obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Rada obce Mikulovice

Usnesení z 8. schůze rady obce Mikulovice konané dne 19.05. 2015 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

8.schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

I. Schválila usnesením č. 30/8/2015

1) Program 8. schůze rady obce Mikulovice
2) Zprávu o plnění ukládacích usnesení.
3) Přiznání jednorázové odměny z dotace ze státního rozpočtu poskytnuté MŠMT cestou Olomouckého kraje na rok 2015 v rámci rozvojového programu „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství ředitelce Mateřské školy v Širokém Brodě paní Aleně Al-Wahaishiové.
4) Neposkytnutí finanční dotace Fondu pro opuštěné a handicapované děti, Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.
5) Poskytnutí dotace organizaci Charita Javorník (denní stacionář Šimon) ve výši 3.000,- Kč, Charita Javorník (dům sv. Anežky) ve výši 3.000,- Kč, Daromděj, o. s. ve výši 2.000,- Kč, Handicapované děti Jesenicka ve výši 1.000,- Kč, Svazu tělesně postižených v ČR, okresní organizaci Jeseník ve výši 1.000,- Kč.
6) Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s organizacemi Charita Javorník, Darmoděj, o. s., Handicapované děti Jesenicka, Svaz tělesně postižených v ČR, okresní organizace Jeseník.
7) Přijetí neinvestiční dotace ve výši 11.000,- Kč na nákup kufru s nářadím na otevírání dveří z rozpočtu Olomouckého kraje.
8) Spolufinancování obce ve výši minimálně 60% z celkových nákladů na účel dle čl. II odst.1 Smlouvy o poskytnutí dotace na nákup věcného vybavení JSDH Mikulovice.
9) Znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na nákup věcného vybavení JSDH Mikulovice.
10) Zadávací dokumentaci a vyzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku „Bezpečná obec – Chodník v souběhu s I/44 – stavba C".
11) Oslovit pro veřejnou zakázku „Bezpečná obec – Chodník v souběhu s I/44 – stavba C" těchto pět níže uvedených firem:
1) RAIN, Petr Slovák, Písečná 32, 790 82 Písečná
2) JHF spol. s r.o. Heřmanovice
3) Pecktrade s.r.o. Staré Purkatice 3. 794 01 Hošťálkovy
4) JPS, Jaroslav Pavlovič, Hlavní 165, 790 84 Mikulovice
5) STAV-INVESTA s.r.o., U Hrabovky 247/11, 140 00 Praha 4

12) Pronájem jednoho parkovacího místa ( č. 12 ) na parkovišti za domem čp. 558 pro osobní vozidlo s tonáží do 3,5 tun.
13) Zřízení bezúplatného věcného břemene ve prospěch firmy K. k pozemku p.č. 4345 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka formou smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s datem zřízení tohoto věcného břemene (práva chůze a jízdy) ke dni 1.1.2020 a to v případě, že budou odkoupeny pozemky a stavby, které jsou předmětem smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené mezi obcí Mikulovice a firmou K. dne 30.4.2012.
14) Provedení nezbytných drobných prací pro zvýšení bezpečí dětí, užívajících zahradu školní družiny.
15) Na základě předložených nabídek, jako vítěze výběrového řízení na dodávku zakázky „Mikulovice – obnova střešního pláště bytového domu čp. 118" firmu FORMÁT – František Frančák . S touto firmou bude uzavřena smlouva o dílo na výše uvedenou zakázku.
16) Uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou zakázku s firmou FORMÁT – František Frančák.
17) Umístění 1 ks zpomalovacího prahu na místní komunikaci mezi domy čp. 457 a 87.
18) Na základě předložených nabídek, jako vítěze výběrového řízení na dodávku zakázky „Mikulovice – výměna kotlů v objektu DPS, Na Bukovci čp. 1" firmu Jaroslav Pavlovič.
19) Uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Mikulovice – výměna kotlů v objektu DPS, Na Bukovci čp. 1" s firmou Jaroslav Pavlovič, 790 84 Mikulovice, Hlavní 5.
20) splátkový kalendář manželům R. a E. G. na úhradu dluhu za dodávku užitkové vody ve výši 3.872,- Kč tak, že

1. splátka ve výši 650,- Kč bude uhrazena nejpozději do 31.5.2015
2. splátka ve výši 650,- Kč bude uhrazena nejpozději do 30.6.2015
3. splátka ve výši 650,- Kč bude uhrazena nejpozději do 31.7.2015
4. splátka ve výši 650,- Kč bude uhrazena nejpozději do 31.8..2015
5. splátka ve výši 650,- Kč bude uhrazena nejpozději do 30.9.2015
6. splátka ve výši 622,- Kč bude uhrazena nejpozději do 31.10.2015

21) Obnovení dodávky vody do nemovitosti manželů G. ke dni podpisu splátkového kalendáře. V případě, že bude splátka v prodlení, bude dodávka vody opět okamžitě přerušena.
22) Pronájem nebytových prostor v budově čp. 374 – zdravotní středisko - ordinace zubního lékaře, za účelem provozování stomatologické praxe Mgr. Dorotě Kowalske na dobu neurčitou a to včetně zařízení ordinace, přístrojů a nástrojů, které budou uvedeny v příloze nájemní smlouvy.
23) Přidělení bytu 2 + kk v domě čp. 118 – 2 NP žadatelům o přidělení bytu v tomto pořadí:
1. P.A.
2. G. P.
3. K. K.
4. K.F.

