obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

U S N E S E N Í

z 13. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 23.09. 2015 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

13.schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 48/13/2015

1. Program 13. schůze rady obce.

2. Kontrolu plnění ukládacích usnesení.

3. Kontejnery na sběr separovaného odpadu neprodat a s rozhodnutím v této věci vyčkat do 1.1.2017 a pak, pokud zájem firmy EKOKOM bude trvat, o této záležitosti jednat znovu.

4. Neposkytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu obce Mikulovice pro organizaci Hospic na Svatém Kopečku, Olomouc.

5. Dodatek č. 1 ke směrnici upravující oběh účetních dokladů č. 4/2014 nabývá účinnosti dne 23.9.2015.          

6. 5. rozpočtové opatření, kterým se snižují výdaje u par. 2212 – Silnice (lávka u Ambrože)o částku 130.000,- Kč a zároveň se navyšuje par 3631 – Veřejné osvětlení o 130.000,- Kč (85.000,- Kč na obnovu VO a 45.000,- na vánoční osvětlení.

7. Provedení rozšíření VO v ulici Nábřežní mezi domy čp. 579 (Kocuba) a mostem pod kostelem a doporučuje ( nedoporučuje) zařadit tuto akci do rozpočtu obce Mikulovice na rok 2016.

8. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-8011049/02/K, Mikulovice – Kasárna, p.č. 1071, NNk v  k.ú. Mikulovice u Jeseníka.

9. Smlouvu o dílo mezi obcí Mikulovice a Obchodní firmou Ing. Michal Řezníček, Zadní 283, Branka u Opavy, PSČ 747 41, na zpracovaní dokumentace pro územní souhlas akce : Modernizace a intenzifikace ČOV Mikulovice.

  1. II.Pověřila usnesením č. 49/13/2015

1. starostu obce Mgr. Romana Šťastného podpisem smlouvy o dílo mezi obcí Mikulovice a Obchodní firmou Ing. Michal Řezníček, Zadní 283, Branka u Opavy, PSČ 747 41 na zpracovaní zpracování dokumentace pro územní souhlas akce : Modernizace a intenzifikace ČOV Mikulovice za cenu 62 574 Kč  .

  1. III.Doporučila usnesením č. 50/13/2015

1. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit  poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů na rok 2016 ve stejné výši jako v roce 2015:

2 týdenní svoz      500,- Kč,  měsíční svoz 400,- Kč / osoba/ rok

2. Zastupitelstvu obce schválit vznik komunitního centra, jehož vlastníkem a provozovatelem bude obec Mikulovice, kdy toto zařízení by vzniklo v případné přístavbě sportovní haly. V případě, že přístavba sportovní haly bude nereálná, pak ať vlastníkem i provozovatelem tohoto zařízení je Darmoděj z.ú. či jiná podobná společnost , kdy by obec Mikulovice byla např. členem správní rady této společnosti. Za podmínky, že v tomto zařízení vznikne NZDM – vzdělávací aktivity pro děti a mládež od 6-ti do 25-ti let + předškolní.

.

Dále rada obce Mikulovice na své 13. schůzi dne 23.9.2015 vzala na vědomí:

1. Zprávu o hospodaření obce Mikulovice k 31. 08. 2015, kdy příjmy tříd 1,2,3,4 jsou celkem 29,507.293,20 Kč. Třída 8 – financování je 19,024.615,93 Kč. Příjmy celkem k 31.8.2015 po zapojení třídy 8 činí 48,531.909,13 .Výdaje k 31. 8. 2015 jsou 22,169.752,26 Kč. Třída 8 – financování je 1,176.684,06 Kč a zůstatky na účtech obce k 31. 8. 2015 jsou 25,185.472,81 Kč. Výdaje celkem k 31. 8. 2015 po zapojení třídy 8 a zůstatků na účtech činí 48,531.909,13 Kč.

