 28.6. 2016

U S N E S E N Í

z 22. schůze rady obce Mikulovice
konané dne 26.4. 2016 v budově Mateřské školy v Mikulovicích - KC
22.schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

I. Schválila usnesením č. 77/22/2016

1. Program 22. schůze rady obce.
2. Uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Mikulovice a firmou Envipartner , s.r.o. Brno na zhotovení digitálního povodňového plánu obce Mikulovice v hodnotě 110.000,- Kč + DPH.
3. Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi obcí Mikulovice a firmou Envipartner , s.r.o. Brno na zhotovení digitálního povodňového plánu obce Mikulovice.
4. Uzavření příkazní smlouvy mezi obcí Mikulovice a firmou RPA Tender, s.r.o. Brno jejímž předmětem je organizace výběrového řízení na akci „Dostavba a intenzifikace ČOV Mikulovice I. Etapa“ za cenu 33.000,- Kč + DPH.

Číst dál: Usnesení z 22. schůze rady obce Mikulovice konané dne 26.4. 2016

U S N E S E N Í

z 21. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 5.4. 2016 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

21.schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 73/21/2016

1. Program 21. schůze rady obce.

2. Kontrolu plnění ukládacích usnesení.

3. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2016 ve výši 5.000,- Kč pro Damoděj z.ú. Jeseník a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

4. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2016 ve výši 10.000,- Kč pro Hnutí Brontosaurus Jeseník a  uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

  

Číst dál: Usnesení z 21. schůze rady obce Mikulovice konané dne 5.4. 2016

U S N E S E N Í

z 20. schůze rady obce Mikulovice
konané dne 13.3. 2016 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.
20.schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

I. Schválila usnesením č. 70/20/2016

1. Program 20. schůze rady obce.
2. Kontrolu plnění ukládacích usnesení.
3. Přerozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ Mikulovice za rok 2015 ve výši 63.448,19 Kč do rezervního fondu.
4. Přerozdělení zlepšeného hospodářského výsledku MŠ Mikulovice za rok 2015 ve výši 184.713,44 Kč do rezervního fondu .
5. Přerozdělení zlepšeného hospodářského výsledku MŠ Široký Brod za rok 2015 ve výši 12.396,50 Kč do rezervního fondu.
6. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2016 ve výši 2.000,- Kč pro Český svaz včelařů, základní organizace Velká Kraš a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.
7. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2016 ve výši 11.000,- Kč pro Felix Filii, z.s. a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.
8. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2016 ve výši 4.000,- Kč pro Paraklub Jeseník a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.
9. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2016 ve výši 5.000,- Kč pro Český svaz chovatelů, okresní organizace Jeseník a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.
10. Přidělení bytu 2 + kk v domě čp. 118 žadatelům v tomto pořadí: - S. O., K. M..
11. Přidělení bytu 1 + kk v domě čp. 118 žadatelům v tomto pořadí: - Š. P., Š. T.
12. Pronájem pozemku p.č. 1198/24 orná půda o výměře 1349 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka nájemci za roční nájemné ve výši 2.698,- Kč.
13. Nepronajmout pozemek p.č. 4890 ostatní plocha o výměře 628 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka .
14. Zakoupení a instalaci radaru RMR 2(ČR) na nebezpečném úseku komunikace II/457 – vjezd do obce od Ondřejovic za celkovou cenu ( nákup a montáž) 88.892,- Kč vč. DPH.
15. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. BVP/1602/1 mezi obcí Mikulovice a firmou Web4Soft Internet s.r.o. - uložení optického kabelu a zřízení práva vstupu na pozemek za účelem provozu a oprav a údržby tohoto zařízení za podmínek určených ve smlouvě.
16. Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Dětské hřiště Široký Brod“.
17. Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku „Dětské hřiště Široký Brod“.
18. Zhotovitele zakázky „Mikulovice – obnova veřejného osvětlení v m.č. Kolnovice“ firmu Juvan Iliadis – 79376 Zlaté Hory, nám. Svobody 75 s cenovou nabídkou 401 176 Kč bez DPH a 485 423,- Kč včetně DPH. S touto firmou bude uzavřena smlouva o dílo.
19. Uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou zakázku s firmou Juvan Iliadis – 79376 Zlaté Hory, nám. Svobody 75.
20. Vítěze výběrového řízení na dodávku zakázky „Oprava střechy kotelny ZŠ Mikulovice“ firmu Jaroslav Pavlovič, 790 84 Mikulovice, Hlavní 5 s cenovou nabídkou 299.816,95 Kč včetně DPH a záruční dobou 36 měsíců. S touto firmou bude uzavřena smlouva o dílo na zakázku „Oprava střechy kotelny ZŠ Mikulovice“ .
21. Uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Oprava střechy kotelny ZŠ Mikulovice“ s firmou Jaroslav Pavlovič, 790 84 Mikulovice, Hlavní 5 s tím, že smlouva bude uzavřena až po schválení změny rozpočtu – par. 3113 – oprava stropu v kotelně. Par 3113 bude navýšen o 50.000,- Kč.
22. Jako dodavatele tisku Informačního zpravodaje firmu STUDIO – 4 spol. s r.o. Jeseník s účinností od května 2016.
23. Seznam rodičů a dětí, kteří splnili podmínky pro vyplacení finanční podpory pro každé dítě 10000,-Kč z rozpočtu obce Mikulovice pro rok 2016 na akci Vítání dětí dne 19.03.2016