24) Úplnou uzávěru místní komunikace ul. Na Samotách dne 4.7.2015 v době od 13.00 do 17.00 hodin za účelem organizace závodu ve sprintu vozidel.
25) Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 56/04/2015/DH.
26) Smlouvu o dílo č. PD 058/04/2015/DH/150325.
27) Smlouvu o dílo mezi obcí Mikulovice a firmou UNIGEO a.s. Ostrava – Hrabová, jejímž předmětem je ověření vydatnosti stávajícího vrtu VM-1 dlouhodobou čerpací zkouškou.

II. Pověřila usnesením č. 31/8/2015

1) Starostu Mgr. Romana Šťastného podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s organizacemi Charita Javorník, Darmoděj, o. s., Handicapované děti Jesenicka, Svaz tělesně postižených v ČR, okresní organizace Jeseník.
2) Starostu Mgr. Romana Šťastného podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na nákup věcného vybavení JSDH Mikulovice.
3) Starostu Mgr. Romana Šťastného podpisem smlouvy o dílo na zakázku „Mikulovice – obnova střešního pláště bytového domu čp. 118" mezi obcí Mikulovice a firmou FORMÁT – František Frančák.
4) Starostu Mgr. Romana Šťastného podpisem smlouvy o dílo na zakázku „Mikulovice – výměna kotlů v objektu DPS, Na Bukovci čp. 1" mezi obcí Mikulovice a firmou Jaroslav Pavlovič.
5) Starostu Mgr. Romana Šťastného podpisem Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. 56/04/2015/DH.
6) Starostu Mgr. Romana Šťastného podpisem Smlouvy o dílo č. PD 058/04/2015/DH/150325.
7) Starostu Mgr. Romana Šťastného podpisem Smlouvy o dílo mezi obcí Mikulovice a firmou UNIGEO a.s. Ostrava – Hrabová, jejímž předmětem je ověření vydatnosti stávajícího vrtu VM-1 dlouhodobou čerpací zkouškou. .

III. Jmenovala usnesením č. 32/8/2015

1) hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek v rámci vyhlášené veřejné zakázky „Bezpečná obec - Chodník v souběhu s I/44 – stavba C" ve složení:
1) Ing. Petr Dvořák,
2) Ing. Alexandra Klusák Snopková,
3) Pavlína Vilímková,

IV. Vyhlásila usnesením č. 33/8/2015

1) Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Bezpečná obec – Chodník v souběhu s I/44 – stavba C".

V. Doporučila usnesením č. 34/8/2015

1) Zastupitelstvu obce Mikulovice vzít na vědomí Hospodaření obce Mikulovice k 30. 04. 2015, kdy příjmy tříd 1,2,3,4 jsou celkem 13,505.694,03 Kč. Třída 8 – financování je 19,024.615,93 Kč. Příjmy celkem k 30. 04. 2015 po zapojení třídy 8 činí 32,530.309,96 Kč.
Výdaje k 30. 04. 2015 jsou 9,794.583,34 Kč. Třída 8 – financování je 989.960,07 Kč a zůstatky na účtech obce k 30. 04. 2015 jsou 21,745.766,55 Kč. Výdaje celkem k 30. 04. 2015 po zapojení třídy 8 a zůstatků na účtech činí 32,530.309,96Kč.

2) Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit zařazení požadavků na změnu ÚP obce Mikulovice do zásobníku akcí pro provedení 1. změny ÚP Mikulovice. Změna územního plánu Mikulovice bude možná jen v případě většího množství významných požadavků pro obec Mikulovice na změnu územního plánu, aby finanční prostředky, které do této změny obec Mikulovice vynaloží, byly hospodárně využity.

3) Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit prodej pozemku p.č. 4190 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví firmy K. s tím, že na pozemku bude zřízeno bezúplatné věcné břemeno zajišťující obci Mikulovice právo mít umístěny inženýrské sítě v pozemku (vodovod a kanalizace) včetně práva na vstup na předmětný pozemek za účelem opravy a údržby vodovodu a kanalizace.
4) Zastupitelstvu obce Mikulovice zrušit své usnesení č. 12/4/2015 bod 14), kterým byl schválen odprodej pozemku p.č. 1198/24 orná půda o výměře 1349 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví L.V. formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
5) Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit prodej pozemků p.č. 129/2 ostatní plocha o výměře 7266 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka a p.č. 129/17 ostatní plocha o výměře 2830 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka za účelem podnikání s tím, že kupní cenu stanoví zastupitelstvo.
6) Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit prodej části pozemku p.č. 1530/1 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví manželů K. a M. T.. Kupní cena bude schválena zastupitelstvem obce Mikulovice po zpracování geometrického plánu.

