obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Rada obce Mikulovice

Usnesení z 6. schůze rady obce Mikulovice konané dne 18.03. 2015 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

6.schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

I. Schválila usnesením č. 20/6/2015

1) Program 6. schůze rady obce Mikulovice

2) Přerozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ Mikulovice za rok 2014 ve výši 121 550,18 Kč do rezervního fondu a fondu odměn.

3) Přerozdělení zlepšeného hospodářského výsledku MŠ Mikulovice za rok 2014 ve výši 42 952,20 Kč do rezervního fondu a fondu odměn.

4) Přerozdělení zlepšeného hospodářského výsledku MŠ Široký Brod za rok 2014 ve výši 7 686,32 Kč do rezervního fondu.

5) Pacht pozemku p.č. 4499 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka , na dobu neurčitou.

6) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-8010246/2_Mikulovice – V Zahradách, p.č. 746/2, NNk na parcele č. 3076/1v k.ú. Mikulovice u Jeseníka.

7) Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. Iv-12-8006303/VB/1 na parcele č. 1934/37 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka.

8) Stažení z programu dnešního jednání bod 5/5 – Výběrové řízení na zakázku Mikulovice - obnova veřejného osvětlení 2015

9) Podání žádosti o dotaci ze SFŽP na akci „Energetické úspory domova pro seniory v Mikulovicích".

10) Příkazní smlouvu č. 56/04/2015/DH na poradenství, zpracování a podání žádosti o dotaci a činnosti datačního managementu v kombinovaném projektu Operačního programu Životní prostředí. Viz příloha č. 5/6, která je nedílnou součástí tohoto zápisu

11) Prodloužení nájemní smlouvy o užívání bytu se slečnou A. N. od 1.4.2015 do 31.12.2015 s podmínkou, že nedojde k porušení nájemní smlouvy a to především v souvislosti s úhradou nájemného a záloh či případného nedoplatku za poskytované služby.

12) Nevyhovět žádosti o dodatečné povolení výsadby stromů u hrobového místa, jehož je nájemcem. Rada obce Mikulovice schvaluje vysazení dřevin s maximální výškou 50 cm.
13) Vyhovět částečně žádosti o dodatečné povolení výsadby s tím, že může zachovat keř vysazený uprostřed hrobového místa za podmínky, že jeho výška nepřesáhne 50 cm.

14) Uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi obcí Mikulovice a Cyrpus Advisory, a.s. Brno.

15) Provedení nezbytných oprav hřiště za školou v celkové hodnotě 98.632,88 Kč z rozpočtu obce Mikulovice § 6409 ostatní výdaje , dle přílohy č. 7/7.

II. Vzala na vědomí usnesením č. 21/6/2015

1) Informaci o splnění všech ukládacích usnesení rady obce Mikulovice.

2) Informaci o činnosti a hospodaření Soužití 2005 o.p.s. v roce 2014 a zprávu o výhledu na rok 2015.

3) Informaci o činnosti a hospodaření školských zařízení v roce 2014.

4) Rozbory hospodaření školských zařízení.

5) Zprávu o činnosti jednotek SDH v roce 2014 a o plánované činnosti v roce 2015.

6) Informaci o prázdninovém provozu mateřských škol.

III. Odložila usnesením č. 22/6/2015

1) Rozhodnutí ve věci změny ceníku pozemků ve vlastnictví obce Mikulovice.

2) Rozhodnutí ve věci zřízení dětského hřiště v okolí ulice V Zátiší.

IV. Doporučila usnesením č. 23/6/2015

1) Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit návrh OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mikulovice .

2) Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit návrh OZV č. 2/5015, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce.

VI. Pověřila usnesením č. 23/6/2015

1) Starostu obce podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-8010246/2_Mikulovice – V Zahradách, p.č. 746/2, NNk na parcele č. 3076/1v k.ú. Mikulovice u Jeseníka mezi obce Mikulovice a ČEZ a.s.

2) Starostu podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene č. Iv-12-8006303/VB/1 na parcele č. 1934/37 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka mezi obcí Mikulovice a ČEZ a.s..

3) Starostu obce podpisem Příkazní smlouvy č. 56/04/2015/DH na poradenství, zpracování a podání žádosti o dotaci a činnosti datačního managementu v kombinovaném projektu Operačního programu Životní prostředí.

4) Starostu podpisem smlouvy o vzájemné spolupráci mezi obcí Mikulovice a Cyrpus Advisory, a.s. Brno.

