obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Jednací řád výboru pro sport a kulturu Mikulovice

znak mikuloviceObecní úřad Mikulovice, okres Jeseník, Hlavní 5, Mikulovice 790 84

IČ: 00303003, DIČ: CZ00303003 číslo účtu: 1723841/0100

telefon: 584 429 100, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Jednací řád výboru pro sport a kulturu zastupitelstva obce Mikulovice

Článek I.

Úvodní ustanovení

Výbor pro sport a kulturu je iniciativním, poradním a pomocným orgánem zastupitelstva obce Mikulovice.

Článek II.

Příprava a průběh jednání

 1. Výbor pro sport a kulturu se schází ke schůzím dle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Schůzi výboru připravuje, svolává a řídí předseda výboru nebo jím pověřený člen výboru. Svolání schůze je zpravidla prováděno elektronickou pozvánkou členům výboru. V mimořádných případech je možno svolat schůzi výboru telefonicky.
 2. Výbor je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru.
 3. Jednání výboru je neveřejné, jako hosté se ho mohou zúčastnit starosta, místostarosta, pověřený tajemník výboru, případně členové ZO a pracovníci OÚ, v jejichž působnosti je projednávaná problematika a pozvaní hosté. Předseda výboru navrhuje program jednání a způsob projednání jednotlivých bodů. Každý člen výboru může navrhnout doplnění nebo změnu programu jednání.
 4. Členové výboru jsou povinni se jednání účastnit. Nemůže-li se některý člen výboru jednání zúčastnit, je povinen se předsedovi výboru předem omluvit.
 5. Kromě připraveného programu podávají členové výboru zprávy o aktuálních problémech, předseda seznamuje výbor s výsledky jednání zastupitelstva obce. Všichni členové mají právo a povinnost zúčastnit se aktivně jednání, vznášet námitky a připomínky k projednávaným návrhům, uplatňovat svá stanoviska a zájmy občanů.
 6. O každém jednání výboru je nutno učinit záznam, ze kterého vyplývá termín jednání, jména zúčastněných osob, program jednání a závěry přijaté výborem. Zápis, který se pořizuje během jednání výboru, musí být podepsán předsedou výboru a uložen nejpozději do 14-ti dnů od skončení jednání výboru na OÚ k nahlédnutí.
 7. Předseda výboru je odpovědný za vypracování výroční zprávy o činnosti výboru, kterou dává výboru ke schválení a poté ji předkládá zastupitelstvu obce obvykle vždy na začátku nového kalendářního roku.

Článek III.

Postavení výboru

 1. Výbor pro sport a kulturu je ze své činnosti odpovědný zastupitelstvu obce.
 2. Má právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání zastupitelstva obce.
 3. Při své činnosti úzce spolupracuje se zastupitelstvem obce a radou obce.

Článek IV.

Náplň činnosti výboru pro sport a kulturu

 1. Zastupitelstvo obce Mikulovice zřídilo výbor pro sport a kulturu k podpoře a iniciaci všech aktivit organizací a jednotlivců v oblasti kultury, sportu, využívání volného času dětí, mládeže a k podpoře aktivit, vedoucích k oživení tradic v duchu celoobecní spolupráce.
 2. Připravuje koordinaci aktivit ve výše uvedených oblastech.
 3. Shromažďuje a předává zastupitelstvu obce podněty k řešení aktuálních problémů i dlouhodobých cílů v oblasti kultury a sportu.
 4. Spolupracuje s finančním výborem zastupitelstva obce při přípravě rozpočtu obce
 5. Vypracovává kritéria pro posuzování přidělování finančních prostředků z grantového fondu obce a podává zastupitelstvu obce a radě obce podněty v této oblasti.
 6. Plní další úkoly, jimiž ho pověřilo zastupitelstvo obce.

¨

Článek V.

Účinnost výboru

Výbor pro sport a kulturu vyvíjí svou činnost od svého zvolení až do zvolení nového zastupitelstva obce. Jednací řád výboru pro sport a kulturu nabývá účinnosti po schválení zastupitelstvem obce.

V Mikulovicích dne 19.12.2014

                                                  

…………………….                                                        …...…………………..

Mgr. Roman Šťastný                                                                     Pavel Macháček

     starosta obce                                                                předseda výboru pro sport a kulturu

……………………..

     Jiří Šimík

místostarosta obce

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.