obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

U S N E S E N Í

z 38. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 27. 06. 2017 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

38. schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 124/38/2017

1. Program 38. schůze rady obce.

2. Účetní závěrku Mateřské školy Mikulovice k 31. 12. 2016.

3. Účetní závěrku Mateřské školy Široký Brod k 31. 12. 2016.

4. Účetní závěrku Základní školy Mikulovice k 31. 12. 2016.

Číst dál: Usnesení z 38. schůze rady obce Mikulovice konané dne 27.06. 2017

U S N E S E N Í

z 37 schůze rady obce Mikulovice

konané dne 16. 05. 2017 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

37. schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 120/37/2017

1. Program 37. schůze rady obce.

2. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 35.000,- Kč pro Lucky Horse Ranch s. r. o. a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

3. Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu na podporu JSDH na  nákup a montáž souboru zařízení teleskopického osvětlovacího stožáru ve výši 30.000,- Kč

4. Záměr poskytnutí individuální dotace na výstavbu domovní čistírny odpadních vod stavebníku  rodinného domu na p.č. 2633/1  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka, panu Jiřímu Moravcovi, výši 40% uznatelných nákladů na stavbu, max. však 25 000 Kč.

Individuální dotace bude schválena  po dokončení stavby RD a ČOV a předložení žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mikulovice, spolu s níže uvedenými doklady:

  1. Protokol o předání a převzetí dokončené a funkční stavby nebo kolaudační souhlas
  2. Čestné prohlášení o likvidaci domovního septiku
  3. Doklady o financování stavby

Součásti bude také schválení VPS o poskytnutí této dotace.

Číst dál: Usnesení z 37. schůze rady obce Mikulovice konané dne 16.05. 2017

U S N E S E N Í

z 35. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 21. 03. 2017 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

35. schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 115/35/2017

1. Program 35. schůze rady obce.

2. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 3.000,- Kč pro Darmoděj z. ú. a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

3. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 5.000,- Kč pro Charitu Javorník a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

4. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 1.000,- Kč pro Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

5. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 25.000,- Kč pro TJ SOKOL Široký Brod a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

6. MDDr. Aleně Minářové odklad první splátky kupní ceny zařízení zubní ordinace , dle kupní smlouvy ze dne  16. 6. 2016, na termín 31.12. 2017. K datu 31.12. 2017 uhradí MDDr. Minářová splátky dvě v celkové hodnotě 40.000,- Kč. Změna podmínek bude ošetřena dodatkem k původní kupní smlouvě.

Číst dál: Usnesení z 35. schůze rady obce Mikulovice konané dne 21.03. 2017

U S N E S E N Í

z 34. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 14.02. 2017 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

33. schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 111/34/2017

1. Program 34. schůze rady obce.

2. Poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 2.000,- Kč pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Jeseník a uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce.

3. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 5.000,- Kč pro Český svaz chovatelů, okresní organizace Jeseník, z.s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

4. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 12.000,- Kč pro Římskokatolickou farnost Mikulovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce.

5. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 49.000,- Kč pro Junák – český skatu, středisko Slunce Jeseník z.s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

Číst dál: Usnesení z 34. schůze rady obce Mikulovice konané dne 14.02. 2017

U S N E S E N Í

z 36. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 11. 04. 2017 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

36. schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 118/36/2017

1. Program 36. schůze rady obce.

2. Pronájem pozemku p.č. 4222 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka za roční nájemné ve výši 5.722,- Kč.

3. Oboustranné odstoupení dohodou od nájemní smlouvy na pozemek p.č. 262/1 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka, která byla dne 28.3.2013 uzavřena . 

4. Využití pozemků p.č. 2235/4 a p.č. 4854 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka jako přístup na pozemek p.ř. 4439 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka.

5. Zápisy do kroniky obce za léta 2014, 2015, 2016 – viz příloha č. 5, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.

II. -   Doporučila usnesením č. 119/36/2017

1. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit neprodat  pozemek p.č. 2235/4, ostatní plocha o výměře 461 m 2  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka a také p.č. 4854, lesní pozemek  o výměře  778 m 2  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka.

2. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej pozemku části p.č. 1934/37 ostatní plocha  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka. Kupní cena bude stanovena po zpracování geometrického plánu.

3. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej pozemku p.č. 4317 trvalý travní porost o výměře 1173 m2 v k.ú. Mikulovice  u Jeseníka za kupní cenu 7.625,- Kč.

4. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej pozemku p.č. 4446 zahrada o výměře 1078 m2 v k.ú. Mikulovice  u Jeseníka za kupní cenu 75.460,- Kč.

5. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej  části pozemku p.č. 1198/1 v k.ú. Mikulovice  u Jeseníka .

6. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit prodloužení lhůty zahájení výstavby RD na p.č. 1198/23 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka  o jeden rok tj. do 18.5.2018.

7. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit zařazení požadavků na změnu ÚP obce Mikulovice do zásobníku akcí pro provedení 1. změny ÚP Mikulovice. Změna územního plánu Mikulovice bude možná jen  v případě většího množství významných požadavků pro obec Mikulovice  na změnu územního plánu, aby finanční prostředky, které do této změny obec Mikulovice vynaloží, byly hospodárně využity.

Dále rada obce Mikulovice vzala na vědomí:

1. Zprávu o vyhodnocení svozu TKO v roce 2016.

V Mikulovicích dne 12.04.2017

…………………………………                                           ……………………………………

Mgr. Roman Šťastný                                                            Jiří Šimík

starosta obce Mikulovice                                                     místostarosta obce Mikulovice

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.