VI. Zrušila usnesením č. 34/8/2015

1) Usnesení č. 24/7/2015 bod 6), kterým schválila pronájem pozemku p.č. 1198/24 orná půda o výměře 1349 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka nájemci L.i V.
VII. Odložila usnesením č. 34/8/2015

1) Rozhodnutí ve věci žádosti vlastníků domů čp. 265 a 266 o vyčištění vodoteče včetně opravy opevnění břehů, zvýšení kapacity pod mostkem a přímě odkanalizování dešťové vody přes zahrady do řeky Bělé do příští schůze rady s tím, že bude provedeno místní šetření a radě bude předložen návrh řešení.

Dále rada obce Mikulovice na své 8. schůzi vzala na vědomí
1) Informaci o hospodaření obce ke dni 30.4.2015,kdy příjmy tříd 1,2,3,4 jsou celkem 13,505.694,03 Kč. Třída 8 – financování je 19,024.615,93 Kč. Příjmy celkem k 30. 04. 2015 po zapojení třídy 8 činí 32,530.309,96 Kč. Výdaje k 30. 04. 2015 jsou 9,794.583,34 Kč. Třída 8 – financování je 989.960,07 Kč a zůstatky na účtech obce k 30. 04. 2015 jsou 21,745.766,55 Kč. Výdaje celkem k 30. 04. 2015 po zapojení třídy 8 a zůstatků na účtech činí 32,530.309,96Kč.
2) Oznámení o konání akce Moto víkend ve dnech 3. – 5.7.2015 za podmínky, že akce bude ukončena v sobotu 4.7.2015 v 01.00 a v neděli 5.7.2015 v 02.00 hodin.
3) Informaci o konání jednání ve věci projednání dalšího postupu ve věci řešení územního dluhu ČR vůči Polské republice z roku 1958.

V Mikulovicích dne 22.5.2015

............................................ ..........................................

Mgr. Roman Šťastný Jiří Šimík

starosta obce Mikulovice místostarosta obce Mikulovice

Rada obce Mikulovice

Usnesení ze 7. schůze rady obce Mikulovice konané dne 14.04. 2015 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

7.schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

I. Schválila usnesením č. 24/7/2015

1) Program 7. schůze rady obce Mikulovice
2) Splátkový kalendář paní L. M. na úhradu dluhu za dodávku užitkové vody v letech 2011 – 2014 v celkové výši 14.203,- Kč. Dluh bude žadatelka splácet v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 500,- Kč se splatností nejpozději k 20. dni v měsíci, počínaje měsícem dubnem 2014. Jedná se tedy o 28 splátek po 500,- Kč a 1 splátku ve výši 203,- Kč. Dluh bude uhrazen těmito splátkami nejpozději do 20.8.2016.
3) uzavření kupní smlouvy mezi obcí Mikulovice a firmou JK Morava spol. s r.o. o převodu movitých věcí :
- budova bez čp. zařízení sběrného dvora odpadů na pozemku p.č. 2790 v k.ú. Mikulovice ( přístřešek pod kterými jsou umístěny velkoobjemové kontejnery)
- zpevněná plocha o celkové rozloze 360 m2 ( z toho zastřešená část 108 m2 )
- kontejnery oceloplechové (6 – 12 m3 ) – 8 ks
- kontejnery plastové (1100 l) – 6 ks
za dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč.
4) Pronájem části pozemku p.č. 1135/10 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka, na dobu neurčitou .
5) Pronájem pozemku p.č. 1198/21 orná půda o výměře 1472 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka.

6) Pronájem pozemku p.č. 1198/24 orná půda o výměře 1349 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
7) Pronájem jednoho parkovacího místa na parkovišti za domem čp. 542 pro osobní vozidlo s tonáží do 3,5 tun.
8) Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Mikulovice – obnova střešního pláště bytového domu čp. 118".
9) Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku „Mikulovice – obnova střešního pláště bytového domu čp. 118", která je nedílnou součástí tohoto zápisu.
10) Oslovení pro veřejnou zakázku „Mikulovice - obnova střešního pláště bytového domu čp. 118", tyto tři níže uvedené firmy:
a) Libor Harazin, Ondřejovice 260, Zlaté Hory
b) FORMÁT – František Frančák, Vápenná 465
c) Miroslav Šarman, Velké Kunětice 120

11) Nájemní smlouvu a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 10/43/15 uzavřenou mezi Obcí Mikulovice a Olomouckým krajem o pronájmu části pozemku p.č. 3129/5 ostatní plocha o výměře 4116 m2 v k.ú. Mikulovice za účelem budoucí realizace stavby „ Chodník na ul. Nádražní".
12) Podání žádosti o dotaci na realizaci projektu s názvem „Protipovodňová opatření obce Mikulovice" v rámci Operačního programu Životní prostředí.

