obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

U S N E S E N Í

z 31. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 15.11. 2016 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

31. schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 101/31/2016

1. Program 31. schůze rady obce.

2. Rozpočtové opatření č. 5/2016. Příjmy tříd 1,2,3,4 po zapojení rozpočtové změny jsou 44,098.350,- Kč, třída 8 financování je po zapojení rozpočtové změny 23,566.000,- Kč. Příjmy celkem po zapojení rozpočtové změny jsou 67,664.350,- Kč. Výdaje jsou po zapojení rozpočtové změny 65,997.350,- Kč, třída 8 financování je po zapojení rozpočtové změny 1,667.000,- Kč. Výdaje celkem po zapojení rozpočtové změny jsou 67,664.350,- Kč.

3. Na základě nařízení EU  č. 995/2010 o dřevě směrnici o systému náležité péče obce Mikulovice uvádějící poprvé na vnitřní trh EU dřevo nebo jiné produkty ze dřeva.

4. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti mezi obcí Mikulovice jako osoby obtížené a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. jako stranou oprávněnou. Návrh smlouvy je nedílnou součástí tohoto zápisu.

5. Pronájem  jednoho parkovacího místa na parkovišti za domem čp. 571 pro osobní vozidlo s tonáží do 3,5 tun ve vlastnictví paní D. J. za roční poplatek 800,- Kč.

6. Předfinancování  platu chůvy z provozních nákladů MŠ – cca 24.000 Kč ( 12.000 Kč měsíčně).

7. Uzavření dohody o  provedení práce uzavřené mezi  MŠ Mikulovice a Marií Mackovou – na výkon práce manažera projektu „Podpora  žáků a pedagogických pracovníků MŠ Mikulovice“ – od 1.11.2016 do 31.5.2018.

8. Dobu pro oddávání – sňatečný den každou sobotu v době od 09,00 do 14,00 hod. mimo dny v roce :

2017 – 15.04., 29.04., 06.05., 01.07., 08.07., 30.09., 18.11., 23.12., 30.12.

2018 -  31.03., 28.04., 05.05., 30.06., 07.07., 29.09., 22.12., 29.12.

Úředně určenou místnost pro oddávání  – sňatečný obřad a to obřadní síň Obecního úřadu Mikulovice, Hlavní č. 5, 79084 Mikulovice

Číst dál: Usnesení z 31. schůze rady obce Mikulovice konané dne 15.11. 2016

U S N E S E N Í

z 30. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 04.11. 2016 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

29. schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 100/30/2016

1. Program 30. schůze rady obce.

2. Na základě předložených nabídek a provedeného výběrového řízení, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách jako nejvhodnější nabídku firmy SUEZ Využití zdrojů a.s., IČ 256 38 955 se sídlem 120 00 Praha, Španělská 1073/10 s cenovou nabídkou ve výši 1.276.632,- Kč bez DPH.

3. Uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou zakázku s firmou   SUEZ Využití zdrojů a.s., IČ 256 38 955 se sídlem 120 00 Praha, Španělská 1073/10 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.

V Mikulovicích dne 08.11.2016

…………………………………                                           ……………………………………

Mgr. Roman Šťastný                                                            Jiří Šimík

starosta obce Mikulovice                                                     místostarosta obce Mikulovice

U S N E S E N Í

z 29. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 11. 10. 2016 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

29. schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 97/29/2016

1. Program 29. schůze rady obce.

2. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2016 ve výši 8.000,- Kč pro LUCKY HORSE RANCH, s. r. o. a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

3. Pronájem  pozemku p.č. 1198/29 orná půda o výměře 1346 m 2  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka za roční nájemné ve výši 2.692,- Kč.

II.       Doporučila usnesením č. 98/29/2016

1. Zastupitelstvu obce schválit Obecně závaznou vyhlášku obce Mikulovice  č.2/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

2. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit prodej  pozemku p.č. 1198/29 orná půda o výměře 1346 m 2  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka za dohodnutou kupní cenu ve výši 134.600,- Kč.

3. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit prodej  pozemku p.č. 1198/30 orná půda o výměře 1351 m 2  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka

4. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit prodej  pozemku p.č. 1934/141 ost. plocha o výměře 60m2 v k.ú. Mikulovice  u Jeseníka za kupní cenu 3.320,- Kč.

5. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit prodej pozemku p.č. 1934/142 ost. plocha o výměře 60 m2 v k.ú. Mikulovice  u Jeseníka za kupní cenu 3.320,- Kč.

6. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit prodej  pozemků:

Číst dál: Usnesení z 29. schůze rady obce Mikulovice konané dne 11.10. 2016

U S N E S E N Í

z 28. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 27. 09. 2016 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

28. schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 94/28/2016

1. Program 28. schůze rady obce.

2. Úhradu nákladů na akci „Setkání zástupců mikulovických spolků, ZŠ, MŠ a obce“, z provozních prostředků OÚ.

3. Dodatek ke Smlouvě o  poskytnutí dotace č. 2016/01492/OKŘ/DSM ze dne  23.6.2016.

4. Odpisový plán DM pro rok 2017 pro Základní školu Mikulovice

5. Odpisový plán DM pro rok 2017 pro Mateřskou školu Široký Brod.

6. Odpisový plán DM pro rok 2017 pro Mateřskou školu Mikulovice

Číst dál: Usnesení z 28. schůze rady obce Mikulovice konané dne 27.9. 2016

U S N E S E N Í

z 24. schůze rady obce Mikulovice
konané dne 10.06.2016 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.
24. schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

I. Schválila usnesením č. 82/24/2016

1. Program 24. schůze rady obce.
2. Zadávací dokumentaci a vyzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku „Dostavba a intenzifikace ČOV Mikulovice I. etapa“.
3. Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Mikulovice – obnova veřejného osvětlení 2016“.
4. Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku „Mikulovice – obnova veřejného osvětlení 2016“, která je nedílnou součástí tohoto materiálu.
5. Oslovit pro veřejnou zakázku Mikulovice – obnova veřejného osvětlení 2016“, těchto pět níže uvedených firem:
1) Energy Solutions and Savings s.r.o., Stupkova 18, 779 00 Olomouc
2) Omko Digital a.s., Kaštanová 62, 620 00 Brno
3) BÁRTEK rozhlasy s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2
4) JD Rozhlasy s.r.o., Vigantice 196, 756 61 Vigantice
5) Juvan Iliadis, nám. Svobody 75, 793 76 Zlaté Hory

Číst dál: Usnesení z 24. schůze rady obce Mikulovice konané dne 10.6. 2016

psi-utulek

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.