obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení z 2. jednání výboru pro sport a kulturu 27.1.2015

                                                                       ZÁPIS

2. jednání výboru pro sport a kulturu konaného dne 27. 1. 2015 v 19:00 ve společenské místnosti SH Mikulovice

PřítomnI: Pavel Macháček, Hana Klimčiková, Vlaďka Hromádková, Jaroslav Mrtka ml., Gabriela Halodová, Kamila Jehličková, Jiří Zlatník

Zapisovatelka :Petra Kouřilová

Program

1) Časový a obsahový plán práce výboru pro sport a kulturu v roce 2015
2) Příprava přehledu akcí v roce 2015
3) Diskuze, různé

 

Usnesení 2. jednání výboru pro sport a kulturu konaného dne 27. 1. 2015

1. plnění ukládacích usnesení z předchozích schůzí

Předseda výboru p. Macháček informoval přítomné o podání podnětu zastupitelstvu obce, aby se organizace zřízené obcí v případě zapůjčení prostor k pořádání akcí pro veřejnost (např. besedy, výstavy, akce pro děti apod. v Komunitním centru) vzdaly poplatku za nájemné, tak jak to činí např. TJ Sport Mikulovice, která za akce pro děti nebo za pořádání plesu nevybírá žádné nájemné. K návrhu nebylo zastupitelstvem obce přijato stanovisko. Jde o komplikovanou problematiku – v případě, že by bylo aplikováno na prostory Komunitního centra, proč by obdobně nemělo být pohlíženo na sportovní halu, sokolovnu atd.

Otázka přípravy pravidelného každoročního turistického pochodu (Mikulovice - rozhledna Zlatý Chlum, organizátor TJ Sport Mikulovice) nebyla z časových a zdravotních důvodů p. Waňka z KČT Ondřejovice prozatím řešena – přesun na další jednání výboru 17. 3. 2015.

Otázku možnosti, aby pracovník obce sledující výzvy k podávání žádostí o dotace informoval výbor pro sport a kulturu o vyhlášení výzev využitelných v oblasti sportu a kultury, znovu předloží předseda výboru na obci spolu s podnětem na zaměstnání člověka, který by se této problematice cíleně věnoval (využití spolupráce s ÚP Jeseník)

2. Časový a obsahový plán práce výboru pro sport a kulturu v roce 2015:

Časový a obsahový plán práce byl projednán a stanoven tak, aby jednání výboru vždy předcházela jednáním zastupitelstva obce a uzávěrce Mikulovického čtvrtletníku. Z obsahového hlediska plánu se výbor bude podílet na přípravě přehledu akcí, přípravě programu stěžejních akcí obce (Dny obce Mikulovice, jarmark) a na projednávání požadavků jednotlivých sportovních a zájmových organizací působících v obci v rámci stanovení priorit investic a aktivit v letech 2015 – 2018. Časový a obsahový plán práce na rok 2015 byl jednomyslně schválen. V roce 2015 se uskuteční 8 řádných zasedání výboru pro sport a kulturu.

3. Příprava přehledu akcí v roce 2015:

Přípravu celoročního přehledu akcí komplikuje fakt, že řada organizací stále ještě nemá stanovené přesné termíny, resp. uskutečnění jednotlivých akcí mnohdy závisí na nepředvídatelných faktorech jako počasí apod. V roce 2015 se tedy zaměřit na koordinaci akcí v rámci kratších časových úseků – čtvrtletí. Výbor projednal plán akcí v měsících březen – květen 2015 a předal jej p. Kouřilové ke zveřejnění na internetových stránkách obce a v Mikulovickém zpravodaji.

4. Diskuze, různé:

Pan Zlatník seznámil přítomné s nelehkou finanční situací FK Mikulovice a s náklady na provoz sportovního areálu tohoto klubu.

V otázce vypracování nových kritérií pro posuzování žádostí do grantového fondu obce Mikulovice pověřili členové výboru p. Macháčka k jednání s místostarostou p. Šimíkem za účelem zjištění stanoviska vedení obce a jeho návrhu na tuto problematiku.

Vypracoval:                                                                                           Ověřil:

……………………………………………                                                            ……………………………………………………

       předseda výboru                                                                                           člen výboru

V Mikulovicích dnech 4. 2. 2015.

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.