obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Rada obce Mikulovice

 

U S N E S E N Í

z 11. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 31.07. 2015 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

11.schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 41/11/2015

1) Program 11. schůze rady obce Mikulovice.

2) Uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Mikulovice a firmou Pavlovič Jaroslav, se sídlem Hlavní 165, Mikulovice na zhotovení zámkové dlažby u pergoly a tanečního prostoru – Mikulovice DPS. Cena díla je 90.000,- Kč včetně DPH, termín ukončení prací 31.8.2015.

3) Odstranění retardéru na ulici Hlavní v uličce mezi nemovitostmi paní Noskové a manželů Kupčíkových.

4) Na základě předložených nabídek,  jako vítěze výběrového řízení na dodávku zakázky „Mikulovice – obnova veřejného osvětlení 2015“ s cenovou nabídkou  950 410,- Kč včetně DPH a záruční dobou 60 měsíců. S touto firmou bude uzavřena smlouva o dílo na výše uvedenou zakázku.

5) Uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Mikulovice – obnova veřejného osvětlení 2015“ s firmou  Juvan Iliadis, Zlaté Hory, IČ: 189 54 391 v souladu s cenovou nabídkou.

6) Podání žádosti na  Českou školní inspekci Olomouc o součinnost ve věci prověření některých požadavků a informací uvedených v petici „Za odvolání ředitelky MŠ Mikulovice, vypsání nového výběrového řízení na ředitele MŠ Mikulovice a svolání mimořádného zasedání zastupitelstva“.

7) Postoupení stížností zaměstnanců Mateřské školy Mikulovice na výkon práv a povinností zaměstnavatele, vyplývajících z pracovněprávních vztahů a školského zákona České školní inspekci k prověření ve stížnosti uvedených skutečností.

  1. II.Pověřila usnesením č. 42/11/2015

1) Starostu obce Mgr. Romana Šťastného podpisem smlouvy o dílo mezi obcí Mikulovice a firmou Pavlovič Jaroslav, se sídlem Hlavní 165, Mikulovice na zhotovení zámkové dlažby u pergoly a tanečního prostoru – Mikulovice DPS. Cena díla je 90.000,- Kč včetně DPH, termín ukončení prací 31.8.2015.

Dále rada obce Mikulovice vzala na vědomí:

Informaci o tom, že zasedání zastupitelstva svolává podle zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění starosta podle potřeby, případně požádá-li o to minimálně jedna třetina členů zastupitelstva nebo hejtman kraje. Zastupitelstvo obce Mikulovice bude o vyřízení petice „Za odvolání ředitelky MŠ Mikulovice, vypsání nového výběrového řízení na ředitele MŠ Mikulovice a svolání mimořádného zasedání zastupitelstva“ , vzhledem k faktu, že se nejedná o situaci, kdy by hrozilo prodlení, informováno na řádném zasedání dne 8.9.2015.

 

V Mikulovicích dne 03.08.2015

……………………………………..                                     ……………………………………

Mgr. Roman Šťastný                                                            Jiří Šimík

starosta obce Mikulovice                                                     místostarosta obce Mikulovice

Rada obce Mikulovice

Usnesení z 10. schůze rady obce Mikulovice konané dne 18.06. 2015 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