13) Smlouvu o dílo mezi obcí Mikulovice a firmou Envipartner, s.r.o. Brno na zpracování projektové dokumentace, v součinnosti s objednatelem, zajištění nezbytných dokladů spojených s podáním žádosti o dotaci a následně s realizací projektu s názvem „Protipovodňová opatření obce Mikulovice" v rámci Operačního programu Životní prostředí.

14) Uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Mikulovice a firmou VIVA PROJEKT s.r.o. Branka u Opavy na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí akce: Vodovod Mikulovice – výstavba nového vodního zdroje, nové úpravny vody a nového přivaděče upravené vody do stávající distribuční vodovodní sítě obce Mikulovice.
15) Obnovení dopravního značení „Zákaz vjezdu motorových vozidel nad 3,5t" na příjezdu od Jeseníka do středu obce od křižovatky s obchvatem.

II. Doporučila usnesením č. 25/7/2015

1) Zastupitelstvu obce Mikulovice navýšení rozpočtu obce Mikulovice na rok 2015 v § 3612 – Rekonstrukce střechy čp. 118 na částku 600.000,- Kč
2) Zastupitelstvu obce ke schválení Dodatek č. 2 k Smlouvě o úvěru registrační číslo 230/396-10

3) Zastupitelstvu obce ke schválení Dodatek č. 3 k Smlouvě o úvěru registrační číslo 225/396-07
4) Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej pozemku část p.č. 1934/37 ost. plocha v k.ú. Mikulovice u Jeseníka .
5) Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej pozemku částí p.č. 1934/37 ost. plocha v k.ú. Mikulovice u Jeseníka .
6) Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej pozemků p.č. 1357 trvalý travní porost o výměře 2176 m 2 a p.č. 1358 trvalý travní porost o výměře 252 m2 oba pozemky v k.ú. Široký Brod
7) Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit prodej pozemku p.č. 4190 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka.
8) Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej pozemku p.č. 1198/24 orná půda o výměře 1349 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
9) Zastupitelstvu obce Mikulovice zrušit odprodej pozemku p.č. 1198/21 orná půda o výměře 1472 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě ( jedná se o usnesení ZO č. 103/3/2015 bod č. 11) ze dne 24.2.2015, žadatelé sami zrušili svoji žádost).
10) Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej pozemku p.č. 1198/21 orná půda o výměře 1472 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví manželů Davida a Yvony Švajdových, bytem 790 84 Mikulovice, Široký Brod 51 formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě .
11) Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit prodej části pozemku p.č. 1564 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka . Kupní cena bude stanovena po zpracování geometrického plánu na dalším zasedání zastupitelstva obce Mikulovice.
12) Zastupitelstvu obce Mikulovice neprodat pozemky vedené ve zjednodušené evidenci, původ: pozemkový katastr a to p.č. p.č. 954 (ostatní plocha) o výměře 1636 m2 a p.č. 983 (ostatní plocha) o výměře 665 m2 obě parcely v k.ú. Mikulovice u Jeseníka z důvodu, že tyto pozemky jsou pronajaty do 31.12.2018.
13) Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit nabytí pozemků:
○ p.č. 4177 ostatní plocha o výměře 1915 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
○ p.č. 4179 ostatní plocha o výměře 1340 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
○ p.č. 4184 ostatní plocha o výměře 2268 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
○ p.č. 4185 ostatní plocha o výměře 899 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
do majetku obce Mikulovice s tím, že obec Mikulovice bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.
14) Zastupitelstvu obce schválit návrh ceníku pozemků ve vlastnictví obce Mikulovice.
III. Pověřila usnesením č. 26/7/2015

1) Starostu obce Mgr. Romana Šťastného podpisem kupní smlouvy mezi obcí Mikulovice a firmou JK Morava spol. s r.o. o převodu movitých věcí :
- budova bez čp. zařízení sběrného dvora odpadů na pozemku p.č. 2790 v k.ú. Mikulovice ( přístřešek pod kterými jsou umístěny velkoobjemové kontejnery)
- zpevněná plocha o celkové rozloze 360 m2 ( z toho zastřešená část 108 m2 )
- kontejnery oceloplechové (6 – 12 m3 ) – 8 ks
- kontejnery plastové (1100 l) – 6 ks
za dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč.
2) Starostu obce Mgr. Romana Šťastného podpisem Nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 10/43/15.
3) Starostu obce Mgr. Romana Šťastného podpisem Smlouvy o dílo mezi obcí Mikulovice a firmou Envipartner, s.r.o. Brno na zpracování projektové dokumentace, v součinnosti s objednatelem, zajištění nezbytných dokladů spojených s podáním žádosti o dotaci a následně s realizací projektu s názvem „Protipovodňová opatření obce Mikulovice" v rámci Operačního programu Životní prostředí.

