obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

U S N E S E N Í

ze 17. schůze rady obce Mikulovice
konané dne 16.12. 2015 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.
17.schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

I. Schválila usnesením č. 62/17/2015

1. Program 17. schůze rady obce.
2. Kontrolu plnění ukládacích usnesení.
3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2015/O3104/OKŘ/DSM, uzavřené dne 20.11.2015.
4. Dodatek č. 1 smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny č. 14512195.
5. Smlouvu o nájmu č. 11/2015 mezi obcí Mikulovice a firmou Web4Soft s.r.o. Jeseník.
6. Smlouvu o přístupu k síti internet č. 215796 mezi obcí Mikulovice a firmou Web4Soft s.r.o. Jeseník.

II. Pověřila usnesením č. 63/17/2015

1. Starostu obce podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2015/O3104/OKŘ/DSM, uzavřené dne 20.11.2015.
2. Starostu obce podpisem Dodatku č. 1 smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny č. 14512195.
3. Starostu Mgr. Romana Šťastného podpisem Smlouvy o nájmu č. 11/2015 mezi obcí Mikulovice a firmou Web4Soft s.r.o. Jeseník.
4. Starostu Mgr. Romana Šťastného podpisem Smlouvy o přístupu k síti internet č. 215796 mezi obcí Mikulovice a firmou Web4Soft s.r.o. Jeseník.

V Mikulovicích dne 17.12.2015

....................................... ..........................................
Mgr. Roman Šťastný Jiří Šimík
starosta obce Mikulovice místostarosta obce Mikulovice

U S N E S E N Í

z 19. schůze rady obce Mikulovice
konané dne 9.2. 2016 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.
18.schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

I. Schválila usnesením č. 66/19/2016

1. Program 19. schůze rady obce.
2. Kontrolu plnění ukládacích usnesení.
3. Nevydat souhlas s podnájmem bytu v domě čp. 214 na ulici Hlavní v Mikulovicích, jehož uživatelkou je paní I. P.
4. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce na rok 2016 ve výši 12.000,- Kč pro Římskokatolickou farnost Mikulovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.
5. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce na rok 2016 ve výši 15.000,- Kč pro Mikulovický spolek žen a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.
6. Provedení vodovodních přípojek : Vodovodní přípojka Medek Kamil, Maňur Jan, Štěpán Zdeněk, hřbitov Široký Brod, chovatelé
7. Bezúplatnou výpůjčku pozemků (specifikace bude znázorněna na situačním nákresu, který bude nedílnou součástí smlouvy o výpůjčce): p.č. 4046 trvalý travní porost o výměře 10484 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka, p.č. 4050 trvalý travní porost o výměře 1500 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka a p.č. 214/4 část ostatní plocha o výměře 5501 m2 v k.ú. Široký Brod na dobu pěti let, tedy do 31.3.2021
8. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-8011590/1_Mikulovice-Sokolská, p.č. 1153/10, NNk.
9. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-8009705/1 ze dne 20.1.2016.
10. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-8010246/2 ze dne 27.1.2016.
11. Uzavření veřejnoprávní č. MJ-SML/0031/2016 mezi obcí Mikulovice a městem Jeseník, o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku agendy speciálního stavebního úřadu ve věcech místních.

Číst dál: Usnesení z 19. schůze rady obce Mikulovice konané dne 9.2. 2016

U S N E S E N Í

z 15. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 10.11. 2015 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

14.schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 55/15/2015

1. Program 15. schůze rady obce.

2. Kontrolu plnění ukládacích usnesení.

3. Odpisový plán DM pro rok 2016 pro Základní školu Mikulovice.

4. Odpisový plán DM pro rok 2016 pro Mateřskou školu Široký Brod.

5. Odpisový plán DM pro rok 2016 pro Mateřskou školu Mikulovice.

6. Splátkový kalendář na úhradu dluhu žadatelce R. S. ve výši 14.840,- Kč s tím, že splátky            ve výši 1500,- Kč začne splácet počínaje měsícem listopad 2015 – do úplného zaplacení. Současně se splátkami dluhu bude hradit i řádné nájemné a splátky bytu tak, jak ukládá nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě kupní.