10.schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

I. Schválila usnesením č. 38/10/2015

1) Program 10. schůze rady obce Mikulovice.
2) Kontrolu ukládacích usnesení .
3) Rozpočtové opatření č. 3/2015. Příjmy tříd 1,2,3,4 po zapojení rozpočtové změny jsou 41,234.694,- Kč, třída 8 financování je po zapojení rozpočtové změny 19,025.000,- Kč. Příjmy celkem po zapojení rozpočtové změny jsou 60,259.694,- Kč. Výdaje jsou po zapojení rozpočtové změny 58,549.694,- Kč, třída 8 financování je po zapojení rozpočtové změny 1,710.000,- Kč. Výdaje celkem po zapojení rozpočtové změny jsou 60,259.694,- Kč ,viz příloha č. 3/1, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.
4) Přijetí finančního daru od firmy Campa – Net a.s. – ve výši 5000,- Kč na „Aktivizační, vzdělávací a výchovný tábor pro děti různých sociálních a etnických skupin".
5) Darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru firmou Campa – Net a.s. – ve výši 5000,- Kč na „Aktivizační, vzdělávací a výchovný tábor pro děti různých sociálních a etnických skupin".
6) Dohodu č.j. 30843/2015-MZE-10042, č. smlouvy vlastní: 379-2015-10042 mezi obcí Mikulovice a Ministerstvem zemědělství ČR , kdy za dílčí plnění předmětu této dohody, poskytne MZe celkovou částku ve výši 18.000,- Kč včetně DPH.
7) Na základě provedeného výběrového řízení na zhotovitele stavby, předložených nabídek a zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zhotovitele stavby „Bezpečná obce - Chodník v souběhu s I/44 – Stavba C" a to firmu Jaroslav Pavlovič, 790 84 Mikulovice, Hlavní 165 S touto firmou bude uzavřena smlouva o dílo na výše uvedenou zakázku.
8) Nájemní smlouvu č. 6338001615 o nájmu pozemku VS uzavřenou mezi Obcí Mikulovice uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-8008802/VB/1 na parcelách č. 860, 862, 870/2, 872, 913/2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka v souladu s GP č. 1196-77/2015 ze dne 16.4.2015.
9) Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-8008802/VB/1 na parcelách č. 860, 862, 870/2, 872, 913/2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka v souladu s GP č. 1196-77/2015 ze dne 16.4.2015.
10) Pronájem jednoho parkovacího místa ( č. 6 ) na parkovišti za domem čp. 558 pro osobní vozidlo s tonáží do 3,5 tun .
11) Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Mikulovice – obnova veřejného osvětlení 2015".
12) Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku „Mikulovice – obnova veřejného osvětlení 2015", která je nedílnou součástí tohoto zápisu.
13) oslovit pro veřejnou zakázku „Mikulovice – obnova veřejného osvětlení 2015", tyto čtyři níže uvedené firmy:
1)Vladimír Liška – 793 84 Janov 53, Montáž, opravy, revize a zkoušky el. zařízení
2) David Chudárek – 793 82 Třemešná 382, Montáž, opravy, revize a zkoušky el. zařízení
3)Juvan Iliadis – 79376 Zlaté Hory, nám.Svobody 75, Instalace a opravy a montáž el. zařízení
4)Stanislav Kettner - 794 01 Krnov, SPC L 494, Montáž, opravy, revize a zkoušky el. zařízení

14) Záměr vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení s vodoprávním rozhodnutím na nový vodovodní řad a splaškovou kanalizaci v lokalitě ulice Sokolská – finské domky v ceně 100.000,- Kč a základní zaměření geodetem pro posouzení odtokových poměrů v této lokalitě v ceně 15.000,- Kč
15) Uzavření smlouvy o dílo č. 02-2015 mezi obcí Mikulovice – objednatelem a Ing.arch. Lubomírem Dehnerem, bytem Holasovice 171, PSČ 747 74, IČ 15437825- dodavatelem na zpracování studie urbanistického řešení prostoru za obecním úřadem, ulice Hlavní mezi základní školou a mostem přírodního areálu mezi ulicí Nábřežní a řekou Bělou .
16) K ukládacímu usnesení zastupitelstva obce ze dne 9.6.2015
ad 1) el. verze kroniky bude zveřejněna na web.stránkách po zpracování zemským archívem
ad 2) kronika je uložena v kanceláři starosty obce, nahlížení bude pouze pod dohledem pověřené osoby
ad 3) v kronice nebudou odkazy na obrazové materiály
17) Svěření rozhodování v záležitostech vydávání závazného stanoviska dle ustanovení § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů starostovi obce.

18) Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí nájemní o užívání nebytových prostor – zubní ordinace – Sokolská 374, Mikulovice mezi obcí Mikulovice – pronajímatel a Jesenickou nemocnicí s.r.o. – nájemce – viz příloha č. 6/5, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.
19) Že obce Mikulovice bude garantovat krytí případných ztrát z provozu zubní ordinace v Mikulovicích nejdéle však do 30.6.2016.
20) Zveřejňování usnesení rady obce na webových stránkách obce. Usnesení budou zveřejněna za toto volební období i zpětně.
II. Pověřila usnesením č. 39/10/2015