II. Vyhlásila usnesením č. 71/20/2016

1. Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Dětské hřiště Široký Brod“.

III. Odložila usnesením č. 72/20/2016

1. Rozhodnutí o umístění základové stanice společnosti CETIN a.s. s označením „47382 JEMKL_JE_MIKULOVICE“ na pozemku p.č. 2029/1 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka s tím, že požaduje, aby žadatel přeložil vizualizaci umístění základové stanice ve třech variantách i na jiných pozemcích.

Dále rada obce Mikulovice vzala na vědomí:
1. Zprávu o činnosti a hospodaření SOUŽITÍ 2005 o.p.s. v roce 2015 a výhled na rok 2016.
2. Informace o hospodaření školských zařízení za rok 2015.
3. Zprávu o hospodaření obce Mikulovice k 29. 2. 2016, kdy příjmy tříd 1,2,3,4 jsou celkem 8,123.334,13 Kč. Třída 8 – financování je 23,565.133,46 Kč. Příjmy celkem k 29.2.2016 po zapojení třídy 8 činí 31,688.467,59 Kč. Výdaje k 29. 2. 2016 jsou 3,461.951,31 Kč. Třída 8 – financování je 778.960,-- Kč a zůstatky na účtech obce k 29. 2. 2016 jsou 27,447.556,28 Kč. Výdaje celkem k 29. 2. 2016 po zapojení třídy 8 a zůstatků na účtech činí 31,688.467,59 Kč.
4. Termíny uzavření mateřských škol v období letních prázdnin 2016

V Mikulovicích dne 18.3.2016

....................................... ..........................................
Mgr. Roman Šťastný Jiří Šimík
starosta obce Mikulovice místostarosta obce Mikulovice

U S N E S E N Í

z 18. schůze rady obce Mikulovice
konané dne 19.1. 2016 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.
18.schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

I. Schválila usnesením č. 64/18/2016

1. Program 18. schůze rady obce.
2. Kontrolu plnění ukládacích usnesení.
3. Rozpočtové opatření č. 1/2016. Příjmy tříd 1,2,3,4 po zapojení rozpočtové změny jsou 38,830.950,- Kč, třída 8 financování je po zapojení rozpočtové změny 20,000.000,- Kč. Příjmy celkem po zapojení rozpočtové změny jsou 58,830.950,- Kč. Výdaje jsou po zapojení rozpočtové změny 57,163.950,- Kč, třída 8 financování je po zapojení rozpočtové změny 1,667.000,- Kč. Výdaje celkem po zapojení rozpočtové změny jsou 58,830.950,- Kč

Číst dál: Usnesení z 18. schůze rady obce Mikulovice konané dne 19.1.2016

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.