7. Splátkový kalendář na úhradu dluhu žadatelce A. Š. ve výši 11.259,- Kč s tím, že splátky            ve výši 2000,- Kč začne splácet počínaje měsícem listopad 2015 – do úplného zaplacení. Současně se splátkami dluhu bude hradit i řádné nájemné z bytu tak, jak ukládá nájemní smlouva .

8. Částečné odpuštění dluhu paní M. V., vzhledem k její současné zdravotní a sociální situaci, a to na průměrnou spotřebu 120 m3 za roky 2013 a 2014. Výše odpuštěného dluhu je 15.123,- Kč.

9. Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 514/2004 ze dne 17.5.2004 uzavřenou mezi Obcí Mikulovice nájemcem pozemku panem R.S. a paní R. W. oba bytem Mikulovice.

10. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-8002769/VB/26 ze dne 11.11.2015.

11. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-8002769/VB/2 ze dne 11.11.2015.

12. Poskytování příspěvku v roce 2016 na výstavbu individuálních čistíren odpadních vod v místech, kde není možnost napojení na veřejnou kanalizaci a to na základě žádosti o individuální dotaci, v případě schválení, bude vypracována veřejnoprávní smlouva, kdy v  této budou specifikovány podmínky pro její poskytnutí obdobné jako v roce 2015.

  1. II.Pověřila usnesením č. 56/15/2015

1. Starostu podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-8002769/VB/26 ze dne 11.11.2015.

2. Starostu podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-8002769/VB/2 ze dne 11.11.2015.

  1. III.Doporučila usnesením č. 57/15/2015

 

1. Zastupitelstvu obce budovu čp. 58 v Širokém Brodě včetně přilehlých pozemků do vlastnictví obce nekoupit.

Dále rada obce Mikulovice vzala na vědomí

1. Informaci o provozu vodovodů a kanalizace a čistírny odpadních vod v Mikulovicích – viz příloha č. 4/2, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.

V Mikulovicích dne 12.11.2015

…………………………………                                           ……………………………………

Mgr. Roman Šťastný                                                               Jiří Šimík

starosta obce Mikulovice                                                         místostarosta obce Mikulovice

U S N E S E N Í

z 16. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 08.12. 2015 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

16.schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 58/16/2015

1. Program 16. schůze rady obce.

2. Kontrolu plnění ukládacích usnesení.

3. Dodavatele služby „Svoz, třídění, odstraňování a likvidace odpadu z obce Mikulovice ( Mikulovice, Široký Brod, Kolnovice) pro rok 2016“ na základě předložených nabídek firmu : Naděžda Babinská Mikulovice.

4. Uzavření smlouvy o dílo na dodavatele služby “ Svoz, třídění, odstraňování a likvidace odpadu z obce Mikulovice ( Mikulovice, Široký Brod, Kolnovice) pro rok 2016“ s firmou Naděžda Babinská, Mikulovice.

Číst dál: Usnesení z 16. schůze rady obce Mikulovice konané dne 8.12. 2015

U S N E S E N Í

z 14. schůze rady obce Mikulovice
konané dne 13.10. 2015 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.
14.schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

I. Schválila usnesením č. 51/14/2015

1. Program 14. schůze rady obce.
2. Kontrolu plnění ukládacích usnesení.
3. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-8011053/2 Mikulovice – Kasárna, p.č. 1112, Zapletal, NNk v k.ú. Mikulovice u Jeseníka.
4. Přijetí dotace s účelem použití, dle článku II, odst. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace.
5.Znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně.
6. Organizační řád Obecního úřadu Mikulovice.
7. Umístění sídla spolků: Klub důchodců, Mikulovické ženy a Sbor dobrovolných hasičů v budově čp.5 na ulici Hlavní v Mikulovicích.

Číst dál: Usnesení z 14. schůze rady obce Mikulovice konané dne 13.10. 2015

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.