obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení z 6. jednání výboru pro sport a kulturu 1.9.2015

ZÁPIS
z 6. jednání výboru pro sport a kulturu konaného dne 1. 9. 2015 v 17:00 ve společenské místnosti SH Mikulovice
Přítomni: Pavel Macháček, Hana Klimčiková, Jaroslav Mrtka ml., Gabriela Halodová, Vlaďka Hromádková
Hosté: Kamila Jehličková, Jiří Šimík, p. Stalmach, p. Mikulenková, p. Beníčková
Zapisovatel: Pavel Macháček, Petra Kouřilová
Program 6. zasedání 1. 9. 2015
1) Nový systém podávání žádostí z grantové fondu obce Mikulovice
2) Příprava přehledu akcí do Mikulovického čtvrtletníku č. 3/2015
3) Den seniorů
4) Vánoční jarmark - 12.12.2015
5) Diskuze

Usnesení ze 6. jednání výboru pro sport a kulturu konaného dne 1. 9. 2015:
1) Nový systém podávání žádostí z grantového fondu obce Mikulovice
Na zasedání výboru pozván místostarosta obce Jiří Šimík, který seznámil přítomné s důvody novelizace (změna zákona) a vysvětlil záměr obce, co nejvíce zjednodušit postup při žádání a přidělování dotací. Obec Mikulovice se rozhodla jít cestou tzv. individuálních dotací. O žádostech do 50 tisíc Kč rozhoduje rada obce (RO), nad 50 tisíc zastupitelstvo obce (ZO). Žadatel vyplní žádost na formuláři dostupném na webových stránkách obce a podá ji na účtárnu, kde mu bude zaregistrována. Při schválení žádosti s ním bude uzavřena veřejnosprávní smlouva. Při neschválení obdrží odpověď se zdůvodněním, proč žádost nebyla schválena. Žádosti je možné podávat na investiční a neinvestiční účely, na činnost i na realizaci konkrétních akcí. Do 30 dnů od podání žádosti bude žadatel informován, zda mu byla žádost schválena či nikoli. Žádosti mohou podávat fyzické i právnické osoby a je možné je využít na kulturní i sociální činnost. Proúčtovat je možné až 100 % nákladů, nemusí být žádná spoluúčast žadatele. Při vyúčtování musí být na každém z dokladů uvedena formulace „hrazeno fondu obce Mikulovice". Žadatel po využití dotace podává závěrečnou zprávu o využití dotace. Při žádostech na stejný účel se částky sčítají (např. 2 x ples á 30 tisíc = 60 tisíc = schvaluje zastupitelstvo obce).
Postup při poskytnutí individuálních dotací od roku 2016:
1. Žadatel podá vyplněnou žádost o individuální dotaci na formuláři obce na podatelnu
2. Podatelna předá žádost na účtárnu.
3. Účtárna provede formální kontrolu, příp. vyzve žadatele k doplnění a poté provede postoupení žádosti do RO/ případně postoupení žádosti na ZO
4. Schválení/ neschválení žádosti RO / schválení/neschválení žádosti ZO
5. Uzavření veřejnoprávní smlouvy/ v případě neschválení sdělení o nevyhovění žádostí a důvod zamítnutí žádosti – zajišťuje: účtárna
6. Poskytnutí dotace - zajišťuje: účtárna
7. Zveřejnění smlouvy na úřední desce OÚ způsobem umožňujícím dálkový přístup - do 30 dnů na min. 3 léta – zajišťuje: účtárna (celou agendu o poskytnutí dotace vede účtárna)
2) Příprava přehledu akcí do Mikulovického čtvrtletníku č. 3/2015
Členové souhlasili s odesláním přehledů akcí na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Petře Kouřilové, která je po zpracování předá p. Macháčkovi. P. Kouřilová připomněla termín uzávěrky a vydání MČ. Veškeré informace dostávají přispěvovatelé mailem a lze je najít i s podrobným postupem na www.mikulovice.cz- informační servis.
3) Den seniorů
Nová akce – navrhovatel Hana Klimčiková. Návrh uskutečnit setkání seniorů z celé obce na DPS dne 3. 10. 2015, posezení, prezentace společných akcí (kroniky, fotky), harmonikář, občerstvení. Vlastní realizaci akce zajistí H. Klimčiková ve spolupráci s ředitelkou DPS p. Beníčkovou a zástupci seniorů. Ostatní společenské a zájmové organizace v obci – pomoc dle potřeby.
Organizátoři Dne seniorů se sejdou na další schůzce, kde naplánují průběh akce, občerstvení, vystoupení dětí ze ZŠ, p. uč. Lužíkové, další body programu a pozvání zástupců obce.
P. Stalmach poukázal na skutečnost, že v obci žije 745 občanů starších 60 let. Připomněl, že dosavadní částka 50.000,- Kč z rozpočtu obce nepokryje všechny náklady. Klub důchodců by uvítal větší finanční příspěvek. Řešení: od 2016 mají senioři možnost požádat o poskytnutí dotace z grantového fondu obce. P. Hromádková bude Klub seniorů informovat o postupu a využití dotačního programu. DS Kantoři v rámci Dnů seniorů odehrají bezplatné divadelní představení pro seniory.
4) Vánoční jarmark 2015
Původně plánovaný termín 5. 12. 2015 posunout o týden později (kolize s Mikulášskou nadílkou) – projednání s vedením obce zajistí p. Macháček. Paní Kouřilová seznámila přítomné s aktuálním stavem příprav této akce.
5) Diskuze
a) Projednána otázka vánoční výzdoby obce. Návrh na bohatší výzdobu vánočních stromů v Mikulovicích a v Širokém Brodě a na výzdobu veřejného osvětlení na hlavní třídě. Projednána otázka nákupu dalších stánků nebo jejich výroby svépomocí sezónními pracovníky obce. Návrh na obci předloží p. Macháček.
b) Projednána cesta zástupců zájmových a společenských organizací obce do partnerské obce Sveržov ve dnech 25. – 27. 9. 2015 – organizační zajištění a program. Zajistí p. Macháček a p. Klimčiková.

Zápis vypracovali Pavel Macháček a Petra Kouřilová.

Schválil: Ověřil:

Pavel Macháček ..............................
předseda výboru člen výboru

V Mikulovicích dne 20. 9. 2015

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.