4) Starostu obce Mgr. Romana Šťastného podpisem smlouvy o dílo mezi obcí Mikulovice a firmou VIVA PROJEKT s.r.o. Branka u Opavy na zpracování projektové dokumentace pro
územní rozhodnutí akce: Vodovod Mikulovice – výstavba nového vodního zdroje, nové úpravny vody a nového přivaděče upravené vody do stávající distribuční vodovodní sítě obce Mikulovice.

IV. Vyhlásila usnesením č. 27/7/2015

1) Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Mikulovice – obnova střešního pláště bytového domu čp. 118".

V. Uložila usnesením č. 28/7/2015

1) Ing. Petru Dvořákovi připravit podrobné podklady pro zajištění opravy vytipovaných místních komunikací.
2) Ing. Petru Dvořákovi učinit potřebné kroky vedoucí k obnovení dopravního značení, které zakáže vjezd nákladních vozidel nad 3,5t do středu obce – od křižovatky s obchvatem u nemovitosti rodiny Kvapilových.

VI. Odložila usnesením č. 29/7/2015

1) Rozhodnutí ve věci prodeje pozemku p.č. 4345 ostatní plocha o výměře 1176 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka firmě Kamitiro, s.r.o. Mikulovice.

Dále rada obce Mikulovice na své 7. schůzi vzala na vědomí
1) Informaci o splnění všech ukládacích usneseních vydaných radou obce.
2) Informaci o vyhodnocení příjmů a výdajů za svoz TKO v roce 2014 - viz příloha č. 3/1, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.
3) Informace o připravované 1. změně rozpočtu obce na rok 2015. Čistopis návrhu bude předložen zastupitelstvu obce ke schválení dne 28.4.2015.
4) Zprávu hodnotící průběh zimní údržby místních komunikací v obci v zimním období 2014-2015.
5) Informaci o průběhu jednání ve věci zřízení stomatologické ordinace v obci.
6) Návrh Ing. Tomáška na vybudování odpočinkové zóny v Širokém Brodě.
7) Návrh Ing. Bedřicha Mainuše možné trasy obchvatu obce Mikulovice.

V Mikulovicích dne 20.4.2015

............................................ ..........................................

Mgr. Roman Šťastný Jiří Šimík

starosta obce Mikulovice místostarosta obce Mikulovice

Rada obce Mikulovice

Usnesení z 6. schůze rady obce Mikulovice konané dne 18.03. 2015 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

6.schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

I. Schválila usnesením č. 20/6/2015

1) Program 6. schůze rady obce Mikulovice

2) Přerozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ Mikulovice za rok 2014 ve výši 121 550,18 Kč do rezervního fondu a fondu odměn.

3) Přerozdělení zlepšeného hospodářského výsledku MŠ Mikulovice za rok 2014 ve výši 42 952,20 Kč do rezervního fondu a fondu odměn.

4) Přerozdělení zlepšeného hospodářského výsledku MŠ Široký Brod za rok 2014 ve výši 7 686,32 Kč do rezervního fondu.

5) Pacht pozemku p.č. 4499 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka , na dobu neurčitou.

6) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-8010246/2_Mikulovice – V Zahradách, p.č. 746/2, NNk na parcele č. 3076/1v k.ú. Mikulovice u Jeseníka.

7) Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. Iv-12-8006303/VB/1 na parcele č. 1934/37 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka.

8) Stažení z programu dnešního jednání bod 5/5 – Výběrové řízení na zakázku Mikulovice - obnova veřejného osvětlení 2015

9) Podání žádosti o dotaci ze SFŽP na akci „Energetické úspory domova pro seniory v Mikulovicích".

10) Příkazní smlouvu č. 56/04/2015/DH na poradenství, zpracování a podání žádosti o dotaci a činnosti datačního managementu v kombinovaném projektu Operačního programu Životní prostředí. Viz příloha č. 5/6, která je nedílnou součástí tohoto zápisu

11) Prodloužení nájemní smlouvy o užívání bytu se slečnou A. N. od 1.4.2015 do 31.12.2015 s podmínkou, že nedojde k porušení nájemní smlouvy a to především v souvislosti s úhradou nájemného a záloh či případného nedoplatku za poskytované služby.

12) Nevyhovět žádosti o dodatečné povolení výsadby stromů u hrobového místa, jehož je nájemcem. Rada obce Mikulovice schvaluje vysazení dřevin s maximální výškou 50 cm.
13) Vyhovět částečně žádosti o dodatečné povolení výsadby s tím, že může zachovat keř vysazený uprostřed hrobového místa za podmínky, že jeho výška nepřesáhne 50 cm.

14) Uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi obcí Mikulovice a Cyrpus Advisory, a.s. Brno.

15) Provedení nezbytných oprav hřiště za školou v celkové hodnotě 98.632,88 Kč z rozpočtu obce Mikulovice § 6409 ostatní výdaje , dle přílohy č. 7/7.