1) Starostu obce Mgr. Romana Šťastného podpisem Darovací smlouvy mezi obcí Mikulovice a firmou Campa – Net a.s. – o poskytnutí finančního daru ve výši 5000,- Kč na „Aktivizační, vzdělávací a výchovný tábor pro děti různých sociálních a etnických skupin".
2) Starostu obce Mgr. Romana Šťastného podpisem Dohody č.j. 30843/2015-MZE-10042, č. smlouvy vlastní: 379-2015-10042 mezi obcí Mikulovice a Ministerstvem zemědělství ČR, kdy za dílčí plnění předmětu této dohody, poskytne MZe celkovou částku ve výši 18.000,- Kč včetně DPH.
3) Starostu obce Mgr. Romana Šťastného podpisem smlouvy o dílo č. 02-2015 mezi obcí Mikulovice – objednatel a Ing.arch. Lubomírem Dehnerem, bytem Holasovice 171, PSČ 747 74, IČ 15437825 – dodavatelem na zpracování studie urbanistického řešení prostoru za obecním úřadem, ulice Hlavní mezi základní školou a mostem přírodního areálu mezi ulicí Nábřežní a řekou Bělou .
II. Vyhlásila usnesením č. 40/10/2015
1) Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Mikulovice – obnova veřejného osvětlení 2015".

Dále rada obce Mikulovice vzala na vědomí:
- vyčíslení předpokládaných nákladů na opravu vybraných místních komunikací v obci Mikulovice.
- informaci o zpracovaných standardech kvality sociálně-právní ochrany dětí.

V Mikulovicích dne 19.6.2015
............................................ ..........................................
Mgr. Roman Šťastný Jiří Šimík
starosta obce Mikulovice místostarosta obce Mikulovice

Rada obce Mikulovice

Usnesení z 9. schůze rady obce Mikulovice konané dne 26.05. 2015 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

9.schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

I. Schválila usnesením č. 35/9/2015

1) Program 9. schůze rady obce Mikulovice.
2) Účetní závěrku Mateřské školy Mikulovice k 31.12.2015
3) Účetní závěrku Mateřské školy Široký Brod k 31.12.2015
4) Účetní závěrku Základní školy Mikulovice k 31.12.2015
5) Na základě předložených nabídek jako vítěze výběrového řízení na dodávku zakázky „Mikulovice – výměna oken v objektu DPS, Na Bukovci čp. 1" firmu RI OKNA a.s., Lipovská 95, 790 01 Jeseník.
6) Uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Mikulovice – výměna oken v objektu DPS, Na Bukovci čp. 1" s firmou firmu RI OKNA a.s., Lipovská 95, 790 01 Jeseník v souladu s cenovou nabídkou.

II. Pověřila usnesením č. 36/9/2015

Starostu Mgr. Romana Šťastného podpisem smlouvy o dílo na zakázku „ Mikulovice – výměna oken v objektu DPS, Na Bukovci čp. 1" s firmou firmu RI OKNA a.s., Lipovská 95, 790 01 Jeseník v souladu s cenovou nabídkou.

III. Doporučila usnesením č. 37/9/2015

1) Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit účetní závěrku obce Mikulovice k 31. 12. 2014
2) Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit závěrečný účet obce Mikulovice za rok 2014 bez výhrad.

V Mikulovicích dne 2.6.2015

............................................ ..........................................
Mgr. Roman Šťastný Jiří Šimík
starosta obce Mikulovice místostarosta obce Mikulovice

Rada obce Mikulovice

Usnesení z 8. schůze rady obce Mikulovice konané dne 19.05. 2015 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