V Mikulovicích dne 19.3.2015

............................................ ..........................................
Mgr. Roman Šťastný Jiří Šimík
starosta obce Mikulovice místostarosta obce Mikulovice

Rada obce Mikulovice

Usnesení z 5. schůze rady obce Mikulovice konané dne 10.02. 2015 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

5.schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

I. Schválila usnesením č. 16/5/2015

1. Program 5. schůze rady obce Mikulovice.
2. Schválila poskytnutí příspěvků z rozpočtu obce Mikulovice – Granty na rok 2015 v celkové výši 218.070,- Kč. Nedílnou přílohou je rozpis jednotlivě poskytnutých grantů – tabulka Granty na rok 2015.
3. Uhrazení příspěvku na autorské čtení pro žáky 2.stupně ZŠ z kapitoly 3319.
4. Prodej nepotřebného serveru. Záměr prodat toto zařízení bude zveřejněn a materiál bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou.
5. Pronájem nebytových prostor ( prostory původně užívané jako infekční čekárny dětské ordinace v přízemí budovy zdravotního střediska) na dobu 5-ti let s nájemným dle ceníku obce Mikulovice ve výši 500,- Kč/m2/rok.
6. Pronájem jednoho parkovacího místa na parkovišti za domem čp. 542 pro osobní vozidlo s tonáží do 3,5 tun .
7. Uzavření Smlouvy o dílo mezi obcí Mikulovice a firmou ASA expert a.s. Ostrava na zpracování příloh k žádosti o dotaci na akci „ Eergetické úspory Domova pro seniory v Mikulovicích" ve stupni dokumentace stávajícího stavu, energetického auditu a propočtu nákladů pro podání žádosti o dotaci.
8. Nepřipojení obce Mikulovice ke kampani „Vlajka pro Tibet".
9. Uzavření Smlouvy o spolupráci mezi obcí Mikulovice a FK Mikulovice o.s. dle přílohy č. 7/3, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.
10. Uzavření Smlouvy o poradenství a smlouvy příkazní mezi Obcí Mikulovice a firmou Daňové poradenství Tomáš Paclík a.s.

II. Vzala na vědomí usnesením č. 17/5/2015

1. Informaci o splnění všech ukládacích usnesení přijatých radou obce Mikulovice.
2. Zprávu o hodnocení činnosti knihovny Mikulovice a Široký Brod a IS za rok 2014 a výhled akcí na rok 2015.
3. Informaci o komunitní kompostárně.
4. Informaci o připravovaných finančních projektech obce Mikulovice.