II. Vzala na vědomí usnesením č. 21/6/2015

1) Informaci o splnění všech ukládacích usnesení rady obce Mikulovice.

2) Informaci o činnosti a hospodaření Soužití 2005 o.p.s. v roce 2014 a zprávu o výhledu na rok 2015.

3) Informaci o činnosti a hospodaření školských zařízení v roce 2014.

4) Rozbory hospodaření školských zařízení.

5) Zprávu o činnosti jednotek SDH v roce 2014 a o plánované činnosti v roce 2015.

6) Informaci o prázdninovém provozu mateřských škol.

III. Odložila usnesením č. 22/6/2015

1) Rozhodnutí ve věci změny ceníku pozemků ve vlastnictví obce Mikulovice.

2) Rozhodnutí ve věci zřízení dětského hřiště v okolí ulice V Zátiší.

IV. Doporučila usnesením č. 23/6/2015

1) Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit návrh OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mikulovice .

2) Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit návrh OZV č. 2/5015, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce.

VI. Pověřila usnesením č. 23/6/2015

1) Starostu obce podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-8010246/2_Mikulovice – V Zahradách, p.č. 746/2, NNk na parcele č. 3076/1v k.ú. Mikulovice u Jeseníka mezi obce Mikulovice a ČEZ a.s.

2) Starostu podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene č. Iv-12-8006303/VB/1 na parcele č. 1934/37 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka mezi obcí Mikulovice a ČEZ a.s..

3) Starostu obce podpisem Příkazní smlouvy č. 56/04/2015/DH na poradenství, zpracování a podání žádosti o dotaci a činnosti datačního managementu v kombinovaném projektu Operačního programu Životní prostředí.

4) Starostu podpisem smlouvy o vzájemné spolupráci mezi obcí Mikulovice a Cyrpus Advisory, a.s. Brno.

V Mikulovicích dne 19.3.2015

............................................ ..........................................
Mgr. Roman Šťastný Jiří Šimík
starosta obce Mikulovice místostarosta obce Mikulovice

Rada obce Mikulovice

Usnesení z 5. schůze rady obce Mikulovice konané dne 10.02. 2015 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

5.schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

I. Schválila usnesením č. 16/5/2015

1. Program 5. schůze rady obce Mikulovice.
2. Schválila poskytnutí příspěvků z rozpočtu obce Mikulovice – Granty na rok 2015 v celkové výši 218.070,- Kč. Nedílnou přílohou je rozpis jednotlivě poskytnutých grantů – tabulka Granty na rok 2015.
3. Uhrazení příspěvku na autorské čtení pro žáky 2.stupně ZŠ z kapitoly 3319.
4. Prodej nepotřebného serveru. Záměr prodat toto zařízení bude zveřejněn a materiál bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou.
5. Pronájem nebytových prostor ( prostory původně užívané jako infekční čekárny dětské ordinace v přízemí budovy zdravotního střediska) na dobu 5-ti let s nájemným dle ceníku obce Mikulovice ve výši 500,- Kč/m2/rok.
6. Pronájem jednoho parkovacího místa na parkovišti za domem čp. 542 pro osobní vozidlo s tonáží do 3,5 tun .
7. Uzavření Smlouvy o dílo mezi obcí Mikulovice a firmou ASA expert a.s. Ostrava na zpracování příloh k žádosti o dotaci na akci „ Eergetické úspory Domova pro seniory v Mikulovicích" ve stupni dokumentace stávajícího stavu, energetického auditu a propočtu nákladů pro podání žádosti o dotaci.
8. Nepřipojení obce Mikulovice ke kampani „Vlajka pro Tibet".
9. Uzavření Smlouvy o spolupráci mezi obcí Mikulovice a FK Mikulovice o.s. dle přílohy č. 7/3, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.
10. Uzavření Smlouvy o poradenství a smlouvy příkazní mezi Obcí Mikulovice a firmou Daňové poradenství Tomáš Paclík a.s.

II. Vzala na vědomí usnesením č. 17/5/2015

1. Informaci o splnění všech ukládacích usnesení přijatých radou obce Mikulovice.
2. Zprávu o hodnocení činnosti knihovny Mikulovice a Široký Brod a IS za rok 2014 a výhled akcí na rok 2015.
3. Informaci o komunitní kompostárně.
4. Informaci o připravovaných finančních projektech obce Mikulovice.