8.schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

I. Schválila usnesením č. 30/8/2015

1) Program 8. schůze rady obce Mikulovice
2) Zprávu o plnění ukládacích usnesení.
3) Přiznání jednorázové odměny z dotace ze státního rozpočtu poskytnuté MŠMT cestou Olomouckého kraje na rok 2015 v rámci rozvojového programu „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství ředitelce Mateřské školy v Širokém Brodě paní Aleně Al-Wahaishiové.
4) Neposkytnutí finanční dotace Fondu pro opuštěné a handicapované děti, Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.
5) Poskytnutí dotace organizaci Charita Javorník (denní stacionář Šimon) ve výši 3.000,- Kč, Charita Javorník (dům sv. Anežky) ve výši 3.000,- Kč, Daromděj, o. s. ve výši 2.000,- Kč, Handicapované děti Jesenicka ve výši 1.000,- Kč, Svazu tělesně postižených v ČR, okresní organizaci Jeseník ve výši 1.000,- Kč.
6) Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s organizacemi Charita Javorník, Darmoděj, o. s., Handicapované děti Jesenicka, Svaz tělesně postižených v ČR, okresní organizace Jeseník.
7) Přijetí neinvestiční dotace ve výši 11.000,- Kč na nákup kufru s nářadím na otevírání dveří z rozpočtu Olomouckého kraje.
8) Spolufinancování obce ve výši minimálně 60% z celkových nákladů na účel dle čl. II odst.1 Smlouvy o poskytnutí dotace na nákup věcného vybavení JSDH Mikulovice.
9) Znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na nákup věcného vybavení JSDH Mikulovice.
10) Zadávací dokumentaci a vyzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku „Bezpečná obec – Chodník v souběhu s I/44 – stavba C".
11) Oslovit pro veřejnou zakázku „Bezpečná obec – Chodník v souběhu s I/44 – stavba C" těchto pět níže uvedených firem:
1) RAIN, Petr Slovák, Písečná 32, 790 82 Písečná
2) JHF spol. s r.o. Heřmanovice
3) Pecktrade s.r.o. Staré Purkatice 3. 794 01 Hošťálkovy
4) JPS, Jaroslav Pavlovič, Hlavní 165, 790 84 Mikulovice
5) STAV-INVESTA s.r.o., U Hrabovky 247/11, 140 00 Praha 4

12) Pronájem jednoho parkovacího místa ( č. 12 ) na parkovišti za domem čp. 558 pro osobní vozidlo s tonáží do 3,5 tun.
13) Zřízení bezúplatného věcného břemene ve prospěch firmy K. k pozemku p.č. 4345 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka formou smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s datem zřízení tohoto věcného břemene (práva chůze a jízdy) ke dni 1.1.2020 a to v případě, že budou odkoupeny pozemky a stavby, které jsou předmětem smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené mezi obcí Mikulovice a firmou K. dne 30.4.2012.
14) Provedení nezbytných drobných prací pro zvýšení bezpečí dětí, užívajících zahradu školní družiny.
15) Na základě předložených nabídek, jako vítěze výběrového řízení na dodávku zakázky „Mikulovice – obnova střešního pláště bytového domu čp. 118" firmu FORMÁT – František Frančák . S touto firmou bude uzavřena smlouva o dílo na výše uvedenou zakázku.
16) Uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou zakázku s firmou FORMÁT – František Frančák.
17) Umístění 1 ks zpomalovacího prahu na místní komunikaci mezi domy čp. 457 a 87.
18) Na základě předložených nabídek, jako vítěze výběrového řízení na dodávku zakázky „Mikulovice – výměna kotlů v objektu DPS, Na Bukovci čp. 1" firmu Jaroslav Pavlovič.
19) Uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Mikulovice – výměna kotlů v objektu DPS, Na Bukovci čp. 1" s firmou Jaroslav Pavlovič, 790 84 Mikulovice, Hlavní 5.
20) splátkový kalendář manželům R. a E. G. na úhradu dluhu za dodávku užitkové vody ve výši 3.872,- Kč tak, že

1. splátka ve výši 650,- Kč bude uhrazena nejpozději do 31.5.2015
2. splátka ve výši 650,- Kč bude uhrazena nejpozději do 30.6.2015
3. splátka ve výši 650,- Kč bude uhrazena nejpozději do 31.7.2015
4. splátka ve výši 650,- Kč bude uhrazena nejpozději do 31.8..2015
5. splátka ve výši 650,- Kč bude uhrazena nejpozději do 30.9.2015
6. splátka ve výši 622,- Kč bude uhrazena nejpozději do 31.10.2015

21) Obnovení dodávky vody do nemovitosti manželů G. ke dni podpisu splátkového kalendáře. V případě, že bude splátka v prodlení, bude dodávka vody opět okamžitě přerušena.
22) Pronájem nebytových prostor v budově čp. 374 – zdravotní středisko - ordinace zubního lékaře, za účelem provozování stomatologické praxe Mgr. Dorotě Kowalske na dobu neurčitou a to včetně zařízení ordinace, přístrojů a nástrojů, které budou uvedeny v příloze nájemní smlouvy.
23) Přidělení bytu 2 + kk v domě čp. 118 – 2 NP žadatelům o přidělení bytu v tomto pořadí:
1. P.A.
2. G. P.
3. K. K.
4. K.F.