III. Doporučila usnesením č. 18/5/2015

1. Zastupitelstvu obce Mikulovice vzít na vědomí Hospodaření obce Mikulovice k 31. 12. 2014, kdy příjmy tříd 1,2,3,4 jsou celkem 55,777.471,18 Kč. Třída 8 – Financování je 18,021.037,30 Kč. Příjmy celkem k 31. 12. 2014 po zapojení třídy 8 činí 73,798.508,48 Kč.
Výdaje k 31. 12. 2014 jsou 53,309.717,78 Kč. Třída 8 – financování je 1,464.174,77 Kč a zůstatky na účtech obce k 31. 12. 2014 jsou 19,024.615,93 Kč. Výdaje celkem k 31. 12. 2014 po zapojení třídy 8 a zůstatků na účtech činí 73,798.508,48 Kč.
2. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej pozemku p.č. p.č. 947/2 zahrada o výměře 472 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka s tím, že kupní cena bude uhrazena ve čtyřech splátkách v termínech k 25.3.2015, 25.6.2015 , 25.9.2015 a 25.12.2015. Výše splátky bude 7434,- Kč.
3. Zastupitelstvu doporučuje zastupitelstvu obce Mikulovice schválit darování pozemku p.č. 2602/10 zahrada o výměře 197 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka . Pozemek p.č. 2602/10 zahrada o výměře 197 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka, který vznikl na katastrální mapě z parcely 2602/2, kterou zájemci o koupi odkoupili v roce 1991 je pro obec Mikulovice nepřístupný a nevyužitelný.
4. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej pozemku p.č. 1198/21 orná půda o výměře 1472 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
5. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odkoupení pozemku vedeného v KN p.č. 1623/1 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k.ú. Široký Brod do vlastnictví obce Mikulovice s tím, že obec Mikulovice uhradí daň z nabytí nemovitých věcí a uhradí správní poplatek za vklad do KN.
6. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odkoupení pozemků vedených v KN a to p.č. 1623/3 ostatní plocha o výměře 179 m2 v k.ú. Široký Brod a p.č. 1623/4 ostatní plocha o výměře 77 m2 v k.ú. Široký Brod do vlastnictví obce Mikulovice s tím, že obec Mikulovice uhradí daň z nabytí nemovitých věcí a uhradí správní poplatek za vklad do KN.
7. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odkoupení pozemku vedeného v KN a to p.č. 1623/6 ostatní plocha o výměře 167 m2 v k.ú. Široký Brod do vlastnictví obce Mikulovice s tím, že obec Mikulovice uhradí daň z nabytí nemovitých věcí a uhradí správní poplatek za vklad do KN.
8. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odkoupení pozemku vedeného v KN a to p.č. 1623/10 ostatní plocha o výměře 98 m2 v k.ú. Široký Brod do vlastnictví obce Mikulovice s tím, že obec Mikulovice uhradí daň z nabytí nemovitých věcí a uhradí správní poplatek za vklad do KN.
9. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odkoupení pozemku vedeného v KN a to p.č. 4910/12 ostatní plocha o výměře 111 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví obce Mikulovice s tím, že obec Mikulovice uhradí daň z nabytí nemovitých věcí a uhradí správní poplatek za vklad do KN.
10. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odkoupení pozemku vedeného v KN a to p.č. 4910/7 ostatní plocha o výměře 98 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví obce Mikulovice s tím, že obec Mikulovice uhradí daň z nabytí nemovitých věcí a uhradí správní poplatek za vklad do KN.
11. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit bezúplatný převod pozemku vedeného v KN a to p.č. 1623/2 ostatní plocha o výměře 303 m2 v k.ú. Široký Brod do vlastnictví obce Mikulovice.
12. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit bezúplatný převod pozemku vedeného v KN a to p.č. 4910/10 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví obce Mikulovice z vlastnictví Státního pozemkového úřadu.
13. Zastupitelstvu obce schválit přijetí daru ve veřejném zájmu a to pozemků vedených v KN:
p.č. 1623/5 ost. plocha o výměře 27 m2 v k.ú. Široký Brod
p.č. 1623/7 ost. plocha o výměře 250 m2 v k.ú. Široký Brod
p.č. 1623/9 ost. plocha o výměře 146 m2 v k.ú. Široký Brod
p.č. 1623/11 ost. plocha o výměře 54 m2 v k.ú. Široký Brod

p.č. 4910/14 ost. plocha o výměře 3 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka(GP)
p.č. 4910/4 ost. plocha o výměře 461 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
p.č. 4910/11 ost. plocha o výměře 224 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
do vlastnictví obce Mikulovice z vlastnictví ČR- Ředitelství silnic a dálnic ČR.

14. zastupitelstvu obce schválit darování pozemků ve veřejném zájmu a to pozemku vedeného v KN p.č. 214/3 ost. plocha o výměře 81 m2 v k.ú. Široký Brod a dále p.č. 4048/3 ost. plocha o výměře 26 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví ČR- Ředitelství silnic a dálnic ČR z vlastnictví obce Mikulovice.

IV. Pověřila usnesením č. 19/5/2015

1. Starostu obce podpisem Smlouvy o dílo mezi obcí Mikulovice a firmou ASA expert a.s. Ostrava na zpracování příloh k žádosti o dotaci na akci „ Eergetické úspory Domova pro seniory v Mikulovicích" ve stupni dokumentace stávajícího stavu, energetického auditu a propočtu nákladů pro podání žádosti o dotaci.
2. Starostu podpisem Smlouvy o spolupráci mezi obcí Mikulovice a FK Mikulovice o.s.
3. Starostu podpisem Smlouvy o poradenství a smlouvy příkazní mezi Obcí Mikulovice a firmou Daňové poradenství Tomáš Paclík a.s.

V Mikulovicích dne 16.2.2015

............................................ ..........................................
Mgr. Roman Šťastný Jiří Šimík
starosta obce Mikulovice místostarosta obce Mikulovice

Rada obce Mikulovice

Usnesení ze 4. schůze rady obce Mikulovice konané dne 20.01. 2015 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

4.schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

I. Schválila usnesením č. 12/4/2015

1. Program 4. schůze rady obce Mikulovice

2. Zápůjčku 1 ks počítače z účtárny Barbone, včetně myši DM 1476, pořizovací hodnota 22.683,- Kč pro TJ Sport Mikulovice.