III. Doporučila usnesením č. 18/5/2015

1. Zastupitelstvu obce Mikulovice vzít na vědomí Hospodaření obce Mikulovice k 31. 12. 2014, kdy příjmy tříd 1,2,3,4 jsou celkem 55,777.471,18 Kč. Třída 8 – Financování je 18,021.037,30 Kč. Příjmy celkem k 31. 12. 2014 po zapojení třídy 8 činí 73,798.508,48 Kč.
Výdaje k 31. 12. 2014 jsou 53,309.717,78 Kč. Třída 8 – financování je 1,464.174,77 Kč a zůstatky na účtech obce k 31. 12. 2014 jsou 19,024.615,93 Kč. Výdaje celkem k 31. 12. 2014 po zapojení třídy 8 a zůstatků na účtech činí 73,798.508,48 Kč.
2. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej pozemku p.č. p.č. 947/2 zahrada o výměře 472 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka s tím, že kupní cena bude uhrazena ve čtyřech splátkách v termínech k 25.3.2015, 25.6.2015 , 25.9.2015 a 25.12.2015. Výše splátky bude 7434,- Kč.
3. Zastupitelstvu doporučuje zastupitelstvu obce Mikulovice schválit darování pozemku p.č. 2602/10 zahrada o výměře 197 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka . Pozemek p.č. 2602/10 zahrada o výměře 197 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka, který vznikl na katastrální mapě z parcely 2602/2, kterou zájemci o koupi odkoupili v roce 1991 je pro obec Mikulovice nepřístupný a nevyužitelný.
4. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej pozemku p.č. 1198/21 orná půda o výměře 1472 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
5. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odkoupení pozemku vedeného v KN p.č. 1623/1 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k.ú. Široký Brod do vlastnictví obce Mikulovice s tím, že obec Mikulovice uhradí daň z nabytí nemovitých věcí a uhradí správní poplatek za vklad do KN.
6. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odkoupení pozemků vedených v KN a to p.č. 1623/3 ostatní plocha o výměře 179 m2 v k.ú. Široký Brod a p.č. 1623/4 ostatní plocha o výměře 77 m2 v k.ú. Široký Brod do vlastnictví obce Mikulovice s tím, že obec Mikulovice uhradí daň z nabytí nemovitých věcí a uhradí správní poplatek za vklad do KN.
7. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odkoupení pozemku vedeného v KN a to p.č. 1623/6 ostatní plocha o výměře 167 m2 v k.ú. Široký Brod do vlastnictví obce Mikulovice s tím, že obec Mikulovice uhradí daň z nabytí nemovitých věcí a uhradí správní poplatek za vklad do KN.
8. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odkoupení pozemku vedeného v KN a to p.č. 1623/10 ostatní plocha o výměře 98 m2 v k.ú. Široký Brod do vlastnictví obce Mikulovice s tím, že obec Mikulovice uhradí daň z nabytí nemovitých věcí a uhradí správní poplatek za vklad do KN.
9. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odkoupení pozemku vedeného v KN a to p.č. 4910/12 ostatní plocha o výměře 111 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví obce Mikulovice s tím, že obec Mikulovice uhradí daň z nabytí nemovitých věcí a uhradí správní poplatek za vklad do KN.
10. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odkoupení pozemku vedeného v KN a to p.č. 4910/7 ostatní plocha o výměře 98 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví obce Mikulovice s tím, že obec Mikulovice uhradí daň z nabytí nemovitých věcí a uhradí správní poplatek za vklad do KN.
11. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit bezúplatný převod pozemku vedeného v KN a to p.č. 1623/2 ostatní plocha o výměře 303 m2 v k.ú. Široký Brod do vlastnictví obce Mikulovice.
12. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit bezúplatný převod pozemku vedeného v KN a to p.č. 4910/10 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví obce Mikulovice z vlastnictví Státního pozemkového úřadu.
13. Zastupitelstvu obce schválit přijetí daru ve veřejném zájmu a to pozemků vedených v KN:
p.č. 1623/5 ost. plocha o výměře 27 m2 v k.ú. Široký Brod
p.č. 1623/7 ost. plocha o výměře 250 m2 v k.ú. Široký Brod
p.č. 1623/9 ost. plocha o výměře 146 m2 v k.ú. Široký Brod
p.č. 1623/11 ost. plocha o výměře 54 m2 v k.ú. Široký Brod

p.č. 4910/14 ost. plocha o výměře 3 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka(GP)
p.č. 4910/4 ost. plocha o výměře 461 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
p.č. 4910/11 ost. plocha o výměře 224 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
do vlastnictví obce Mikulovice z vlastnictví ČR- Ředitelství silnic a dálnic ČR.

14. zastupitelstvu obce schválit darování pozemků ve veřejném zájmu a to pozemku vedeného v KN p.č. 214/3 ost. plocha o výměře 81 m2 v k.ú. Široký Brod a dále p.č. 4048/3 ost. plocha o výměře 26 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví ČR- Ředitelství silnic a dálnic ČR z vlastnictví obce Mikulovice.

IV. Pověřila usnesením č. 19/5/2015

1. Starostu obce podpisem Smlouvy o dílo mezi obcí Mikulovice a firmou ASA expert a.s. Ostrava na zpracování příloh k žádosti o dotaci na akci „ Eergetické úspory Domova pro seniory v Mikulovicích" ve stupni dokumentace stávajícího stavu, energetického auditu a propočtu nákladů pro podání žádosti o dotaci.
2. Starostu podpisem Smlouvy o spolupráci mezi obcí Mikulovice a FK Mikulovice o.s.
3. Starostu podpisem Smlouvy o poradenství a smlouvy příkazní mezi Obcí Mikulovice a firmou Daňové poradenství Tomáš Paclík a.s.