24) Úplnou uzávěru místní komunikace ul. Na Samotách dne 4.7.2015 v době od 13.00 do 17.00 hodin za účelem organizace závodu ve sprintu vozidel.
25) Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 56/04/2015/DH.
26) Smlouvu o dílo č. PD 058/04/2015/DH/150325.
27) Smlouvu o dílo mezi obcí Mikulovice a firmou UNIGEO a.s. Ostrava – Hrabová, jejímž předmětem je ověření vydatnosti stávajícího vrtu VM-1 dlouhodobou čerpací zkouškou.

II. Pověřila usnesením č. 31/8/2015

1) Starostu Mgr. Romana Šťastného podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s organizacemi Charita Javorník, Darmoděj, o. s., Handicapované děti Jesenicka, Svaz tělesně postižených v ČR, okresní organizace Jeseník.
2) Starostu Mgr. Romana Šťastného podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na nákup věcného vybavení JSDH Mikulovice.
3) Starostu Mgr. Romana Šťastného podpisem smlouvy o dílo na zakázku „Mikulovice – obnova střešního pláště bytového domu čp. 118" mezi obcí Mikulovice a firmou FORMÁT – František Frančák.
4) Starostu Mgr. Romana Šťastného podpisem smlouvy o dílo na zakázku „Mikulovice – výměna kotlů v objektu DPS, Na Bukovci čp. 1" mezi obcí Mikulovice a firmou Jaroslav Pavlovič.
5) Starostu Mgr. Romana Šťastného podpisem Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. 56/04/2015/DH.
6) Starostu Mgr. Romana Šťastného podpisem Smlouvy o dílo č. PD 058/04/2015/DH/150325.
7) Starostu Mgr. Romana Šťastného podpisem Smlouvy o dílo mezi obcí Mikulovice a firmou UNIGEO a.s. Ostrava – Hrabová, jejímž předmětem je ověření vydatnosti stávajícího vrtu VM-1 dlouhodobou čerpací zkouškou. .

III. Jmenovala usnesením č. 32/8/2015

1) hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek v rámci vyhlášené veřejné zakázky „Bezpečná obec - Chodník v souběhu s I/44 – stavba C" ve složení:
1) Ing. Petr Dvořák,
2) Ing. Alexandra Klusák Snopková,
3) Pavlína Vilímková,

IV. Vyhlásila usnesením č. 33/8/2015

1) Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Bezpečná obec – Chodník v souběhu s I/44 – stavba C".

V. Doporučila usnesením č. 34/8/2015

1) Zastupitelstvu obce Mikulovice vzít na vědomí Hospodaření obce Mikulovice k 30. 04. 2015, kdy příjmy tříd 1,2,3,4 jsou celkem 13,505.694,03 Kč. Třída 8 – financování je 19,024.615,93 Kč. Příjmy celkem k 30. 04. 2015 po zapojení třídy 8 činí 32,530.309,96 Kč.
Výdaje k 30. 04. 2015 jsou 9,794.583,34 Kč. Třída 8 – financování je 989.960,07 Kč a zůstatky na účtech obce k 30. 04. 2015 jsou 21,745.766,55 Kč. Výdaje celkem k 30. 04. 2015 po zapojení třídy 8 a zůstatků na účtech činí 32,530.309,96Kč.

2) Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit zařazení požadavků na změnu ÚP obce Mikulovice do zásobníku akcí pro provedení 1. změny ÚP Mikulovice. Změna územního plánu Mikulovice bude možná jen v případě většího množství významných požadavků pro obec Mikulovice na změnu územního plánu, aby finanční prostředky, které do této změny obec Mikulovice vynaloží, byly hospodárně využity.

3) Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit prodej pozemku p.č. 4190 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví firmy K. s tím, že na pozemku bude zřízeno bezúplatné věcné břemeno zajišťující obci Mikulovice právo mít umístěny inženýrské sítě v pozemku (vodovod a kanalizace) včetně práva na vstup na předmětný pozemek za účelem opravy a údržby vodovodu a kanalizace.
4) Zastupitelstvu obce Mikulovice zrušit své usnesení č. 12/4/2015 bod 14), kterým byl schválen odprodej pozemku p.č. 1198/24 orná půda o výměře 1349 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví L.V. formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
5) Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit prodej pozemků p.č. 129/2 ostatní plocha o výměře 7266 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka a p.č. 129/17 ostatní plocha o výměře 2830 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka za účelem podnikání s tím, že kupní cenu stanoví zastupitelstvo.
6) Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit prodej části pozemku p.č. 1530/1 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví manželů K. a M. T.. Kupní cena bude schválena zastupitelstvem obce Mikulovice po zpracování geometrického plánu.

VI. Zrušila usnesením č. 34/8/2015

1) Usnesení č. 24/7/2015 bod 6), kterým schválila pronájem pozemku p.č. 1198/24 orná půda o výměře 1349 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka nájemci L.i V.
VII. Odložila usnesením č. 34/8/2015

1) Rozhodnutí ve věci žádosti vlastníků domů čp. 265 a 266 o vyčištění vodoteče včetně opravy opevnění břehů, zvýšení kapacity pod mostkem a přímě odkanalizování dešťové vody přes zahrady do řeky Bělé do příští schůze rady s tím, že bude provedeno místní šetření a radě bude předložen návrh řešení.

Dále rada obce Mikulovice na své 8. schůzi vzala na vědomí
1) Informaci o hospodaření obce ke dni 30.4.2015,kdy příjmy tříd 1,2,3,4 jsou celkem 13,505.694,03 Kč. Třída 8 – financování je 19,024.615,93 Kč. Příjmy celkem k 30. 04. 2015 po zapojení třídy 8 činí 32,530.309,96 Kč. Výdaje k 30. 04. 2015 jsou 9,794.583,34 Kč. Třída 8 – financování je 989.960,07 Kč a zůstatky na účtech obce k 30. 04. 2015 jsou 21,745.766,55 Kč. Výdaje celkem k 30. 04. 2015 po zapojení třídy 8 a zůstatků na účtech činí 32,530.309,96Kč.
2) Oznámení o konání akce Moto víkend ve dnech 3. – 5.7.2015 za podmínky, že akce bude ukončena v sobotu 4.7.2015 v 01.00 a v neděli 5.7.2015 v 02.00 hodin.
3) Informaci o konání jednání ve věci projednání dalšího postupu ve věci řešení územního dluhu ČR vůči Polské republice z roku 1958.

V Mikulovicích dne 22.5.2015

............................................ ..........................................

Mgr. Roman Šťastný Jiří Šimík

starosta obce Mikulovice místostarosta obce Mikulovice

Rada obce Mikulovice

Usnesení ze 7. schůze rady obce Mikulovice konané dne 14.04. 2015 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

7.schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

I. Schválila usnesením č. 24/7/2015

1) Program 7. schůze rady obce Mikulovice
2) Splátkový kalendář paní L. M. na úhradu dluhu za dodávku užitkové vody v letech 2011 – 2014 v celkové výši 14.203,- Kč. Dluh bude žadatelka splácet v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 500,- Kč se splatností nejpozději k 20. dni v měsíci, počínaje měsícem dubnem 2014. Jedná se tedy o 28 splátek po 500,- Kč a 1 splátku ve výši 203,- Kč. Dluh bude uhrazen těmito splátkami nejpozději do 20.8.2016.
3) uzavření kupní smlouvy mezi obcí Mikulovice a firmou JK Morava spol. s r.o. o převodu movitých věcí :
- budova bez čp. zařízení sběrného dvora odpadů na pozemku p.č. 2790 v k.ú. Mikulovice ( přístřešek pod kterými jsou umístěny velkoobjemové kontejnery)
- zpevněná plocha o celkové rozloze 360 m2 ( z toho zastřešená část 108 m2 )
- kontejnery oceloplechové (6 – 12 m3 ) – 8 ks
- kontejnery plastové (1100 l) – 6 ks
za dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč.
4) Pronájem části pozemku p.č. 1135/10 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka, na dobu neurčitou .
5) Pronájem pozemku p.č. 1198/21 orná půda o výměře 1472 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka.