2. Informaci o organizačním zabezpečení zimní údržby místních komunikací v obci Mikulovice v zimním období 2015 – 2016.

3. Informaci o: přípravě projektu “ Krajem Niského knížectví a slezských velikánů V. Priessnitze a J. von Eichendorffa”.

V Mikulovicích dne 24.9.2015

…………………………………                                           ……………………………………

Mgr. Roman Šťastný                                                               Jiří Šimík

starosta obce Mikulovice                                                         místostarosta obce Mikulovice

Rada obce Mikulovice

 

U S N E S E N Í

z 12. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 25.08. 2015 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

12.schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 43/12/2015

1. Program 12. schůze rady obce.

2. Zprávu o kontrole plnění ukládacích usnesení.

3. Vnitřní předpis k provádění změn rozpisu rozpočtu.

4. Postup při poskytnutí individuálních dotací, schvalovaných od roku 2016.

5. Navýšení příspěvku obce do rozpočtu MŠ Mikulovice o 128.000,- Kč.

  

Číst dál: Usnesení  z 12. schůze rady obce Mikulovice konané dne 25.08. 2015

Rada obce Mikulovice

 

U S N E S E N Í

z 11. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 31.07. 2015 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

11.schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 41/11/2015

1) Program 11. schůze rady obce Mikulovice.

2) Uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Mikulovice a firmou Pavlovič Jaroslav, se sídlem Hlavní 165, Mikulovice na zhotovení zámkové dlažby u pergoly a tanečního prostoru – Mikulovice DPS. Cena díla je 90.000,- Kč včetně DPH, termín ukončení prací 31.8.2015.

3) Odstranění retardéru na ulici Hlavní v uličce mezi nemovitostmi paní Noskové a manželů Kupčíkových.

4) Na základě předložených nabídek,  jako vítěze výběrového řízení na dodávku zakázky „Mikulovice – obnova veřejného osvětlení 2015“ s cenovou nabídkou  950 410,- Kč včetně DPH a záruční dobou 60 měsíců. S touto firmou bude uzavřena smlouva o dílo na výše uvedenou zakázku.

5) Uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Mikulovice – obnova veřejného osvětlení 2015“ s firmou  Juvan Iliadis, Zlaté Hory, IČ: 189 54 391 v souladu s cenovou nabídkou.

6) Podání žádosti na  Českou školní inspekci Olomouc o součinnost ve věci prověření některých požadavků a informací uvedených v petici „Za odvolání ředitelky MŠ Mikulovice, vypsání nového výběrového řízení na ředitele MŠ Mikulovice a svolání mimořádného zasedání zastupitelstva“.

7) Postoupení stížností zaměstnanců Mateřské školy Mikulovice na výkon práv a povinností zaměstnavatele, vyplývajících z pracovněprávních vztahů a školského zákona České školní inspekci k prověření ve stížnosti uvedených skutečností.

  1. II.Pověřila usnesením č. 42/11/2015

1) Starostu obce Mgr. Romana Šťastného podpisem smlouvy o dílo mezi obcí Mikulovice a firmou Pavlovič Jaroslav, se sídlem Hlavní 165, Mikulovice na zhotovení zámkové dlažby u pergoly a tanečního prostoru – Mikulovice DPS. Cena díla je 90.000,- Kč včetně DPH, termín ukončení prací 31.8.2015.

Dále rada obce Mikulovice vzala na vědomí:

Informaci o tom, že zasedání zastupitelstva svolává podle zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění starosta podle potřeby, případně požádá-li o to minimálně jedna třetina členů zastupitelstva nebo hejtman kraje. Zastupitelstvo obce Mikulovice bude o vyřízení petice „Za odvolání ředitelky MŠ Mikulovice, vypsání nového výběrového řízení na ředitele MŠ Mikulovice a svolání mimořádného zasedání zastupitelstva“ , vzhledem k faktu, že se nejedná o situaci, kdy by hrozilo prodlení, informováno na řádném zasedání dne 8.9.2015.