3. Prodej nepotřebného materiálu – mantinely pro florbal – umístěné v Centru pro sport v Mikulovicích zájemci s nejvyšší nabídkou.

4. Rozpočtové opatření č. 1/2015
Rozpočtovým opatřením se mění v části příjmů:
Seskupení 22 – příjem sankční platby – pokuty se navyšuje o 10.000,- Kč na částku 20.000.- Kč.
Očekávané příjmy – KÚ Ol. Kraje – výkon státní správy se snižuje o 10.600,- Kč na částku 894.400,- Kč.
Rozpočtovým opatřením se mění v části výdajů:
Par. 2221 – Dopravní obslužnost obcí Jesenicka se navyšuje o 7.600,- Kč na částku 187.600,- Kč .
Příjmy tříd 1,2,3,4 po zapojení rozpočtové změny jsou 36,491.400,- Kč, třída financování je po zapojení rozpočtové změny 7,000.000,- Kč. Příjmy celkem po zapojení rozpočtové změny jsou 43,491.400,- Kč. Výdaje jsou po zapojení rozpočtové změny 41,781.400,- Kč, třída 8 financování je po zapojení rozpočtové změny 1,710.000,- Kč. Výdaje celkem po zapojení rozpočtové změny jsou 43,491.400,- Kč (viz příloha)

5. Pronájem pozemku p.č. 1198/32 orná půda o výměře 1359 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka .

6. Smlouvu o právu provést stavbu č. 34/43/14 uzavřenou mezi Obcí Mikulovice a Olomouckým krajem – viz příloha č. 8, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.

7. Pronájem části pozemku p.č. 129/16 ostatní plocha o výměře 182 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka nájemci O2 Czech Republic a.s., IČ: 60193336 se sídlem 140 00 Praha 4 – Michle, Za Brumlouvkou 266/2. Na dobu určitou a to do 24.10.2027.

8. Nájemní smlouvu a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 33/43/14 uzavřenou mezi Obcí Mikulovice a Olomouckým krajem – viz příloha č. 9, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.

9. Provedení prodloužení zábradlí od mostu v Širokém Brodě po první betonový sloup ve vlastnictví firmy ČEZ.

10. Výroční zprávu za rok 2014 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

11. Text zápisu do kroniky obce Mikulovice za léta 2012 a 2013.

II. Vzala na vědomí usnesením č. 13/4/2015

1. Informaci o splnění všech ukládacích usnesení rady obce

2. Zprávu o vyřizování stížností a petic za rok 2014

3. Informaci o vyjádření zdravotních pojišťoven k žádosti obce o zajištění stomatologické péče.

4. Informaci o zadání inzerce s nabídkou pronájmu vybavené zubní ordinace do časopisu LSK České stomatologické komory, který bude distribuován dne 16.2.2015.

5. Informaci o výsledku elektronické aukce na výběr dodavatele plynu.

III. Pověřila usnesením č. 14/4/2015

1. Starostu obce Mikulovice Mgr. Romana Šťastného podpisem Smlouvy o právu provést stavbu č. 34/43/14.

2. Starostu obce Mikulovice Mgr. Romana Šťastného podpisem Nájemní smlouvy a Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 33/43/14.

IV. Doporučila usnesením č. 15/4/2015

1. ZO Mikulovice schválit návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na rok 2015 pro tyto organizace:
TJ SPORT ve výši 60.000,-Kč – příspěvek na provoz organizace, TJ SPORT ve výši 220.000,-Kč – příspěvek na oprava podlahy, JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, Středisko Slunce Jeseník ve výši 50.000,-Kč na dokončení stavebních úpravu klubovny, Římskokatolická farnost Mikulovice ve výši 100.000,-Kč na opravu kostela sv. Mikuláše, FK Mikulovice 250.000,-Kč náklady na činnost.

V Mikulovicích dne 22.1.2015

............................................ ..........................................
Mgr. Roman Šťastný Jiří Šimík
starosta obce Mikulovice místostarosta

Rada obce Mikulovice

Usnesení z 3. schůze rady obce Mikulovice konané dne 30.12. 2014 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty

2.schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

I. Schválila usnesením č. 11/3/2014

1) Program 3. schůze rady obce Mikulovice.