6) Pronájem pozemku p.č. 1198/24 orná půda o výměře 1349 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
7) Pronájem jednoho parkovacího místa na parkovišti za domem čp. 542 pro osobní vozidlo s tonáží do 3,5 tun.
8) Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Mikulovice – obnova střešního pláště bytového domu čp. 118".
9) Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku „Mikulovice – obnova střešního pláště bytového domu čp. 118", která je nedílnou součástí tohoto zápisu.
10) Oslovení pro veřejnou zakázku „Mikulovice - obnova střešního pláště bytového domu čp. 118", tyto tři níže uvedené firmy:
a) Libor Harazin, Ondřejovice 260, Zlaté Hory
b) FORMÁT – František Frančák, Vápenná 465
c) Miroslav Šarman, Velké Kunětice 120

11) Nájemní smlouvu a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 10/43/15 uzavřenou mezi Obcí Mikulovice a Olomouckým krajem o pronájmu části pozemku p.č. 3129/5 ostatní plocha o výměře 4116 m2 v k.ú. Mikulovice za účelem budoucí realizace stavby „ Chodník na ul. Nádražní".
12) Podání žádosti o dotaci na realizaci projektu s názvem „Protipovodňová opatření obce Mikulovice" v rámci Operačního programu Životní prostředí.

13) Smlouvu o dílo mezi obcí Mikulovice a firmou Envipartner, s.r.o. Brno na zpracování projektové dokumentace, v součinnosti s objednatelem, zajištění nezbytných dokladů spojených s podáním žádosti o dotaci a následně s realizací projektu s názvem „Protipovodňová opatření obce Mikulovice" v rámci Operačního programu Životní prostředí.

14) Uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Mikulovice a firmou VIVA PROJEKT s.r.o. Branka u Opavy na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí akce: Vodovod Mikulovice – výstavba nového vodního zdroje, nové úpravny vody a nového přivaděče upravené vody do stávající distribuční vodovodní sítě obce Mikulovice.
15) Obnovení dopravního značení „Zákaz vjezdu motorových vozidel nad 3,5t" na příjezdu od Jeseníka do středu obce od křižovatky s obchvatem.

II. Doporučila usnesením č. 25/7/2015

1) Zastupitelstvu obce Mikulovice navýšení rozpočtu obce Mikulovice na rok 2015 v § 3612 – Rekonstrukce střechy čp. 118 na částku 600.000,- Kč
2) Zastupitelstvu obce ke schválení Dodatek č. 2 k Smlouvě o úvěru registrační číslo 230/396-10

3) Zastupitelstvu obce ke schválení Dodatek č. 3 k Smlouvě o úvěru registrační číslo 225/396-07
4) Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej pozemku část p.č. 1934/37 ost. plocha v k.ú. Mikulovice u Jeseníka .
5) Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej pozemku částí p.č. 1934/37 ost. plocha v k.ú. Mikulovice u Jeseníka .
6) Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej pozemků p.č. 1357 trvalý travní porost o výměře 2176 m 2 a p.č. 1358 trvalý travní porost o výměře 252 m2 oba pozemky v k.ú. Široký Brod
7) Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit prodej pozemku p.č. 4190 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka.
8) Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej pozemku p.č. 1198/24 orná půda o výměře 1349 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
9) Zastupitelstvu obce Mikulovice zrušit odprodej pozemku p.č. 1198/21 orná půda o výměře 1472 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě ( jedná se o usnesení ZO č. 103/3/2015 bod č. 11) ze dne 24.2.2015, žadatelé sami zrušili svoji žádost).
10) Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej pozemku p.č. 1198/21 orná půda o výměře 1472 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví manželů Davida a Yvony Švajdových, bytem 790 84 Mikulovice, Široký Brod 51 formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě .
11) Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit prodej části pozemku p.č. 1564 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka . Kupní cena bude stanovena po zpracování geometrického plánu na dalším zasedání zastupitelstva obce Mikulovice.
12) Zastupitelstvu obce Mikulovice neprodat pozemky vedené ve zjednodušené evidenci, původ: pozemkový katastr a to p.č. p.č. 954 (ostatní plocha) o výměře 1636 m2 a p.č. 983 (ostatní plocha) o výměře 665 m2 obě parcely v k.ú. Mikulovice u Jeseníka z důvodu, že tyto pozemky jsou pronajaty do 31.12.2018.
13) Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit nabytí pozemků:
○ p.č. 4177 ostatní plocha o výměře 1915 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
○ p.č. 4179 ostatní plocha o výměře 1340 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
○ p.č. 4184 ostatní plocha o výměře 2268 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
○ p.č. 4185 ostatní plocha o výměře 899 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
do majetku obce Mikulovice s tím, že obec Mikulovice bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.
14) Zastupitelstvu obce schválit návrh ceníku pozemků ve vlastnictví obce Mikulovice.
III. Pověřila usnesením č. 26/7/2015