V Mikulovicích dne 16.2.2015

............................................ ..........................................
Mgr. Roman Šťastný Jiří Šimík
starosta obce Mikulovice místostarosta obce Mikulovice

Rada obce Mikulovice

Usnesení ze 4. schůze rady obce Mikulovice konané dne 20.01. 2015 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

4.schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

I. Schválila usnesením č. 12/4/2015

1. Program 4. schůze rady obce Mikulovice

2. Zápůjčku 1 ks počítače z účtárny Barbone, včetně myši DM 1476, pořizovací hodnota 22.683,- Kč pro TJ Sport Mikulovice.

3. Prodej nepotřebného materiálu – mantinely pro florbal – umístěné v Centru pro sport v Mikulovicích zájemci s nejvyšší nabídkou.

4. Rozpočtové opatření č. 1/2015
Rozpočtovým opatřením se mění v části příjmů:
Seskupení 22 – příjem sankční platby – pokuty se navyšuje o 10.000,- Kč na částku 20.000.- Kč.
Očekávané příjmy – KÚ Ol. Kraje – výkon státní správy se snižuje o 10.600,- Kč na částku 894.400,- Kč.
Rozpočtovým opatřením se mění v části výdajů:
Par. 2221 – Dopravní obslužnost obcí Jesenicka se navyšuje o 7.600,- Kč na částku 187.600,- Kč .
Příjmy tříd 1,2,3,4 po zapojení rozpočtové změny jsou 36,491.400,- Kč, třída financování je po zapojení rozpočtové změny 7,000.000,- Kč. Příjmy celkem po zapojení rozpočtové změny jsou 43,491.400,- Kč. Výdaje jsou po zapojení rozpočtové změny 41,781.400,- Kč, třída 8 financování je po zapojení rozpočtové změny 1,710.000,- Kč. Výdaje celkem po zapojení rozpočtové změny jsou 43,491.400,- Kč (viz příloha)

5. Pronájem pozemku p.č. 1198/32 orná půda o výměře 1359 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka .

6. Smlouvu o právu provést stavbu č. 34/43/14 uzavřenou mezi Obcí Mikulovice a Olomouckým krajem – viz příloha č. 8, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.

7. Pronájem části pozemku p.č. 129/16 ostatní plocha o výměře 182 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka nájemci O2 Czech Republic a.s., IČ: 60193336 se sídlem 140 00 Praha 4 – Michle, Za Brumlouvkou 266/2. Na dobu určitou a to do 24.10.2027.

8. Nájemní smlouvu a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 33/43/14 uzavřenou mezi Obcí Mikulovice a Olomouckým krajem – viz příloha č. 9, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.

9. Provedení prodloužení zábradlí od mostu v Širokém Brodě po první betonový sloup ve vlastnictví firmy ČEZ.

10. Výroční zprávu za rok 2014 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

11. Text zápisu do kroniky obce Mikulovice za léta 2012 a 2013.

II. Vzala na vědomí usnesením č. 13/4/2015

1. Informaci o splnění všech ukládacích usnesení rady obce

2. Zprávu o vyřizování stížností a petic za rok 2014

3. Informaci o vyjádření zdravotních pojišťoven k žádosti obce o zajištění stomatologické péče.

4. Informaci o zadání inzerce s nabídkou pronájmu vybavené zubní ordinace do časopisu LSK České stomatologické komory, který bude distribuován dne 16.2.2015.

5. Informaci o výsledku elektronické aukce na výběr dodavatele plynu.

III. Pověřila usnesením č. 14/4/2015

1. Starostu obce Mikulovice Mgr. Romana Šťastného podpisem Smlouvy o právu provést stavbu č. 34/43/14.

2. Starostu obce Mikulovice Mgr. Romana Šťastného podpisem Nájemní smlouvy a Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 33/43/14.

IV. Doporučila usnesením č. 15/4/2015

1. ZO Mikulovice schválit návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na rok 2015 pro tyto organizace:
TJ SPORT ve výši 60.000,-Kč – příspěvek na provoz organizace, TJ SPORT ve výši 220.000,-Kč – příspěvek na oprava podlahy, JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, Středisko Slunce Jeseník ve výši 50.000,-Kč na dokončení stavebních úpravu klubovny, Římskokatolická farnost Mikulovice ve výši 100.000,-Kč na opravu kostela sv. Mikuláše, FK Mikulovice 250.000,-Kč náklady na činnost.

V Mikulovicích dne 22.1.2015

............................................ ..........................................
Mgr. Roman Šťastný Jiří Šimík
starosta obce Mikulovice místostarosta

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.