2) Ve smyslu § 16 zákona č. 250/2000 Sb. rozpočtové opatření č. 1/2014, v rámci položek:
Příjmy – třída 1,seskupení 13, třída 2, seskupení 21a 23
Výdaje - paragraf¨ 2310, 2321, 5512, 6171, 6409,
viz příloha č.1, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.

V Mikulovicích dne 5.1.2015

...................................... ...........................................
Mgr. Roman Šťastný – starosta obce Jiří Šimík – místostarosta obce

Rada obce Mikulovice

Usnesení z 2. schůze rady obce Mikulovice konané dne 04.12. 2014 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty

2.schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

I. Schválila usnesením č. 6/2/2014

1) Program 2. schůze rady obce Mikulovice

2) Kontrolu ukládacích usnesení z předcházejících schůzí rady obce Mikulovice

3) Smlouvu č. 14225236 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „ Mikulovice – vodní zdroj".

4) Smlouvu č. 14193993 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „ Energetické úspory objektu OÚ
v obci Mikulovice".

5) Poskytnutí finančního příspěvku Slezské diakonii na rok 2015 ve výši 1000,- Kč
na provoz poradny ranné péče MATANA.

6) Z důvodu dlouhodobého zástupu ve funkci ředitelky ZŠ Mikulovice poskytnutí platu
Mgr. Ivaně Látalové za stejných podmínek jako měl zastupovaný ředitel. Účinnost
od 1.1.2015.

7) Poskytnutí příspěvku SONS ČR, oblastní odbočka Jeseník na provoz, materiální,
humanitární a sociální činnost a propagaci života s těžkou oční problematikou ve výši
1000,- Kč.

8) Složení povodňové komise.

9) Vyplacení finanční odměny ředitelce Mateřské Školy Široký Brod. Odměna bude vyplacena z ušetřených mzdových prostředků na rok 2014.

10) Odměnu pro ředitelku MŠ Mikulovice Marii Mackovou v souladu
s dotací v rámci rozvojového programu „Zvýšení platů pedagogickým pracovníkům".

11) Odměnu ředitelce MŠ Mikulovice Marii Mackové z ušetřených financí z dotace na přímé
náklady na vzdělávání .

12) Jednací řád rady obce Mikulovice s účinností od 1.1.2015.

II. Doporučila zastupitelstvu obce usnesením č. 7/2/2014

1) Schválit předložený návrh rozpočtu obce Mikulovice na rok 2015.

2) Potvrdit své původní rozhodnutí ze dne 24.4.2012 .

3) Schválit odprodej pozemku p.č. 1934/109 ost. plocha o výměře 165 m 2 v k.ú. Mikulovice
u Jeseníka .

4) Zrušit usnesení zastupitelstva obce Mikulovice ze dne 23.2.2010, usn.č. 80/20 bod 15,
kterým schválilo prodej pozemku p.č. 1198/32 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka

5) Schválit Zásady pro poskytování finančního příspěvku obce Mikulovice na vybudování
domovní čistírny odpadních vod nebo na jiný způsob individuelního ekologického řešení
likvidace odpadních vod v roce 2015, jejichž text je nedílnou součástí tohoto zápisu č. 4/3.

6) Vzít na vědomí aktualizované složení povodňové komise obce Mikulovice .

III. Vzala na vědomí usnesením č. 8/2/2014

1) Informaci o zahájení stavby č. 4120927654 – Mikulovice – kasárna – p.č. 3376/5 – VNv,
NNk. Stavbu provede firma MSEM, a.s.

2) Oznámení Mgr. Romana Šťastného o pozastavení jmenování ve funkci ředitele Základní
školy Mikulovice od 1.12.2014 po dobu výkonu funkce uvolněného člena zastupitelstva
obce Mikulovice.

3) Informaci o uskutečněných krocích obce Mikulovice ve věci zajištění stomatologické
ambulantní péče pro občany obce.

IV. Pověřila usnesením č. 9/2/2014

1) Starostu Mgr. Romana Šťastného podpisem Smlouvy č. 14225236 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí
na akci „ Mikulovice – vodní zdroj".

2) Starostu Mgr. Romana Šťastného podpisem Smlouvy č. 14193993 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí
na akci „ Energetické úspory objektu OÚ v obci Mikulovice".

V. Jmenovala usnesením č. 10/2/2014

1) Členy školské rady – zástupce zřizovatele pana Jiřího Šimíka a paní Drahomíru Dostovou
Jurníkovou.

...................................... ...........................................
Mgr. Roman Šťastný – starosta obce Jiří Šimík – místostarosta obce

psi-utulek

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.