1) Starostu obce Mgr. Romana Šťastného podpisem kupní smlouvy mezi obcí Mikulovice a firmou JK Morava spol. s r.o. o převodu movitých věcí :
- budova bez čp. zařízení sběrného dvora odpadů na pozemku p.č. 2790 v k.ú. Mikulovice ( přístřešek pod kterými jsou umístěny velkoobjemové kontejnery)
- zpevněná plocha o celkové rozloze 360 m2 ( z toho zastřešená část 108 m2 )
- kontejnery oceloplechové (6 – 12 m3 ) – 8 ks
- kontejnery plastové (1100 l) – 6 ks
za dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč.
2) Starostu obce Mgr. Romana Šťastného podpisem Nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 10/43/15.
3) Starostu obce Mgr. Romana Šťastného podpisem Smlouvy o dílo mezi obcí Mikulovice a firmou Envipartner, s.r.o. Brno na zpracování projektové dokumentace, v součinnosti s objednatelem, zajištění nezbytných dokladů spojených s podáním žádosti o dotaci a následně s realizací projektu s názvem „Protipovodňová opatření obce Mikulovice" v rámci Operačního programu Životní prostředí.

4) Starostu obce Mgr. Romana Šťastného podpisem smlouvy o dílo mezi obcí Mikulovice a firmou VIVA PROJEKT s.r.o. Branka u Opavy na zpracování projektové dokumentace pro
územní rozhodnutí akce: Vodovod Mikulovice – výstavba nového vodního zdroje, nové úpravny vody a nového přivaděče upravené vody do stávající distribuční vodovodní sítě obce Mikulovice.

IV. Vyhlásila usnesením č. 27/7/2015

1) Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Mikulovice – obnova střešního pláště bytového domu čp. 118".

V. Uložila usnesením č. 28/7/2015

1) Ing. Petru Dvořákovi připravit podrobné podklady pro zajištění opravy vytipovaných místních komunikací.
2) Ing. Petru Dvořákovi učinit potřebné kroky vedoucí k obnovení dopravního značení, které zakáže vjezd nákladních vozidel nad 3,5t do středu obce – od křižovatky s obchvatem u nemovitosti rodiny Kvapilových.

VI. Odložila usnesením č. 29/7/2015

1) Rozhodnutí ve věci prodeje pozemku p.č. 4345 ostatní plocha o výměře 1176 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka firmě Kamitiro, s.r.o. Mikulovice.

Dále rada obce Mikulovice na své 7. schůzi vzala na vědomí
1) Informaci o splnění všech ukládacích usneseních vydaných radou obce.
2) Informaci o vyhodnocení příjmů a výdajů za svoz TKO v roce 2014 - viz příloha č. 3/1, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.
3) Informace o připravované 1. změně rozpočtu obce na rok 2015. Čistopis návrhu bude předložen zastupitelstvu obce ke schválení dne 28.4.2015.
4) Zprávu hodnotící průběh zimní údržby místních komunikací v obci v zimním období 2014-2015.
5) Informaci o průběhu jednání ve věci zřízení stomatologické ordinace v obci.
6) Návrh Ing. Tomáška na vybudování odpočinkové zóny v Širokém Brodě.
7) Návrh Ing. Bedřicha Mainuše možné trasy obchvatu obce Mikulovice.

V Mikulovicích dne 20.4.2015

............................................ ..........................................

Mgr. Roman Šťastný Jiří Šimík

starosta obce Mikulovice místostarosta obce Mikulovice

psi-utulek

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.