 

V Mikulovicích dne 03.08.2015

……………………………………..                                     ……………………………………

Mgr. Roman Šťastný                                                            Jiří Šimík

starosta obce Mikulovice                                                     místostarosta obce Mikulovice

Rada obce Mikulovice

Usnesení z 10. schůze rady obce Mikulovice konané dne 18.06. 2015 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

10.schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

I. Schválila usnesením č. 38/10/2015

1) Program 10. schůze rady obce Mikulovice.
2) Kontrolu ukládacích usnesení .
3) Rozpočtové opatření č. 3/2015. Příjmy tříd 1,2,3,4 po zapojení rozpočtové změny jsou 41,234.694,- Kč, třída 8 financování je po zapojení rozpočtové změny 19,025.000,- Kč. Příjmy celkem po zapojení rozpočtové změny jsou 60,259.694,- Kč. Výdaje jsou po zapojení rozpočtové změny 58,549.694,- Kč, třída 8 financování je po zapojení rozpočtové změny 1,710.000,- Kč. Výdaje celkem po zapojení rozpočtové změny jsou 60,259.694,- Kč ,viz příloha č. 3/1, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.
4) Přijetí finančního daru od firmy Campa – Net a.s. – ve výši 5000,- Kč na „Aktivizační, vzdělávací a výchovný tábor pro děti různých sociálních a etnických skupin".
5) Darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru firmou Campa – Net a.s. – ve výši 5000,- Kč na „Aktivizační, vzdělávací a výchovný tábor pro děti různých sociálních a etnických skupin".
6) Dohodu č.j. 30843/2015-MZE-10042, č. smlouvy vlastní: 379-2015-10042 mezi obcí Mikulovice a Ministerstvem zemědělství ČR , kdy za dílčí plnění předmětu této dohody, poskytne MZe celkovou částku ve výši 18.000,- Kč včetně DPH.
7) Na základě provedeného výběrového řízení na zhotovitele stavby, předložených nabídek a zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zhotovitele stavby „Bezpečná obce - Chodník v souběhu s I/44 – Stavba C" a to firmu Jaroslav Pavlovič, 790 84 Mikulovice, Hlavní 165 S touto firmou bude uzavřena smlouva o dílo na výše uvedenou zakázku.
8) Nájemní smlouvu č. 6338001615 o nájmu pozemku VS uzavřenou mezi Obcí Mikulovice uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-8008802/VB/1 na parcelách č. 860, 862, 870/2, 872, 913/2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka v souladu s GP č. 1196-77/2015 ze dne 16.4.2015.
9) Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-8008802/VB/1 na parcelách č. 860, 862, 870/2, 872, 913/2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka v souladu s GP č. 1196-77/2015 ze dne 16.4.2015.
10) Pronájem jednoho parkovacího místa ( č. 6 ) na parkovišti za domem čp. 558 pro osobní vozidlo s tonáží do 3,5 tun .
11) Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Mikulovice – obnova veřejného osvětlení 2015".
12) Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku „Mikulovice – obnova veřejného osvětlení 2015", která je nedílnou součástí tohoto zápisu.
13) oslovit pro veřejnou zakázku „Mikulovice – obnova veřejného osvětlení 2015", tyto čtyři níže uvedené firmy:
1)Vladimír Liška – 793 84 Janov 53, Montáž, opravy, revize a zkoušky el. zařízení
2) David Chudárek – 793 82 Třemešná 382, Montáž, opravy, revize a zkoušky el. zařízení
3)Juvan Iliadis – 79376 Zlaté Hory, nám.Svobody 75, Instalace a opravy a montáž el. zařízení
4)Stanislav Kettner - 794 01 Krnov, SPC L 494, Montáž, opravy, revize a zkoušky el. zařízení

14) Záměr vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení s vodoprávním rozhodnutím na nový vodovodní řad a splaškovou kanalizaci v lokalitě ulice Sokolská – finské domky v ceně 100.000,- Kč a základní zaměření geodetem pro posouzení odtokových poměrů v této lokalitě v ceně 15.000,- Kč
15) Uzavření smlouvy o dílo č. 02-2015 mezi obcí Mikulovice – objednatelem a Ing.arch. Lubomírem Dehnerem, bytem Holasovice 171, PSČ 747 74, IČ 15437825- dodavatelem na zpracování studie urbanistického řešení prostoru za obecním úřadem, ulice Hlavní mezi základní školou a mostem přírodního areálu mezi ulicí Nábřežní a řekou Bělou .
16) K ukládacímu usnesení zastupitelstva obce ze dne 9.6.2015
ad 1) el. verze kroniky bude zveřejněna na web.stránkách po zpracování zemským archívem
ad 2) kronika je uložena v kanceláři starosty obce, nahlížení bude pouze pod dohledem pověřené osoby
ad 3) v kronice nebudou odkazy na obrazové materiály
17) Svěření rozhodování v záležitostech vydávání závazného stanoviska dle ustanovení § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů starostovi obce.

18) Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí nájemní o užívání nebytových prostor – zubní ordinace – Sokolská 374, Mikulovice mezi obcí Mikulovice – pronajímatel a Jesenickou nemocnicí s.r.o. – nájemce – viz příloha č. 6/5, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.
19) Že obce Mikulovice bude garantovat krytí případných ztrát z provozu zubní ordinace v Mikulovicích nejdéle však do 30.6.2016.
20) Zveřejňování usnesení rady obce na webových stránkách obce. Usnesení budou zveřejněna za toto volební období i zpětně.
II. Pověřila usnesením č. 39/10/2015

1) Starostu obce Mgr. Romana Šťastného podpisem Darovací smlouvy mezi obcí Mikulovice a firmou Campa – Net a.s. – o poskytnutí finančního daru ve výši 5000,- Kč na „Aktivizační, vzdělávací a výchovný tábor pro děti různých sociálních a etnických skupin".
2) Starostu obce Mgr. Romana Šťastného podpisem Dohody č.j. 30843/2015-MZE-10042, č. smlouvy vlastní: 379-2015-10042 mezi obcí Mikulovice a Ministerstvem zemědělství ČR, kdy za dílčí plnění předmětu této dohody, poskytne MZe celkovou částku ve výši 18.000,- Kč včetně DPH.
3) Starostu obce Mgr. Romana Šťastného podpisem smlouvy o dílo č. 02-2015 mezi obcí Mikulovice – objednatel a Ing.arch. Lubomírem Dehnerem, bytem Holasovice 171, PSČ 747 74, IČ 15437825 – dodavatelem na zpracování studie urbanistického řešení prostoru za obecním úřadem, ulice Hlavní mezi základní školou a mostem přírodního areálu mezi ulicí Nábřežní a řekou Bělou .
II. Vyhlásila usnesením č. 40/10/2015
1) Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Mikulovice – obnova veřejného osvětlení 2015".

Dále rada obce Mikulovice vzala na vědomí:
- vyčíslení předpokládaných nákladů na opravu vybraných místních komunikací v obci Mikulovice.
- informaci o zpracovaných standardech kvality sociálně-právní ochrany dětí.

V Mikulovicích dne 19.6.2015
............................................ ..........................................
Mgr. Roman Šťastný Jiří Šimík
starosta obce Mikulovice místostarosta obce Mikulovice

Rada obce Mikulovice

Usnesení z 9. schůze rady obce Mikulovice konané dne 26.05. 2015 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

9.schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

I. Schválila usnesením č. 35/9/2015

1) Program 9. schůze rady obce Mikulovice.
2) Účetní závěrku Mateřské školy Mikulovice k 31.12.2015
3) Účetní závěrku Mateřské školy Široký Brod k 31.12.2015
4) Účetní závěrku Základní školy Mikulovice k 31.12.2015
5) Na základě předložených nabídek jako vítěze výběrového řízení na dodávku zakázky „Mikulovice – výměna oken v objektu DPS, Na Bukovci čp. 1" firmu RI OKNA a.s., Lipovská 95, 790 01 Jeseník.
6) Uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Mikulovice – výměna oken v objektu DPS, Na Bukovci čp. 1" s firmou firmu RI OKNA a.s., Lipovská 95, 790 01 Jeseník v souladu s cenovou nabídkou.

II. Pověřila usnesením č. 36/9/2015

Starostu Mgr. Romana Šťastného podpisem smlouvy o dílo na zakázku „ Mikulovice – výměna oken v objektu DPS, Na Bukovci čp. 1" s firmou firmu RI OKNA a.s., Lipovská 95, 790 01 Jeseník v souladu s cenovou nabídkou.

III. Doporučila usnesením č. 37/9/2015

1) Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit účetní závěrku obce Mikulovice k 31. 12. 2014
2) Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit závěrečný účet obce Mikulovice za rok 2014 bez výhrad.

V Mikulovicích dne 2.6.2015

............................................ ..........................................
Mgr. Roman Šťastný Jiří Šimík
starosta obce Mikulovice místostarosta obce Mikulovice

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.