obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení z 8. jednání výboru pro sport a kulturu 11.11.2015

                                                                       ZÁPIS

8. jednání výboru pro sport a kulturu (VPSK) konaného dne 11. 11. 2015 v 17:00 ve společenské místnosti SH Mikulovice

Přítomni: Pavel Macháček, Hana Klimčiková, Gabriela Halodová

Omluveni: Jaroslav Mrtka, Vlaďka Hromádková

Hosté: Kamila Jehličková

Zapisovatel: Petra Kouřilová

Program:

1) Příprava přehledu akcí do Mikulovického čtvrtletníku č. 4/2015

2) Mikulovický jarmark

3) Dny obce Mikulovice 2016

4) Setkání spolků leden 2016

5) Diskuze - různé

Usnesení z 9. jednání výboru pro sport a kulturu konaného dne 11. 11. 2015:

1. Mikulovický čtvrtletník

a) Projednána příprava přehledu akcí do Mikulovického čtvrtletníku č. 4/2015 v období 1. 12. 2015 – 31. 1. 2016. Jednotliví členové výboru zajistí dodání příspěvků Petře Kouřilové do uzávěrky dne 18. 11. 2015.

b) Nová podoba Mikulovického zpravodaje v roce 2016

Předseda výboru pro sport a kulturu Pavel Macháček informoval přítomné, že na 7. zasedání ZO Mikulovice 27. 10. 2015 přednesl návrh na změnu četnosti vydávání a obsahu Mikulovického čtvrtletníku (6 x ročně, pestřejší obsah, stálé a pohyblivé rubriky). Zastupitelstvo s návrhem předběžně souhlasilo a ke schválení změny Mikulovického čtvrtletníku pověřilo předsedu VPSK na prosincové zasedání ZO předložit změnu koncepce v písemné podobě.

Iniciativy se v souvislosti s připravovanou proměnou Mikulovického čtvrtletníku chopila Hana Klimčiková, která navrhla novou podobu čtvrtletníku – viz příloha zápisu. S návrhem byli členové VPSK seznámeni a vyzváni k jeho připomínkování či doplnění. Předseda VPSK seznámil přítomné, že do redakční rady, která bude připravovat podobu a náplň nového zpravodaje se rozhodli vstoupit Hana Klimčiková, Vlaďka Hromádková, Petra Kouřilová a Pavel Macháček. Redakční rada je otevřená ke vstupu dalších členů a spolupráci s dalšími subjekty. Čtvrtletník by měl vycházet k 1. dni každého sudého měsíce.

Petra Kouřilová poté seznámila členy VPSK s podmínkami přípravy jednotlivých čísel zpravodaje (např. přednostní otištění inzerce) a termíny požadovanými tiskárnou Reptisk. 14 denní interval od uzávěrky do vytištění se zdá být členům VPSK příliš dlouhý a pověřili předsedu Pavla Macháčka jednáním v této záležitosti.

2. Mikulovický jarmark 12. 12. 2015

Petra Kouřilová seznámila členy VPSK s průběhem přípravy. Program jarmarku byl doplněn o vystoupení komorního sboru Magnificat pod vedením Michaela Dvořáka v kostele sv. Mikuláše. Průjezd koní s kočáry již není možno v tomto roce zrealizovat.

Mikulášská nadílka pro děti (akce Mikulovického SRPDŠ, obce a ranče Lucky Horse) proběhne 13. 12. U sokolovny TJ Sport Mikulovice.

3. Dny obce Mikulovice 2016

Petra Kouřilová informovala přítomné o stavu příprav. Od minulého jednání VPSK nedošlo k výraznějším posunům.

4. Setkání mikulovických spolků leden 2016

Předseda VPSK Pavel Macháček informoval přítomné, že po jednání se starostou obce, je možné počítat s uvolněním finančních prostředků na občerstvení ve výši 1000,- Kč. Členové VPSK projednali, kolik lidí by se mělo setkání zúčastnit a navrhli, aby každou organizaci zastupovali 2 členové. Dále by měli být pozváni členové VPSK, starosta a místostarosta a ředitelé školských zařízení.

5. Diskuze - různé

a) Paní Jehličková vznesla dotaz, jak se vyvíjí situace kolem plánovaného dětského hřiště v Širokém Brodě. TJ Sokol ŠB nechce, aby hřiště bylo v jeho vlastnictví, ale poskytne pozemek k jeho výstavbě a případně zajistí správce tohoto hřiště.

b) Projednávána otázka kulturních představení pro dospělé v roce 2016. Návrh čerpat z nabídky regionálních divadelních souborů např. Škola základ života – divadelní soubor gymnázia Jeseník nebo muzikál Šakalí léta – DS Vápenná. Návrh uspořádat divadelní představení „Škola základ života“ v březnu u příležitosti Dne učitelů, vstupné 60 Kč, začátek 17:00 – přesnější inf. do příští schůze zjistí p. Kouřilová, možnost uvedení muzikálu v Mikulovicích zjistí do příští schůze p. Macháček.

c) Akce „Česko čte dětem“ – má dvě části – v první osobnosti čtou dětem v nemocnicích, v druhé probíhají sbírky dětských knih. P. Klimčiková navrhla uspořádat sbírku – podrobnější info přednese na další schůzi VPSK.

Zápis vypracoval Pavel Macháček.      

  

Schválil:                                                                                               Ověřil:

…………………………                                                                     ………………………..

předseda výboru                                                                                   člen výboru

V Mikulovicích dne 3. 11. 2015

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.